Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Københavns Agenda 21-plan og pjece

 

BTU 221/2004  J.nr. 0621.0001/03

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Københavns Agenda 21, 2004-2007 (plan og pjece) sendes i offentlig høring som beskrevet i indstillingen.

 

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2004

 

 

RESUME

København som en bæredygtig storby er et mål både i kommunens værdigrundlag og miljøpolitik. Bæredygtighed indebærer, at vi skal tage vare på både økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer samtidig. Agenda 21-planen beskriver primært, hvilke mål og handlinger der skal til, for at udviklingen kan ske på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Agenda 21-planen opfylder kravene fra både Planloven og Dogme 2000, som udgør det formelle grundlag for planen.

Agenda 21-planen består af en plan og en pjece, som indeholder følgende fem temaer: Bæredygtig byudvikling, ressourcer, miljø & sundhed, forankring samt fej for egen dør. Temaerne er blandt andet valgt med udgangspunkt i væsentlige udfordringer på miljøområdet, indsatsområder i Planloven og i Dogme 2000 samt resultater fra den forudgående borgerdialog.

Et udkast til Agenda 21-planen har været i høring i alle politiske udvalg. Udvalgene har overordnet set haft positive kommentarer til Agenda 21-planen. Udvalgene tager dog forbehold for øgede driftsudgifter i forbindelse med de konkrete mål om miljøcertificering af alle forvaltninger og omlægning til 75% økologiske fødevarer inden udgangen af 2008.

Det foreslås med denne indstilling, at planen sendes i offentlig høring i perioden den 3. juni til den 10. september 2004. Den offentlige høring vil blandt andet indeholde afholdelse af offentligt møde, debat på Internet, plakater, go-cards og events samt involvering af Agenda 21-centre mv. Planen forventes forelagt til endelig politisk behandling i efteråret 2004.

Agenda 21-planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række mål og indsatser, hvortil der ikke afsættes midler. Agenda 21-planen indeholder også mål og indsatser, som ikke er, eller kun delvist er finansierede. Det handler om miljøcertificering, omlægning til økologiske fødevarer og tiltag på vandområderne. Der vil blive stillet forslag om finansiering af disse elementer i forbindelse med budgetarbejdet. Derudover er der mål og indsatser, som forudsætter en finansiering via anden sektorplanlægning, fx i forbindelse med Spildevandsplan og Trafik- og Miljøplan.

De resterende aktiviteter, der er foreslået i planen, er eller forventes finansieret inden for de enkelte forvaltningers budgetter.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen har på mødet den 28. november 2002 (BR 588/02) tiltrådt en indstilling om igangsætning af arbejdet med en Agenda 21-plan. Den 6. marts 2003 (BR 95/03) godkendte Borgerrepræsentationen endvidere et debatoplæg om Agenda 21, "Miljø så det batter". I august 2003 fik Miljø- og Forsyningsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget forelagt resultaterne af en forudgående borgerdialog, ligesom disse udvalg godkendte et koncept for Agenda 21-planen. Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på deres møde den 2. februar 2004 at sende Agenda 21-planen i høring i kommunens øvrige politiske udvalg.

København skal være en bæredygtig storby. Det er slået fast både i kommunens værdigrundlag og miljøpolitik. Bæredygtighed indebærer, at vi skal tage vare på både økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer samtidig. Agenda 21-planen peger på hvilke mål og handlinger, der skal til for at udviklingen kan ske på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

Denne første Agenda 21-plan "Københavns Agenda 21, 2004 – 2007" er afgrænset til primært at omhandle de miljømæssige målsætninger for København, hvor de sociale, kulturelle og økonomiske målsætninger fremgår af andre planer som regionplan, kommuneplan og sektorplaner.

Det formelle grundlag for Agenda 21-planen er Dogme 2000 og Planloven.

Københavns Kommune har besluttet at gå ind i det kommunale miljøsamarbejde Dogme 2000, hvor det også er et krav, at der skal udarbejdes en Agenda 21-plan. Dogme 2000 indeholder nogle konkrete mål og forpligtelser, som gælder hele kommunen, og som skal indarbejdes i Agenda 21-planen.

Planloven sætter krav om, at amter og kommuner skal udarbejde en redegørelse for deres lokale Agenda 21 strategi.

Agenda 21-planen opfylder kravene fra både Planloven og Dogme 2000. Københavns Kommunes Agenda 21-plan bliver rammen om kommunens samlede indsats for at forebygge og reducere miljøbelastningen lokalt og globalt samt begrænse ressourceforbruget.

Arbejdet med Agenda 21-planen er organiseret med en styregruppe og en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Miljø- og Forsyningsforvaltningen forestår formandskabet i styregruppen samt projektledelsen. Alle forvaltninger har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af planen via deltagelse i en intern følgegruppe. Endvidere har udkastet til Agenda 21-planen været i høring i alle forvaltninger og i alle politiske udvalg.

