Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Indstilling om støtte efter kapitel 3 og 4 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer til bygningsfornyelsesarbejder i 13 ejendomme

 

BTU 542/2005  J.nr. 629.0015/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Bygge- og Teknikforvaltningen meddeles bemyndigelse som nedenfor beskrevet vedrørende ansøgninger om støtte til bygningsfornyelsesarbejder,

at Bygge- og Teknikforvaltningen bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af bygningsfornyelsesarbejderne på de omhandlede ejendomme i overensstemmelse med byfornyelseslovens regler herom,

at Bygge- og Teknikforvaltningen bemyndiges til af dette års og næste års forventede statslige rammer at meddele mertilsagn i løbende sager inden for en samlet ramme på 3,0 mio. kr.,

at Bygge- og Teknikforvaltningen bemyndiges til at afholde de med bygningsfornyelsesarbejderne forbundne udgifter, og

 

at Bygge- og Teknikudvalget bemyndiges til i fornødent omfang på kommunens vegne at garantere for lån i overensstemmelse med byfornyelseslovens § 16 til finansiering af bygningsfornyelsesarbejderne i det omfang finansiering ikke kan gennemføres, medmindre der stilles særlig sikkerhed for långivningen.

 

at tiltræde, at Bygge- og Teknikforvaltningen tilskriver ansøgere vedrørende ejendomme, der ikke kan opnå bevilling i indeværende år, at bevillingsrammen er opbrugt, og at der må rettes fornyet henvendelse inden den 31. januar 2006, såfremt ansøgningerne ønskes opretholdt med henblik på senere bevilling.

 

RESUME

Af den statslige bevillingsram me for år 2005 til bygningsfornyelse på i alt 97 mio. kr. foreslås, at 40,8 mio. kr. anvendes til nedenstående 13 ejendomme indeholdende i alt 794 lejligheder, hvoraf 60 lejligheder er uden toilet, i prioriteret rækkefølge. Ved prioriteringen er der lagt vægt på at afhjælpe kondemnable forhold i form af manglende selvstændige toiletter uanset ejendommenes beliggenhed og herefter at tilgodese ejendomme beliggende indenfor indsatsområder (byfornyelseskarreer og kvarterløftområder). 

Ansøgningerne er alle omfattet af den nye lov om byfornyelse og udvikling af byer. De samlede ombygningsudgifter udgør 269,3 mio. kr. incl. forventede øvrige omkostninger til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden, forventede udgifter til indfasningsstøtte samt forventede udgifter til genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

Ejerne forudsættes at egenfinansiere 186,5 mio. kr., mens restbeløbet på 82,8 mio. kr. udgør udgiften til de støtteberettigede ombygningsarbejder samt anslåede udgifter bidrag til Byggeskadefonden, indfasningsstøtte og genhusning. Den samlede støtte på 92,8 mio. kr. deles mellem stat og kommune. Den samlede kommunale udgift forventes således at udgøre 41,4 mio. kr.

Rammetrækket, som forventes at udgøre i størrelsesordenen 40,8 mio. kr., er mindre end den forventede kommunale udgift på 41,4 mio. kr. Forskellen skyldes, at det statslige bidrag til indfasningsstøtte til forbedringsudgifter i udlejningsejendomme kun udgør 33,3 % af den samlede indfasningsstøtte som højst ydes i en periode på 10 år fra lejeforhøjelsens ikrafttræden.

 

De samlede ombygningsudgifter kan skematisk opstilles således:

Ejendom

Samlet investering

Egenfinansiering /forbedring

Støttede arbejder / tab

Øvrige omkostniger

Rammetræk

Glentevej 20 m.fl.

1.015.000 kr.

667.000 kr.

333.000 kr.

15.000 kr.

174.000 kr.

Kastrupvej 4 - 6 m.fl.

5.783.000 kr.

3.667.000 kr.

1.833.000 kr.

283.000 kr.

1.058.000 kr.

Gernersgade 69 m.fl.

20.168.000 kr.

6.000.000 kr.

11.000.000 kr.

3.168.000 kr.

1)

6.773.000 kr.

