Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Budgetopfølgning 2004 for Bygge- og Teknikudvalget

 

BTU 239/2004  J.nr. 1429.0004/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender

 

at vedlagte budgetopfølgning sendes til Økonomiforvaltningen til videre foranstaltning

 

at Bygge- og Teknikforvaltningen til Bygge- og Teknikudvalgets møde d. 19. maj udarbejder en indstilling til prioritering af anvendelse af fri midler

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningen har gennemgået og vurderet den samlede økonomi under Bygge- og Teknikudvalgets rammer på baggrund af regnskabet for 1. kvartal 2004, kendte beslutninger og realiserede aktiviteter.

 

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det korrigerede budget, der er øget med 256,6 mio. kr. siden budgetvedtagelse. I dette er dog indregnet 221,8 mio. kr. i overførsler fra 2003. Overførselssagen er dog endnu ikke behandlet i Økonomiudvalget, og dermed ikke formelt bevilget.

 

Regnskabet for 1. kvartal 2004 udviser på driftsområdet et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. og 12,5 på anlægsområdet i forhold til det periodiserede budget. Der er dog hovedsageligt tale om periodiserings problemer, da forventningerne til årets resultat er hhv. et mindreforbrug på driftsområdet på 10,8 mio. kr. og 129,6 mio. kr. på anlægsområdet. Der er tale om nettoresultater, der beskrives mere detaljeret nedenfor og i vedlagte hæfte. Specielt skal det bemærkes, at KTK's forventede underskud er indregnet i ovenstående resultater. I forbindelse med Borgerrepræsentationens tiltrædelse af KTK's effektiviseringsplan (BR 152/04) er det aftalt at dette mellemfinansieres via et internt lån.

 

Yderligere er byfornyelsesområdet efter aftale isoleret fra Bygge- og Teknikudvalget øvrige økonomiske ramme. Korrigeres der for disse forhold er det forventningen at driftsregnskab 2004 vil udvise et mindreforbrug på 35,8 mio. kr.

 

På baggrund af de præsenterede forventninger anser Bygge- og Teknikforvaltningen det som realistisk, at der anvendes yderligere 15 mio. kr. til forbedring af forholdende på en række nødlidende områder under Vej & Park. Såfremt Bygge- og Teknikudvalget kan tilslutte sig dette vil forvaltningen udarbejde et beslutningsoplæg til prioritering af frie midler til udvalgets kommende møde.

 

Endelig oplyser ingen enheder, at der har været afstemningsmæssige problemer, der kunne påvirke de præsenterede resultater.

 


SAGSBESKRIVELSE

Kvartalsregnskab 1. kvartal 2004

Regnskab for 1. kvartal 2004 er gennemgået, og giver kun anledning til ganske få bemærkninger. På driftsområdet er det udelukkende RIA, der har substantielle bemærkninger til resultatet. RIA oplyser, at kvartalsregnskabets afvigelse skyldtes et omsætningsfald, med deraf forventelige konsekvenser for året som helhed. RIA opgørelse og forventninger er beskrevet nærmere i vedlagte notat (Bilag 2). Øvrige enheder oplyser, at afvigelserne skyldtes mindre tidsmæssige forskydninger.

 

Tabel 1. Regnskab 1. kvartal 2004

Bevillingsområder

Korrigeret

1. kvartals-

Afvigelse

Nettoudgifter i mill. kr.

1. kvartals budget

regnskab

 

 

 

 

 

Rammebelagte områder, drift

142,2

155,7

13,5

 Byfornyelse

0,3

0,5

0,2

 KTK

-5,3

23,6

28,8

 Bygge- og Teknikforvaltningen

147,1

131,6

-15,5

 

 

 

 

Rammebelagte områder, anlæg

15,6

3,1

-12,5

 Byfornyelse

-2,9

-0,2

2,6

 Bygge- og Teknikforvaltningen

18,4

3,4

-15,1

 

 

 

 

Lovbundne områder i alt

14,5

14,5

0,0

 

 

 

 

Finansposter

3,8

-867,9

-871,6

 

 

 

 

I alt

176,0

-694,5

-870,6

+ = merforbrug/mindreindtægter

- = mindreforbrug/merindtægter

 

 

Forventet regnskab 2004 pr. januar 2004

På baggrund af 1. kvartals regnskab, kendte beslutninger og forventninger til den resterende del af 2004 har Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejdet en prognose for året som helhed. I forventningerne er der sammenlignet med det korrigerede budget, hvori overførslerne fra 2004 er indregnet. Overførsler, der dog endnu ikke er bevilget fra Økonomiudvalget. Resultatet af prognosen fremgår af nedenstående tabel og er præsenteret i detaljer i vedlagte hæfte (bilag 1).

