Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning

 

BTU 560/2005  J.nr. 1410.0017/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at  midlerne i puljen på 35 mio. kr. i budgetforliget for 2006 til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning anvendes med 25 mio. kr. til cykelfremkommelighed og 10 mio. kr. til vejvedligeholdelse og støjdæmpning.

at der gives en anlægsbevilling på 35 mio. kr. under Vej & Parks anlægsramme (funktion 2.22.3 Vejanlæg) til realisering af nedennævnte projekter, og at der overføres 35 mio. kr. til finansiering af bevillingen fra Vej & Parks driftsramme (funktion 2.11.1, vejvedligeholdelse) til Vej & Parks anlægsramme (funktion 2.22.3 Vejanlæg) under forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af puljen.

 

 

RESUME

I budgetforliget for 2006 udtrykker parterne enighed om at afsætte en pulje på 35 mio. kr. til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning med udgangspunkt i, at Trafik- og Miljøplanen angiver et stort behov for at investere i disse områder. Midlerne er foreslået givet til 2005-budgettet, og er indeholdt i sagen "Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005", der er på dagsordenen for Borgerrepræsentationens møde den 6. oktober 2005. For hurtigst muligt at nyttiggøre midlerne foreslår forvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget tilslutter sig denne indstilling med forbehold for endelig vedtagelse af tillægsbevillingsssagen.

Forvaltningen foreslår, at der af puljen afsættes 25 mio. kr. til cykelfremkommelighed til nedenstående projekter inden for følgende indsatsområder:

 

·        Anlæg af nye cykelstier og cykelbaner.

·        Forbedring for cyklister i kryds.

·        Cykelparkeringsindsats – "Skal gribbene ha' dit cykellig" (udbredelse af efterårets projekt på Vesterbro).

·        Pilotprojekt med grøn bølge – "Ikke en fod til jorden".

 

De fremsatte forslag til nye cykelstier er udvalgt under hensyn til, at de skal kunne gennemføres med begrænsede konsekvenser for parkeringsdækningen.

 

Forvaltningen foreslår, at der af puljen afsættes 10 mio. kr. til vejvedligeholdelse og støjdæmpning i form af følgende projekt:

·        Udlægning af drænasfalt på Roskildevej mellem Damhustorvet og Ålholm Plads

 

En skematisk oversigt over enkeltprojekter og økonomi fremgår af afsnittet økonomi.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har ønsket at afsætte midler til en støjpulje, som kunne anvendes til bl.a. vinduesisolering, og Bygge- og Teknikforvaltningen har ønsket at afsætte midler til vejvedligeholdelse. Ved at afsætte 10 mio. kr. til støjdæmpende asfalt opnås både støjdæmpning og bedre veje.


SAGSBESKRIVELSE

I budgetforliget for 2006 udtrykker parterne enighed om at afsætte en pulje på 35 mio. kr. til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning med udgangspunkt i, at Trafik- og Miljøplanen angiver et stort behov for at investere i disse områder.

Parterne er derudover enige om, at evt. merindtægter fra byggesagsbehandling mv. kan anvendes til øgede investeringer i cykelfremkommelighed samt øvrige initiativer, der kan fremme den vedtagne Trafik- og Miljøplan.

Forvaltningen fremsætter hermed et forslag til prioritering af puljen. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Trafik- og Miljøplanen inden for følgende felter; cykelfremkommelighed, støjdæmpning og vejvedligeholdelse.

Cykelfremkommelighed

Cyklen er et af københavnernes foretrukne transportmidler, og siden 1995 er cykeltrafikken steget med 41 pct. Denne positive stigning er medvirkende til at styrke folkesundheden og en væsentlig forudsætning for at fastholde den mindst mulige miljøbelastning i byen, men kræver også, at der tilbydes gode trafikale forhold for cyklister.

 

Forvaltningen foreslår, at midlerne til fremme af cykelfremkommelighed anvendes til følgende indsatsområder:

 

·        Anlæg af nye cykelstier og cykelbaner.

·        Forbedring for cyklister i kryds.

·        Cykelparkeringsindsats – "Skal gribbene ha' dit cykellig" (udbredelse af efterårets projekt på Vesterbro).

·        Pilotprojekt med grøn bølge – "Ikke en fod til jorden".

