Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

16.      Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 182  "Sigbrits Allé" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001

 

BTU 228/2004  J.nr. 611:160.0001/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 182 "Sigbrits Allé" vedtages med henblik på offentliggørelse

at  indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder (eksklusive juli måned)

at  vedtage den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for lokalplanen, en lokal udstilling, et borgermøde i form af et orienteringsmøde samt offentliggørelse i områdets lokalaviser.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at det til ovennævnte lokalplanforslag hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages med henblik på fælles offentliggørelse

at indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder (eksklusive juli måned)

 

at vedtage den foreslåede dialogstrategi bestående af hjemmeside for planen, en lokal udstilling, et borgermøde i form af et orienteringsmøde samt offentliggørelse i områdets lokalaviser.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget drøftede på møderne henholdsvis den 29. januar og den 2. marts 2004 redegørelse fra forvaltningerne om igangsætning af forslag til tillæg til lokalplan nr. 182 "Sigbrits Allé" med tilhørende kommuneplantillæg.

Arbejdet er foranlediget af en anmodning fra Kaae Gruppen A/S om udarbejdelse af det planmæssige grundlag for opførelse af 20 boliger i 2 punkthuse i 4½ etage beliggende på ejendommen Englandsvej 3 / Sigbrits Allé 1-5. Tegnestuen Vandkunsten er arkitekt på bebyggelsen

Den eksisterende lokalplan for området er utidssvarende, idet den bl.a. forudsætter en udvidelse af Amagerbrogade på en strækning til ca. 25 m´s bredde, hvorved flere bevaringsværdige bygninger må nedrives. Det foreslås, at arkitektonisk værdifulde bygninger fastlægges som bevaringsværdige og indgår i en bebyggelsesplan med sluttet randbebyggelse mod Amagerbrogade i 5 etager med udnyttet tagetage.

 For så vidt angår de aktuelle ejendomme muliggør den eksisterende lokalplan kun bebyggelse i et specifikt byggefelt på hjørnet af Englandsvej og Sigbrits Allé. Ved fremrykning af randbebyggelsen mod Amagerbrogade skabes der mulighed for mere bebyggelse på dette sted.

Lokalplantillægget omfatter samme område som lokalplan nr. 182.  

For hele området optages bestemmelser om helårsboliger, og for området mellem Sigbrits Allé og Amagerbrogade (område I) bestemmelse om, at boligerne skal have et gennemsnit på mindst 85 m2, og at ingen bolig må være mindre end 75 m2. Undtaget fra bestemmelserne er boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber, såfremt de opføres efter gældende lovgivning. For villagrundene langs vestsiden af Sigbrits Allé (område II) fastlægges, at ingen boliger må være mindre end 100 m2.

Kommuneplan 2001 indeholder rammebestemmelser for område I (B4*-område), der svarer til de bebyggelsesregulerende bestemmelser for dette område i lokalplan nr. 182. Da disse lokalplanbestemmelser nu ændres, fremlægges der samtidig et tillæg til Kommuneplan 2001 med bestemmelser svarende hertil i form af en ny *-bemærkning.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I Bygge- og Teknikudvalgets møde den 29. januar 2004 (BTU 60/2004) og i Økonomiudvalgets møde den 2. marts 2004 (ØU 36/2004) drøftede udvalgene en redegørelse fra forvaltningerne om igangsætning af forslag til tillæg til lokalplan nr. 182 "Sigbrits Allé" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.  

 

Planforslagene er foranlediget af en anmodning fra Kaae Gruppen A/S, der har fremsendt skitseforslag, udarbejdet af tegnestuen Vandkunsten, til ny bebyggelse på ejendommen Englandsvej 3 / Sigbrits Allé 1-5, der omfatter matr. nr. 15 ai og 15 ay Sundbyvester, København.

 

Ansøger ønsker at bygge 20 boliger i 2 fritliggende punkthuse i 4½ etage, der tager udgangspunkt i randbebyggelsen langs Amagerbrogade, men samtidig forholder sig til den åbne bebyggelse i Eberts Villaby, der ligger vest for Sigbrits Allé.

