Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

15.      Lokalplantillæg "Saga-karreen II"

 

BTU 219/2004  J.nr. 611:151.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at  tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 288, der bl.a. fastlægger at boliger skal være helårsboliger, vedtages endeligt med den under sagsbeskrivelsen foreslåede redaktionelle ændring, som præciserer anvendelsen.

 

 

RESUME

Den offentlige høring af forslaget til lokalplantillæg fandt sted fra den 3. februar til den 5. april 2004. Der er i tilknytning hertil gennemført en dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen samt offentliggørelse i områdets lokalaviser.

 

I forbindelse med offentliggørelsen er der modtaget 2 henvendelser fra henholdsvis Bymuseet og HUR, som begge meddeler, at de ikke har bemærkninger til forslaget til lokalplantillæg.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 11. december 2003 (BR. 630/03) Bygge- og Teknikudvalgets indstilling af 29. oktober 2003 om offentliggørelse af forslaget til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 288 "Saga-karreen II", der fastlægger, at boliger skal være helårsboliger samt krav til boligstørrelser.

 

Offentliggørelsesmaterialet, der omfatter indstilling med bilag, orienteringsfolder og forslag til lokalplan, er lagt til gennemsyn i borgmester Sørens Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, værelse 36, som bilag A.

 

Offentliggørelse

Forslaget til lokalplantillægget har været offentliggjort i perioden fra den 3. februar til den 5. april 2004. Der er udsendt 372 foldere til ejere, lejere og brugere og 46 foldere til interessegrupper, foreninger og lignende.

 

I offentliggørelsesperioden har der været mulighed for via Internettet at søge oplysninger om forslaget til lokalplantillægget på en særlig hjemmeside. Hjemmesiden indeholdt en debatside, hvor der var mulighed for at fremføre synspunkter vedrørende forslaget. Der har i høringsperioden ingen indlæg været på debatsiden.

Endvidere indeholdt hjemmesiden mulighed for direkte at fremsende indsigelser vedrørende forslaget til lokalplantillægget via e-mail. Der er ikke modtaget henvendelser via e-mail.

 

I offentlighedsperioden er der modtaget én henvendelse, der er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

 

Henvendelse fra offentlige myndigheder

Brev af 10. februar 2004 fra Bymuseet som meddeler, at der ikke er bemærkninger til planforslaget.

 

Mail af 12. marts 2004 fra Hovedstadens Udviklingsråd som meddeler, at der ikke er bemærkninger til planforslaget.

 

Endelig vedtagelse af lokalplantillæg

I det offentliggjorte forslag til lokalplantillæg står der i § 3, 1. linie, om anvendelsen: "Området fastlægges til helårsboliger".

I lokalplan nr. 288 fastlægges området til boliger og serviceerhverv. Med henvisning hertil forslås forslaget til lokalplantillægs § 3, 1. linie ændret til følgende: "Boliger skal være helårsboliger".

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

Der henvises til afsnittet "Miljøvurdering" i nævnte indstilling angående forslaget til lokalplantillægget.

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A  Offentliggørelsesmaterialet omfattende indstilling med bilag, orienteringsfolder og forslag til lokalplantillæg

Bilag B  Kopi af modtagne henvendelser

 

 

Jens Ole Nielsen