Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Navngivning af 5 veje og 1 plads i "Det centrale Valby"

 

BTU 207/2004  J.nr. 21141.0016/04

 

 

INDSTILLING

Vejnavnenævnet indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at  5 veje og 1 plads på den tidligere Spinderi/Porcelænsgrund i Valby navngives

·        Ved Ovnhallen

·        Porcelænstorvet

·        Fajancegade

·        Valby Torvegade

·        Spinderigade

·        Bomuldsgade

 

 

RESUME

Vejnavnenævnet indstiller navngivning af de 5 veje og 1 plads, som anlægges i medfør af lokalplan for "Det centrale Valby". Navnene relaterer sig både til områdets historie som erhvervsområde samt dets fremtidige anvendelse.

 


SAGSBESKRIVELSE

Rammerne for udviklingen af den tidligere spinderi/porcelænsgrund i Valby er fastsat i lokalplan nr. 341. Der kommer principielt 5 veje og 1 plads indenfor området, som Vejnavnenævnet hermed fremkommer med indstilling om navngivning af.

Vejnavnenævnet har drøftet navngivningen på baggrund af et forslag fra Kuben Byg A/S af 20. februar 2002, hvori der opstilles en række forslag til navngivning af veje i området med forskellige alternativer.

Ved Ovnhallen. Vejen er udlagt som privat fællesvej og fungerer som central tilkørselsvej for området samt skolen, som etableres i den gamle ovnhal. Nævnet findet navnet nærliggende, da placeringen af den gamle ovnhal dermed bringes i erindring for fremtiden.

Porcelænstorvet. Torvet bliver et centralt bindeled mellem Valby Torvene og Ved Ovnhallen. Navnet skal minde om den tidligere porcelænsfabrik.

Fajancegade. Sidevejen fra Porcelænstorvet foreslås ligeledes navngivet med relation til områdets industrimæssige forhistorie.

Valby Torvegade. Vejen er den centrale øst-vest akse gennem området og vil være en overdækket arkade. Navnet relaterer sig til områdets fremtidige anvendelse og markerer samtidig vejens centrale beliggenhed i Valby.

Spinderigade og Bomuldsgade. De to parallelle forbindelsesveje fra Valby Torvegade til Annexstræde foreslås navngivet med relation til områdets anden store industrivirksomhed, spinderiet.

 

Miljøvurdering

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

Høring

Forslaget har været i høring i Valby Lokaludvalg og hos TK Development.

Valby Lokaludvalg er meget positiv overfor Vejnavnenævnets oplæg, og kan støtte det i sin grundstruktur. Lokaludvalget har følgende bemærkninger:

I det oprindelige forslag foreslog Vejnavnenævnet, at den private fællesvej langs ovnhallen blot skulle kaldes "Ovnhallen". Valby Lokaludvalg foreslår i stedet "Ved Ovnhallen". Vejnavnenævnet finder forslaget godt, og har indarbejdet det i denne indstilling.

I det oprindelige forslag fra Kuben Byg foreslås det, at vejstrækningen, der i denne indstilling foreslås som Bomuldsgade, skal hedde Rytterskolen. Vejnavnenævnet er imidlertid af denne opfattelse, at navnet kan skabe forvekslingsproblemer i forhold til Rytterskolehøj, der er beliggende i Brønshøj. Valby Lokaludvalg foreslår i høringssvaret, at vejstrækningen i stedet kaldes "Ved Rytterskolen". Vejnavnenævnet finder dog ikke, at navnet løser der grundlæggende problem om forvekslingsmuligheder. Vejnavnenævnet foreslår i stedet Bomuldsgade. Navnet stammer fra det oprindelige forslag fra Kuben Byg, hvor en plads i Valby Torvegade mellem Spinderigade og Bomuldsgade foreslås navngivet separat som Bomuldstorvet. Nævnet finder, at det er problematisk af hensyn til den fremtidige husnummerering at Valby Torvegade skal brydes af et torvenavn midt i vejforløbet. Derfor er pladsnavnet udtaget af det endelige forslag, og anvendes nu til det ene vejforløb i stedet.

I forslaget fra Kuben Byg foreslås det, at Skolegades afslutning mod Valby Station benævnes Valby Stationstorv. Vejnavnenævnet kan ikke anbefale dette. Umiddelbart ser nævnet ikke anledning til en særskilt navngivning af området, der fungerer som naturlig afslutning af Skolegade. Herudover er det nævnets opfattelse, at det ikke er det korrekte sted at placere navnet "stationstorv". Et sådan navn bør placeres ved stationens hovedindgang, der ligger lidt østligere. Valby Lokaludvalg peger på, at stedet bør kaldes Valby Stationstorv. Nævnet har noteret sig lokaludvalgets bemærkninger, og nævnet vil gerne senere se på – når området har udviklet sig – om der bør foretages en navngivning af det lille område.

TK Development har deltaget i drøftelser undervejs om forslaget og har ikke bemærkninger til høringsforslaget.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigtskort.

 

 

Søren Pind