Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

17.      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 227/2004  J.nr. 611:141.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark" vedtages endeligt med de under sagsbeskrivelsens foreslåede ændringer af bl.a. en brobredde, en gennemsejlingshøjde og bebyggelsens ydre fremtræden.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark" hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt

 

RESUME

Den offentlige høring af planforslagene fandt sted fra 2. december 2003 til 3. februar 2004. I høringsperioden har der på Internettet været en hjemmeside for planforslagene, været opstillet en plancheudstilling i Bibliotekshuset, Rodosvej 4 og i Københavner Information samt været afholdt et borgermøde med ca. 130 deltagere.

I høringsperioden er der modtaget 21 henvendelser, hvoraf 6 er fra offentlige myndigheder.

Fredningsnævnet for København har den 15. december 2003 afsagt 2 fredningskendelser vedrørende området. I den ene fredningskendelse ophæves en mindre del af den eksisterende fredning for Amager Strandpark, og i den anden fredes den fremtidige Amager Strandpark. Begge fredningskendelser er afsagt på baggrund af ansøgninger herom fra Københavns Kommune. Begge kendelser er anket til Naturklagenævnet. Fredningsnævnet vedtog ændringer i Københavns Kommunes forslag til den fremtidige Amager Strandpark, der betyder, at der ikke må placeres klubber i nord, som det har været forudsat, og at Søbadeanstalten Helgoland skal placeres ét bestemt sted. Københavns Kommune har derfor anket Fredningsnævnets afgørelse herom.

Den 21. april 2004 behandlede Naturklagenævnet de indkomne anker til de to fredningskendelser.

Naturklagenævnet har afgjort, at fredningen for en mindre del af den eksisterende fredning ikke kan ophæves. Dette betyder, at lokalplanforslaget for Sundby Havn ikke kan vedtages endeligt.

Naturklagenævnet har endvidere afgjort, at det som ønsket af kommunen er muligt at placere klubber på den nordlige del af strandøen, og at der bliver biladgang for handicappede, idet bredden af den nordlige bro dog skal reduceres. Området til placering af Helgoland er endvidere blevet udvidet i overensstemmelse med Københavns Kommunes oprindelige fredningsforslag og lokalplanforslaget for området.

Naturklagenævnets afgørelser betyder, at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 kan vedtages i overensstemmelse med lokalplanforslaget bortset fra bestemmelsen om brobredde.

Som led i finansieringen af Amager Strandpark var det forudsat, at området fastlagt i lokalplanforslag "Sundby Havn" kunne sælges til boligbebyggelse og at provenuet heraf skulle indgå i etableringen af Amager Strandpark. På baggrund af at boligbebyggelsen ved Sundby Havn ikke kan opføres, mangler Amager Strandpark projektet 53 mio. kr. (år 2000-priser). Der arbejdes på at tilvejebringe alternativ finansiering. Forslag herom forventes forelagt BR således, at strandparken kan indvies som planlagt i sommeren 2005.

På baggrund af Amager Strandpark I/S' ændringer af projektet foreslås bestemmelsen om bebyggelsens ydre fremtræden justeret, og på baggrund af Naturklagenævnets afgørelse er bredden af den nordlige bro foreslået ændret fra 10 til 6 m. Det foreslås endvidere, at broens status ændres fra privat fællesvej til privat fællessti, og at gennemsejlingshøjden på broen ud for Svend Vonveds Vej øges fra 3,5 til 4 m.

På baggrund af henvendelser fra Kystdirektoratet og fra Danmarks Naturfredningsforening foreslås 2 af de generelle kommentarer ændret.

Ingen af ændringerne vurderes at medføre krav om fornyet høring i medfør af planlovens § 27, stk. 3.

En række henvendelser omhandler trafik- og parkeringsforhold, hvor der er utilfredshed med, at der skal anlægges 1.400 parkeringspladser i forbindelse med den nye Amager Strandpark, idet disse forventes at føre til yderligere trafikale problemer på Amager Strandvej.

Forvaltningen vurderer imidlertid, at det er nødvendig at planlægge med en vis udvidelse af parkeringskapaciteten for at mindske de allerede eksisterende trafikale problemer ved Amager Strandpark i spidsbelastningssituationer. Amager Strandvej er ikke omfattet af lokalplantillægget, men forvaltningen har særskilt udarbejdet en trafiksaneringsplan for Amager Strandvej, der skal sikre, at vejen bliver mere sikker at færdes på for bløde trafikanter.

En række henvendelser omhandler den fremtidige Amager Strandpark, hvor nogle tilkendegiver deres tilfredshed med projektet og andre er imod.

Etablering af den nye Amager Strandpark bygger på lokale ønsker igennem mere end 25 år. Det er dette initiativ Københavns Kommune, Københavns Amt og Frederiksberg Kommune har bakket op om ved at stifte Amager Strandpark I/S. Formålet er bl.a. at skabe en bedre strand, som endnu flere københavnere kan få glæde af.

En række henvendelser vedrører Fredningsnævnets afgørelse om, at der ikke må være klubber på den nordlige del af strandøen, og placeringen af Badeanstalten Helgoland.