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2004 pr. januar 2004

Bevillingsområder

Korrigeret

Forventet

Forventet

Nettoudgifter i mill. kr.

Budget

Regnskab

Afvigelse

 

 

 

 

Rammebelagte områder, drift

984,0

973,2

-10,8

 Byfornyelse

166,4

156,1

-10,2

 KTK

-21,0

14,2

35,2

 Bygge- og Teknikforvaltningen

838,7

787,9

-35,8

 

 

 

< span style='mso-bookmark:OLE_LINK1'> 

Rammebelagte områder, anlæg

710,9

581,3

-129,6

 Byfornyelse

406,7

310,9

-95,8

 Bygge- og Teknikforvaltningen

304,2

270,4

-33,7

 

 

 

 

Lovbundne områder i alt

< p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'>37,2

35,5

-1,7

 

 

 

 

Finansposter

27,5

13,4

-14,1

 

 

 

 

I alt

1.048,7

1.603,4

-156,2

+ = merforbrug/mindreindtægter

- = mindreforbrug/merindtægter

 

 

Rammebelagte områder, drift

Samlet for det rammebelagte driftsområde forventes der et netto mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Af dette er de 10,2 mio. kr. et forventet mindreforbrug på byfornyelsesområdet, der efter aftale er et isoleret bevillingsområde under Bygge- og Teknikudvalget. Yderligere er 35,2 mio. kr. det forventede budgetmæssige underskud i KTK, hvilket er 3,6 mio. kr. mere end forventet i effektiviseringsplanen, dette skal dog henføres til konkrete ændringer og ikke en ændring af indholdet i effektiviseringsplanen. Resultatet for de øvrige områder er en forventning om mindreforbrug/merindtægter på 35,8 mio. kr. I dette tal er dog indregnet flere reservationer, hvilket præsenteres i detaljer i vedlagte hæfte. Det beløb der vurderes som værende disponibelt er derfor ca. 25 mio. kr. Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at der fortsat reserveres 10 mio. kr. til imødekommelse af eventuelle uforudsete udgifter. Dermed er der et økonomisk råderum som Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler udvalget prioriterer til forbedring af en række nødlidende områder under Vej & Park. Tiltræder Bygge- og Teknikudvalget dette vil forvaltningen udarbejde et beslutningsoplæg til udvalgets næste møde.

 

Herudover kan der kort bemærkes at der i Byggeri & Bolig er forventning om merindtægter på 15 mio. kr. Der var i den første budgetopfølgningen i januar en ikke konkretiseret forventning om merindtægter, som der nu er sat beløb på.

 

Endelig er der en melding fra RIA om at deres omsætning ser ud til at falde betragteligt med deraf afledte konsekvenser for årets resultat. Forvaltningen har iværksat en dialog med de øvrige forvaltninger for at afdække mulighederne for i 2004 at øge omsætningen i RIA. Udvalget vil på mødet blive orienteret nærmere om de aktiviteter der er iværksat. Den nuværende forventning fra RIA er et budgetunderskud på 6,3 mio. kr. Forventningen er konkretiseret i bilag 2.

 

Bemærkninger i øvrigt omkring de enkelte enheders resultater fremgår tilsvarende af vedlagte hæfte.

