Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Støtte med tilskudsdeklarationsmidler til 4 projekter

 

BTU 544/2005  J.nr. 631.0055/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at der af tilskudsdeklarationsmidler ydes støtte som:

- tilskud på 470.000 kr. til forskønnelse af Julius Bloms Gade

- tilskud på 130.000 kr. til forskønnelse af Peter Fabers Gade

- tilskud på op til 300.000 kr. til renovering af plads i Birkegade

- tilskud på 250.000 kr. til fælleslokaler i Ejerlejlighedsforeningen Matrikel nr. 80 Wildersgade 60-62

 

 

RESUME

Plan & Arkitektur har modtaget 4 ansøgninger om støtte med tilskudsdeklarations-midler på i alt 1.150.000 kr. Ansøgningerne ligger inden for de områder, som kan modtage tilskud, men er på grund af de ansøgte beløbs størrelse (over 250.000 kr.) eller projektets karakter ikke omfattet af den bemyndigelse, Bygge- og Teknikudvalget har givet Plan & Arkitektur til at meddele tilsagn administrativt.

Af de 4 ansøgninger vedrører to ansøgninger delvis finansiering af udgifter i forbindelse med trafiksanering, en ansøgning vedrører støtte til gade- og pladsforskønnelse og en ansøgning støtte til indretning af et fælleshus.

De samlede udgifter til de 4 projekter beløber sig totalt til 5.875.000 kr., hvoraf som nævnt ca. 1.150.000 mio. kr. ansøges finansieret med tilskudsdeklarationsmidler. Restudgifterne finansieres dels ved anden form for støtte, dels af beboerne i de berørte ejendomme.

Støtten foreslås ydet som tilskud.

Såfremt støtte meddeles vil restbeholdningen af tilskudsdeklarationsmidler udgøre godt 11,6 mio. kr.


SAGSBESKRIVELSE

Lovgrundlag og administration

Stat og kommune ydede i 1920'erne tilskud til opførelse af en række beboelsesejen-domme og parcelhuse. I den forbindelse blev der på ejendommene tinglyst deklara-tioner om kontrol med lejefastsættelsen og om afgivelse til staten og kommunen af overskud ved ejendommenes salg.

I 1964 blev der åbnet mulighed for at frikøbe sig for deklarationerne, og indbetalte overskud skulle anvendes til boligsociale formål.

De indbetalte beløb skulle oprindeligt deles ligeligt mellem stat og kommune, men efter en lovændring i 1998 tilfalder overskud alene kommunen.

Den 27. august 1998 (BR 428/98) besluttede Borgerrepræsentationen, at admini-strationen af tilskudsdeklarationsordningen skulle placeres i Bygge- og Teknik-forvaltningen.

Den 29. september 1999 (BTU 351/99) fastlagde Bygge- og Teknikudvalget nær-mere kriterier for forvaltningens tildeling af tilskud på op til 250.000 kr., idet an-søgninger for beløb over 250.000 kr., samt ansøgninger vedrørende boligsociale formål i forbindelse med byfornyelse, kvarterløftsopgaver o. lign. - typisk med kulturelle eller miljømæssige islæt - skal forelægges Bygge- og Teknikudvalget.

Beholdning af midler

I 1998 udgjorde kont antbeholdningen 12,5 mio.kr. I perioden til udgangen af december 2004 er modtaget indtægter på 12,3 mio. kr., dvs. de akkumulerede indtægter udgør 24,8 mio. kr. I 2005 er tilgået yderligere 60.000 kr.

I perioden 1.januar 1998 - december 2004 har udvalget i 30 sager bevilget støtte med 7 mio. kr., og Plan & Arkitektur har i henhold til de gældende retningslinjer bevilget tilskud med 3,1 mio. kr. i 34 sager, således at kontantbeholdningen ultimo december 2004 var godt 14,7 mio. kr.

Indtil udgangen af september 2005 har Plan & Arkitektur tildelt støtte med 70.000 kr. og i mødet 1.6.05 har Bygge- og Teknikudvalget besluttet at yde tilskud/lån i 3 sager med i alt 1.920.000 kr. Beholdningen var herefter ultimo august 2005 godt 12,7 mio. kr.

Hvis de 4 ansøgninger imødekommes fuldt ud reduceres beholdningen til 11,6 mio. kr.

De 4 ansøgninger

To af ansøgningerne (Julius Bloms Gade og Peter Fabers Gade) vedrører merudgifter i projekter, der tidligere har fået tilsagn om støtte fra Byudviklingspuljen i forbindelse med trafiksanering m.v., en ansøgning vedrører renovering af en plads ved Birkegade/Egegade og en ansøgning vedrører indretning af et fælleshus på Christianshavn, efter at dette er genopført efter en brand.

1) Forskønnelse af Julius Bloms Gade

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 18.6.03 (BTU 294/2003), at der til Julius Bloms Gades forskønnelse kunne ydes støtte på 587.000 kr.(ekskl. moms) med midler fra Byudviklingspuljen.