 

Anlæg af nye cykelstier og cykelbaner

Gennem de seneste år er kommunens cykelstinet løbende blevet udbygget med udgangspunkt i cykelstiprioriteringsplanen, som i sin seneste udgave omfatter perioden 2002 – 2016. Forvaltningen har igangsat arbejdet med en ny revision af cykelstiprioriteringsplanen, som kan forventes behandlet i Bygge- og Teknikudvalget i løbet af efteråret 2005.

 

Med baggrund i dette arbejde foreslår Forvaltningen, at nedennævnte cykelstiprojekter prioriteres ved tildeling af midler fra puljen. De foreslåede projekter er valgt ud fra ønsket om forbedring af cyklisternes fremkommelighed, sammenhæng i cykelstinettet, øget tryghed for cyklister, samt forbedret sikkerhed for cyklister. I forbindelse med valg af projekter er der taget højde for, at projekterne skal kunne gennemføres med begrænsede konsekvenser for parkeringsdækningen, og at de skal kunne gennemføres i 2006.

 

Nordre Fasanvej

Vej & Park er i gang med projektudvikling af cykelstier på Nordre Fasanvej mellem Ørnevej og kommunegrænsen mod Frederiksberg. Oprindeligt arbejdede man på at anlægge cykelsti på hele strækningen mellem Frederikssundsvej og kommunegrænsen, men pladsforholdene er meget vanskelige på strækningen. Det har ikke været muligt at finde en løsning med cykelstier nord for Ørnevej, hvorfor der kun etableres cykelstier syd for denne. Projektet medvirker til udbygningen af en sammenhængende Fasanvejslinje, idet Frederiksberg Kommune for tiden er ved at etablere cykelfaciliteter på sine dele af Fasanvej. Projektet medfører nedlæggelse af parkeringspladser uden for det fremtidige betalingsområde, hvoraf nogen i dag dog kun kan bruges uden for myldretiderne. Projektet forventes at koste 4 mio. kr., som er afsat som forventet forbrug i Vej & Parks investeringsplan for 2006.

 

Grøndals Parkvej mellem Linde Allé og Jernbane Allé

Grøndals Parkvej er en del af Ring 2, der har stor biltrafik. Det er nødvendigt at etablere cykelstier på Grøndals Parkvej mellem Linde Allé og Jernbane Allé for at løse cyklisternes problemer og give sammenhæng i cykelstierne. Projektet forventes at koste 3,5 mio. kr., som er afsat som forventet forbrug i Vej & Parks investeringsplan for 2006.

 

Frederiksborgvej, østsiden fra Frederikssundsvej frem til Rentemestervej

I forbindelse med en forbedret krydsudformning og pladsdannelse ved Frederikssundsvej / Frederiksborgvej, foreslår forvaltningen at gennemføre en del af det højt prioriterede projekt fra "Trafik og Grøn Plan NV" med cykelsti og træer langs Frederiksborgvej. Projektet gennemføres i denne omgang kun i østsiden af Frederiksborgvej mellem Frederikssundsvej og Rentemestervej. Da der i dag er cykelstier i østsiden af Frederiksborgvej nord for Rentemestervej, vil der hermed opstå et sammenhængende stiforløb for cyklister i retning mod nordvest. Projektet vil betyde en reduktion i parkeringen på strækningen på 20 – 30 % (uden for det kommende betalingsområde), men da udnyttelsen af pladserne i området ligger på omkring 66 % (jf. indstillingen om endelig vedtagelse af lokalplan Blytækkervej, BTU 21/9), vurderer Forvaltningen, at dette ikke vil medføre parkeringsproblemer. Forventet pris 4,9 mio. kr.

 

Strandboulevarden mellem Vordingborggade og Fridjof Nansens Plads

Strandboulevarden mangler cykelfaciliteter på en lang strækning. Forstærkede cykelbaner vil kunne knytte an til de eksisterende cykelstier i nordenden af Strandboulevarden. Pladsforholdene i gaden er gode i forhold til biltrafikkens omfang, så det vil være forholdsvis enkelt at indpasse cykelfaciliteter. Det kan dog vise sig nødvendigt at nedlægge enkelte parkeringspladser. Forventet pris 3,4 mio. kr.