Efter Naturklagenævnets afgørelse er det muligt at etablere klubber i nord, og området til placering af Helgoland er igen i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Idet boligbebyggelsen, som foreslået ikke kan opføres, er det ikke sikkert, at de tre klubber skal flyttes, men muligheden er til stede.

En række henvendelser vedrører strandstationernes udformning, som man finder usmagelige.

Forvaltningen finder, at strandstationerne med den nu viste udformning passer ind i et strandmiljø, og derfor foreslås bestemmelsen om bebyggelsens ydre fremtræden justeret.

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer udsendelsen af lokalplanforslaget, før fredningskendelsen er kendt. Dette får som konsekvens, at en lang række forhold i lokalplanforslaget sandsynligvis er uaktuelle.

Forvaltningernes indstilling om endelig vedtagelse af lokalplanen har afventet Naturklagenævnets afgørelse den 21. april 2004, og den endelig lokalplan vil herefter være i overensstemmelse med den fremtidige fredning.

I nogle henvendelser anføres, at det er en skandale, at der opføres boligbebyggelse på stranden, og i én henvendelse foreslås, at det eksisterende strandområde udvides, og at der gøres plads til bl.a. 50 parcelhusgrunde. Strandøen skal flyttes længere ud.

Boligbyggeriet er ikke omfattet af heromhandlede lokalplantillæg, men af lokalplanforslaget "Sundby Havn". På baggrund af Naturklagenævnets afgørelse om den eksisterende fredning kan boligbyggeriet ikke opføres, og lokalplanen kan ikke vedtages endeligt. En udvidelse af det eksisterende strandareal til parcelhusbyggeri er i modstrid med fredningen, og strandøen ønskes ikke flyttet længere ud bl.a. pga. vanddybden.

I én henvendelse anføres, at lokalplanforslaget betjener sig af udefinerede og løse begreber, som ikke har nogen planlovsmæssig afgrænsning.

Hertil bemærkes, at en lokalplan er delt i to, én redegørelsesdel og én paragrafdel. Paragrafdelen skal være entydig, mens redegørelsesdelen har en mere beskrivende karakter.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 2. oktober 2003 (BR 456/03) Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling af henholdsvis den 24. og den 30. september 2003 om offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark" med tilhørende kommuneplantillæg. Indstilling med tilhørende bilag er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, som bilag A. Lokalplanforslaget "Sundby Havn" med tilhørende kommuneplantillæg (BR 457/03) blev vedtaget samtidigt.

 

Offentliggørelse

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 2. december 2003 til den 3. februar 2004. Der skete en fælles offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark" med tilhørende kommuneplantillæg, lokalplanforslag "Sundby Havn" med tilhørende kommuneplantillæg samt forslag til regionplantillæg med VVM-redegørelse for Amager Strandpark udarbejdet af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Københavns Kommune har udsendt 647 foldere til ejere, lejere, brugere og interessegrupper og 2 x 49 lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg til lokalråd og foreninger m.v.

I Københavner Information og Bibliotekshuset, Rodosvej 4, har der i høringsperioden været opstillet en plancheudstilling, og der blev afholdt et fælles borgermøde for lokalplanforslagene med deltagelse af ca. 130 borgere. Mødet var et debatmøde med fem medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget, hvoraf én også repræsenterede HUR, siddende i debatpanelet. Følgende hovedsynspunkter og spørgsmål blev rejst på borgermødet:

- Utilfredshed med at de tre klubber ikke må placeres på den nordlige del af strandøen (fredningskendelsen).

- Placering af Søbadeanstalten Helgoland (fredningskendelsen).

- Trafik og parkering, herunder utilfredshed med etablering af de mange parkeringspladser og de allerede eksisterende trafikproblemer på Amager Strandvej.

- Placering af boliger på den østlige side af Amager Strandvej.

- Handicappedes adgang til Amager Strandpark.

- Miljøforhold, herunder gennemstrømningsforhold i lagunen og påvirkninger i anlægsfasen.

- Økonomi, herunder anlægsbudgettet.

Der er vedlagt et notat fra debatten opdelt i emner som bilag 1 og en opsummering af resultatet fra de uddelte evalueringsskemaer som bilag 2.

I høringsperioden har der via Internettet været mulighed for at søge oplysninger om planforslagene på en særlig hjemmeside, komme med debatindlæg eller sende bemærkninger til forslagene som e-mail. Der har været ca. 800 besøg på hjemmesiden og 3 debatindlæg, og der er modtaget 6 indsigelser som e-mail.

 

Fredning

Fredningsnævnet for København har den 15. december 2003 afsagt 2 fredningskendelser for området.

Københavns Kommune fremsendte den 24. marts 2003 til Fredningsnævnet for København et forslag om ophævelse af en del af den eksisterende fredning for Amager Strandpark for at muliggøre et boligbyggeri på de kommunalt ejede arealer op til Sundby Havn med henblik på, at provenuet kunne indgå i finansieringen af den nye strandpark, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 6. februar 2003 (BR 31/03). Som betingelse for at afgøre denne ansøgning ønskede Fredningsnævnet bl.a. et fredningsforslag for den fremtidige strandpark for at kunne se sammenhængen.