Projektet har også en ekstern følgegruppe med repræsentanter fra erhvervsliv, grønne organisatione r, lokale Agenda 21-grupper, boligforeninger, lokalråd etc. Derudover har der i foråret 2003 været gennemført en forudgående borgerdialog, som har givet en række input til planen. Der er blandt andet gennemført en repræsentativ undersøgelse af 1.500 københavneres viden om og holdning til miljøet i byen.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Planens opbygning og indhold

Agenda 21-planen består af en plan og en pjece. Målgruppen for planen er primært politikere og medarbejdere i kommunen samt særligt miljøinteresserede organisationer og borgere. Pjecen er skrevet til dem, som er interesseret i miljøet i byen uden at have behov for det fulde overblik over alle mål og indsatser.

Temaer og emner i Agenda 21-planen er valgt med udgangspunkt i:

·        Væsentlige udfordringer på miljøområdet

·        Indsatsområder i Planloven

·        Indsatsområder i Dogme 2000

·        Anbefalinger fra Rådet for Bæredygtig Udvikling

·        Allerede besluttede planer, politikker og strategier

·        Resultater af borgerdialogen

 

De enkelte emner i planen er struktureret efter Dogme 2000:

·        Status – hvor står vi? Her gives en status for væsentlige miljøproblemer og kilder

·        Målsætninger – hvor vil vi hen? Her beskrives udvalgte eksisterende målsætninger og forslag til nye målsætninger som supplement til de eksisterende

·        Aktiviteter – hvad gør vi? Her beskrives igangværende og planlagte aktiviteter samt forslag til nye aktiviteter

·        Revision – hvordan følger vi op? Her beskrives, hvordan det evalueres, om målsætninger og mål nås

 

Følgende temaer indgår i Agenda 21-planen:

Bæredygtig byudvikling handler om, hvordan de overordnede visioner for byens udvikling kan omsættes til handling inden for emnerne bæredygtighed i lokalplanlægning, byggeri og byfornyelse, transportsystemet samt biologisk mangfoldighed og rekreative områder.

Ressourcer handler om Københavns og københavnernes økologiske råderum samt om ressourceforbrug og affaldsdannelse, energiforbrug og CO2-udledning samt om vandforbrug og vandkvalitet.

Miljø & sundhed handler om miljøfaktorer, som kan påvirke folkesundheden både negativt og positivt. Negative faktorer er luftforurening, støj, forurening af jord og grundvand samt kemiske stoffer og produkter, mens positive faktorer er bedre og sundere forhold i byens bygninger, friarealer og offentlige rum samt bedre kost- og motionsvaner hos især børn og unge.

Forankring handler om at miljøarbejdet skal forankres i lokalområderne. Dette kan ske gennem kampagner som Miljøfestival og Miljøtrafikuge, i form af fx Agenda 21-centre og i erhvervslivet i kraft af fx Københavns Miljønetværk. Temaet beskriver desuden kommunens miljøundervisning af børn og unge, naturvejledning og informationsaktiviteter.

Fej for egen dør handler om, hvad Københavns Kommune som virksomhed har sat i gang inden for miljøcertificering, miljøvurdering af indstillinger, grønt budget, grønt regnskab, miljøbevidste indkøb, transport, økologiske fødevarer, miljø i byggeri og anlæg, energi- og vandforbrug og affald.

 

Resultatet af ud valgshøringen

Arbejdet med Agenda 21-planen er organiseret med en styregruppe og en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Alle forvaltninger har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af planen via deltagelse i en intern følgegruppe.

Miljøkontrollen sendte den 23. oktober 2003 et udkast til "Københavns Agenda 21 2004-2007" i høring i alle forvaltninger. På baggrund af forvaltningshøringen besluttede Miljø- og Forsyningsudvalget den 2. februar 2004 at sende planen i høring i de øvrige stående udvalg i kommunen.

 

Udvalgenes bemærkninger

Alle udvalg har overordnet set haft positive kommentarer til Agenda 21-planen. Planen beskrives blandt andet som en god og ambitiøs plan, vidtrækkende, gennemarbejdet og et godt fundament for det fremtidige miljøarbejde i kommunen.

Flere udvalg har dog tilkendegivet, at de har visse forbehold til økonomien i Agenda 21-planen. Disse forbehold handler om temaet "Fej for egen dør", hvor der er bekymring for øgede udgifter i forbindelse med målet om, at alle forvaltninger skal være miljøcertificerede inden udgangen af 2008 samt målet om 75% økologiske Bygge- og Teknikudvalget ønsker tydeliggjort, at Agenda 21-tiltag inden for rammerne af anden planlægning sker, når det prioriteres politisk. Dette gælder konkret i forhold til et transportsekretariat, udarbejdelsen af det årlige transport- og miljøregnskab, oprettelse af pulje til renere teknologier samt anvendelse af støjreducerende asfalt. Bygge- og Teknikudvalget ønsker ligeledes en redegørelse for de økonomiske konsekvenser af planen.

Udvalgenes bemærkninger fremgår af vedlagte høringsnotat.