Horsensgade 3 – 5

6.162.000 kr.

2.733.000 kr.

1.367.000 kr.

2.062.000 kr.

1.715.000 kr.

Vesterbrogade 62 - 64

7.710.000 kr.

4.300.000 kr.

200.000 kr.

3.210.000 kr.

2)

1.481.000 kr.

Stormgade 14

56.800.000 kr.

40.000.000 kr.

15.000.000 kr.

1.800.000 kr.

8.400.000 kr.

Møllegade 38 – 40 m.fl.

14.515.000 kr.

9.530.000 kr.

4.770.000 kr.

215.000 kr.

2.493.000 kr.

Ahornsgade 8 A – C

6.598.000 kr.

4.333.000 kr.

2.167.000 kr.

98.000 kr.

1.133.000 kr.

Borups Plads 26 - 30 m.fl.

67.048.000 kr.

54.333.000 kr.

12.167.000 kr.

548.000 kr.

6.358.000 kr.

Rentemestervej 44 - 46 m.fl.

13.116.000 kr.

10.433.000 kr.

2.567.000 kr.

116.000 kr.

1.342.000 kr.

Johan Kellers Vej 14 - 22 m.fl.

18.676.000 kr.

12.266.000 kr.

6.134.000 kr.

276.000 kr.

3.205.000 kr.

Julius Bloms Gade 14 - 16

4.771.000 kr.

3.525.000 kr.

1.175.000 kr.

71.000 kr.

623.000 kr.

Lundtoftegade 36 - 44 m.fl.

46.995.000 kr.

34.725.000 kr.

11.575.000 kr.

695.000 kr.

6.135.000 kr.

I alt

269.357.000 kr.

186.512.000 kr.

70.288.000 kr.

12.557.000 kr.

40.890.000 kr.

 

1) Heraf indfasningsstøtte 1.868.000 kr. med rammetræk på ca. 622.000 kr.

2) Heraf indfasningsstøtte 1.340.000 kr. med rammetræk på ca. 446.000 kr.

 

Sagen, Bygge- og Teknikudvalget behandlede i mødet den 21. september 2005, var behæftet med fejl. Sagen indstilles derfor til fornyet behandling i udvalget.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog i mødet den 15. juni 2005 forvaltningens indstilling om redegørelse for byfornyelsens forløb og de bevillingsmæssige muligheder. Heri blev der afsat uden konkret angivelse af projekter 44 mio. kr. til nye kapitel 3 og 4 sager. Herudover blev der i indstillingen afsat 52 mio. kr. til andre formål (gæld til provinsen, Grønne Gårde og mertilsagn). De 52 mio. kr. er på nuværende tidspunkt ikke anvendt fuldt ud, idet blandt andet flere provinskommuner ikke ønsker tilbagebetaling af tidligere lån af byfornyelsesrammer. En del af dette beløb vil derfor kunne anvendes til enkelt ejendomme.

Forvaltningen forventer at kunne anvende mere end de afsatte 44 mio. kr., idet forvaltningen tillige i Borgerrepræsentationens møde den 9. juni 2004 blev bemyndiget til at meddele tilsagn til en række konkrete ejendomme beliggende i udpegede indsatsområder.

Disse ejendomme har søgt om støtte efter den gamle "Lov om byfornyelse", men ejendommene har endnu ikke modtaget bevilling, idet der ikke har været bevillingsmæs sig mulighed herfor før nu. Der foregår på nuværende tidspunkt forhandlinger om arbejdernes og støttens omfang efter den nye "Lov om byfornyelse og udvikling af byer". Det forventes, at rammetrækket til disse ejendomme vil udgøre i størrelsesorden 20 mio. kr.

Det maksimale rammetræk vil således udgøre i størrelsesordenen 61 mio. kr.

Forvaltningen indstiller derudover nedenstående 13 ejendomme i prioriteret rækkefølge. Det samlede rammetræk for disse ejendomme forventes at udgøre i størrelsesordenen 41 mio. kr.

