Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Tilbagebetaling af for meget opkrævet for erhvervslicenser/ erhvervsmånedskort/skrabebilletter for parkering på private fællesveje i brokvartererne

 

BTU 234/2004  J.nr. 312.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller til Bygge- og Teknikudvalget,

at  Københavns Kommune tilbagebetaler opkrævede beløb udover administrationsudgifterne for erhvervslicenser/ erhvervsmånedskort/ skrabebilletter, der kan dokumenteres erhvervet med henblik på parkering på private fællesveje i brokvartererne,

at  kommunen med henblik på en hurtig afslutning af disse sager af egen drift så vidt muligt foretager en tilbagebetaling til de erhvervsvirksomheder/ejere af køretøjet, der dels har købt en licens/månedskort til et køretøj, dels har adresse på en privat fællesvej i brokvarterne,

at  der ved tilbagebetalingen vil blive taget højde for, om den pågældende licensindehaver tidligere har fået tilbagebetalt den del af licensbetalingen, der gik til betaling af moms, og

at  tilbagebetalingernes praktiske gennemførelse forestås af Parkering●København, som også budgetmæssigt dækker udgifterne.

 

 

RESUME

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 12. december 2003 meddelt, at det for de private fællesveje under 2-timersordningen i brokvartererne ikke er muligt at opkræve betaling for beboer- og erhvervslicenser samt erhvervsmånedskort og skrabebilletter som overstiger administrationsudgifterne ved ordningen.

Derimod var ordningen også efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse fuldt ud lovlig på de offentlige veje, hvilket Københavns Byret tillige efterfølgende har givet kommunen fuldt ud medhold i.

Forvaltningen har drøftet Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse med kommunens advokat, og der er enighed om, at ministeriets juridiske begrundelse og argumentation næppe er holdbar.

Efter forvaltningens opfattelse er der imidlertid dels behov for at få denne sag afsluttet, dels er der et hensyn at tage til de virksomheder med adresse på private fællesveje, der på baggrund af ministeriets afgørelse kan have en forventning om at få tilbagebetalt det beløb, der overstiger administrationsudgifterne.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Parkering●København med henblik på en hurtig afslutning af sagen af egen drift så vidt muligt foretager en tilbagebetaling til de erhvervsvirksomheder/ejere af køretøjet, der dels har købt en licens/månedskort til et køretøj, dels har adresse på en privat fællesvej i brokvartererne. Parkering●København udbetaler for meget betalt for skrabebilletter, hvor indehaveren kan dokumentere, at skrabebilletten er erhvervet med henblik på parkering på en privat fællesvej i brokvartererne, men der annonceres ikke med henblik på at indkalde krav om tilbagebetaling.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 12. december 2003 meddelt Københavns Kommune, "at ministeriet deler Trafikministeriets opfattelse, hvorefter kommunen som vejmyndighed – hvor kommunen har indført parkeringsordningen med hjemmel i lov om private fællesveje – samtidig kan indføre parkeringslicenser på de private fællesveje, og at kommunen i den forbindelse ud fra et vederlagssynspunkt kan få sine administrationsomkostninger dækket."

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets argumentation herfor er, at parkering af en bil på et vejareal udgør en form for særråden - der kan sidestilles med en situation, hvor vejarealet f.eks. anvendes til en fortovsrestaurant eller en salgsbod - og at der i sådanne situationer kan kræves et omkostningsbestemt gebyr.

 

Ministeriet meddelte samtidig, at det forhold, at de fleste licenser antagelig samtidig var anvendt på de offentlige veje, ikke kunne føre til, at kommunen kunne opkræve et højere beløb for udstedelsen af licenser og billetter med hjemmel i vejlovens § 107, stk. 2.

 

Forvaltningen har drøftet Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse med kommunens advokat, og der er enighed om, at ministeriets juridiske begrundelse og argumentation næppe er holdbar, allerede fordi parkering må anses som en del af den almindelige råden over vejareal, der holdes åben for almindelig færdsel. (Der er altså ikke ved parkering tale om, at der udøves en særråden over et vejareal, der holdes åben for almindelig færdsel.)

 

Dette ændrer imidlertid ikke på, at resultatet, hvorefter kommunen kan opkræve et omkostningsbestemt gebyr for licenser/billetter mv., er rigtigt. Spørgsmålet er herefter alene, om der kan opkræves et højere beløb end kostprisen for disse licenser/-billetter mv.

 

Forvaltningen fastholder efter drøftelser med kommunens advokat principielt, at der lovligt kan opkræves et højere beløb end kostprisen for disse licenser/billetter mv. Baggrunden herfor er, at vejlovens § 107, stk. 2, i en lang række tilfælde indeholder den fornødne hjemmel til at opkræve betaling for erhvervslicenser, erhvervsmånedskort og skrabebilletter som sket, selv om denne betaling overstiger omkostningerne forbundet med ordningen. Dette gælder i alle de tilfælde, hvor betalingen for licensen må anses som en betaling for adgangen til at parkere også på de offentlige veje. Alle licenser og billetter mv., der har været anvendt i forbindelse med brokvarterordningen, har således givet adgang til at parkere i strid med de fastsatte restriktioner på de offentlige veje. Dette gælder også de licenser mv., der er udstedt til køretøjer, hvor ejerne har adresse på en privat fællesvej.