Borgerpræsentationen tiltrådte på mødet den 2. oktober 2003 (BR 445/03) Økonomiudvalgets indstilling om fremsendelse af Københavns Kommunes fredningsforslag for den nye Amager Strandpark til Fredningsnævnet for København. Dette skete samtidig med tiltrædelse af indstillingen om nærværende lokalplanforslag samt forslaget til lokalplan "Sundby Havn".

Fredningsforslaget er i overensstemmelse med lokalplanforslaget for Amager Strandpark, der er udarbejdet på baggrund af Amager Strandpark I/S' projektforslag.

Danmarks Naturfredningsforening og Brugerrådet for Ny Amager Strandpark fremsendte en række indvendinger mod fredningsforslaget, som Fredningsnævnet har set nærmere på i forbindelse med behandlingen af fredningskendelsen.

Den 15. december 2003 afsagde Fredningsnævnet sine to kendelser:

Ophævelse af fredning for en del af Amager Strandpark

Fredningsnævnet har afgjort, at det af Københavns Kommune foreslåede areal på 3,8 ha udgår af fredningen af den eksisterende Amager Strandpark på betingelse af, at ophævelsen af fredningen først kan træde i kraft, når der foreligger en bindende kontrakt med en entreprenør vedrørende anlæg af den nye Amager Strandpark. Før en kontrakt foreligger, skal arealet henligge som hidtil og kan ikke benyttes til andre formål eller sælges med henblik på anden anvendelse end det, der er tilladt i fredningsdeklarationen.

Fredningsnævnet har hermed ophævet fredningen for den del af den eksisterende fredning, hvor en del af boligbebyggelsen tænkes opført.

Der er fremsendt 8 anker mod fredningskendelsen om ophævelsen af den eksisterende fredning til Naturklagenævnet, herunder Danmarks Naturfredningsforening.

Fredning af den fremtidige Amager Strandpark.

På baggrund af Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger har Fredningsnævnet ændret i fredningsforslagets bestemmelser. Der må således ikke være klubaktiviteter i den nordlige del af strandøen. Til gengæld er der åbnet mulighed for større zoner med byggemulighed i den sydlige del end i fredningsforslaget. Dermed er der ikke behov for en bilbro i nord, og grundlaget for en vendeplads og for handicapparkering bortfalder. Fredningsnævnet har også besluttet, at "Helgoland" kun må anlægges ved østsiden af molen på øens nordlige pynt og har dermed indskrænket det af kommunen foreslåede område, der muliggjorde to forskellige placeringsmuligheder.

Klubaktiviteterne i nord er i fredningsforslaget beregnet til de tre klubber: søspejderne, modelsejlerklubben og kajakklubben, der i dag ligger på en del af det areal, hvor der skal være boligbebyggelse (lokalplan "Sundby Havn"). Københavns Kommune har lovet klubberne, at de vil blive genhuset enten sammen med boligerne eller på strandøen. Klubberne ønsker ikke en placering på den sydlige del af strandøen og foretrækker en samlet placering på den nordlige del af strandøen som i fredningsforslaget. Klubberne har anket fredningskendelsen til Naturklagenævnet.

I fredningsforslaget er der udlagt et byggefelt til placering af Helgoland med 2 placeringsmuligheder for Helgoland. Fredningsnævnet har indskrænket dette felt. Brugerne af Helgoland "Det Kolde Gys" har anket dette til Naturklagenævnet.

Der er fremsendt 12 anker mod fredningskendelsen om den fremtidige strandpark til Naturklagenævnet, herunder Københavns Kommune, der ikke er enig i Fredningsnævnets afgørelse om, at der ikke må være klubaktiviteter på den nordlige del af strandøen.

Naturklagenævnets afgørelse

Den 21. april 2004 behandlede Naturklagenævnet de indkomne anker til de to fredningskendelser afsagt den 15. december 2003.

Naturklagenævnet har afgjort, at fredningen for en mindre del af den eksisterende fredning ikke kan ophæves. Dette betyder, at lokalplanforslaget "Sundby Havn" ikke kan vedtages endeligt.

Naturklagenævnet har endvidere afgjort, at det som ønsket af kommunen er muligt at placere klubber på den nordlige del af strandøen, og at der bliver biladgang for handicappede, idet bredden af den nordlige bro dog skal reduceres. Området til placering af Helgoland er endvidere blevet udvidet i overensstemmelse med Københavns Kommunes oprindelige fredningsforslag og lokalplanforslaget for området. Idet boligbebyggelsen, som foreslået ikke kan opføres, er det ikke sikkert, at de tre klubber skal flyttes, men muligheden er til stede.

Naturklagenævnets afgørelser betyder, at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 kan vedtages i overensstemmelse med lokalplanforslaget bortset fra bestemmelsen om brobredde.