Ejendommene imødekommes i prioriteret rækkefølge i det omfang kommunens bevillingsramme for indeværende år tillader. De ejendomme, der ikke imødekommes med en ramme i indeværende år, vil blive tildelt en ramme i år 2006. Ved prioriteringen er der lagt vægt på at afhjælpe kondemnable forhold i form af manglende selvstændige toiletter uanset ejendommenes beliggenhed og herefter at tilgodese ejendomme beliggende indenfor indsatsområder (byfornyelseskarreer og kvarterløftområder). 

 

De udpegede ejendommene omfatter:

 

1) Glentevej 20 / Svanevej 35

A/B Glentevej 20 / Svanevej 35, der er beliggende i Kvarterløft Nord-Vest, rummer 20 lejligheder, og har et samlet etageareal på 1.690 m2. Ejendommen er i bydelsatlas for Bispebjerg fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 4 i SAVE-systemet, hvilket efter sædvanlig lokalplanpraksis anses for bevaringsværdigt. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan. Arbejderne vil afhjælpe de kondemnable forhold ved etablering af toiletrum i 4 lejligheder i ejendommen.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør 1,0 mio. kr., hvoraf en tredjedel eller i alt 0,33 mio. kr. udgør støtten. Andelsboligforeningen skal derved foretage en egenfinansiering på 0,67 mio. kr. i forbindelse med projektets gennemførelse. Udgifter til Byggeskadefonden skønnes at udgøre 0,015 kr. Udgifter til eventuel genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse finansieres af andelsboligforeningen selv.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk udgør 0,17 mio. kr.

 

Projektet skal gennemføres samtidig med det af Bygge- og Teknikudvalget i mødet den 18. juni 2003 vedtagne projekt om gennemførelse af bygningsarbejder på ejendommen for i alt 3.001.974 kr., hvoraf andelsboligforeningen selv egenfinansierer 1.100.000 kr. Disse arbejder omfatter etablering af omfangsdræn, renovering af underfacader, genetablering af lyskasser, indretning af cykelkælder og friarealforbedring. Støtten er ydet til en værdiforøgende udgift på 964.099 kr., og en tabsgivende udgift på 937.875 kr. incl. bidrag til Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Selve ombygningstabet forventes at udgøre 902.025 kr. og bidraget til fonden forventes at udgøre 35.850 kr. Forvaltningen var ved indstilling til udvalget af dette projekt ikke underrettet om de kondemnable forhold i ejendommen.

 

2) Kastrupvej 4 – 6 / Rumæniensgade 2

Ejendommen, der ejes af A/B Kastrupvej 4 – 6 / Rumæniensgade 2 er beliggende i områdefornyelse Øresundsvejkvarteret på Amager. Ejendommen, der rummer 30 lejligheder, og har et samlet etageareal på 1.657 m2 er i bydelsatlas for Amager fastsat til høj bevaringsværdi med karakter 3 i SAVE-systemet. Ejendommen er omfattet af lokalplan.

 

Ejendommen har kondemnable forhold, idet der er fælles toiletter på bitrapperne i 2 lejligheder. Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm herunder renovering /udskiftning af vinduer samt etablering af toilet i 2 lejligheder.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør ca. 5,5 mio. kr. Støtten, der udgør 1/3- del af investeringen eller 1,8 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal a ndelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,08 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse i de 2 lejligheder. Forvaltningen skal derfor herudover afholde en udgift på ca. 0,2 mio. kr. til genhusning.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 1,1 mio. kr.

 

3) Gernersgade 69 – 71 / Rigensgade 30 / Krusemyntegade 26

Ejendommen Gernersgade 69 – 71 / Rigensgade 30 / Krusemyntegade 26 ejes af H. P. Lorentzens Stiftelse hvis formål er at udleje gode, billige og sunde boliger til værdigt trængende enlige, aldrende kvinder af middelstanden. Udlejningen kan ske vederlagsfrit og boligerne kan også i ganske særlige tilfælde udlejes til aldrende ægtepar.

 

Ejendommen, der indeholder 2 bygninger, er beliggende i Indre By og rummer 35 lejligheder med et samlet etageareal på 1.902 m2. Ejendommen er i bydelsatlas for Indre By fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 5 i SAVE-systemet. Ejendommen er ikke omfattet at lokalplan.