Et endeligt projekt blev godkendt af Bygge- og Teknikudvalget den 6.4.05 (BTU 199/2005). Den samlede udgift var anslået til 2.348.000 kr. (dvs. ca. 3. mio. kr. inkl. moms) hvoraf som nævnt 587.000 kr. blev dækket via Byudviklingspuljen, mens restbeløbet – 1.761.000 kr. – blev dækket ved tilskud fra Nørrebro Park Kvarterløft og af ejendommene i Julius Bloms Gade. Disse ejendomme omfatter i alt 400 lejligheder samt erhvervslejemål. Endvidere ligger Havremarkens Skole i gaden, en skole der frekventeres af godt 300 børn fra lokalområdet.

Ved en afholdt licitation i juni måned var det billigste bud på 5,2 mio. kr.

Efter en række besparelser er prisen reduceret til 4,47 mio. kr. inkl. moms, dvs. ca. 1,47 mio.kr. mere end det i 2003 forudsatte

Af denne udgift vil foreningen afholde 1 mio. kr. og ansøger om støtte for restbeløbet.

Forvaltningen foreslår, at projektet støttes med 470.000 kr.

 

2) Forskønnelse af Peter Fabers Gade

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 4.5.2005 (BTU 259/2005) at der til projektet kunne ydes støtte med 722.000 kr. (ekskl. moms) fra Byudviklingspuljen. Det samlede budget for projektet var på 962.000 kr. Ejendommene i Peter Fabers Gade skulle betale restbeløbet – 240.000 kr.

Beboerne i gaden ønsker projektet udvidet med "grønne porte" ved ind- og udkørsel fra gaden.

Merudgiften herved udgør ca. 260.000 kr. og der søges om støtte for halvdelen med 130.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at projektet støttes med 130.000 kr.

 

3) Birkegade – renovering af plads

Agenda 21 Center Indre Nørrebro har på vegne beboerne ansøgt om støtte til en  renovering og forskønnelse af det kommunale pladsareal hvor Egegade møder Birkegade.

Projektet er anslået at koste godt ½ mio. kr. og der søges om støtte for halvdelen mens beboerne i nærområdet betaler restbeløbet.

Luftfoto, hvor pladsen er markeret, vedlægges som Bilag 1.

Projektet er på det indledende stade og påregnes detailprojekteret hen over vinteren, således at arbejdet kan iværksættes i løbet af foråret/sommeren 2006.

Vej & Park er anmodet om bemærkninger til projektet.

For at fremme processen foreslår forvaltningen, at det over for beboerne tilkendegives, at man, såfremt et godkendeligt projekt udarbejdes, vil realiseringen kunne støttes med op til 300.000 kr.

 

4) Indretning af Fælleslokaler hos Ejerlejlighedsforeningen Matrikel nr. 80, Christianshavn.

Ejendommen afgrænses af Ovengaden neden Vandet, Bådsmandsstræde, Wildersgade og de tilstødende ejendomme mod sydvest (matr. nr. 84, 145 og 153 af Christianshavn).

Foreningen omfatter 59 boliger og 2 erhvervslejemål.

Plantegning vedlægges som Bilag 2.

En i ejendommens gårdanlæg placeret bygning nedbrændte delvist og foreningen har som erstatning fået udbetalt i alt 2 mio. kr. Efter afholdelse af diverse oprydningsudgifter på ca. 300.000 kr. resterede der til genopbygning 1,7 mio. kr. Bygningen har et bruttoareal på ca. 185 m².

Beboerne har bidraget med eget arbejde, såvel lige efter branden som ved retableringen, uden at der dog er sat beløb på værdien af dette arbejde.

De foran nævnte 1,7 mio. kr. går til bygningens retablering, hvorfor foreningen søger om tilskud til indretning af køkken, diverse VVS, el- og murer- og gulvarbejderarbejder for i alt 108.000 kr. samt brolægningsarbejder omkring den renoverede bygning for 110.000 kr. og etablering af "klodsbelægning" på overdækket areal for 195.000 kr., dvs. i alt 413.000 kr.

Henset til at arbejderne – bortset fra brolægningsarbejderne omkring bygningen – primært vedrører etablering/montering af fælleslokalet for beboerne, og henset til at der er præsteret et vist eget arbejde foreslår forvaltningen at der ydes støtte med 250.000 kr. svarende til ½-delen af udgifterne, hvis værdien af eget arbejde skønsmæssigt sættes til 87.000 kr.

 

Uddybning af indstillingen

Forvaltningen kan på det foreliggende grundlag anbefale, at de omhandlede pro-jekter fremmes gennem støtte med tilskudsdeklarationsmidler.

Projekterne vil blive yderligere gennemgået som led i den videre sagsbehandling i relation til støtten.

 

Miljøvurdering

Sagerne om Søllerødgade og Julius Bloms Gade er miljøvurderede i forbindelse med behandlingen af støtte med Byudvilklingspuljemidler, projektet vedrørende Birkegade/Egegade vil blive miljøvurderet når det foreligger i endelig form. Det der søges støtte til i projektet vedrørende fælleshuset  på Matrikel 40 skønnes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 – Birkegade/Egegade - luftfoto

Bilag 2 – Matrikel nr. 80, Christianshavn - plantegning

 

Ulrik Winge