Bygge- og Tek nikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Konkretisering af parkeringsstrategi

 

BTU  80/2004  J.nr. 310.0003/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at målsætningen for forvaltningens videre arbejde med parkeringsforholdene skal være

at   bidrage til fredeliggørelse og kvalitet i byens rum gennem prissætning og flytning af parkering fra overfladen til konstruktion

at   sikre gode parkeringsmuligheder i de tætte boligområder for beboere, lokale erhverv og besøgende gennem prissætning og planlægning af parkeringsudbuddet

at   fastlægge differentierede parkeringsnormer for bolig og erhverv i stationsnære områder og via parkeringsfonde sikre en aktiv parkeringsplanlægning i de enkelte delområder.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller endvidere, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at målsætningen fremmes ved at vedtage nedennævnte "at'er", der udgør 1. del af parkeringsstrategien:

at   timesatserne hæves fra 20 til 25 kr. i rød zone, fra 12 til 15 kr. i grøn zone og fra 7 til 9 kr. i blå zone, svarende til en prisstigning på ca. 25% (I rød zone svarer dette eksempelvis til ca. 5% mere end den konstaterede stigning i forbrugerindekset siden sidste regulering af parkomatsatsen i 1996)

at   betalingstidsrummet i rød og grøn zone i Indre By udvides til kl. 17 på lørdage og at der indføres betalingsparkering i blå zone på lørdag mellem kl. 8 og 17.

at   rød zone udvides til begge sider af Nørre Voldgade og Vester Voldgade ud til H.C. Andersens Boulevard, jf. vedlagte kort (bilag 1)

at   beboerlicens til rød zone giver adgang til gratis parkering i hele rød zone på lørdage og på Vester Vold, Nørre Vold og Øster Vold både på hverdage og lørdage   

at   grøn zone udvides med de blå områder på Kalvebod Brygge, de blå områder i Dahlerupsgade samt det blå område inden for Gasværksvej/Halmtorvet, jf. vedlagte kort (bilag 1)

at   grøn zone i Amaliegade nord for Amalienborg ændres til blå zone

at   kommuneplanens hovedstrukturdel for parkering i Indre By ved vedtagelse af næste kommuneplan ændres således at den samlede parkeringskapacitet kan øges med op til 1.000 pladser i forhold til 1997 kapaciteten

at   der indføres betalingsparkering i de inderste dele af brokvartererne og at forvaltningen udarbejder et forslag til etapevis udvidelse af parkomatområdet

at   den nuværende forsøgsordning med 2-timers tidsbegrænsning i brokvartererne samtidig med vedtagelse af betalingsparkering indskrænkes til det fremtidige parkomatområde i brokvartererne, og etapevis afløses af parkomatbetaling hele døgnet.

at   forvaltningen starter en udbudsforretning for levering af op til 1.600 nye parkomater til erstatning for de eksisterende parkomater i Indre By og til opsætning af parkomater i de inderste dele af brokvartererne

at   udskiftningen af parkomaterne i Indre By finansieres af satsforhøjelsen for parkomater i Indre By (merindtægten i ca. 1½ år)

at   etablering af døgnparkomatordning i de inderste dele af brokvarterernes finansieres af satsforhøjelsen i Indre By (merindtægten i ca. 3 år)

at   der opsættes infostandere i de indre brokvarterer og at skiltningen for forsøgsordningen med 2-timers parkering ændres til at omfatte de indre brokvarterer (finansieres ved satsforhøjelsen for parkomater i Indre By)

 

Forvaltningen indstiller endvidere, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at der udarbejdes oplæg til 2. del af parkeringsstrategien ved                   

at   forvaltningen udarbejder et konkret forslag til etablering af et parkeringsselskab, herunder finansiering og organisation.

at   forvaltningen udarbejder en handlingsplan for kommunal overtagelse af private fællesveje i de indre brokvarterer

at   forvaltningen udarbejder et konkret forslag til ændrede parkeringsnormer ved nybyggeri i stationsnære områder

at   forvaltningen udarbejder et konkret forslag til etablering af en kommunal parkeringsfond

at   forvaltningen retter fornyet henvendelse til Justitsministeriet om mulighederne for at Parkering København kan overtage hele parkeringskontrollen, jf. vedlagte udkast til brev (bilag 2)

at forvaltningen udarbejder en skitseplan for etablering af nye parkeringspladser i konstruktion og en konkret strategi for nedlæggelse af gadeparkering