 

Ændringer i planen som følge af udvalgshøringen

Miljø- og Forsyningsforvaltningen er enig i, at Agenda 21-planen indeholder nye mål og indsatser, som ikke er, eller kun delvist er finansierede. Det drejer sig om omlægning til økologiske fødevarer (4 mio. kr.), udgifter til miljøcertificering og vedligehold af miljøcertificeringerne (5 mio. kr.) samt tiltag på vandområdet (23 mio. kr.). Der vil blive stillet forslag om finansiering af disse elementer i forbindelse med budgetarbejdet. I forbindelse med miljøcertificering gennemføres først en miljøkortlægning, som kan vise, at der på nogle områder er behov for en særlig indsats, som kun kan gennemføres med en særskilt finansiering.

Dertil kommer, at Agenda 21-planen indeholder indsatser fra Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, som pt. ikke er vedtaget. Det drejer sig om et transportsekretariat, årligt transport- og miljøregnskab, pulje til renere teknologier og anvendelse af støjreducerende asfalt. Realisering af disse indsatser forudsætter en politisk prioritering i forbindelse med Trafik- og Miljøplanen.

De resterende aktiviteter, der er foreslået i planen, er eller forventes finansieret inden for de enkelte forvaltningers budgetter.

For at imødekomme ønsket om en økonomisk redegørelse for de økonomiske konsekvenser af planen, foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at der i planen indsættes et særskilt økonomiafsnit, som beskriver de økonomiske konsekvenser af planen. Miljø- og Forsyningsforvaltningens svar til bemærkningerne om økonomi fremgår af vedlagte høringsnotat samt økonomiafsnittet i planen.

Bygge- og Teknikudvalget havde derudover nogle konkrete bemærkninger til planen. Miljø- og Forsyningsforvaltningen er enig i bemærkningerne og har indarbejdet disse i planen (se vedlagte høringsnotat).

Derudover har projektgruppen foretaget redaktionelle rettelser i planen og pjecen.

 

Den offentlige høring

Det foreslås, at Københavns Agenda 21, 2004-2007 sendes i offentlig høring i perioden den 3. juni til den 10. september 2004.

Den offentlige høring vil blandt andet indeholde følgende elementer:

·        Afholdelse af offentligt møde

·        Debat på Internet

·        Involvering af Agenda 21-centre

·        Artikler til diverse nyhedsbreve mv.

·        Informationsstandere og events fx ved havnebade, i parker, ved metrostationer mv.

·        Plakater og Go-cards

 

I starten af høringsperioden vil miljøfestivalen blive anvendt som anledning til at lancere forslaget til Agenda 21-planen. Dette gøres blandt andet via en konkurrence, som skal skabe opmærksomhed om planen. Derudover distribueres planen og pjecen til biblioteker, foreninger, omegnskommuner mv., ligesom der annonceres i lokalaviserne.

Planen forventes forelagt til endelig politisk behandling i Miljø- og Forsyningsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret 2004.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen har i sig selv ingen miljømæssige konsekvenser. Agenda 21-planen bidrager til at fremme en bæredygtig byudvikling, herunder løbende at reducere miljøbelastningen lokalt og globalt samt mindske ressourceforbruget.

Planen bidrager til en bæredygtig udvikling ved at forankre strategier samt konkrete mål og handlinger hos borgere og erhvervsliv samt i kommunen. Det kan også ske via dialogen med borgere og erhvervsliv om byudvikling og miljøindsats, og ikke mindst ved at kommunen selv som virksomhed påtager sig rollen som drivkraft i omstillingen til bæredygtighed.

Med planen målrettes og prioriteres miljøindsatsen. Planen skaber sammenhæng mellem og overblik over visioner, mål og aktiviteter, ligesom den sikrer, at der bliver fulgt op på mål og indsatser.

 

ØKONOMI

Agenda 21-planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række mål og aktiviteter, hvortil der i forbindelse med selve planens politiske behandling ikke afsættes midler.

Agenda 21-planen indeholder også nye mål og indsatser, som ikke er, eller kun delvist er finansierede. Det handler om miljøcertificering, omlægning til økologiske fødevarer og tiltag på vandområderne. Samlet set drejer det sig om udgifter i størrelsesordenen 30 mio. kr. årligt. Der vil blive stillet forslag om finansiering af disse elementer i forbindelse med budgetarbejdet. Derudover er der mål og indsatser, som forudsætter en finansiering via anden sektorplanlægning, fx i forbindelse med Trafik- og Miljøplan.

 

HØRING

Et udkast til Agenda 21-planen har været i høring i alle forvaltninger og politiske udvalg. Resultaterne af udvalgshøringen kan ses af høringsnotatet. Det foreslås med denne indstilling, at planen sendes i offentlig høring i perioden den 3. juni til den 10. september 2004.

Efter den offentlige høring forelægges planen til endelig politisk behandling i Miljø- og Forsyningsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

·        Københavns Agenda 21, 2004-2007 (plan), forslag april 2004

·        Københavns Agenda 21, 2004-2007 (pjece), forslag april 2004

·        Høringsnotat, Københavns Agenda 21, 2004-2007 (notat)

 

 

 

 

 

Erik Jacobsen                    Mette Lis Andersen                                Peter Elsman