 

Der lægges i den forbindelse også vægt på, at byrettens dom i FDM-sagerne - der gav Københavns Kommune klart medhold i, at ordningen var lovlig fsv. angår de offentlige veje - viser, at vejlovens § 107, stk. 2, indeholder en klar hjemmel til at kræve en adfærdsregulerende betaling for parkering på de offentlige veje, der godt må overstige omkostninger forbundet med ordningen. Dommen rejser også spørgsmålet, om vejlovens § 107, stk. 2, har et bredere anvendelsesområde end antaget af ministeriet. Dette kunne tale for på ny at meddele ministeriet, at kommunen fortsat ikke vil acceptere af ministeriet trufne afgørelse.

 

Forvaltningen anbefaler imidlertid, at det tillægges større vægt at få afsluttet sagen i forhold til borgerne og virksomhederne, der på baggrund af ministeriets udtalelse kan have en vis forventning om, at der vil ske en tilbagebetaling. Forvaltningen finder det i den forbindelse væsentligt, at en ny forhandlingsrunde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet må forventes at blive langvarig.

 

En hurtig afslutning af sagen kræver formentlig, at kommunen foretager en tilbagebetaling i de tilfælde, hvor ministeriet i sin afgørelse slår fast, at det har været ulovligt at opkræve betalingen. Dette er tilfældet i de situationer, hvor en licens/billet dels har kostet et beløb, der overstiger omkostningerne forbundet med ordningen, dels er anvendt i forbindelse med en parkering på en privat fællesvej.

 

Det anbefales på den baggrund, at kommunen som udgangspunkt skal tilbagebetale det efter ministeriets opfattelse for meget opkrævede beløb, under forudsætning af at det kan dokumenteres, at licensen/billetten er købt med henblik på en parkering på en privat fællesvej.

 

Allerede fordi Københavns Kommunes opkrævning af beboerlicenser er baseret på de faktiske administrationsudgifter, er der ikke et tilbagebetalingsproblem i forhold til disse licenser.

 

Det vil ikke være muligt regnskabsteknisk at beregne egentlige kostpriser forbundet med udstedelsen af de øvrige licenser/billetter. Baggrunden herfor er, at administrationsudgifterne i vid udstrækning er fællesudgifter/kapacitetsudgifter for samtlige licenser/billettyper under ét.

 

Forvaltningen skønner imidlertid, at udgifterne forbundet med administrationen af de enkelte licenser og billetter ud fra et forsigtigt skøn kan fastsættes til kr. 175 for erhvervslicenser/månedskort svarende til prisen for en beboerlicens og til kr. 20 for en skrabebillet.

 

For erhvervslicenser og erhvervsmånedskort opkræves hhv. 1.375 kr./år og 400 kr./måned inkl. moms. Skrabebilletterne koster hhv. 20 kr. og 50 kr. For såvel erhvervslicenser, erhvervsmånedskort som heldages skrabebilletter har der således efter den hidtidige forvaltningspraksis været opkrævet en overpris i forhold til kostprisen, hvilket ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ulovligt.

 

Det vil formentlig være meget vanskeligt for en borger, der har gemt en heldages skrabebillet, at dokumentere, at skrabebilletten er købt med henblik på parkering på en privat fællesvej. Det forventes derfor ikke, at merindtægten på 30 kr. pr. heldages skrabebilletter vil skulle tilbagebetales i et særligt stort omfang. Som praksis foreslås, at Parkering●København udbetaler for meget betalt for skrabebilletter, hvor indehaveren kan dokumentere, at skrabebilletten er erhvervet med henblik på parkering på en privat fællesvej i brokvartererne, men at der ikke annonceres med henblik på at indkalde krav om tilbagebetaling.

 

Anderledes forholder det sig med erhvervslicenser og erhvervsmånedskort, idet ministeriets afgørelse formentlig må læses på en sådan måde, at det må anses for tilstrækkelig dokumentation, at licensen/månedskortet er udstedt til et køretøj, hvis ejer har adresse på en privat fællesvej i brokvartererne.

 

Med henblik på en hurtig afslutning af sagen anbefales det, at Parkering • København af egen drift så vidt muligt foretager en tilbagebetaling til de erhvervsvirksomheder/ejere af køretøjet, der dels har købt en licens/månedskort til et køretøj, dels har adresse på en privat fællesvej i brokvartererne. Tilbagebetalingerne baseres på Parkering●Københavns registeroplysninger over licenshavere.

 

I en række tilfælde, vil der allerede være tilbagebetalt et beløb opkrævet til moms. Det vil blive sikret, at beløbet opkrævet til moms ikke i disse tilfælde vil blive tilbagebetalt på ny.

 

Økonomi

Forvaltningen skønner, at en tilbagebetaling af erhvervslicenser og månedskort samlet vil udgøre et beløb på ca. kr. 150.000,00.

Det er ikke muligt, at skønne hvor meget en tilbagebetaling af skrabebilletter vil udgøre.

 

Tilbagebetalingerne afholdes over Parkering●Københavns budget.

 

Miljøvurdering

-

 

Høring

Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med Parkering●København og kommunens advokat

 

 

BILAG VEDLAGT

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 12. december 2003.

 

 

 

Ole Bach