Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

21.      Støtte til opførelse af 78 almene familieboliger ved Sluseholmen Karré C

 

BTU 225/2004  J.nr. 631.0033/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  godkende projekt til opførelse af 78 almene familieboliger, beliggende ved Sluseholmen 18,

at  bemyndige Bygge- og Teknikudvalget til at meddele tilsagn om kommunal støtte i form af garanti for realkreditlån og indskud i Landsbyggefonden på 7 % af anskaffelsessummen, og

at  bemyndige Bygge- og Teknikudvalget til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen, alt under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det foreliggende.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller endvidere, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at  Bygge- og Teknikforvaltningen, under forudsætning af projektets godkendelse, ind går aftale med Lejerbo om fleksibel udlejning indenfor rammerne af kommunens standardmodeller, idet kriteriernes præcise formulering fastlægges i samarbejde mellem Lejerbo og forvaltningen

 

RESUME

Sjælsø Entreprise A/S har som bygherre og med Lejerbo som driftsherre ansøgt om støtte i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. til opførelse af 78 almene familieboliger på del af matr. nr. 408 Kongens Enghave, Sluseholmen 18.

Sjælsø Entreprise A/S og Lejerbo er valgt som henholdsvis bygherre og driftsherre til byggeriet på baggrund af Københavns Kommunes udbud i 2003 af grundkapiatallån til almene familieboliger i åben kvote.

De 78 almene familieboliger indgår i et samlet projekt med i alt 167 boliger, som er udviklet i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema A/S, opføres af Sjælsø Entreprise A/S. Bebyggelsen opføres med blandede ejerformer – almene familieboliger, ustøttede private andelsboliger og ejerlejligheder.

Bebyggelsen opføres som led i realiseringen af den planlagte byomdannelse med ca. 1.000 nye boliger ved Sluseholmens nordlige del, som er omfattet af lokalplan nr. 310, tillæg nr. 2, vedtaget i Borgerrepræsentationens møde den 11. december 2003.

Den nye bebyggelse udformes som karreer med nær kontakt til kanaler, havnebassiner og Sluseløbet. De 78 almene familieboliger opføres som en del af Karré C i området nærmest vejen Sluseholmen.   

Sjælsø Entreprise A/S har erhvervet grunden fra Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S, der er et fælles byggemodningsselskab mellem Københavns Havn og Københavns Kommune.

De almene familieboliger med fælleslokaler vil blive udstykket som et særskilt ejerlejlighedsparti, der ved skema B-tilsagn tilskødes en afdeling under Lejerbo med en samlet grundkøbesum på 24.011.000 kr., svarende til ca. 3.167 kr. pr. m² bruttoetageareal, inkl. udgifter til miljømæssige oprensning og byggemodning, hvilke udgifter afholdes af Sjælsø Entreprise A/S som grundsælger.    

Den samlede anskaffelsessum for de 78 almene familieboliger er opgjort til 168.855.000 kr., inkl. moms, svarende til ca. 22.270 kr. pr. m² bruttoetageareal (i alt 7.582 m²). Den månedlige husleje er kalkuleret til ca. 7.960 kr. for 30 boliger på 2 værelser, ca. 10.480 kr. for 40 stk. 3 værelses boliger, og ca. 10.980 kr. for 8 stk. 4 værelses boliger.

Da forvaltningen forventer at kunne meddele tilsagn om offentlig støtte til byggeriet inden den 1. juli 2004, er projektet ikke bundet af det fastsatte maksimumsbeløb for anskaffelsessummen til almene familieboliger på 17.000 kr. pr. m² bruttoetageareal, som trådte i kraft den 1. januar 2004 i forbindelse med den seneste ændring af almenboligloven.