 

Rovsinggade, sydsiden fra Studsgårdsgade til Hans Knudsens Plads

Denne strækning er den eneste uden cykelsti på Rovsinggade, som bl.a. udgør forbindelse mellem Nørrebroruten og Hans Knudsens Plads. Forvaltningen foreslår kun cykelsti i sydsiden, da etablering af cykelsti i nordsiden bør ses i sammenhæng med byudvikling af Beauvaisgrunden. Projektet vil betyde nedlæggelse af op til 20 parkeringspladser (uden for det fremtidige betalingsområde) på Rovsinggade. Parkeringskapaciteten i området vurderes dog at være tilstrækkelig til, at det i praksis ikke fører til parkeringsproblemer. Forventet pris 2,2 mio. kr.

 

Niels Juels Gade - Christians Brygge (frem til cykelstier under Knippelsbro)

Cykelstier i Niels Juels Gade og på Christians Brygge vil skabe sammenhæng i cykelstinettet mellem Christians Brygge og Holmens Kanal. På Christians Brygge (under Knippelsbro) etableres cykelstier/-baner frem til krydset med Havnegade. I Niels Juels Gade etableres i østsiden forstærket cykelbane med parkeringsbåse udenpå, mens der i vestsiden etableres en ren cykelbane (der er standsningsforbud ud for Nationalbanken). Forslaget medfører ikke ændring i antallet af parkeringspladser. Forventet pris 1,0 mio. kr.

 

Udover ovennævnte projekter, som kan gennemføres for midler afsat i puljen, har Forvaltningen fundet frem til følgende projekter, som også vil kunne prioriteres:

 

Nørre Farimagsgade mellem Gothersgade og Ahlefeldtsgade

Nørre Farimagsgade mellem Gothersgade og Ahlefeldtsgade er én af de strækninger, hvor der er etableret cykelbaner i stedet for cykelstier, med mulighed for senere at omdanne dem til egentlige cykelstier. Forvaltningen foreslår, at man etablerer cykelstier nu, hvorved der vil være en sammenhængende stiforbindelse mellem Østerbro og Vesterbro ad Øster Farimagsgade og Nørre Farimagsgade. Forventet pris 5 mio. kr.

 

 

Hillerødgade, Nørrebrogade til kommunegrænse med Frederiksberg

Cykelstier på denne strækning er prioriteret i Trafikplan Nørrebro Park, og vil give trygge adgangsforhold til Nørrebrocykelruten. Projektet kan betyde en reduktion af parkeringen (uden for det fremtidige betalingsparkeringsområde) på Hillerødgade på ca. 15 %. Analyser i forbindelse med Trafikplan Nørrebro Park Kvarter viser, at parkeringskapaciteten i området er tilstrækkelig til, at det ikke fører til parkeringsproblemer. Forventet pris 5,6 mio. kr.

 

Øresundsvej mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej

På denne strækning er det meget utrygt at være cyklist. Et forsøg med afstribede cykelbaner i Miljøtrafikugen 2005 har vist, at det kan lade sig gøre at etablere cykelsti (og på kortere strækninger evt. cykelbaner). Hermed vil det blive mere trygt at cykle her, f.eks. på vej til Amager Strandpark. Forslaget kan føre til nedlæggelse af op til 25 parkeringspladser udenfor det fremtidige betalingsparkeringsområde. I forbindelse med gennemførelse af forsøget i miljøtrafikugen, har forvaltningen ikke modtaget reaktioner, som tyder på problemer med parkeringsdækningen. Af pladsmæssige årsager vil strækningen nærmest Amagerbrogade formentlig blive udført med cykelbaner. Forventet pris 3,5 mio. kr.

 

 

Forbedring for cyklister i kryds

I en række kryds er forholdene for cyklister så uoverskuelige, at det giver anledning til stor utryghed. Nogle steder føler cyklisterne sig klemt af den øvrige trafik på grund af trange pladsforhold. Andre steder er det ikke helt klart, hvordan cyklister og den øvrige trafik skal placere sig i forhold til hinanden, hvilket skaber utryghed blandt både cyklister og de øvrige trafikanter. Forvaltningen har følgende forslag til forbedringer i kryds, som vil kunne gennemføres i 2006.

 

Øster Farimagsgade/Sølvgade

En ændret afstribning vil modvirke, at cyklister, der kører ad Øster Farimagsgade mod Østerbro bliver klemt af busser, der kører for tæt på hjørnet efter krydsning af Sølvgade. Forventet pris 0,1 mio. kr.