 

Ny forsikringsordning

I ovenstående forventninger til årets resultat er der fra KTK og Københavns Brandvæsen indregnet et første skøn over konsekvenserne af kommunens nye forsikringsordning (ØU 388/2003). Der er tale om et første skøn, men der er flere forhold der ser ud til at påvirke regnskab 2004. Dels er det vurderingen, at præmierne til den nye interne forsikringsordning er sat for højt. Da forsikringsordningen skal hvile i sig selv, vil dette blive reguleret i 2005. Dels er uafsluttede sager fra tidligere år ikke dækket af ordningen, hvilket indebærer at vi i 2004 både belastes af den nye præmie og udgifterne til dækning af uafsluttede sager. Antallet af uafsluttede sager som ikke er dækket af ordningen vil mindskes gradvist og efter 2-3 år helt forsvinde.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen vil fortsat vurdere konsekvenserne med henblik på at verificere disse skøn.

 

Rammebelagte anlægsområder

På de rammebelagte anlægsområder forventes der et netto mindreforbrug på 129,6 mio. kr. Af dette udgør byfornyelsesområdet 95,8 mio. kr. Det er i budgetforslag 2005 og overførselssagen beskrevet, at en betragtelig del af budgettet på byfornyelse sområdet i 2004 vil skulle overføres til de kommende budgetår, hvor aktivitetsniveauet forventes at overstige det nuværende budget.

 

Herudover udgør den væsentligste del af mindreforbruget i øvrigt en forskydning i anvendelsen af midlerne i byudviklingspuljen.

 

Endelig skal det bemærkes, at anlægsbudgettet på Vej & Parks område i 2004 er historisk højt, hvorfor der vil kunne ske yderligere forskydninger i konkrete projekter. Det er dog endnu ikke grundlag for at opgøre dette.

 

Lovbundne områder

På det lovbundne område - Tilskud til andelsboliger – forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

 

 

Finansposter

Forskydninger på finansposterne forventes at afvige med et netto mindreforbrug på 14 mio. kr. i forholdt til det budgetterede. Posterne vedrører Plan & Arkitekturs område, hvor der forventes en reduceret forøgelse i langfristede tilgodehavender hos Plan & Arkitektur (50 mio. kr. mod forventet 75 mio. kr.). Årsagen er at et antal byggerier ikke kan fremmes som forudsat på budgetteringstidspunktet. Desuden forventes der optaget ca. 15 mio. kr. mindre i langfristet gæld end budgetteret, da det - i de nyere sager – ikke er en betingelse for statsstøtten, at der optages lån. Yderligere betyder ændret konteringspraksis at renteindtægter vedrørende "råde-over ejendomme" konteres under finansposter, hvilket udgør knap 10 mio. kr.

 

Yderligere så forventer Parkering København, at det øgede niveau for afgifter vil medføre tilsvarende øgede tilgodehavender – 7 mio. kr.

 

Aktivitetsoplysninger

I vedlagte hæfte er yderligere kort præsenteret de aktivitetstal som er til rådighed for nuværende. Aktivitetsoplysningerne skal ses i sammenhæng med de realiserede økonomiske resultater. Materialet skal underbygge de økonomiske resultater for 1. kvartal 2004 og forventningerne for året som helhed. Det er ikke på alle enheders område, at der er opgjorte aktivitetstal og ikke alle områder har opgørelser for 1. kvartal. Endelig er det ikke alle områder, hvor aktiviteterne er fordelt jævnt over året. Det forventes for eksempel, at der udlægges 15.000 m2 bærelag på kørebaner, men der er ingen aktivitet i 1. kvartal pga. vejrliget.

 

Amager Strandpark

Amager Strandpark I/S er en selvstændig enhed. Ved oprettelsen af Amager Strandpark I/S blev det bestemt, at Københavns Kommune varetager sekretariatsfunktionen. Det er mellem Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen aftalt at Vej & Park varetager dette. Som konsekvens af dette er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at Københavns kommunes andel af midlerne optræder i Bygge- og Teknikudvalgets kvartalsregnskab samt prognose. Oplysningerne er imidlertid trukket ud af den samlede opgørelse, da det ikke er en del af Bygge- og Teknikudvalgets økonomiske ramme. Det forventes for 2004 at Københavns Kommunes afsatte midler vil svare til udgifterne.

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

 

BILAG

Bilag 1. Bygge- og Teknikudvalget – forventet regnskab, januar 2004

Bilag 2. Notat fra RIA af 20. april 2004.

 

 

 

Mette Lis Andersen