Indretning af boligareal i en del af stueetagen mod vejen Sluseholmen forudsætter dispensation fra lokalplan nr. 310 ("Teglværkshavnen") tillæg nr. 2, § 4, stk. 5, der fastlægger anvendelsen af hele stueetage mod Sluseholmen til publikumsorienteret serviceerhverv, herunder butikker m.v. Forvaltningen kan anbefale dispensationen, som fortsat tilgodeser ønsket om erhverv langs Sluseholmen og flest mulige almene boliger.

Endvidere vil udlejning af boligerne, efter sædvanlig aftale med kommunen, ske efter særlige kriterier, der skal sikre en afbalanceret beboersammensætning.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Sjælsø Entreprise A/S har som bygherre og med Lejerbo som driftsherre ansøgt om støtte i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. til opførelse af 78 almene familieboliger på en del af matr. nr. 408 Kongens Enghave, Sluseholmen 18.

 

Projektet indgår i et tilbud fra Sjælsø Entreprise A/S og Lejerbo, som er accepteret som henholdsvis bygherre og driftsherre på byggeriet på baggrund af Københavns Kommunes udbud af grundkapitallån i 2003 til byggeprojekter med almene familieboliger i åben kvote.

 

Der henvises i den forbindelse til Bygge- og Teknikforvaltningens og Økonomiforvaltningens indstilling om valg af bygherrer og driftsherrer, som blev tiltrådt i Borgerrepræsentationens møde den 13. november 2003 (504/03). Heri indgår projektet som tilbud nr. 3 i Bedømmelsesudvalgets betænkning vedrørende udbud 2003, Åben kvote familieboliger, der er optrykt som bilag 4 til indstillingen. I tilbuddet er den samlede anskaffelsessum opgjort til 175.061.000 kr., svarende til 22.268 kr. pr. m² bruttoetageareal.

 

I forbindelse med udbuddet er der stillet krav om, at den valgte driftsherre skal ommærke i størrelsesordenen 2 små familieboliger til ungdomsboliger for hver ny stor familiebolig, som den valgte driftsherre bliver driftsherre for. Desuden skal et mindre antal almene boliger i eksisterende byggeri stilles til rådighed for særligt udsatte grupper. Samtidig skal hver 3. ledige bolig i det almene byggeri stadig stilles til rådighed for den boligsociale anvisning.

 

I forbindelse med tilbuddet har Lejerbo fremsendt en redegørelse for, hvorledes den forudsatte ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger tænkes gennemført, tillige med en redegørelse for tilvejebringelse af boliger i den eksisterende boligmasse til særligt udsatte grupper.

 

Ved meddelelse af tilsagn om offentlig støtte til nærværende byggeri vil det være et vilkår, at der senest inden byggeriets færdiggørelse foreligger en konkret ansøgning fra Lejerbo om ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger og tilbud om boliger til særligt udsatte grupper, som forvaltningen kan tiltræde.

 

Efter den seneste ændring af almenboligloven (ændringslov nr. 1233 af 27. december 2003) er der fra 1. januar 2004 indført maksimumsbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri. Anskaffelsessummen for almene familieboliger er fastsat til maksimalt 17.000 kr. pr. m² bruttoetagereal, og for almene ældre- og ungdomsboliger er den maksimale anskaffelsessum fastsat til 20.000 kr. pr. m² bruttoetageareal.

Nærværende projekt og de øvrige projekter, der efter udbud i 2003 er valgt, jfr. ovenfor, og hvorom der nu er indsendt skema A-ansøgning, er imidlertid omfattet af en overgangsbestemmelse, hvor maksimumsbeløbene ikke finder anvendelse for tilsagn om offentlig støtte, der meddeles inden den 1. juli 2004, såfremt der inden den 12. november 2003 (lovforslagets fremsættelse) er indgået forhåndsaftale om byggeriet eller er valgt bygherre.

 

Da indstilling til Borgerrepræsentationen om valg af bygherre var tiltrådt af såvel Bygge- og Teknikudvalget som Økonomiudvalget inden den 12. november 2003, og da forvaltningen forventer at kunne meddele tilsagn inden den 1. juli 2004, er nærværende projekt ikke bundet af maksimumsbeløbet på 17.000 kr. pr. m² bruttoetageareal..