 

Fem-krydset Ålekistevej/Peter Bangsvej/Ålholmvej/Grøndals Parkvej

To blå cykelfelter vil kunne gøre krydset tryggere og mere overskueligt for cyklisterne. Forventet pris 0,1 mio. kr.

 

Englandsvej/ Amagerbrogade

Englandsvej/Øresundsvejkrydset ved Amagerbrogade er forskudt, således at trafikken fra Englandsvej mod Øresundsvej skal køre i en S-kurve gennem krydset. Cyklisterne bliver trængt ved udkørsel fra Englandsvej af bilister, som skærer hjørnet af i det trange kryds. Der foreslås derfor etableret cykelsti i Englandsvej helt frem til krydset. For at få plads til dette, vil det være nødvendigt at forbyde venstresving fra Englandsvej mod Amagerbrogade. Hermed vil det blive umuligt at benytte ruten Englandsvej - Amagerbrogade, hvilket understøtter intentionerne i Amager Trafikplan. Lokal trafik fra Englandsvej til Amagerbrogade må i stedet køre ad Sundholmsvej og Tingvej, mens gennemkørende trafik må køre ad Peder Lykkesvej og Røde Mellemvej – Amager Fælledvej. Noget af den gennemkørende trafik vil måske med fordel kunne køre over Sjællandsbroen og Kalvebod Brygge i stedet. Der må etableres vejvisningstavler med nye ruteforløb for den trafik, der i dag benytter ruten Englandsvej - Amagerbrogade. Forventet pris 0,5 mio. kr.

 

Jarmers Plads (Nørre Voldgade mellem H. C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade)

På den korte strækning fra H.C. Andersens Boulevard til Vester Voldgade er det ikke helt klart, hvordan cyklister og den øvrige trafik skal placere sig i forhold til hinanden, ligesom pladsforholdene er trange. Der foreslås derfor etableret et blåt cykelfelt mellem ligeudbanen og højresvingsbanen. Alternativt kan etableres cykelsti langs parkeringspladsen samt en ø-løsning. Ved begge løsninger skal fortovet flyttes et par meter mod syd ind på parkeringspladsen. Det forventes, at antallet af parkeringspladser reduceres med ca. 4. Forventet pris ca. 2 mio. kr.

 

Cykelparkeringsindsats – "Skal gribbene ha' dit cykellig"

I dette efterår gennemføres en gennemgribende oprydning af herreløse cykler og cykellig i et område på Vesterbro efterfulgt af opstilling af 300 cykelstativer, jævnfør beslutning i BR den 22. september 2005 (BR 492/05).

 

P.t. er mærkningen af cyklerne gennemført med succes. Mange beboere, viceværter o.lign. har henvendt sig med positive reaktioner, og de ønsker selv at rydde op i gårde og kældre. Pressen har ligeledes vist stor positiv interesse for kampagnen.

 

Forvaltningen foreslår, at såfremt evalueringen af kampagnen på Vesterbro er positiv, gennemføres der lignende kampagner to andre steder i 2006:

 

1.      Indre Nørrebro afgrænset af Nørrebrogade, Jagtvej, Tagensvej, Fredensgade og Sortedams Dossering – gennemføres i foråret 2006

2.      afgrænset af Nørre Voldgade, Gothersgade, Nørre Søgade og Gyldenløvesgade – gennemføres i efteråret 2006

 

Disse to områder foreslås, dels fordi der ikke er private fællesveje i områderne, dels fordi der vurderes at være et stort behov for oprydning blandt de parkerede cykler og for flere cykelparkeringspladser.

 

Nørreport Station er omfattet af område 2. Oprydningen her forudsættes gennemført i samarbejde med DSB.

 

Forud for kampagnen foretages en registrering af, hvor cyklerne er parkeret, samt hvor stort behovet er for ekstra cykelparkeringspladser. På baggrund heraf laves en opstillingsplan for op til 450 cykelparkeringspladser i hvert af de to områder. Der vil ikke blive opstillet cykelstativer ved Nørreport Station, da der bør findes en større, samlet løsning – f.eks. et cykelparkeringshus - ved selve stationen, hvilket økonomisk set vil ligge uden for rammerne af dette projekt.

 

Diverse beboerforeninger kontaktes med henblik på at gennemføre mærkningen og informationskampagnen i samarbejde med disse. Når de herreløse cykler er fjernet, vil cykelstativerne blive opstillet, og efterfølgende gennemføres en kampagne for cykelparkeringsadfærd.