 

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 29. januar 2004

Sagen blev udsat

 

RESUME

På temamødet den 26. november 2003 blev Bygge- og Teknikudvalget præsenteret for resultaterne af en undersøgelse af parkeringsforholdene i Indre By og på Østerbro, samt for et forslag til samlet parkeringsstrategi for København. Parkeringsstrategien har som målsætning:

·        at bidrage til fredeliggørelse og kvalitet i byens rum gennem prissætning og flytning af parkering fra overfladen til konstruktion

·        at sikre gode parkeringsmuligheder i de tætte boligområder for beboere, lokale erhverv og besøgende gennem prissætning og planlægning af parkeringsudbuddet

·        at fastlægge differentierede parkeringsnormer for bolig og erhverv i stationsnære områder og via parkeringsfonde sikre en aktiv parkeringsplanlægning i de enkelte delområder.

 

Denne indstilling er en konkretisering af en række delstrategier, som alle bidrager til at nå parkeringsstrategiens overordnede målsætninger. Det foreslås, at følgende gennemføres:

*          En justering af parkeringszonerne i Indre By, for at sikre et så velfung erende og overskueligt system som muligt. Justeringerne fremgår af vedlagte kort (bilag 1). Samtidig foreslås, at betalingsperioden om lørdagen udvides til kl. 17 og at det tillades beboere med beboerlicens til rød zone at parkere gratis på alle tidspunkter på Øster Vold, Nørre Vold og Vester Vold hele døgnet på alle ugedage og gratis i hele rød zone på lørdage

*          En takstforhøjelse for parkeringszonerne i Indre By for at begrænse sivetrafikken og opnå acceptable søge- og gangtider. Forslaget vil når det er fuldt indfaset indebære, at taksterne i dagtimerne sættes op med ca. 25% og at der indføres en (lav) nattakst. Til sammenligning er taksterne i rød zone sidst forhøjet i 1996 og forbrugerprisindekset er siden da steget med ca. 20%.

*          En udvidelse af parkomatområdet således at dette dækker de inderste dele af brokvartererne for at begrænse fremmedparkeringen og pendlerparkeringen og dermed trafikken. Den fremtidige parkomatordning skal endvidere indeholde betaling for parkering hele døgnet, med differentierede timepriser.

*          En afvikling af den nuværende forsøgsordning med 2-timers parkering i brokvartererne udenfor Jagtvejslinien og et tilsvarende område på Amager. Baggrunden herfor er at etablering af parkomatområdet i brokvartererne vil strække sig over ca. 3 år og forvaltningen finder det vanskeligt i denne etableringsfase at sikre en tilstrækkelig god information og skiltning om de gældende parkeringsregler i hele det nuværende forsøgsområder. Derudover er begrænsningen af parkomatordningen til de inderste dele af brokvartererne et udtryk for, at forvaltningen på linie med forslaget til justering af forsøgsordningen i 2002 vurderer, at der ikke er behov for en parkeringsordning i de ydre brokvarterer. For de fremtidige parkomatområder anbefaler forvaltningen at der opsættes det nødvendige antal skilte og infostandere (bl.a. på et antal af de steder, hvor der senere opsættes parkomater). 

*          Et udbudsmateriale for levering af op til 1.600 nye parkomater til udskiftning af parkomaterne i Indre By og til opsætning af parkomater i de inderste dele af brokvartererne. Nye parkomater er en forudsætning for differentierede takster i løbet af døgnet. Parkomaterne i Indre By er efterhånden så nedslidte at de står over for udskiftning. Det forventes, at udskiftningen og nyanskaffelsen af parkomater kan finansieres af merindtægterne fra den foreslåede takstforhøjelse i Indre By i løbet af 4-5 år.

*          En udvidelse af kommuneplanens rammer med ca. 1.000 pladser for at sikre at de planlagte parkeringsanlæg i Indre By kan bygges.

Ovennævnte forslag bidrager alle til at nå den overordnede målsætning. Herudover påvirker parkeringsplanlægningen også trafikken. På baggrund af parkeringsundersøgelsen er det vurderet, at takstforhøjelserne i Indre By vil medføre et umiddelbart fald i biltrafikarbejdet i Indre By på ca. 1%. Faldet skyldes bilister, der skifter til andre transportmidler, bilister, der undlader at foretage turen, og kortere søgetider efter en parkeringsplads.