 

De almene boliger indgår i et samlet projekt med i alt 167 boliger i karreen, der i sin helhed opføres af Sjælsø Entreprise A/S som bygherre. Bebyggelsen opføres med blandede ejerformer, hvor de 78 almene familieboliger udgør knap halvdelen. De resterende 89 boliger i karreen opføres som ustøttede private andelsboliger og ejerlejligheder.

 

Bebyggelsen opføres som led i realiseringen af den planlagte byomdannelse med 1.000 nye boliger på Sluseholmens nordlige del, som udgør første etape af den helhedsplan for en kanalby i Sydhavnen, som er udarbejdet i samarbejde med det hollandske arkitektfirma Soeters Van Eldonk Ponec Architecten.

Den konkrete udformning af bebyggelsesplanen for Sluseholmens nordlige del er gennemført i et samarbejde med blandt andre Arkitema A/S. Den nye bebyggelse udformes som karréer med nær kontakt til kanaler, havnebassiner og Sluseløbet. Der er planlagt i alt 8 karréer i det nye byområde, hvor de 78 almene familieboliger opføres som en del af Karré C, der ligger nærmest vejen Sluseholmen.   

 

Grundsælger er Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S, der er et fælles byggemodningsselskab mellem Københavns Havn og Københavns Kommune. Sjælsø Entreprise A/S har ved betinget skøde erhvervet grunden fra byggemodningsselskabet. Der er i den forbindelse indgået aftale om, at Sjælsø Entreprise A/S, der har overtaget ejendommen med den fulde miljømæssige risiko, påtaget sig omkostningerne ved en eventuel miljømæssig oprensning af grunden samt udgifterne til byggemodning og tilslutningsbidrag.

 

De almene familieboliger med tilhørende fælleslokaler vil blive udstykket som et særskilt ejerlejlighedsparti, der ved skema B-tilsagn tilskødes en afdeling under Lejerbo med en samlet grundkøbesum på 24.011.000 kr., svarende til ca. 3.167 kr. pr. m² bruttoetageareal, inklusive alle udgifter til miljømæssig oprensning af grunden og byggemodning, hvilke udgifter afholdes af Sjælsø Entreprise A/S som grundsælger.

 

Efter EU-prækvalifikation vil den del af projektet, der omfatter de almene familieboliger med fælleslokaler samt andel af parkeringskælder, blive udbudt i begrænset udbud i totalentreprise. Arkitekt og rådgivende ingeniører, henholdsvis Arkitema og Cowi A/S, er valgt af bygherren og "overtages" af den vindende totalentreprenør.

 

Byggeriet forventes igangsat primo september 2004 med forventet færdiggørelse primo marts 2006.

 

Eksisterende forhold

Området ligger på Sluseholmen i Teglværkshavnen, der især langs Sydhavnsgade og på Teglholmen er præget af nyere kontor- og domicilbyggerier.

 

Derudover er 151 udlejnings- og ejerboliger på Teglholmen klar til indflytning i sommeren 2004, og der er skabt planmæssigt grundlag og tilsagnsmæssig mulighed for opførelse af 61 støttede almene boliger samt 61 ejerboliger på en boligø i Teglværkhavnens nordlige bassin på Teglholmen.

 

Den nordlige del af Sluseholmen har været ejet af Københavns Havn, og er i dag forholdsvis ekstensivt udnyttet. Det præges af eksisterende lagerhaller, der er under nedrivning, samt af Ålborg Portlands høje siloer på den nordvestlige del af området, der ligeledes står klar til nedrivning. Langs Sluseløbet ligger bådeklubben Valby med sine små karakteristiske bådeskure, der tænkes bevaret og integreret i den fremtidige havnefront. Området afgrænses mod syd af virksomheden Louis Poulsens ejendomme og indkøbscentralen Metro.