 

Til gennemførelse af kampagner herunder fjernelse af cykler skal der bruges 0,8 mio. kr. i de to områder, mens der til opstilling af i alt 900 nye cykelstativer skal bruges 2 mio. kr. I alt giver det 2,8 mio. kr. til at gennemføre kampagnen i de to områder.

 

Pilotprojekt med grøn bølge – "Ikke en fod til jorden"

I Miljøtrafikugen 2004 blev der som forsøg etableret grøn bølge for cyklisterne på Nørrebrogade. Dette forbedrede cyklisternes fremkommelig hed væsentligt, idet cyklisterne sparede 5 stop ind mod byen om morgenen og 4 stop ud ad byen om eftermiddagen. Tidsbesparelsen vægtet i forhold til antal cyklister var 12-13 %. Således gav den grønne bølge for cyklisterne en mærkbar forbedring af rejsehastigheden og dermed fremkommeligheden. Da forsøget kun varede en uge, var det vanskeligt at belyse konsekvenserne for bus- og biltrafikken.

 

Derfor foreslår Forvaltningen, at der gennemføres et pilotprojekt med en grøn bølge for cyklisterne på Nørre Farimagsgade, hvor konsekvenserne belyses ved forskellige scenarier. Projektet vil omfatte fire signalregulerede lyskryds: Gothersgade, Frederiksborggade, Vendersgade og Ahlefeldtsgade. Disse fire kryds skal i forvejen justeres, hvilket skyldes, at de to kryds Frederiksborggade/Nørre Farimagsgade og Frederiksborggade/Nørre Voldgade skal samordnes, så busserne prioriteres.

 

Pilotprojektet omfatter ændring af signalerne, analyser af trafikken og dens afvikling før og under forsøget – det gælder for alle trafikarter. Desuden skal forsøget formidles (med sloganet "Ikke en fod til jorden"), og det hele skal munde ud i en evaluering samt anbefalinger.

 

Omstilling af signaler kan gennemføres for Vej & Parks almindelige driftsmidler, men Forvaltningen foreslår, at der afsættes 500.000 kr. til formidling, analyse og evaluering af pilotprojektet.

 

Vejvedligeholdelse og støjdæmpning

Ca. 46.000 boliger i kommunen er stærkt støjbelastede med niveauer over 65 dB. Heraf er ca. 7.000 boliger særligt udsat, med støjniveauer over 70 dB. Kommuneplanens målsætning på støjområdet er, at antallet af stærkt støjbelastede boliger over 65 dB skal halveres inden 2010.

Kommunen arbejder løbende med støjhensyn i den overordnede planlægning, i forbindelse med lokalplanlægning, nybyggeri, byfornyelse, fredeliggørelse af boligområder ved trafiksaneringer og hastighedsnedsættelser mv. Selv med denne indsats er det ikke realistisk at nå kommuneplanens målsætning om en halvering af antallet af støjbelastede boliger inden 2010. Der vil være behov for at kommunen gør en ekstra indsats.

 

Kommunens hidtidige indsats mhp. afhjælpning af særligt støjramte boliger omfatter i hovedtræk følgende indsatser:

·        Tilskud til støjisolering af ca. 1.000 stærkt støjbelastede boliger. Tilskuddet blev givet via ordningen om Aftalt Boligforbedring (den tidligere byfornyelseslov). Ordningen eksisterer ikke mere.

·        Udlægning af støjreducerende asfalt på dele af Lyngbyvej og Vigerslevvej. Indsatsen har betydet et mærkbart fald i støjniveauet (ca. 4 dB) for ca. 700 stærkt støjbelastede boliger.

·        Udarbejdning af en lokal støjhandlingsplan i Folehaven, hvor kommunen i samarbejde med lokale borgere kommer med forslag hvordan støjen kan mindskes langs Folehaven. Planen forventes forelagt politisk behandling i november 2005. I 1. halvår af 2006 vil projektet blive evalueret.

 

I Trafik- og Miljøplan 2004 er der foreslået følgende nye indsatser på støjområdet:

 

·        Etablering af en tilskudsordning til afhjælpning af støj i boliger. Ordningen tænkes også kunne anvendes til anden støjfølsom arealanvendelse som institutioner, skoler og lign.