Som led i finansieringen af Amager Strandpark var det forudsat, at området fastlagt i lokalplanforslag "Sundby Havn" kunne sælges til boligbebyggelse og at provenuet heraf skulle indgå i etableringen af Amager Strandpark. På baggrund af at boligbebyggelsen ved Sundby Havn ikke kan opføres, mangler Amager Strandpark projektet 53 mio. kr. (år 2000-priser). Der arbejdes på at tilvejebringe alternativ finansiering. Forslag herom forventes forelagt BR således, at strandparken kan indvies som planlagt i sommeren 2005.

 

Henvendelser vedrørende planforslagene

I høringsperioden har Københavns Kommune modtaget 21 henvendelser, der alle vedrører lokalplantillægget. Hovedstadens Udviklingsråd har modtaget henvendelser vedrørende regionplantillæg og VVM-redegørelse, som er behandlet på HUR´s møde den 30. april 2004. Henvendelserne vedrørende lokalplantillægget er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B. Sammendrag af de respektive henvendelsers indhold og forvaltningens anbefalinger og bemærkninger hertil fremgår af skemaet, vedlagt som bilag 3. Nedenfor er henvendelsernes indhold og forvaltningens bemærkninger og anbefalinger sammenfattet i følgende afsnit:

1. Henvendelser fra offentlige myndigheder

2. Amager Strandpark I/S' ændringsforslag til projektet

3. Trafikforhold

4. Den fremtidige Amager Strandpark

5. Placering af klubber og Badeanstalten Helgoland

6. Bebyggelse i strandparken

7. Miljøforhold

8. Lokalplanforslaget i relation til fredningssagen

9. Boligbebyggelsen

10. Øvrige forhold

 

1. Henvendelser fra offentlige myndigheder

Københavns Stiftsøvrighed, Hovedstadens Udviklingsråd og Forsvarets Bygningstjeneste har ingen bemærkninger.

Tårnby Kommune påpeger, at anlæggelsen af Amager Strandpark ikke må påvirke Tårnby Kommunes kystlinie i forhold til Tårnbys planer om realiseringen af Kastrup Søbad og Strandpark, ligesom der ønskes sikkerhed for, at Kastrup Lystbådehavn ikke sander til. Det må ikke hindres, at der kan etableres en sammenhængende sandstrand på tværs af kommunegrænsen.

Bemærkninger: Problemstillingen med hensyn til tangansamlinger og tilsanding har været undersøgt og er beskrevet i HUR's VVM-redegørelse. På baggrund af undersøgelserne er det vurderet, at der ikke er større risiko for forringelser af badevandskvaliteten i Tårnby Kommune. Der forventes heller ikke forøget tilsanding i indsejlingen til Kastrup Lystbådehavn.

Københavns Amt gør opmærksom på, at gang- og cykelstier bør koordineres med Tårnby Kommune og Københavns Amt.

Bemærkninger: Cykelstierne får via Amager Strandvej sammenhæng med det overordnede cykelstinet som fastlagt i Kommuneplan 2001, herunder Grønne Cykelruter. Det er herefter op til Tårnby Kommune/Københavns Amt at etablere sammenhængen.

Kystdirektoratet finder, at lokalplangrænsen bør ændres i overensstemmelse med strandøens østlige og nordlige kystlinie. Kystdirektoratet foreslår desuden en ændring af de generelle kommentarer og anbefaler en sokkelkote.

Bemærkninger: Afgrænsningen af lokalplanområdet svarer i princippet til afgrænsningen af underområde V i lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark", men er dog tilrettet det endelige projekts udformning. På baggrund af Kystdirektoratets henvendelse skal forvaltningen foreslå, at lokalplanens kommentarer af generel karakter, 6. pind ændres til:

"Der må ikke etableres bade- og bådebroer eller foretages uddybning eller opfyldning på søterritoriet uden Kystdirektoratets tilladelse, jf. Statens højhedsret over søterritoriet."

Sokkelkoten vil ikke komme under det foreslåede niveau.

 

2. Amager Strandpark I/S' ændringsforslag til projektet

Siden lokalplanforslagets vedtagelse har Amager Strandpark I/S fået udarbejdet det endelige projekt for Amager Strandpark. Der er sket en bearbejdning, og nogle forhold er ændret i forhold til lokalplanforslaget. Amager Strandpark har derfor anmodet om nogle ændringer i den endelige lokalplan.

Amager Strandpark I/S' bearbejdning af strandstationerne m.v. vil kræve en ændring af lokalplanens bestemmelse om bebyggelsens ydre fremtræden.

Fredningen af den fremtidige Amager Strandpark er resulteret i, at aktivitetszonen må være på den nordlige del af strandøen, men at bilkørsel skal begrænses, hvilket betyder, at den nordlige bro´s bredde reduceres fra 10 til 6 m.

I projektets bearbejdning er der sket en justering af broen ud for Svend Vonveds Vej, hvor gennemsejlingshøjden er ændret fra 3,5 m til 4 m.