 

Lokalplan nr. 182 fra 1991 muliggør på den aktuelle ejendom kun bebyggelse i et byggefelt langs Englandsvej i form af ét punkthus i 4½ etage, der på et senere tidspunkt skal kunne sammenbygges med en evt. ny randbebyggelse langs Amagerbrogade og om hjørnet mod Englandsvej i her fastlagte vejudvidelseslinier. Den muliggjorte bebyggelse, der svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 60 og på sigt på ca. 80, har vist sig ikke at være rentabel bl.a. på grund af bygningens begrænsede størrelse samt krav til p-kælder.

 

Forslag til lokalplantillæg

Lokalplantillægget omfatter samme område som lokalplan nr.182, hvis underområde I afgrænses af Englandsvej, Amagerbrogade, Christian II´s Allé og Sigbrits Allé. Underområde II omfatter villagrundene vest for Sigbrits Allé.

 

Lokalplantillægget skal, med baggrund i ændring af vejudvidelseslinien langs en strækning af Amagerbrogade, opdatere bestemmelserne i lokalplan nr. 182 bl.a. ud fra et ønske om fastlæggelse af bevaringsværdig bebyggelse som bebyggelsesplan med sluttet randbebyggelse mod Amagerbrogade i 5½ etage. Der muliggøres opførelse af en ny punkthusbebyggelse mod Sigbrits Allé. Nye boliger skal være helårsboliger. Boligerne i område I skal have et gennemsnit på mindst 85 m2, og ingen bolig må være mindre end 75 m2. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Boligerne i område II skal mindst være 100 m2.

 

For punkthusbebyggelsen mod Sigbrits Allé gælder, at bebyggelse kan opføres i op til 4½ etage, dog kun 3½ etage på matr. nr. 15az og 15dv ibid. (Sigbrits Allé nr. 13A og 15), idet afstanden til randbebyggelsen mod Amagerbrogade er forholdsvis mindre på disse ejendomme. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 105 for ovennævnte ejendomme og ikke 135 for den aktuelle ejendom matr. nr. 15 ai og 15 ay ibid. og ikke 130 for de øvrige ejendomme, og højst 1/3 af hver grunds areal må bebygges.

 

For randbebyggelsen gælder, at bygninger med bevaringsværdi 3 og 4 fastlægges som bebyggelsesplan, at nybyggeri skal opføres som sluttet randbebyggelse i 5 etager med udnyttet tagetage, og at permanent fritstående gavle skal udformes som facader. Husdybden må ikke overstige 10 m og skal ved sammenbygning tilpasses nabobygningernes husdybder. For de enkelte ejendomme vil bebyggelsesplanen medføre bebyggelsesprocenter fra ca. 140 til ca. 430.

 

Med lokalplantillægget frafaldes en 25,1 m-vejudvidelseslinie mod Amagerbrogade, og i stedet opretholdes /fastlægges en 18,83 m vejlinie/vejudvidelseslinie. Mod Englandsvej opretholdes en vejudvidelseslinie fastlagt af hensyn til udretning af krydset Amagerbrogade og Øresundsvej, og mod Sigbrits Allé opretholdes 18,83 m-bebyggelsesregulerende byggelinie, mens bestemmelser om nedlæggelse af Søren Norbys Allé mellem Sigbrits Allé og Amagerbrogade frafaldes.

 

Strøggadelokalplan nr. 158 "Amagerbrogade" ophæves for den strækning af Amagerbrogade, som lokalplantillægget omhandler, idet tillægget indeholder bestemmelser for randbebyggelsen, der svarer til bestemmelserne i lokalplan nr. 158.   

 

Der henvises i øvrigt til redegørelsen og selve lokalplanforslaget, der er vedlagt som bilag 1.

 

Forslag til kommuneplantillæg

Samtidig med forslaget til lokalplantillæg er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg omfattende lokalplanens område I.