·        Udlægning af støjreducerende asfalt, hvor det er relevant. Med relevant menes dels strækninger der er karakteriseret ved høje støjn iveauer og stor boligtæthed, dels strækninger der i forvejen nedslidte og trænger til nyt slidlag.

·        Udarbejdelse af lokale støjhandlingsplaner, som skal komme med forslag til hvordan støjen langs særligt støjudsatte strækninger kan mindskes.

 

I forbindelse med denne indstilling fokuseres på at afhjælpe støjproblemer ved at udlægge støjdæmpende asfalt på strækninger, der står overfor større vedligeholdelsesarbejder. Det foreslås, at der prioriteres midler til at udlægge støjreducerende asfalt på en af følgende strækning:

·        Roskildevej mellem Damhustorvet (kommunegrænsen mod Rødovre Kommune) og Ålholm Plads

 

Alternativt kunne det vælges at fortsætte udlægningen af støjdæmpende asfalt på Vigerslevvej, men her vil effekten - i form af antal boliger der vil få reduceret støjniveau - ikke være det samme.

 

Effekt

Med drænasfalt kan man opnå en støjreduktion på 3 – 5 dB i forhold til en god ny belægning, 3 dB svarer til en mærkbar forbedring, og en ændring på 5 dB kan tydeligt høres. Da nogle af de foreslåede veje er nedslidte vil den umiddelbare forbedring være endnu større.

 

Tyndlagsbelægning er f.eks. udlagt på Kongelundsvej. Det er væsentlig billigere at udlægge end drænasfalt, og har tilsvarende ringe ekstra driftsudgifter, men støjreduktionen er også lille (1-2 dB).

 

Kriterier for udvælgelse af strækninger til støjdæmpende asfalt

Udvælgelsen af vejstrækninger til støjdæmpende asfalt (drænasfalt) baserer sig på følgende kriterier:

 

1.      Høj støjbelastning. Fokus rettes i første omgang mod de strækninger, hvor der er beregnet et støjniveau på over 70 dB ved husenes facade.

2.      Antal beboere. Samtidig er det naturligvis et vigtigt kriterium, at den støjdæmpende asfalt kommer så mange københavnere til gode som muligt.

3.      Vejens vedligeholdelsestilstand. Der er et vist efterslæb i vedligeholdelsen af de københavnske veje. Derfor er der fokuseret på strækninger, som står for vedligeholdelse, men hvor der endnu ikke er afsat midler til vedligeholdelse. Folehaven er et eksempel på en strækning, hvor der er højt støjniveau og mange boliger, og hvor der tilmed er udarbejdet en lokal støjhandlingsplan. Strækningen er alligevel ikke valgt, da den eksisterende belægning vurderes at have en restlevetid på mindst 10 år.

4.      Vejens egnethed. Drænasfalt egner sig bedst til udlæggelse på vejstrækninger, hvor trafikken afvikles glidende med rimelig hastighed (50-70 km/t). Hvis der optræder for mange svingende biler og for ujævn trafikafvikling vil drænasfalt ødelægges forholdsvist hurtigt. Dette gælder vil f.eks. gælde for H.C. Andersens Boulevard eller for Østerbrogade/Dag Hammarskjölds Alle, hvor der foreslås en anden løsning.

 

Prioriterede strækninger:

 

Roskildevej

Roskildevej mellem kommunegrænsen  til Rødovre Kommune (Damhustorvet) og Ålholm Plads trænger til vedligeholdelse i den nærmeste fremtid. Samtidig bor her mange mennesker, der belastes af et højt støjniveau over 70 dB.

 

Længde:

ca. 1.300 m

Biler/hverdagsdøgn:

28.000

Samlet anlægsudgift:

ca. 10 mio. kr.

Forøget årlig driftsudgift:

450.000 kr.

Restlevetid

Ingen

 

Stærkt støjbelastede boliger:                før:               efter:

Over 70 dB                                              285               0

Over 65 dB                                              377               286

 

Vigerslevvej

Som alternativ til Roskildevej foreslås Vigeslevvej mellem jernbanen og Vigerslev Alle, en strækning i forlængelse af hvor der blev lagt støjdæmpende drænasfalt i 2005. Herved færdiggøres en lang sammenhængende strækning med støjreduktion. Støjniveauet er højt, men der er til gengæld ikke den samme boligtæthed på Vigerslevvej som andre strækninger.

 

Længde:

ca. 1.500 m

Biler/hverdagsdøgn:

16.500

Samlet anlægsudgift:

ca. 17 mio. kr.