En udvidelse af parkeringskapaciteten i Indre By vil alt andet lige medføre flere ture til og fra området. En koncentration af parkeringspladserne i større anlæg vil modsat give mindre søgetrafik og sikre at til- og frakørsel sker ad velegnede trafikgader.

 

Udover de allerede nævnte forslag foreslås, at forvaltningen udarbejder følgende:

*          Plan for til etapevis udvidelse af parkomatordningen. Overtagelse af private fællesveje i de nye parkomatområder foreslås for at gøre parkeringsordningen mere overskuelig og sikre, at en parkomatordning på de kommunale veje kan fungere efter hensigten. Erfaringen fra den nuværende ordning i brokvarterne viser, at private fællesveje, der ikke er en del af ordningen, i vid udstrækning bruges til langtidsparkering. Overtagelse af de private fællesveje vil medføre en øget årlig driftsudgift for kommunen på ca. 7 mio. kr.

*          Et konkret forslag til ændrede parkeringsnormer ved nybyggeri i stationsnære områder for at begrænse biltrafikken til/fra områder med god kollektiv trafikbetjening.

*          Et konkret forslag til etablering af en kommunal parkeringsfond for at sikre en optimal offentlig udnyttelse af de parkeringspladser, der etableres i forbindelse med nybyggeri.

*          Et konkret forslag til etablering af et parkeringsselskab, der skal have som hovedopgave at etablere kommunalt planlagte parkeringsanlæg, herunder parkeringsanlæg anlagt for parkeringsfondsmidler. Forvaltningen finder det nødvendigt at danne et parkeringsselskab for at sikre tilstrækkelig fokus på etablering af parkeringsanlæg og bedre byrum, at sikre gennemskuelighed i anvendelsen af indtægterne indenfor parkeringsområdet og at sikre at indbetalingerne til en kommunal parkeringsfond anvendes rettidigt i forhold til byggelovens frister.

*          En skitseplan for etablering af nye parkeringspladser i konstruktion og en konkret strategi for nedlæggelse af gadeparkering for at sikre at dækningen af parkeringsbehovet gennem underjordiske parkeringsanlæg samordnes med forbedringsprojekter for bykvalitet, rekreation og udendørs ophold.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 29. januar 2004, hvor den blev udsat.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

København har i de senere år oplevet en markant stigning i bilejerskabet. Dette er særligt tydeligt i de tætte boligområder som f.eks. de indre brokvarterer, hvor det mange steder er svært at finde en parkeringsplads i aften- og nattetimerne.

Biltrafikken er steget med 15% siden midten af halvfemserne efter 25 år med stort set uændret biltrafik i Københavns Kommune. Dette har konsekvenser for miljøet, trængslen og trafiksikkerheden.

Samtidig ændrer københavnernes brug af byen sig. Byens borgere ønsker mulighed for ophold i rene, smukke og grønne omgivelser, hvor alle kan færdes trygt. Gennem de senere år er brugen af gader og pladser, der er indrettet på fodgængernes præmisser, og hvor der er mulighed for ophold, udeservering, leg og aktiviteter, steget kraftigt.

På denne baggrund har Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejdet forslag til en ny parkeringsstrategi for København, bl.a. baseret på en undersøgelse af parkeringsforholdene i Indre By og på Østerbro. På temamødet d. 26. november 2003 blev Bygge- og Teknikudvalget orienteret om resultaterne af parkeringsundersøgelsen, og udvalget fik forelagt forvaltningens udkast til en samlet parkeringsstrategi.

Parkeringsstrategien bygger på følgende målsætning:

·        at bidrage til fredeliggørelse og kvalitet i byens rum gennem prissætning og flytning af parkering fra overfladen til konstruktion

·        at sikre gode parkeringsmuligheder i de tætte boligområder for beboere, lokale erhverv og besøgende gennem prissætning og planlægning af parkeringsudbuddet

·        at fastlægge differentierede parkeringsnormer for bolig og erhverv i stationsnære områder og via parkeringsfonde sikre en aktiv parkeringsplanlægning i de enkelte delområder.