 

Bygning 1, der er opført i 1850, indeholder 25 lejligheder og er generelt meget nedslidt på tag, facader og installationer. 12 lejligheder har fællestoilet på bitrappen, og de fleste lejligheder trænger til indvendig istandsættelse, herunder nyt køkken og bad.

 

Projektet omfatter udskiftning af tag, fugtsikring af fundamenter, istandsættelse af facader, udskiftning af vinduer, isolering, udvidelse af elinstallationer, udskiftning af kloakker, nedlæggelse af fællestoiletter, sammenlægning af 10 små lejligheder til 5, etablering af wc/bad i sammenlagte lejligheder, etablering af nyt wc/bad i 5 eksisterende lejligheder samt udskiftning af køkken i 2 lejligheder som følge af nyt wc/bad.

 

Bygning 2, der er opført i 1932 indeholder 10 lejligheder der alle har wc/bad. Bygningen er herudover forsynet med elevator.

 

Projektet omfatter udskiftning af vinduer fra stueetagen og op, istandsættelse af kældervinduer og facade samt udvidelse af elinstallationer.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør ca.17,0 mio. kr. Forbedringsandelen skønnes at udgøre ca. 6,0 mio. kr., og vedligeholdelsesandelen skønnes at udgøre ca. 11,0 mio. kr. Udgifter til Byggeskadefonden skønnes at udgøre ca. 0,3 mio. kr. og udgifter til midlertidig og permanent genhusning skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 6,1 mio. kr. Herudover vil der være et behov for rammetræk til dækning af kommunens udgifter til indfasningsstøtte. Dette rammetræk skønnes at udgøre 0,62 mio. kr. Det samlede rammetræk skønnes således at udgøre ca. 6,7 mio. kr.

 

4) Horsensgade 3 - 5

Ejendommen, der ejes af A/B Horsensgade 3 - 5 er beliggende på Indre Østerbro. Ejendommen, der rummer 23 lejligheder, og har et samlet etageareal på 1.314 m2 er i bydelsatlas for Østerbro fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 4 i SAVE-systemet, hvilket efter sædvanlig lokalplanpraksis anses for bevaringsværdigt. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

 

Ejendommen har kondemnable forhold, idet der er fælles toiletter på bitrapperne. Projektet omfatter etablering af toilet i lejlighederne, istandsættelse af ejendommens klimaskærm herunder renovering /udskiftning af vinduer.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør ca. 4,1 mio. kr. Støtten, der udgør 1/3- del af investeringen eller 1,4 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,06mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse. Forvaltningen skal derfor herudover afholde en udgift på ca. 2,0 mio. kr. til genhusning.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 1,7 mio. kr.

 

5)Vesterbrogade 62 – 64

Ejendommen, der ejes af Vesterbrogade 62 – 64 I/S er beliggende på Vesterbro. Ejendommen, der rummer 33 lejligheder, og har et samlet etageareal på 2.923 m2 er i bydelsatlas for Vesterbro fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 5 i SAVE-systemet. Ejendommen er omfattet af en strøggadelokalplan.

 

Ejendommens baghus, der indeholder 2 opgange 62 B og C indeholder 19 lejemål der ikke har toilet i lejlighederne. Lejlighederne har hver sit toilet beliggende på bitrappernes mellemrepos. Projektet omfatter etablering af wc/bad i disse lejligheder, gavlisolering samt etablering af 4 altaner.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør ca. 4,5 mio. kr. Forbedringsandelen skønnes at udgøre ca. 4,3 mio. kr., og vedligeholdelsesandelen skønnes at udgøre ca. 0,2 mio. kr. Udgifter til Byggeskadefonden skønnes at udgøre ca. 0,07 mio. kr. og udgifter til midlertidig og permanent skønnes at udgøre ca. 1,8 mio. kr.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr. Herudover vil der være et behov for rammetræk til dækning af kommunens udgifter til indfasningsstøtte. Dette rammetræk skønnes at udgøre 0,48 mio. kr. Det samlede rammetræk skønnes således at udgøre ca. 1,48 mio. kr.