Bemærkninger: Lokalplanforslagets bestemmelse om bebyggelsens ydre fremtræden (§ 7) er meget restriktive. Forvaltningen finder, at de nu foreslåede strandstationer passer ind i strandmiljøet, og man kan anbefale, at der tillades andre materialer end de oprindeligt foreslåede. Det skal således foreslås, at lokalplantillæggets § 7, 1. – 4. punktum ændres til:

"Bebyggelse på strandøen skal opføres i naturlige og/eller genanvendelige materialer, såsom træ, beton, tegl, natursten, metal og glas. Farveholdningen skal være i jordfarver, sandfarver eller sort. Dog kan søbadeanstaltens facader udføres i en afdæmpet lys farve. Tage skal udføres med flade eller let skrå tagflader. Strandstationer skal udformes, så de fremtræder som integrerede dele af klitlandskabet. Den gennemgående materiale- og farveholdning skal her være beton i lys sandfarve." Også den øvrige bebyggelse skal tage udgangspunkt i beliggenheden, men skal i højere grad fremtræde som lette bygninger.

Til § 7 foreslås i øvrigt følgende kommentar:

 "Intentionen er, at den muliggjorte bebyggelse inden for de udpegede aktivitetszoner og de fem faste strandstationer både fra land- og vandsiden skal danne et roligt homogent helhedsindtryk, hvor strandøens landskabelige og rekreative grønne karakter dominerer. Badeanstalten vil med sin fremskudte placering markere sig i kystlandskabet og skal fortsat have mulighed for at skille sig ud rent farvemæssigt."

Mht. ændringer affødt af fredningskendelsen skal det foreslås, at følgende ændres i lokalplantillæggets § 5:

1. linie, "fællesvej' ændres til "fællessti", 2. linie, sidste ord, "vejen" ændres til "stien" og 3. linie "10 m" ændres til "6 m".

Som konsekvens heraf foreslås det:

at, "10 m" i § 8, stk. 4, 2. linie ændres til: "6 m", og signaturforklaring på tegning nr. 3, ordet "fællesvej" ændres til "fællessti".

Mht. bearbejdningen af broen ud for Svend Vonveds Vej foreslås det:

at, "3,5 m" i § 8, stk. 4, 7. linie, ændres til: "4 m".

 

3. Trafikforhold

I 6 henvendelser anføres, at Amager Strandvej allerede i dag er meget trafikeret, og at der ikke bør anlægges så mange parkeringspladser, som lokalplanforslaget lægger op til. Det påpeges bl.a., at det er forkert at anlægge parkeringspladser, når Metros 3. etape planlægges i området. Parkeringspladser er kun med til at skabe mere trafik. Kommunen opfordres til at revurdere antallet af p-pladser.

Bemærkninger: Det forventes, at en meget stor del af den nye Amager Strandparks brugere vil anvende cykel og den kommende Metros 3. etape således, at øgningen af biltrafikken vil blive af begrænset omfang. For at mindske de allerede eksisterende trafikale problemer ved Amager Strandpark i spidsbelastningssituationer vurderer forvaltningen, at det er nødvendig at planlægge med en vis udvidelse af parkeringskapaciteten. Det er således skønnet, at der vil være behov for 1.400 p-pladser til strandparken. Heri indgår de 400 eksisterende p-pladser langs Amager Strandvej, og af de 1.000 p-pladser, der skal etableres på strandøen, må kun de 400 p-pladser anlægges som permanente. De resterende 600 p-pladser etableres på grønninger, der kun tages i brug, når der er behov herfor.

Biltrafikken på Amager Strandvej udgør i dag 10-15.000 biler i årsdøgnstrafik. Dette tal forventes i fremtiden at stige med ca. 5 pct. på grund af den nye strandpark. Man skal være opmærksom på, at den øgede trafik til Amager Strandpark vil fordele sig meget ujævnt over året. Det forventes, at stigningen primært finder sted på de ca. 15 gode "badedage" og ved arrangementer på Femøren og Tiøren.

Amager Strandvej er ikke omfattet af lokalplantillægget, men forvaltningen har særskilt udarbejdet en trafiksaneringsplan for Amager Strandvej, der skal sikre, at vejen bliver mere sikker at færdes på for bløde trafikanter, ved at reducere hastigheden og skabe passagemuligheder. Bygge- og Teknikudvalget har vedtaget første etape af trafiksaneringsplanen, hvor der vil blive etableret signalregulerede kryds ved Øresundsvej og Svend Vonveds Vej og et dobbelt fodgængerfelt med gule blink ved Italiensvej. Det forventes, at første etape er gennemført ved åbningen af den nye Amager Strandpark.

 

4. Den fremtidige Amager Strandpark

I 5 henvendelser anføres, at projektet er en rigtig god og spændende idé.