Denne indstilling indeholder forslag til gennemførelse af delstrategierne.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

I det følgende begrundes og uddybes hvert af indstillingens punkter:

Timesatserne hæves fra 20 til 25 kr. i rød zone, fra 12 til 15 kr. i grøn zone og fra 7 til 9 kr. i blå zone, svarende til en prisstigning på ca. 25%

For at begrænse sivetrafikken og opnå acceptable søge- og gangtider foreslås det at hæve taksterne i Indre By.

På baggrund af parkeringsundersøgelsen vurderes, at takstforhøjelsen vil medføre, at ca. 750 bilister vil undlade at parkere i Indre By på en hverdag. Det vurderes, at disse fordeler sig på to lige store grupper: Bilister der undlader at foretage turen til Indre By, og dem der finder andet transportmiddel (cykel eller bus).

Samtidig vil takstforhøjelsen medføre en omfordeling af parkanter mellem de forskellige zoner. Dette vurderes at medføre, at søgetiden bliver kortere.

Samlet vurderes biltrafikarbejdet at falde med ca. 5.000 bilkilometer pr. hverdag umiddelbart efter en takstforhøjelse. Det svarer til ca. 1% af det samlede biltrafikarbejde i Indre By.

Parkeringsundersøgelsen eller andre analyser viser ikke nogen sammenhæng mellem prisen og parkeringens varighed.

Parkeringstaksterne i rød zone i Indre By blev senest sat op i 1996. Siden da er der konstateret en stigning i forbrugerprisindekset på ca. 20%. Ovennævnte stigninger i timeprisen svarer til en stigning på ca. 25%. For ugekort og månedskort anbefaler forvaltningen en tilsvarende stigning. Forvaltningen vil senere vende tilbage med forslag til satser for beboer- og erhvervslicenser.

 

Betalingstidsrummet i rød og grøn zone i Indre By udvides til kl. 17 på lørdage og der indføres betalingsparkering i blå zone på lørdag mellem kl. 8 og 17.

Samtidig med takstforhøjelsen forslås en betalingsperiode om lørdagen i alle zoner i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00. Formålet er at tidsrummet skal afspejle udvidelsen af butikkernes åbningstider, og dermed sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af parkeringspladserne.

Det foreslåede tidsrum svarer til en udvidelse fra kl. 14.00 til kl. 17.00 i rød og grøn zone, mens betalingsparkering om lørdagen vil være nyt i blå zone.

 

Rød zone udvides til begge sider af Nørre Voldgade og Vester Voldgade ud til H.C. Andersens Boulevard, jf. vedlagte kort

Forvaltningen har gennemgået zonegrænserne i Indre By med henblik på at sikre et så velfungerende og overskueligt system som muligt. En række borgerhenvendelser har henledt opmærksomheden på uhensigtsmæssige afgrænsninger, f.eks. at de to sider af en gade ligger i to forskellige parkeringszoner.

På den baggrund foreslås, at rød zone udvides med Nørre Voldgade mellem Vendersgade og Jarmers Plads, Jarmers Plads og området mellem og inkl. Vester Voldgade og H.C. Andersens Boulevard (se kort i bilag 1).

 

Beboerlicens til rød zone giver adgang til gratis parkering i hele rød zone på lørdage og på Vester Vold, Nørre Vold og Øster Vold både på hverdage og lørdage   

For at sikre, at beboerne ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt forslås, i forbindelse med ændringen af zonegrænsen og ændringen af betalingsperioden om lørdagen, foreslås det at tillade beboere med parkeringslicens til rød zone at parkere gratis på alle tidspunkter på Øster Vold, Nørre Vold og Vester Vold samt i hele rød zone på lørdage.

 

Grøn zone udvides med de blå områder på Kalvebod Brygge, de blå områder i Dahlerupsgade samt det blå område inden for Gasværksvej/Halmtorvet

For at opnå den mest overskuelige sammenhæng mellem byområdets karakter, parkeringszonen og gadernes funktion foreslås, at grøn zone udvides med resten af Dahlerupsgade og Nyropsgade, med området mellem Hovedbanegården og Gasværksvej/Halmtorvet samt med Kalvebod Brygge mellem Langebro og med Bernstorffsgade og de sydligste dele af Bernstorffsgade og Mitchellsgade (jf. bilag 1).

 

Grøn zone i Amaliegade ændres til blå zone

Endelig foreslås at Amaliegade mellem Amalienborg og Toldbodgade overføres fra grøn til blå zone. Formålet er at sikre et mere gennemskueligt system, da Amaliegade på denne strækning har samme karakter som de omkringliggende gader.