 

6) Stormgade 14

Ejendommen Stormgade 14 ejes af Det Harboeske Enkefruekloster, hvis formål er at udleje boliger til enlige kvinder over 60 år. Stiftelsen administreres af Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning. Sundheds- og Omsorgsudvalget er stiftelsens bestyrelse.

 

Ejendommen, der indeholder 15 lejligheder med et samlet etageareal på 1.157 m2 er beliggende i Indre By. Ejendommen, der er fredet, er opført i 1741. Ejendommen er omfattet af en byplan nr. 72. Bygningen er generelt stærkt nedslidt i enhver henseende og utidssvarende, idet lejlighederne ikke er forsynet med bad.

 

Realdania Ejendomme A/S, nu Realea A/S ønsker at erhverve ejendommen, og der har været afholdt møder med selskabet, Sundhedsforvaltningen og sbs byfornyelse om erhvervelsen og modernisering af ejendommen.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i mødet den 4. august 2005 godkendt salg af ejendommen til Realea A/S, og udvalget/forvaltningen vil indgå en driftsaftale med selskabet som sikrer, at stiftelsen vi dereføres som hidtil i fuld overensstemmelse med stiftelsens fundsats/vedtægter.

 

Projektet omfatter en totalistandsættelse af ejendommen og modernisering af lejlighederne med nye køkkener og etablering af bad. De samlede ombygningsudgifter skønnes at udgøre ca. 55,0 mio. kr., svarende til 47.500 kr. pr. m2. Realea A/S foretager en finansiering på ca. 40,0 mio. kr. der dækker en stor del af vedligeholdelsesarbejderne og moderniseringsarbejderne i lejlighederne. Realea A/S forventer ikke noget afkast af investeringen på de ca. 40,0 mio. kr., hvorfor en huslejestigning vil kunne neutraliseres.

 

Den støttede del af den samlede investering udgør ca. 15,0 mio. kr. eller 12.965 kr. pr. m2 til vedligeholdelsesarbejder. Det vil sige, at en samlet investering på ca. 55,0 mio. kr. ikke vil medfører en huslejestigning. Udover støtten på ca. 15,0 mio. kr. skal forvaltningen afholde udgifter til midlertidig/permanent genhusning. Disse udgifter skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,8 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 8,4 mio. kr.

 

7) Møllegade 38 – 40 / Nørre Allé 25 - 27

Ejendommen, der ejes af A/B Trekanten er beliggende i Nørre Sideallé-karreerne på Nørrebro, rummer 38 lejligheder, og har et samlet etageareal på 3.105 m2. Ejendommen er i bydelsatlas for Nørrebro fastsat til høj bevaringsværdi med karakter 3 i SAVE-systemet. Ejendommen er omfattet af lokalplan udarbejdet i forbindelse med byfornyelsesbeslutningen for karreerne.

 

Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm, det vil sige istandsættelse af tag, gade- og gårdfacader samt vinduer.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør 14,3 mio. kr. Støtten, der udgør 1/3- del af investeringen eller 4,77 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,21 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil ikke være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 2,5 mio. kr.

 

8) Ahornsgade 8 A – C

Ejendommen, der ejes af A/B Ahornsgade 8, 8 A- C og er beliggende i Nørre Sideallé-karreerne på Nørrebro, rummer 38 lejligheder, og har et samlet etageareal på 2.273 m2. Ejendommen er i bydelsatlas for Nørrebro fastsat til middelbevaringsværdi med karakter 4 i SAVE-systemet, hvilket efter sædvanlig lokalplanpraksis anses for bevaringsværdigt. Ejendommen er omfattet af lokalplan udarbejdet i forbindelse med byfornyelsesbeslutningen for karreerne.

 

Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm, det vil sige istandsættelse af tag, afhjælpning af sætningsskader i fundamenter, istandsættelse af gade- og gårdfacader, istandsættelse af nyere vinduer og udskiftning af oprindelige vinduer, istandsættelse af hovedtrappedøre og udskiftning af bitrappedøre.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør 6,5 mio. kr. Støtten, der udgør 1/3- del af investeringen eller 2,16 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,1 mio. kr. til dæk ning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil ikke være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 1,1 mio. kr.