I 5 henvendelser anføres synspunkter imod projektet. I én henvendelse anses projektet for teoretisk, og det anføres, at en sandstrand ikke øger brugsværdien nævneværdigt. To henvendelser påpeger, at Amager Strandpark vil fratage borgerne den enestående frie og vide udsigt over sundet og en strand, der er lettilgængelig, tryg og god at færdes på. Den nuværende strand kan godt dække det rekreative behov. I 2 henvendelser anføres, at med lagunens dybde på 2 m bliver det farligt for børn at færdes i området. I én henvendelse påpeges, at det hurtigt bliver dybt ud mod Øresund. I én henvendelse undrer man sig over, at klitternes kote på 3,5 er fastlagt ud fra hensynet til udsigten over Øresund fra Amager Strandvej, når udsigten med anlægget af strandøen flyttes ud i Øresund. Man undrer sig endvidere over bebyggelseshøjden på 4,5 m, som ikke harmonerer med klitternes 3,5 m. I én henvendelse anføres, at der mangler broer ud til strandøen, hvor der kan køre biler, og at det nemt bliver øde på strandøen og dermed nemt for overfaldsmænd at overfalde folk.

Bemærkninger: Etablering af den nye Amager Strandpark bygger på lokale planer igennem mere end 25 år. Dette lokale initiativ har Københavns Kommune, Københavns Amt og Frederiksberg Kommune bakket op om ved at stifte Amager Strandpark I/S. Formålet er bl.a. at skabe en bedre strand, som endnu flere københavnere kan få glæde af. Amager Strandpark ligger midt i en by og skal kunne varetage andre interesser end en traditionel strand. Der er netop taget hensyn til forskellige interesser ved at opdele stranden i to - med nordstranden som en traditionel naturpræget badestrand og sydstranden som en mere parkpræget strand, hvor forskellige aktiviteter kan finde sted. Der er planlagt forskellige tiltag som tryghedsskabende elementer i strandparken, f.eks. aktivitetszonerne, der skal være med til at skabe liv hele året rundt.

Den nye strand placeres fremskudt på større vanddybde i Øresund for derved at opnå bedre strøm- og bølgeforhold langs stranden ud mod Øresund. Samtidig foretages en uddybning af laguneområderne for at skabe beskyttede vandområder, hvor vandbaserede fritidsaktiviteter, såsom kano- og kajaksejlads, kan foregå.

Ud for den nuværende Amager Strand og på vestsiden af den nye strandø foretages uddybningen på en sådan måde, at den nuværende vanddybde opretholdes 5-10 meter ud for kysten. Derefter falder dybden gradvist ud mod lagunen til ca. 2 meters dybde. De lavvandede områder tæt på kysten vil med tiden gro til med siv m.v. og blive gode områder at gå på opdagelse i for mindre børn, medens badning primært vil foregå på den nye strand ud mod Øresund, men der vil også være soppestrande ud fra Strandøen ind mod lagunen.

Klithøjderne er fastsat til 2,5 meter fra kote 0. Selve Strandøen anlægges i kote 1,4. Enkelte steder, f.eks. omkring strandstationerne kan klitternes højde gå op i kote 3,5. Udsigten over Amager Strandpark er visualiseret i VVM-redegørelsen. Mht. bygningernes højde er denne fastsat ud fra, at 4,5 m er en naturlig højde for en ét-etages bygning med mulighed for skrå tagflader, og disse anses ikke at ville forstyrre udsigten i særlig grad.

 

5. Placering af klubber og Badeanstalten Helgoland

I 2 henvendelser anføres det, at det er uheldigt, hvis der ikke kan placeres klubber på den nordlige del af strandøen. I én henvendelse påpeges, at det er uheldigt, at der kun er én placeringsmulighed for Helgoland. Kulturmiljørådet mener, at Badeanstalten Helgoland skal placeres på den sydlige af de to viste placeringer i lokalplanforslaget, idet badeanstalten sikres en landskabelig indpasning i området, som karakteriserer det eksisterende Helgoland.

Bemærkninger: Lokalplanforslaget muliggør Badeanstalten Helgoland inden for et større område og definerer en zone med byggemulighed på nordstranden, hvor de tre eksisterende klubber vil kunne genhuses. Fredningsnævnet for København, har i fredningskendelsen af 15. december 2003 om den fremtidige Amager Strandpark indskrænket området til Badeanstalten Helgoland og udtaget zonen med byggemulighed i den nordlige del af strandøen. De to forhold er anket til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet afgjorde sagen den 21. april 2004 og har i sin afgørelse besluttet, at der som ønsket af kommunen, må placeres klubber på nordstranden, og at området til Badeanstalten Helgoland udvides. Fredningen er dermed i overensstemmelse med lokalplanforslaget på disse punkter.

Forvaltningen finder, at begge de foreslåede placeringer i lokalplanforslaget er velegnede til en placering af Badeanstalten Helgoland. Det er op til Københavns Idrætsanlæg, der er bygherre for projektet, at udvælge placeringen. Dette sker i dialog med brugerne af badeanstalten.

 

6. Bebyggelse i strandparken

I 5 henvendelser anføres, at strandstationerne er usmagelige og unødvendige. I én henvendelse gives udtryk for, at lokalplanforslagets bestemmelse om bygningernes udseende bør fastholdes.