 

Kommuneplanens hovedstrukturdel for parkering i Indre By ved vedtagelse af næste kommuneplan ændres således at den samlede parkeringskapacitet kan øges med op til 1.000 pladser i forhold til 1997 kapaciteten

For at sikre, at de planlagte parkeringsanlæg i Indre By kan bygges foreslås det, at den nye (næste) kommuneplan udformes, således at det bliver muligt at øge parkeringsudbuddet i Indre By med op til 1.000 pladser. Den nugældende kommuneplans hovedstruktur fastslår, at den samlede parkeringskapacitet i Indre by ikke må forøges af hensyn til den trafikale fredeliggørelse.

Der er planlagt parkeringsanlæg under Vesterbro Passage samt i Borgergade og ved Kvæsthusbroen i tilknytning til Opera og skuespilhus. Parkeringsanlæggene skal betjene Indre By, sikre parkering til de store kulturinstitutioner samt sikre at overfladeparkering flyttes under jorden som forudsætning for trafiksaneringer og byrumsforbedringer.

En udvidelse af parkeringskapaciteten kan isoleret set medføre en forøgelse af trafikken til og fra Indre By. På den anden side vil en koncentration af parkeringspladserne medføre, at søge- og sive trafikken mindskes.

 

Indførelse af betalingsparkering i de inderste dele af brokvartererne og udarbejdelse af et forslag til etapevis udvidelse af parkomatområdet

Der foreslås udarbejdet et konkret forslag til døgnparkomatparkering i de inderste dele af brokvartererne. Formålet er at begrænse fremmedparkering om aftenen/natten og således forbedre parkeringsforholdene for beboerne.

En døgnparkomatordning kan omfatte samtlige veje i et afgrænset område, f.eks. brokvarterne indenfor Jagtvejslinien og et tilsvarende område på Amager. Parkeringsproblemerne i boligområderne er størst i aften- og nattetimerne, hvorfor det særligt er her, der må gøres en indsats mod fremmedparkering. Derfor anbefales, at det i forslaget inkluderes, at tidsrummet for betalingsparkering udvides til hele døgnet med differentierede takster for dag og nat.

 

Indskrænkning af den nuværende forsøgsordning med 2-timers tidsbegrænsning i brokvartererne til det fremtidige parkomatområde i brokvartererne.

Den nuværende forsøgsordning med 2-timers parkering i brokvartererne indskrænkes til de indre brokvarterer. Baggrunden herfor er at etablering af parkomatområdet i brokvartererne vil strække sig over ca. 3 år og forvaltningen finder det vanskeligt i denne etableringsfase at sikre en tilstrækkelig god information og skiltning om de gældende parkeringsregler i hele det nuværende forsøgsområder. Derudover er begrænsningen af parkomatordningen til de inderste dele af brokvartererne et udtryk for, at forvaltningen på linie med forslaget til justering af forsøgsordningen i 2002 vurderer, at der ikke er behov for en parkeringsordning i de ydre brokvarterer. For det fremtidige parkomatområder anbefaler forvaltningen at der opsættes det nødvendige antal skilte og infostandere (bl.a. på et antal af de steder, hvor der senere opsættes parkomater). 

Forslaget skal indeholde en etapeplan for etableringen af ordningen, under hensyntagen til hvor problemerne vurderes størst og til anskaffelsen af nye parkomater.

 

Start af en udbudsforretning for levering af op til 1.600 nye parkomater til erstatning for de eksisterende parkomater i Indre By og til opsætning af parkomater i de inderste dele af brokvartererne.

Som første trin i en udskiftning af de nuværende (nedslidte) parkomater i Indre By, og som led i at sikre tidssvarende parkomater, der kan håndtere differentieret betaling over døgnet, foreslås, at forvaltningen udarbejder materiale til en udbudsforretning.

Der er ca. 630 parkomater i Indre By i dag. Disse er alle af ældre dato og står for udskiftning. Derudover er de eksisterende parkomater ikke i stand til at opkræve forskellige timepriser i løbet af et døgn. Dette er nødvendigt, hvis der skal indføres døgnbetaling med lavere takster aften og nat.

I brokvartererne vil der blive brug for ca. 900 nye parkomater, hvis der indføres døgnparkomatparkering i hele området inden for Jagtvejslinien og et tilsvarende område på Amager.