 

9) Borups Plads 26 – 30 / Lundtoftegade 2 – 10 / Humlebækgade 39 – 51 / Stefansgade 48 - 62

Ejendommen, der ejes af A/B Borups Plads er beliggende i kvarterløftområdet Nørrebro Park-kvarteret. Ejendommen, der rummer 215 lejligheder, og har et samlet etageareal på 26.519 m2 er i bydelsatlas for Nørrebro fastsat til høj bevaringsværdi med karakter 3 i SAVE-systemet. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

 

Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm, det vil sige udskiftning af tag og istandsættelse af facader herunder enkelte vinduesudskiftninger. Projektets samlede ombygningsudgifter udgør ca. 36,5 mio. kr. Støtten, der udgør 1/3- del af investeringen eller 12,1 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,6 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil ikke være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 6,3 mio. kr.

 

Herudover vil andelsboligforeningen selv forestå indretning af tagetagen til 23 taglejligheder. Dette projekts ombygningsudgifter skønnes at udgøre ca. 30,0 mio. kr.

 

10) Rentemestervej 44 – 46 / Provstevej 22 – 24

Ejendommen, der ejes af A/B Rentegården er beliggende i kvarterløftområdet Nord-Vest. Ejendommen, der rummer 40 lejligheder, og har et samlet etageareal på 2.840 m2, er i bydelsatlas for Nørrebro fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 4 i SAVE-systemet, hvilket efter sædvanlig lokalplanpraksis anses for bevaringsværdigt. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261, men ikke heri udpeget som bevaringsværdig.

 

Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm, det vil sige udskiftning af tag, istandsættelse af gade- og gårdfacader og udskiftning af vinduer.

 

Projektets samlede ombygningsudgifter udgør 7,7 mio. kr. Støtten, der udgør 1/3- del af investeringen eller 2,6 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,1 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil ikke være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 1,4 mio. kr.

 

Herudover vil andelsboligforeningen selv forestå indretning af tagetagen til taglejligheder både som selvstændige lejligheder og som udvidelse af underliggende lejligheder til 2-plans lejligheder. Dette projekts ombygningsudgifter skønnes at udgøre ca. 5,3 mio. kr.

 

11) Johan Kellers Vej 14 – 22 / Edvard Storms Vej 9 – 11 / Tranehavevej 12 – 18 / H. V. Rolsteds Vej 1 - 5

Ejendommen, der ejes af A/B Købmandsgården er beliggende i det tidligere kvarterløftområde Kongens Enghave-kvarteret. Ejendommen, der rummer 138 lejligheder, og har et samlet etageareal på 8.710 m2 er i bydelsatlas for Valby fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 4 i SAVE-systemet, hvilket efter sædvanlig lokalplanpraksis anses for bevaringsværdigt. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

 

Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm, det vil sige udskiftning af tag og istandsættelse af facader, udskiftning af vindue. Projektets samlede ombygningsudgifter udgør ca. 18,4 mio. kr. Støtten, der udgør 1/3- del af investeringen eller 6,2 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,3 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil ikke være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 3,3 mio. kr.

 

12) Julius Bloms Gade 14 – 16

Ejendommen, der ejes af A/B Julius Blomsgade 14 - 16 er beliggende i kvarterløftområdet Nørrebro Park-kvarteret. Ejendommen, der rummer 15 lejligheder, og har et samlet etageareal på 1.590 m2 er i bydelsatlas for Nørrebro fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 5 i SAVE-systemet. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

 

Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm, det vil sige udskiftning af tag, istandsættelse af facader og udskiftning af vinduer til en samlet investering på 4,7 mio. kr. Støtten, der udgør 1/4- del af investeringen eller 1,2 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,07 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil ikke være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 0,64 mio. kr.

