Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

19.      Låneoptagelse til byfornyelse af 2 råde-over ejendomme

 

BTU 237/2004  J.nr. 631.0031/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  den nedenfor foreslåede låneoptagelse til 2 råde-over ejendomme godkendes.

at  Bygge- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende de ændringer i hovedstolen på lånet til Pommernsgade 12 A-C som regnskabgodkendelsen måtte give anledning til.

 

 

RESUME

Ombygningen af de 2 råde-over ejendomme Bøhmensgade 6-8 og Pommernsgade 12 A-C er nu afsluttet.

Det er en betingelse for at opnå statsstøtte til de værdiforøgende udgifter, at der optages realkreditlån til finansiering heraf. Det foreslås derfor, at d er optages 2 lån på henholdsvis 4.250.000 kr. og 5.105.400 kr.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I forbindelse med indførelse af den nye styreform – mellemstyreform med delt administrativ ledelse – for Københavns Kommune pr. 1. januar 1998 godkendte Borgerrepræsentationen den 5. marts 1998 (BR 132/98) efter Økonomiudvalgets indstilling bl.a., at Bygge- og Teknikudvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedrørende erhvervelse, pantsætning og salg af ejendomme samt optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser i forbindelse med byfornyelsen.

 

Det er i § 41 i lov om kommunernes styrelse bestemt, at beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen ( Borgerrepræsentationen), medmindre Indenrigsministeriet beslutter andet.

Til finansiering af igangværende eller netop afsluttede byfornyelsessager i Geislersgade-karrréen foreslås optaget følgende lån, idet bemærkes, at ombygningstab finansieres kontant:

 

Adresse

Matr.nr.

Hovedstol,

Værdiforøgende

Lån

Hovedstol,

Momslån

Løbetid/ år

Långiver

Bøhmensgade 6-8

43 at SØ

4.250.000

0

30

Realkredit

Danmark

Pommernsgade 12 A-C

43 p SØ

5.105.400

0

30

Realkredit Danmark

I alt

 

9.355.400

 

 

 

 

 

Ovenstående sager finansieres i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994 af lov om byfornyelse og boligforbedring med de ændringer, der følger af lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001.

Det betyder, at det er en betingelse for statsstøtte til de værdiforøgende udgifter, at disse finansieres med 30-årige nominallån optaget i et realkreditinstitut. Statsstøtten gives i form af ydelsesbidrag til nominallånene. Ydelsesbidraget udgør et beløb, der svarer til den del af ydelsen på optagne nominallån, der overstiger en grundydelse på 5 pct. af det kontante låneprovenu, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994 af lov om byfornyelse og boligforbedring, § 59 b, stk. 1.

Ombygningstabet finansieres i henhold til det ovenfor anførte kontant.

Det er den 20. november 2002 i indstilling om byfornyelsesstøtte til 12 råde-over ejendomme (BTU 562/2002) godkendt af Bygge- og Teknikudvalget, at forvaltningen helt eller delvis giver afkald på statsstøtte til de værdiforøgende udgifter, jf. det nedenfor anførte.

 

Det bemærkes, at ejendommen Bøhmensgade 6-8 i henhold til byfornyelsesbeslutningen for Geislergade-karréen er gennemgribende ombygget og moderniseret, og at der er sket lejlighedssammenlægninger fra 13 til 9 lejligheder. Ejendommen har et samlet areal på 730 m2 fordelt på 9 boliger. Ejendommen er færdigombygget den 31. maj 2003. Byggeregnskabet for ombygningen er godkendt den 18. februar 2004. De samlede udgifter i byfornyelsessagen udgør 11.931.000 kr. De samlede støtteberettigede udgifter udgør 11.526.000 kr. Heraf udgør de støtteberettigede værdiforøgende udgifter 4.250.000 kr., og ombygningstabet udgør 7.276.000 kr. Kommunen egenfinansierer som i tidligere sager differencen mellem de samlede udgifter på 11.931.000 kr. og de støtteberettigede udgifter på 11.526.000 kr. eller 405.000 kr. Denne del betragtes som en del af den værdiforøgende udgift i sagen, men der kan ikke opnås statsstøtte (ydelsesbidrag) til den del af udgiften, der egenfinansieres. Den egenfinansierede udgift finansieres kontant. Det er derfor alene udgiften på 4.250.000 kr., der anbefales godkendt låneoptagelse til.

 

Ejendommen Pommernsgade 12 A-C er i henhold til byfornyelsesbeslutningen for Geislergade-karréen gennemgribende ombygget og moderniseret, og der er sket lejlighedssammenlægninger fra 20 til 12 lejligheder. Ejendommen har et samlet areal på 1.160 m2 fordelt på 12 boliger. Ejendommen er færdigombygget den 31. oktober 2003. Byggeregnskabet er modtaget her den 28. januar 2004, men er endnu ikke godkendt af forvaltningen. I tilsagnet til ombygningen er udgifterne budgetteret til 18.922.000 kr. Som for Bøhmensgade 6-8 gælder, at der er en egenfinansiering, som udgør differencen mellem de samlede udgifter og de støtteberettigede udgifter, der er maksimeret til 14.121.000 kr. De støtteberettigede værdiforøgende udgifter forventes fastsat til 5.105.400 kr., jf. det til ejendommen meddelte tilsagn.

Ejendommenes beliggenhed fremgår af vedlagte kortbilag.

 

Økonomi

Den endelige godkendelse af låneoptagelsen vil ikke have økonomiske konsekvenser, som ikke allerede er forudsat i de gældende budgetter.

1. års ydelse før skat på lånet til Bøhmensgade 6-8 stort 4.250.000 kr. forventes i henhold til lånetilbud at udgøre 212.948 kr. Støtten fra staten (ydelsesbidraget) forventes i henhold til lånetilbudet at udgøre 64.919 kr. i 2004, 79.376 kr. i 2005, hvorefter det gradvis aftrappes indtil år 2028.

 Der er ikke indhentet lånetilbud på lånet til Pommernsgade 12 A-C, da byggeregnskabet endnu ikke er godkendt, og da lånets størrelse dermed ikke er endeligt fastsat. Med en hovedstol på 5.105.400 kr. forventes 1. års ydelse at udgøre ca. 256.000 kr., og støtten fra staten forventes i 2005 at udgøre ca. 95.000 kr.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag A: Kort over ejendommenes beliggenhed

 

 

Jens Ole Nielsen