 

Udskiftning af parkomaterne i Indre By finansieres af satsforhøjelsen for parkomater i Indre By (merindtægten i ca. 1½ år)

Det foreslås at finansiere udskiftningen af parkomaterne ved merprovenuet fra forhøjelsen af parkeringssatsen i Indre By. Ved en satsforhøjelse på ca. 25% forventes merindtægten at kunne finansiere udskiftningen i løbet af ca. 1½ år.

 

Etablering af døgnparkomatordning i de inderste dele af brokvarterernes finansieres af satsforhøjelsen i Indre By (merindtægten i ca. 3 år)

Det foreslås ligeledes at finansiere parkomaterne i de inderste dele af brokvarterne ved satsforhøjelsen i Indre By. Anskaffelsen af det nødvendige antal parkomater i de inderste dele af brokvartererne vil kunne finansieres af merindtægterne fra Indre By i ca. 3 år.

 

Opsættelse af infostandere i de indre brokvarterer og ændring af skiltningen for forsøgsordningen med 2-timers parkering til at omfatte de indre brokvarterer

Det er foreslået at ændre det gældende forsøg med 2-timers parkeringsordning i brokvartererne til området, hvor der planlægges døgnparkomatordning i de inderste dele. Baggrunden herfor er at etablering af parkomatområdet i brokvartererne vil strække sig over ca. 3 år og forvaltningen finder det vanskeligt i denne etableringsfase at sikre en tilstrækkelig god information og skiltning om de gældende parkeringsregler i hele det nuværende forsøgsområder. Derudover er begrænsningen af parkomatordningen til de inderste dele af brokvartererne et udtryk for, at forvaltningen på linie med forslaget til justering af forsøgsordningen i 2002 vurderer, at der ikke er behov for en parkeringsordning i de ydre brokvarterer.

For at sikre størst muligt kendskab til den nye ordning i de inderste brokvarterer foreslås, at skiltningen ændres allerede nu, og at der opsættes infostandere i de inderste brokvarterer. Infostanderne skal stå nogle af de steder, hvor der på sigt vil komme parkomater. Aktiviteterne foreslås finansieret ved takstforhøjelsen i Indre By.

Infostandere og skiltning skal suppleres med anden skriftlig og elektronisk information om den nye ordning, samt om konsekvenserne for beboerne.

 

Udarbejdelse et konkret forslag til etablering af et parkeringsselskab, herunder finansiering og organisation.

Det anbefales, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til etablering af et parkeringsselskab. Formålet hermed er at sikre parkeringsstrategiens gennemførelse, herunder særligt etablering og drift af nye parkeringsanlæg.

Det er forvaltningens vurdering at etablering af parkeringsanlæg er så krævende en opgave, at det er nødvendigt, at der dannes en selvstændig organisation, der har dette som sin primære opgave.

Forvaltningen har herunder vurderet om opgaven kunne løses hensigtsmæssigt af Vej & Park, men finder at opgaven vil få en utilstrækkelig prioritet, hvis den skal indgå sideordnet med de mange andre opgaver, der løses af Vej & Park.

Forvaltningen finder det endvidere ønskeligt, at pengestrømmene inden for parkeringsområdet foregår indenfor organisatorisk velafgrænsede områder, således at der ikke opstår tvivl om graden af eventuel subsidiering til de enkelte P-anlæg og om anvendelse af et eventuelt overskud fra de enkelte P-anlæg. Disse organisatoriske hensyn udspringer af de lovgivningsmæssige rammer for kommunal drift af parkeringsanlæg.

Endelig finder forvaltningen, at en anvendelse af bestemmelserne om kommunale parkeringsfonde gør det ønskeligt, at der defineres et selvstændigt ledelsesansvar, for at de derved finansierede parkeringsanlæg etableres inden for den i loven fastsatte tidsfrist. Dette skal ikke mindst ses i lyset af ønsket om at kombinere etablering af parkeringsanlæg med forskønnelse og fredeliggørelse af byrum.

Parkeringsselskabets hovedopgave skal være at etablere parkeringsanlæg, både kommunalt initierede anlæg, og anlæg der bygges for parkeringsfondsmidler.

Selskabet må besidde ekspertise i EU-udbud, byggestyring og være i stand til at udvikle metoder til integrerede løsninger for forskønnelse af byrum og etablering af parkeringsanlæg. Herudover kunne etablering og drift af parkeringshenvisningssystemer høre under selskabets opgaver.