 

Projekt

Karré C er placeret for enden af Sluseholmen på den eksisterende kaj øst for vejen Sluseholmen. Karréen er omsluttes af veje på tre sider og af en kanal på den fjerde side. Gårdrummets niveau er hævet over det omgivende terræn for at give plads til parkeringskælder, hvilket giver et niveauspring i bygningens stueplan.

 

Karréen er mellem 4 og 7 etager høj, hvor den nordlige side af karréen fortrinsvis markeres med 7 etager mod det åbne vand. Bygningerne i karréen indrettes med både private og almene boliger. 

 

Projektet indeholder 78 almene boliger med et samlet boligareal på 7.402 m². De 78 boliger er opdelt i 30 stk. 2-rums boliger, 40 stk. 3-rums boliger og 8 stk. 4-rums boliger. Boligernes areal kan i gennemsnit beregnes til 95 m². Herudover kommer et fælleslokale med køkken og ejendomskontor, indrettet i stueplan, på i alt 180 m².

 

I forbindelse med ændringer af projektet med henblik på opfyldelse af miljømyndighedens krav til boligernes placering og indretning, jfr. nedenfor, vil der ske en mindre reduktion af etagearealets størrelse.

 

Nærmere oplysninger om bebyggelsens udformning og konstruktion samt boligernes indretning fremgår af den redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering, der er vedlagt som bilag 1.

 

Planforhold

Den aktuelle karré C er omfattet af lokalplan nr. 310, tillæg nr. 2 vedtaget på Borgerrepræsentationens møde den 11. december 2003 (BR 573/03). Tillæg nr. 2 fastlægger det planmæssige grundlag for udviklingen af den nordlige del af Sluseholmen til helårsboliger og serviceerhverv med en betydelig større andel boliger og større tæthed end forudsat i lokalplan nr. 310.

 

Karreen er beliggende i lokalplanens underområde IV, hvor mindst 70 pct. af det samlede etageareal skal anvendes til boliger. Stueetagen i bebyggelsen i vejlinien mod Sluseholmen er fastlagt til publikumsorienterede serviceerhverv, herunder butikker. Desuden må der indrettes andre former for udadvendte/fællesfunktioner af social, kulturel, eller fritidspræget karakter, såsom klub-, udstillings- og beboerlokaler.

 

Boliger skal i gennemsnit have en størrelse på mindst 85 m2, og ingen bolig må være mindre end 70 m2. Indtil 10 pct. af boligerne kan dog indrettes som særlige boliger på mindre end 70 m2 til unge og ældre. Bestemmelserne gælder for hver karré under ét.

 

Bebyggelsesprocenten i område IV må ikke overstige 150 under ét. Udover den her muliggjorte bebyggelse kan der opføres et parkeringshus på indtil 11.000 m2 i karré F. Friarealet skal være af størrelsesordenen 40 pct. af boligetagearealet og 10 pct. af erhvervsetagearealet beregnet for området under ét. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal, og højst 20 pct. af parkeringsdækningen beregnet for området under ét må indrettes på terræn.

 

Karreerne kan opføres i op til 7 etager langs Nordre Sluseholmskaj. Mod kanalen mod syd kan der bygges i op til 5 etager og langs de nordsydgående kanaler i 3-4 etager.

 

Bebyggelsen må ikke tages i brug, før der efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere anvisning er etableret de som fællesanlæg fastlagte kanaler, promenader, broer, træbrygger, trappeanlæg og eventuelle badeanlæg og en i lokalplan anvist støjskærm mod indkøbscentralen Metro. Det samme gælder den i lokalplan nr. 310 fastlagte oplukkelige bro over Teglværksløbet.

 

Det fremgår af kommentaren i lokalplanen, at der kan forventes meddelt dispensation for kravet om tilslutning til ovenfor nævnte fællesanlæg på betingelse af, at ejeren forpligtes til at bidrage med en forholdsmæssig andel af udgiften til etablering af disse.