Bemærkninger: Strands tationerne, der refereres til, er de strandstationer, som Amager Strandpark I/S efterfølgende har præsenteret. Strandstationerne er tænkt som et landskabselement – som en del af terrænet i Amager Strandpark og er placeret, så de reducerer udsigten mindst muligt. Af hensynet til hærværk og afbrænding samt et ønske om, at strandstationerne skal indgå så naturligt og med et så enkelt udtryk som muligt, har man valgt en udformning i beton. Betonens farve vil være lys og harmonere med sandets og klitternes farve. Forvaltningen finder, at strandstationerne passer ind i strandmiljøet, og foreslår, at der tillades andre materialer end de oprindeligt foreslåede, jf. afsnittet om Amager Strandpark I/S' ændringsforslag.

 

7. Miljøforhold

I én henvendelse foreslås, at der gøres plads til miljømæssige tiltag, f.eks. solenergi og bæredygtige materialer samt formidling af dette. I en anden henvendelse anføres, at det er uheldigt, at der kører farligt gods på Amager Strandvej. Man risikerer en stor ulykke på en varm sommerdag.

Bemærkninger: Amager Strandpark I/S har opstillet en række miljømål for strandparken i anlægsfase og i driftsfase, hvor principperne i Københavns Kommunes pjece "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri", der fastsætter krav til kommunalt byggeri, er anvendt.

Med hensyn til Amager Strandvejs status som tvangsrute for vejtransport af farligt gods vil Miljøkontrollen iværksætte en ny vurdering af risikoen for uheld i form af brand, eksplosion eller udslip af farlige stoffer ved denne transport.

 

8. Lokalplanforslaget i relation til fredningssagen

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomitéen i København finder, at det er beklageligt, at kommunen har sendt lokalplanforslaget i offentlig høring, før de retlige præmisser i form af fredningskendelsen er kendt. Dette får som konsekvens, at en lang række forhold i lokalplanforslaget sandsynligvis er uaktuelle. Man mener, at det skal tilføjes i lokalplanen, at hverken lokalplanen eller senere dispensationer kan tilsidesætte den endelige fredningskendelse. Sundby Lokalråd fraråder Borgerrepræsentationen at foretage en forhastet vedtagelse af de to lokalplanforslag i den kaotiske situation omkring fredningssagerne.

Bemærkninger: I forbindelse med planlægningen af Amager Strandpark var det forudsat, at fredningsproceduren omkring den fremtidige Amager Strandpark først skulle indledes efter, at strandparken var færdiganlagt. Da Fredningsnævnet imidlertid ønskede en fredningskendelse allerede på nuværende tidspunkt, har indstilling om endelig vedtagelse af lokalplanen afventet Naturklagenævnets afgørelse vedrørende anker mod fredningskendelsen. Afgørelsen blev som nævnt truffet den 21. april 2004, og den endelig lokalplan vil herefter være i overensstemmelse med den fremtidige fredning. På baggrund af sagens forløb, skal forvaltningen foreslå, at lokalplanens kommentarer af generel karakter, 4. pind ændres til:

"Foranstaltninger, der tillades i medfør af lokalplanen, må ikke være i strid med fredningskendelsen for Amager Strandpark, medmindre Fredningsnævnet har meddelt dispensation hertil. Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af fredningskendelsen, herunder pleje- og udviklingsplaner efter kendelsens § 4, kan foretages uden særskilt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinien), § 16 (sø- og åbeskyttelseslinien) og § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien)."

 

9. Boligbebyggelsen

I 2 henvendelser anføres, at det er en skandale at opføre boligbebyggelse på stranden. I én henvendelse foreslås, at det eksisterende strandområde udvides, og at der gøres plads til bl.a. 50 parcelhusgrunde. Strandøen skal flyttes længere ud. Desuden foreslås der flere etageboliger ved, at Sundby Havn flyttes længere ud i Øresund og fordobles i areal. Det nuværende havneareal omlægges til boligareal med etageboliger.

Bemærkninger: Boligbyggeriet er ikke omfattet af heromhandlede lokalplan, men af lokalplanforslag "Sundby Havn", som ikke kan vedtages endeligt på grund af Naturklagenævnets afgørelse om ikke at udtage et 3,8 ha stort areal af den eksisterende fredning.

En udvidelse af det eksisterende strandareal til parcelhusbyggeri er i strid med fredningen, og boliger ved opfyldning af Sundby Havn vil være i strid med ønsket om at opretholde denne til rekreative formål. Strandøen ønskes ikke flyttet længere ud bl.a. pga. vanddybden.

 

10. Øvrige forhold

I 2 henvendelser anføres, at Amager Strandpark ligner en legeplads for arkitekter, der har glemt legepladser til børnene. Legepladser for børn vil kunne bruges flittigt den del af året, hvor der ikke er badevejr.

Bemærkninger: Der er ikke planlagt legeplader, men der er mulighed for placering af legepladser, der understøtter strandens rekreative formål. Finansiering af legepladser ligger ikke inden for det nuværende anlægsbudgets rammer.

I én henvendelse anføres, at det er forkert, at projektets budget ikke er meddelt i lokalplanmaterialet. Det samlede anlægsbudget bør lægges åbent frem således, at alternativer og prioriteringer kan sammenlignes.