 

Kommuneplantillægget ændrer det eksisterende B4*-område "Sigbrits Allé", således at nybyggeriet muliggøres. Endvidere fastlægges bestemmelser om den bevaringsværdige bebyggelse langs Amagerbrogade samt bestemmelser om omfang af nybyggeri af hensyn til sammenhængen med denne. Ved nybyggeri skal bebyggelsen langs Amagerbrogade mellem Englandsvej og Christian II´s Allé opføres som sluttet randbebyggelse i 5 etager, og der gives mulighed for udnyttet tagetage. Husdybden må højst være 10 m. Bebyggelsesprocenten på ejendommene matr. nr.ne 15 ai og 15 ay Sundbyvester, København, må ikke overstige 135, og bebyggelsen skal opføres som fritliggende punkthuse i højst 4 etager med mulighed for udnyttet tagetage. Friarealet skal i videst muligt omfang anlægges som opholdsareal. For de øvrige ejendomme mod Sigbrits Allé gælde B4-rammens maksimale bebyggelsesprocent på 130.

 

Forslaget til kommuneplantillæg indgår i bilag 1.

 

Miljøvurdering

Der henvises til vedlagte bilag 1, afsnittene i "Baggrund for lokalplanen", vedrørende områdets påvirkning af miljøet, trafikstøj, forurening af undergrunden, nedsivning af regnvand og miljørigtigt byggeri, hvor Miljøkontrollens kommentarer vedrørende lokalplanforslaget er indarbejdet.

 

Høring

I forbindelse med udarbejdelse af tillægsforslaget har Plan & Arkitektur foretaget høring af samtlige forvaltninger samt Københavns Energi, Københavns Bymuseum og Kulturmiljørådet.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen , Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen , Økonomiforvaltningen samt Kulturmiljørådet har ingen bemærkninger til forslaget.

Københavns Energi, Forsyning, bemærker, at lokalplanområdet ligger inden for bygassens forsyningsområde, og at der i henhold til pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" stilles krav om, at gasinstallationer skal renoveres/bevares ved byfornyelse, og at nybyggeri skal tilsluttes bygas, hvis der er tale om støttet byggeri.

Man bemærker endvidere, at der ved nedlæggelse af Søren Nordbys Allé, skal tinglyses deklarationer vedrørende de forskellige forsyningsledninger.

 

Bemærkninger

Der er ikke i planloven hjemmel til at optage bestemmelser i lokalplanen om tilslutning til bygasnettet. Tilslutning af nybyggeri til Københavns Energis forsyning med bygas må ske på frivilligt grundlag eller som betingelse for kommunal støtte, hvis der opføres støttet byggeri eller gennemføres byfornyelse i området.

Vedrørende nedlæggelse af Søren Nordbys Allé, bemærkes at den eksisterende lokalplan forudsætter Søren Nordbys Allé nedlagt. Forslaget til lokalplantillæg ændrer imidlertid dette og opretholder de eksisterende vejlinier.

 

Københavns Bymuseum oplyser, at museet bør kontaktes, inden jordarbejde påbegyndes.

 

Bemærkninger

Der er i lokalplanforslaget optaget en kommentar herom.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollens oplysninger om miljøforholdene er indarbejdet i bilag 1, afsnittet om "Baggrund for lokalplanen", jf. ovenstående.

De indkomne bemærkninger er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, værelse 36, som bilag A –H.

 

Forslag til dialogstrategi

Med henvisning til Borgerrepræsentationens beslutning den 29. marts 2001 (BR 111/01) foreslås, at der i offentlighedsperioden gennemføres følgende tiltag:

·       Der etableres en særlig hjemmeside, som opbygges med en informationsdel og en dialogdel.

 

·       Der gennemføres en udstilling i lokalområdet.

 

·       Der annonceres i lokalaviser

 

·       Der gennemføres et borgermøde i lokalområdet, som har karakter af et orienteringsmøde.

 

BILAG VEDLAGT

1: Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 182 "Sigbrits Allé" med tilhørende kommuneplantillæg.

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A. E-mail af 22. marts 2004 fra Økonomiforvaltningen, 9. kontor

B. E-mail af 26. marts 2004 fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

C. E-mail af 5. april 2004 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

D. Brev af 5. april 2004 fra Københavns Energi, Forsyning

E. Brev af 6. april 2004 fra Københavns Bymuseum

F. E-mail af 13. april 2004 fra Kulturmiljørådet

G. E-mail af 14. april 2004 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

H. Brev af 19. april 2004 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollen

 

 

Mette Lis Andersen                                                     Erik Jacobsen