 

I forbindelse med udarbejdelse af projektet har bygherren og driftsherren forudsat, at stueetagen mod Sluseholmen kunne indrettes med midlertidige almene famileboliger, indtil denne kan afhændes til publikumsorienteret serviceerhverv om ca. 5 år, når området er udbygget.

 

Forvaltningen har forelagt forslaget om indretning af midlertidige almene boliger for Erhvervs- og Boligstyrelsen, som har meddelt, at det efter styrelsens opfattelse ikke er i overensstemmelse med almenboliglovens bestemmelser, at kommunen meddeler tilsagn om støtte til familieboliger, hvor det på forhånd er hensigten, at boligernes nedlægges efter 5 år til fordel for publikumsorienteret serviceerhverv.

 

På denne baggrund har bygherren udarbejdet et ændret projektforslag, hvor en del af stueetagen mod Sluseholmen i overensstemmelse med lokalplanen indrettes med fælles beboerlokaler til de almene familieboliger. Den resterende del af stueetagen opdeles, således at den del, der vender ud mod Sluseholmen, svarende til en husdybde på 6-7 m, indrettes med publikumsorienteret serviceerhverv, og den resterende del af stueetagen, der vender ind mod gården, indrettes som den nederste etage i boliger i 2 planer.

 

Under hensynet til ønsket om at sikre stueetagen ud mod Sluseholmen til publikumsorienteret serviceerhverv samt ønsket om flest mulige almene familieboliger, kan forvaltningen anbefale den foreslåede løsning. Der er herved også taget hensyn til, at stueetagen har 2 niveauer med gulv i gadeniveau mod Sluseholmen og gulv i det højere liggende gårdniveau mod gården.    

 

Indretning af boliger i en del af stueetagen mod Sluseholmen forudsætter imidlertid dispensation fra lokalplan nr. 310 ("Teglværkshavnen") tillæg nr. 2, § 4, stk. 5, der fastlægger anvendelsen af hele stueetage mod Sluseholmen til publikumsorienteret serviceerhverv, herunder butikker m.v. Forvaltningen kan anbefale dispensationen, der vil blive meddelt i forbindelse med byggesagen.

Der tages forbehold for eventuelle dispensationer til bebyggelsens ydre fremtræden, idet der ikke foreligger endelige facadeopstalter for karré C.

 

Københavns Kommunes boligpolitik

På mødet den 13. juni 2001 (BR 297/01) tiltrådte Borgerrepræsentationen den boligpolitiske strategiplan for 2001-2004. Indholdsmæssigt har planen bl.a. til formål at åbne mulighed for, at flere kan blive boende i byen, samt at tilskynde til fornyelse af byens utidssvarende boligmasse med henblik på attraktive boliger. Desuden sigtes mod, at der skal tilvejebringes grundlag for, at nye boliger kan etableres nær byens herlighedsværdier. Endvidere tilkendegives, at nybyggeri skal være af høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet.

 

Den heromhandlede plan er som første etape af helhedsplanen for dele af Sydhavnen i overensstemmelse med den boligpolitiske strategiplan. Planen, der omfatter landarealerne langs den østlige side af havneløbet fra Sluseholmen til Fisketorvet, indebærer på længere sigt etablering af ca. 5.000 nye boliger i området. Den ansøgte bebyggelse er i overensstemmelse med såvel helhedsplanovervejelserne som den overordnede målsætning om at forsyne København med varierede og kvalitetsbetonede boliger.

 

Bebyggelsen opføres med gode familieboliger med blandede ejerformer, og beliggenheden ved vandet er udnyttet optimalt ved bebyggelsens placering og indretning. Den nye bebyggelse lever dermed fuldt op til de boligpolitiske hensigter om blandede ejerformer, høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet og beliggenhed nær byens herlighedsværdier.