 

Andelsboligforeningen vil selv forestå indretning af tagetagen som udvidelse af underliggende lejligheder til 2-plans lejligheder. Det eksisterende tagrum har dog ikke højde til indretning af boliger, hvorfor der ønskes etableret en ny isoleret tagkonstruktion, med en tagform som giver mulighed for indretning af boliger med regulære rum og gode lysforhold. Herudover vil andelsboligforeningen selv forestå istandsættelse af hoved- og bitrapper.

 

13) Lundtoftegade 36 – 44 / Høsterkøbgade 9 – 17 / Sandbjerggade 1 – 7 / Næ-                        rumgade 14 - 22

Ejendommen, der ejes af A/B Thor er beliggende i kvarterløftområdet Nørrebro Park-kvarteret. Ejendommen, der rummer 184 lejligheder, og har et samlet etageareal på 11.776 m2 er i bydelsatlas for Nørrebro fastsat til middel bevaringsværdi med karakter 5 i SAVE-systemet. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

 

Projektet omfatter istandsættelse af ejendommens klimaskærm, det vil sige, istandsættelse af facader, fundamenter og udskiftning/istandsættelse af vinduer til en samlet investering på ca. 46,3 mio. kr. Støtten, der udgør 1/4- del af investeringen eller 11,6 mio. kr. gives som en kontant erstatning. Den resterende del af investeringen skal andelsboligforeningen selv afholde. Herudover skal forvaltningen afholde en udgift på ca. 0,7 mio. kr. til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden. Det vil ikke være nødvendigt med genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

 

Bygningsfornyelsens samlede rammetræk skønnes at udgøre ca. 6,2 mio. kr.

 

Dispositionsramme

Bygge- og Teknikforvaltningen finder, at der bør afsættes en dispositionsramme på 3,0 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle yderligere udgifter til allerede bevilgede ejendomme.

 

ØKONOMI

De samlede ombygningsudgifter kan herefter skematisk opstilles således:

Ejendom

Samlet investering

Egenfinansiering / forbedring

Støttede arbejder / tab

Øvrige omkostniger

Rammetræk

Glentevej 20 m.fl.

1.015.000 kr.

667.000 kr.

333.000 kr.

15.000 kr.

174.000 kr.

Kastrupvej 4 – 6 m.fl.

5.783.000 kr.

3.667.000 kr.

1.833.000 kr.

283.000 kr.

1.058.000 kr.

Gernersgade 69 m.fl.

20.168.000 kr.

6.000.000 kr.

11.000.000 kr.

3.168.000 kr.

1)

6.773.000 kr.

Horsensgade 3 – 5

6.162.000 kr.

2.733.000 kr.

1.367.000 kr.

2.062.000 kr.

1.715.000 kr.

Vesterbrogade 62 - 64

7.710.000 kr.

4.300.000 kr.

200.000 kr.

3.210.000 kr.

2)

1.481.000 kr.

Stormgade 14

56.800.000 kr.

40.000.000 kr.

15.000.000 kr.

1.800.000 kr.

8.400.000 kr.

Møllegade 38 – 40 m.fl.

14.515.000 kr.

9.530.000 kr.

4.770.000 kr.

215.000 kr.

2.493.000 kr.

Ahornsgade 8 A – C

6.598.000 kr.

4.333.000 kr.

2.167.000 kr.

98.000 kr.

1.133.000 kr.

Borups Plads 26 - 30 m.fl.

67.048.000 kr.

54.333.000 kr.

12.167.000 kr.

548.000 kr.

6.358.000 kr.

Rentemestervej 44 - 46 m.fl.

13.116.000 kr.

10.433.000 kr.

2.567.000 kr.

116.000 kr.

1.342.000 kr.

Johan Kellers Vej 14 - 22 m.fl.

18.676.000 kr.

12.266.000 kr.

6.134.000 kr.

276.000 kr.

3.205.000 kr.

Julius Bloms Gade 14 - 16

4.771.000 kr.

3.525.000 kr.

1.175.000 kr.

71.000 kr.

623.000 kr.

Lundtoftegade 36 - 44 m.fl.

46.995.000 kr.

34.725.000 kr.

11.575.000 kr.

695.000 kr.

6.135.000 kr.

I alt

269.357.000 kr.

186.512.000 kr.