Forøget årlig driftsudgift:

350.000 kr.

Restlevetid

Ingen

 

Stærkt støjbelastede boliger:                før:               efter:

Over 70 dB                                              64                  0

Over 65 dB                                              285               88

 

Østerbrogade/Dag Hammarskjölds Alle

Østerbrogade/Dag Hammarskjölds Alle mellem Skt Jakobs Plads og Oslo Plads er et eksempel, der egner sig bedre til tyndlagsbelægning end drænasfalt. Strækningen har også mange beboere og et højt støjniveau. Slidlagets restlevetid er kort, og en udskiftning til såkaldt tyndlagsbelægning er relativt billigt, fordi slidlaget kan lægges oven på det eksisterende slidlag. 

 

Længde:

ca. 1.200 m

Biler/hverdagsdøgn:

20 - 28.000

Samlet anlægsudgift:

ca. 2 mio. kr.

Forøget årlig driftsudgift:

0 kr.

Restlevetid

Ingen

 

Stærkt støjbelastede boliger:                før:               efter:

Over 70 dB                                              29                 0

Over 65 dB                                              411               260

 

 

Økonomi

Omkostningerne ved forslagene til forbedring af cykelfremkommelighed udgør:

Nye cykelstier og cykelbaner

 

Nordre Fasanvej

4,0 mio. kr.

Grøndals Parkvej

3,5 mio. kr.

Frederiksborgvej

4,9 mio. kr.

Strandboulevarden

3,4 mio. kr.

Rovsinggade

2,2 mio. kr.

Niels Juels Gade – Christians Brygge

1,0 mio. kr.

I alt

19,0 mio. kr.

 

 

Forbedringer i kryds

 

Øster Farimagsgade / Sølvgade

0,1 mio. kr.

Fem-krydset

0,1 mio. kr.

Englandsvej / Amagerbrogade

0,5 mio. kr.

Jarmers Plads

2,0 mio. kr.

I alt

2,7 mio. kr.

 

 

Skal gribbene ha' dit cykellig

 

Indre Nørrebro

1,4 mio. kr.

Nørre Voldkvarteret

1,4 mio. kr.

I alt

2,8 mio. kr.

 

 

Ikke en fod til jorden

 

Fire kryds i Nørre Farimagsgade

0,5 mio. kr.

I alt

0,5 mio. kr.

 

 

I alt til cykelfremkommelighed

25,0 mio. kr.

 

Omkostningerne ved forslagene til vejvedligeholdelse og støjdæmpning udgør:

Roskildevej:                                                                        10 mio. kr.

I alt til vejvedligeholdelse og støjdæmpning:                 10 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der afsat en pulje på 35 mio. kr. til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning. Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling under Vej & Parks anlægsramme (funktion 2.22.3) til realisering af de nævnte projekter fordelt med 25 mio. kr. til cykelfremkommelighedsprojekter og 10 mio. kr. til vejvedligeholdelse og støjdæmpning. Bevillingen finansieres ved at overføre 35 mio. kr. fra Vej & Parks driftsramme (funktion 2.11.1, vejvedligeholdels e) til Vej & Parks anlægsramme (funktion 2.22.3 Vejanlæg), idet det forudsættes, at Borgerrepræsentationen godkender puljen som beskrevet i budgetforliget. Der vil i forbindelse med den reviderede cykelstiprioriteringsplan kunne anvises forslag til projekter, der kan realiseres via eventuelle merindtægter fra byggesagsbehandlingen i 2006.

Miljøvurdering

Forslagene til forbedring af cyklernes fremkommelighed vil gøre det mere attraktivt at cykle, og dermed understøtte Trafik- og Miljøplanens mål om at øge cykeltrafikken til gavn for miljøet. Udlægning af støjdæmpende asfalt vil medvirke til en støjreduktion som beskrevet i sagsbeskrivelsen. De enkelte projekter vil blive miljøvurderet i forbindelse med fremsættelse af indstillinger om anlægsbevillinger.

Høring

Der har ikke været foretaget nogen høring i forbindelse med denne indstilling. I forbindelse med projektudvikling af de enkelte projekter vil der bliver foretaget høring på sædvanlig vis af Københavns Politi, HUR. I forbindelse med projektudviklingen af de enkelte projekter vil borgerne blive inddraget.

 

 

Ole Bach