  

Miljøforhold

Om miljøforholdene har Miljøkontrollen oplyst, at der ikke vurderes at være virksomheder omkring den planlagte boligbebyggelse, der vil give anledning til miljømæssige gener for de fremtidige beboere.

 

Arealet er i færd med at blive kortlagt som forurenet på vidensniveau 2, og det betyder, at der skal indhentes tilladelse fra Miljøkontrollen, inden arealet kan tages i anvendelse til beboelse. Som nævnt ovenfor er der indgået aftale med mellem Sjælsø Entreprise A/S (grundsælger) og Lejerbo om, at arealet sælges oprenset til boligformål i henhold til miljømyndighedernes krav.

 

< p class=MsoNormal>Miljøkontrollen oplyser endvidere, at trafikstøjniveauet ved den kommende bebyggelses facader langs vejen Sluseholmen er beregnet til 65 dB(A), og anbefaler derfor at gaden belægges med støjdæmpende asfalt.

 

I den forbindelse oplyser Miljøkontrollen, at det af de fremsendte tegninger fremgår, at flere af de viste lejlighedstyper mod Sluseholmen ikke opfylder minimumskravene i Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj i boligområder, hvorefter støjniveauet på mindst én af boligens facader ikke må overstige 55 dB(A), men at disse forhold vil kunne afhjælpes ved anden disponering af boligerne/bebyggelsen.

 

Endelig bemærker Miljøkontrollen, at altaner i lejlighederne mod Sluseholmen vil blive belastet med et trafikstøjniveau over 55 dB(A).

 

Trafikstøjproblemerne har været drøftet med bygherren og dennes tekniske rådgiver, som har tilkendegivet, at projektet vil blive ændret, således at byggeriet kan opfylde Miljømyndighedens krav til boligernes placering og indretning, hvilket tillige efter sædvanlig praksis vil indgå som vilkår for meddelelse af tilsagn om offentlig støtte.          

 

Da den kommende bebyggelse er beliggende indenfor bygassens forsyningsområde, vil der blive stillet krav om tilslutning til bygasforsyningen samt om opstilling af gaskomfurer i de enkelte lejligheder.

 

Byggeriet opføres i øvrigt, således at det opfylder miljøretningslinierne i "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri", vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. marts 2001 (BR/28/01).

 

Udlejning og kommunal anvisning

Efter almenboliglovens § 60, stk. 1 kan en almen boligorganisation indgå aftale med kommunalbestyrelsen om udlejning af maksimalt 90 % af familieboligerne i en afdeling efter særlige kriterier. For at sikre, at byggeriet kommer godt fra start med en bred, socialt harmonisk beboersammensætning ønsker Lejerbo at indgå en fleksibel udlejningsaftale, hvorefter der - med respekt af henholdsvis kommunens anvisningsret til hver 3. bolig, beslutningen om, at hver 9. bolig skal tilbydes til genhusning i forbindelse med byfornyelsen samt kravet om minimum 10 % almindelig ventelisteudlejning - udlejes efter særlige kriterier.

 

Den endelige udformning af kriterierne og den indbyrdes prioritering forudsættes fastlagt ved kommende drøftelser mellem Lejerbo og Københavns Kommune ved Plan & Arkitektur.

 

Aftalen forudsættes i øvrigt indgået indenfor rammerne af kommunens "standardmodeller" for fleksibel udlejning, som Bygge- og Teknikudvalget tiltrådte i mødet den 4. december 2002 i forbindelse med godkendelsen af indstillingen om evaluering af udlejningsforsøg og fremtidige udlejningsaftaler i den almene boligsektor (BTU 587/2002).

 

Økonomi

Projektets anskaffelsessum er af bygherren opgjort til ca. 168.855.000 kr., inkl. moms, svarende til ca. 22.270 kr. pr. m² bruttoetageareal. Finansiering af byggeriet sker efter reglerne i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

 

Lånerammen er 91 % af anskaffelsessummen med kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed udover 65 % af ejendommen værdi. Den restende del af anskaffelsessummen dækkes af et kommunalt indskud i Landsbyggefonden på 7 % og et beboerindskud på 2 %.

