Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Fremrykning af Bustimereduktioner i Københavns Kommune

 

BTU 233/2004  J.nr. 21330.0004/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller til Bygge- og Teknikudvalget

at udkastet til brev i nedenstående sagsfremstilling sendes som Københavns Kommunes høringssvar til HURs planer for fremrykning af bustimebesparelser i Københavns Kommune

 

 

RESUME

I HURs budget for 2003 blev det fastlagt, at der skulle ske en reduktion i busdriften svarende til en årlig budgetforbedring på 140 mio. kr. i perioden 2003-6 inklusiv den reduktion der følger af Metroen. Besparelsen blev vedtaget gennemført efter en modificeret virksomhedsøkonomisk strategi på HUR-rådets møde den 28. november 20 02.

Strategien indebærer en samlet besparelse på 358.000 bustimer, hvilket svarer til en knap 10 % besparelse af regionens samlede busdrift. Besparelsen i City og brokvartererne er ca. 13 % hvoraf de ca. 9% kan henføres til tilpasninger af busdriften i Metroens næropland. A-busnettet og S-buslinierne blev friholdt for besparelser. Strategien er udarbejdet under medvirken af de 5 amtslige enheder.

Efterfølgende er der opstået et behov for yderligere budgetforbedringer for busdriften. HUR har derfor besluttet at fremrykke de reduktioner af busdriften, der var planlagt til at træde i kraft i 2005.

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler at HURs principper for og udmøntning af besparelsen tiltrædes. Der har været drøftelser om opgaven mellem HURs administration og Bygge- og Teknikforvaltningen.

Udkast til høringssvar er gengivet under sagsbeskrivelsen.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I HURs budget for 2003 blev det fastlagt, at der skulle ske en reduktion i busdriften svarende til en årlig budgetforbedring på 140 mio. kr. i perioden 2003-6 inklusiv den reduktion der følger af Metroen. Besparelsen blev vedtaget gennemført efter en modificeret virksomhedsøkonomisk strategi på HUR-rådets møde den 28. november 2002.

 

Strategien indebærer en samlet besparelse på 358.000 bustimer, hvilket svarer til en knap 10 % besparelse af regionens samlede busdrift. Besparelsen i City og brokvartererne er ca. 13 % hvoraf de ca. 9% kan henføres til tilpasninger af busdriften i Metroens næropland. A-busnettet og S-buslinierne blev friholdt for besparelser. Strategien er udarbejdet under medvirken af de 5 amtslige enheder.

 

Efterfølgende er der opstået et behov for yderligere budgetforbedringer for busdriften. HUR har derfor besluttet at fremrykke de reduktioner af busdriften, der var planlagt til at træde i kraft i 2005.

 

De fremrykkede besparelser for København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner udgør 40 mio. kr.

 

HUR-administrationens forslag til udmøntning af besparelsen er baseret på, at det nuværende busnet i videst mulig omfang opretholdes – dvs. at besparelserne primært opnås ved hjælp af frekvensreduktioner og ændring af driftsperioden. Forslagene til frekvensændringer er baseret på de enkelte liniers faktiske benyttelse således at reduktionerne falder på linier og tidspunkter, hvor der er lav benyttelse af ruterne.

 

Overordnet fordeler besparelsesforslagene sig således:

 

Øget anvendelse af sommer- og feriedriftsplaner                          8%

Indskrænkning af drift tidligt morgen og sen aften                         8%

Trimning af A-busnet og S-busnet                                                    25%

Driftsreduktion på det lokale busnet                                               59%

I alt                                                                                                      100%

 

Det skal specielt nævnes, at besparelsen på A-busnettet primært opnås gennem en mere hensigtsmæssig sammenkædning af de enkelte A-buslinier og gennem justering af driftsplanerne på baggrund af erfaringer med den faktiske benyttelse af A-busnettet.

 

 

Økonomi

HUR undersøger pt. de forhold i entreprenørkontrakterne, som kan have betydning for om besparelserne kan få virkning fra køreplanskiftet i oktober 2004.

 

Miljøvurdering

-

 

Udkast til høringssvar

"HURs trafikudvalg

Gl. Køge Landevej 3

2500 Valby

 

 

 

Fremrykning af bustimereduktioner i Københavns Kommune

Københavns Kommunes bygge- og teknikudvalg har på sit møde den 5. maj 2004 behandlet HURs forslag til fremrykning af de bustimebesparelser, der er vedtaget af HUR-rådet den 28. november 2002.

Bygge- og Teknikudvalget kan tilslutte sig, at de fremrykkede besparelser i videst muligt omfang gennemføres som ændringer af driftsperioder og frekvenser på det eksisterende linienet.

Bygge- og Teknikudvalget vil endvidere opfordre HURs trafikudvalg til at fortsætte optimeringen af busanvendelsen på det samlede A-busnet, således man også fremover indhøster rationaliseringsgevinster, som eventuelt vil kunne opnås uden oplevede serviceforringelser for buspassagererne.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Pind"

 

 

Andre konsekvenser

-

 

BILAG VEDLAGT

HUR notat, april 2004: Fremrykning af busreduktioner - Københavns Kommune

 

 

 

Ole Bach