70.288.000 kr.

12.557.000 kr.

40.890.000 kr.

1)     Heraf indfasningsstøtte 1.868.000 kr. med rammetræk på ca. 622.000 kr.

2)     Heraf indfasningsstøtte 1.340.000 kr. med rammetræk på ca. 446.000 kr.

                                                                                                                                 

Kolonnen "samlet investering" indeholder samtlige ombygningsudgifter incl. egenfinansiering og forventede udgifter til dækning af bidrag på 1,5 % af ombyg-ningsudgifterne til Byggeskadefonden samt forventede udgifter til genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse og indfasningsstøtte i 2 udlejningsejen-domme.

 

Kolonnen "øvrige omkostninger" indeholder forventede udgifter til dækning af bidrag på 1,5 % af ombygningsudgifterne til Byggeskadefonden, forventede udgifter til genhusning i forbindelse med arbejdernes gennemførelse samt forventet indfasningsstøtte til 2 udlejningsejendomme.

 

Gennemførelsen af omhandlede sager skønnes at give en belastning på den kommunale økonomi på følgende områder:

 

Af den samlede ombygningsudgift på 269,3 forudsættes ejerne at egenfinansiere 186,6 mio. kr., mens restbeløbet på 82,8 mio. kr. udgør udgiften til de støtteberettigede arbejder samt anslåede bidrag til Byggeskadefonden, anslåede udgifter til genhusning og forventede udgifter til indfasningsstøtte til 2 udlejningsejendomme. Den samlede støtte på 82,8 mio. kr. deles mellem stat og kommune. Den samlede kommunale udgift forventes således at udgøre 41,4 mio. kr.

 

Den samlede udgift for kommunen forventes således at udgøre 41,4 mio. kr.

 

Det skønnes, at det er muligt at kunne indpasse beslutningen i den beløbsramme, der på Plan & Arkitektur afsnit af investeringsoversigten for 2005-2008 er afsat til byfornyelsesformål, konto 0.15.3.

 

Budgetansvarlig institution: 44010 Plan & Arkitektur

 

Miljøvurdering

Forslagets forbedring af bygningerne skønnes at forlænge disses levetid og udnytter derigennem eksisterende ressourcer.

 

Kommunen har i pjecen " Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" opstillet en række krav, som forvaltningen vil kræve overholdt ved udførelsen af ombygningsarbejderne.

 

Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste til miljøvurdering

Indstillingen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Indstillingen vedrører sagsområdet "Byggeri: Anlæg og drift" og er miljøvurderet med udgangspunkt i målsætningerne i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" samt andre vedtagne målsætninger, der relaterer sig til byggeområdet.

Målsætningerne i pjecen er inddelt i 3 niveauer – minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene skal altid følges, anbefalingerne bør altid overvejes, medens visionerne er muligheder, der kan afprøves.

Forvaltningen vil i forbindelse med godkendelse af de enkelte projekter til sin tid påse at minimumskravene i henhold til pjecen om Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri bliver overholdt.

 

Høring

-

 

Andre konsekvenser

-

 

BILAG VEDLAGT

A.            Oversigtsplan over Glentevej 20 / Svanevej 35.

B.            Oversigtsplan over Kastrupvej 4 – 6 m.fl.

C.      Oversigtsplan over Gernersgade 69 m.fl.

D.      Oversigtsplan over Horsensgade 3 – 5.

E.      Oversigtsplan over Vesterbrogade 62 – 64.

F.      Oversigtsplan over Stormgade 14.

G.      Oversigtsplan over Møllegade 38 – 40 m.fl.

H.      Oversigtsplan over Ahornsgade 8 A – C.

I.       Oversigtsplan over Borups Plads 26 – 30 m.fl.

J.       Oversigtsplan over Rentemestervej 26 – 30 m.fl.

K.      Oversigtsplan over Johan Kellers Vej 14 – 22 m.fl.

L.      Oversigtsplan over Julius Bloms Gade 14 – 16.

M.     Oversigtsplan over Lundtoftegade 36 – 44 m.fl.

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 21. september 2005

 

Ulrik Winge