 

Kommunens indskud/lån vil på grundlag af den skønnede anskaffelsessum andrage ca. 11,8 mio. kr. Udgiften afholdes af den budgetansvarlige institution: Plan & Arkitektur på funktion 8.24.5 (Indskud i Landsbyggefonden)

 

Den kommunale garantiforpligtelse vil udgøre ca. 43,9 mio. kr. 

 

Huslejen for en 2-værelses bolig på gennemsnitlig 79 m² er opgjort til ca. 7.960 kr. pr. måned, for en 3-værelses bolig på gennemsnitlig 104 m² til ca. 10.480 kr. pr. måned, og for en 4-værelses bolig på gennemsnitlig 109 m² er huslejen opgjort til ca. 10.980 kr. pr. måned.

 

Nærmere oplysninger om projektets økonomi, finansiering og lejeberegning fremgår af vedlagte bilag 1.

 

Vurdering

Bebyggelsesplanen for Sluseholmens yderste del mod Teglværkshavnen er udlagt til karrébebyggelse. Karré C indgår i helheden for den samlede bebyggelse med i alt 8 nye karréer, hvor vandet via kanaler er trukket ind mellem karréerne. Den nye boligbebyggelse vil præge den fremtidige udvikling i Sydhavnen og vil være et af de første eksempler på en arkitektonisk nyskabelse i form af en stor bymæssig boligfortætning ved vandet. Bebyggelsesplanen tilgodeser havnens store skala, og samspillet mellem land og vand giver bebyggelsen identitet samt opfylder målet om arkitektonisk kvalitet.

 

De fleste af de 78 lejligheder er gennemlyste. Lejlighederne er generelt udformet med rum af god og møblerbar størrelse med en nutidig indretning med åbent køkken/alrum, som i de fleste tilfælde står i åben forbindelse med en opholdsstue på tværs af huset. Alle lejligheder er forsynet med pulterrum i lejlighederne af hensyn til tilgængelighed samt af hensyn til omkostninger i forbindelse med at etablere dem i kælderen, som det normalt er tilfældet. Pulterrummenes placering må betragtes som et eksperiment.

 

Da bebyggelsen opføres med bærende tværvægge og lette facader, er facaderne fleksible for forskellige udformninger. Der tilknyttes forskellige arkitektfirmaer, der har ansvaret for udformningen af hver sin lodrette facadesektion. Karréen vil derfor fremstå som individuelle sammenbyggede huse, eksempelvis som kanalhuse i Amsterdam med et varieret facadeudtryk. Det er afgørende for det arkitektoniske helhedsindtryk, at der i den videre bearbejdning lægges vægt på en høj standard ved valg af materialer og detaljeringen af bygningsdelene. Bygge og Teknikforvaltningen kan på denne baggrund anbefale støtte til gennemførelse af projektet i henhold til lov om almene boliger.

 

Miljøvurdering

Projektet vurderes ikke at have negative miljømæssige konsekvenser. Der henvises i øvrigt til afsnittet om miljøforhold i vedlagte bilag 1.

 

Høring

Plan & Arkitektur har indhentet udtalelser fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Miljøkontrollen under Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Københavns Energi og Byggeri & Bolig.

De hørte instanser kan alle godkende det foreliggende projekt under forudsætning af, at nærmere specificerede krav opfyldes i forbindelse med den endelige byggesagsbehandling. De indhentede høringssvar er vedlagt til gennemsyn i borgmesterens forkontor.

 

BILAG VEDLAGT

1. Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A. Skema A-ansøgning for 78 almene familieboliger

B. Projektmateriale udarbejdet af tegnestuen Arkitema A/S

C. Omslag med høringssvar

 

 

 

Jens Ole Nielsen