Bemærkninger: Formålet med en lokalplan er at tilvejebringe det nødvendige planmæssige grundlag for, at et projekt kan gennemføres. Selve lokalplanen kan ikke omhandle økonomien og kan ikke tage stilling til, hvordan en bygherre disponerer over sit budget. I redegørelsen er den forventede pris på projektet nævnt. Desuden er Amager Strandpark I/S' budget åbent tilgængeligt, og de økonomiske forudsætninger er beskrevet i presseomtalen af projektet.

I én henvendelse anføres, at lokalplanforslaget betjener sig af udefinerede og løse begreber, som ikke har nogen planlovsmæssig afgrænsning. Den liberale sprogbrug kan medføre usikkerhed om projektets egentlige karakter. Det må kunne forventes, at lokalplanforslaget rummer klare og forståelige bestemmelser, så usikkerhed efterfølgende kan undgås.

Bemærkninger: Det er beklageligt, hvis lokalplanens begreber kan opfattes som udefinerede og løse. En lokalplan er delt i to, en redegørelsesdel og en paragrafdel (selve l okalplanen). Paragrafdelen skal være entydig, hvorimod redegørelsesdelen gerne må være af mere beskrivende karakter. Sprogbrugen i redegørelsen lægger sig i høj grad op ad Amager Strandpark I/S' beskrivelser af projektet.

I én henvendelse klages over bebyggelsen på den nye pynt, idet man mener, at der ikke er kundegrundlag for en ny restaurant. De eksisterende restauranter i området kører med underskud.

Bemærkninger: Det er planlagt, at der kan etableres en restaurant, café eller lignende på pynten. Med aktivitetszonerne på sydstranden forventes en del flere brugere af Amager Strandpark året rundt, end der er i dag, og med den generelle forbedring af området, forventes også antallet af borgere, der har lyst til at gå sig en tur at stige. Det forventes derfor, at der vil være kundegrundlag for et serveringssted på pynten, som vil blive et attraktivt udkigssted.

I én henvendelse anføres, at der skal tages hensyn til Amagers hunde ved at lave en indhegning med både sand og vand således, at hundene har mulighed for at bade uden gener for de øvrige strandgæster.

Bemærkninger: Regler for hunde i strandparken udarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen for Amager Strandpark.

I én henvendelse anføres, at stierne på strandøen ikke bør anlægges som betonstier. Det foreslås, at der nogle steder anvendes en anden belægning, idet beton ikke falder særligt godt ind i naturen.

Bemærkninger: Beton består af naturmaterialer og er valgt til stierne, fordi det vil fremstå meget neutralt i det sandede miljø. Betonen skal være lys i en nuance, der passer til sandets farve. Desuden er beton stort set vedligeholdelsesfrit. I drift vil stien ofte sande til, og desuden vil der være behov for at glatførebekæmpe i vinterperioden. I begge tilfælde vil det være nødvendigt at feje.

I én henvendelse foreslås, at der oprettes en "rulleskøjte- og joggingløjpe" langs Amager Strandvej.

Bemærkninger: Amager Strandvej indgår ikke i lokalplanens område. Men i Amager Strandpark anlægges stier og veje, så de kan bruges af joggere, rulleskøjteløbere og skateboardere, selvfølgelig under hensyn til de andre trafikanter. Når stranden er færdig, kan man over for Amager Strandpark I/S stille forslag om, hvad der skal foregå i de forskellige aktivitetszoner på stranden.

Ørestadsselskabet anfører, at Metros 3. etape forudsættes at give gode kollektive forbindelser til strandparken, men der nævnes ikke noget om en nødvendig opdatering af de nedslidte fortovsarealer på sidevejene fra metrostationerne til strandvejen. Der mangler beskrivelse af, hvordan handicappedes adgang- og færdselsmuligheder vil blive tilgodeset. Der bør gøres en særlig indsats for at gøre mindst én af adgangsvejene fra metroen til strandparken handicapvenlig.

Bemærkninger: Bemærkningerne vedrører forhold udenfor lokalplanområdet. I Amager Strandpark bliver der ud for metrostationerne ved Øresundsvej og Italiensvej og i nærheden af stationen ved Hedegårdsvej etableret stiforbindelser på tværs af den eksisterende strand med broforbindelser over lagunen til strandøen. Det er bl.a. disse steder, at der etableres trafiksaneringsforanstaltninger på Amager Strandvej. I forbindelse med den videre planlægning af Metros 3. etape og metrostationerne vil det være naturligt, at der sikres gode handicapvenlige forbindelser fra stationerne til stierne i strandparken.

 

Ændring af lokalplanen

Forvaltningens forslag til ændringer skønnes ikke at være af væsentlig betydning for borgerne eller andre myndigheder, og der er derfor ikke foretaget høring, jf. planlovens § 27, stk. 3.

 

Miljøvurdering

De forskellige ændringer har ikke miljømæssige konsekvenser.

 

BILAG VEDLAGT

1.             Notat fra borgermødet den 14. januar 2004

2.             Evaluering af borgermødet

3.             Skema over modtagne henvendelser og forvaltningens bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A.            Indstilling med bilag forelagt Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2003

B.            Kopi af modtagne henvendelser

 

 

 

Erik Jacobsen                                                               Mette Lis Andersen