Der skal ske en nærmere afklaring af parkeringsselskabets opgaver, organisation og indtægtsgrundlag.

 

Handlingsplan for kommunal overtagelse af private fællesveje i de indre brokvarterer.

For at undgå at de private veje bliver belastet af parkanter, der søger at undgå betaling på offentlige veje, har forvaltningen anbefalet, at kommunen overtager alle private fællesveje indenfor Jagtvejslinien.

Det drejer sig om i alt ca. 25,3 km. private fællesveje. De forøgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er skønnet til 7 mio. kr./år som foreslås dækket ved en forøgelse af den almindelige vejdriftskonto.

Forvaltningen råder ikke aktuelt over data, der gør det muligt at beregne hvor meget den enkelte grundejer skal betale for at de private veje opnår en stand som gør det muligt for kommunen at overtage dem. En vis indikation på den økonomiske belastning kan man dog få ved at sammenholde totaludgiften med det samlede antal beboere, der bor langs de berørte private fællesveje. Det indikerer en gennemsnitlig økonomisk belastning på ca. 1.000 kroner pr beboer. Da erhverv beliggende langs de pågældende veje også skal yde et bidrag vil den gennemsnitlige belastning være noget mindre end 1.000 kroner.

De 1.000 kroner er et gennemsnit for alle vejstrækninger. Da der vil være forskel i omfanget af genopretningsarbejder vil der være nogle vejstrækninger hvor omkostningerne er større end de 1.000 kroner og andre hvor de er mindre.     

 

Udarbejdelse af et konkret forslag til ændrede parkeringsnormer ved nybyggeri i stationsnære områder

Ved nybyggeri stiller Københavns Kommune generelt krav om etablering af en parkeringsplads for hver 100 m2 etageareal. I Ørestaden er dette princip dog fraveget idet kravet her er 1 parkeringsplads for hver 200 m2 etageareal, begrundet i den gode kollektive trafikbetjening af området.

For at dæmpe trafikken i de centrale dele af København foreslås, at parkeringskravet ved nybyggeri differentieres. Forvaltningen vil udarbejde et konkret forslag til differentierede parkeringsnormer, afhængig af den kollektive trafikbetjening af området. Dette kan bl.a. blive aktuelt ved stationer på Metrocityringen.

 

 

 

 

Udarbejdelse af et konkret forslag til etablering af en kommunal parkeringsfond

Det foreslås, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til oprettelse af en parkeringsfond. Formålet er at sikre den bedst mulige offentlige udnyttelse af de parkeringspladser, der etableres i forbindelse med nybyggeri.

I forbindelse med nybyggeri, og de krav der stilles i kommuneplanen til etablering af parkeringspladser, giver byggeloven mulighed for at oprette en kommunal parkeringsfond, hvor bygherren kan indbetale et beløb til fonden i stedet for at etablere det krævede antal pladser. Kommunen råder efterfølgende over beløbet til etablering af offentligt tilgængelige parkeringspladser i den zone, hvor byggeriet er beliggende. Københavns Kommune vil således have mulighed for at samle parkeringsdækningen til flere forskellige nybyggerier i samlede parkeringsanlæg, som kan benyttes af såvel nybyggeriet som beboere og gæster i området i øvrigt.

Når der indbetales til en kommunal parkeringsfond forpligter kommunen sig til at anlægge parkeringspladserne indenfor 7 år. Alternativt skal pengene tilbagebetales. I parkeringsanlæg, der er anlagt for p-fondsmidler, må der højest opkræves en betaling, der svarer til drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget.

 

Fornyet henvendelse til Justitsministeriet om mulighederne for at Parkering København kan overtage hele parkeringskontrollen

I dag har Parkering København ikke mulighed for at sanktionere bilister, der parkerer foran ind- og udkørsel til ejendomme, f.eks. foran porte. Dette er alene politiets opgave. Dette forhold bliver i stigende grad udnyttet, dvs. at bilister spekulerer i parkeringsvagternes begrænsede kompetence. Samtidig betyder det også, at en række borgere finder det uforståeligt, at kommunens parkeringsvagter kan sanktionere nogle forseelser men ikke andre.

Det foreslås, at anmode Justitsministeriet om at ændre dette forhold.

Det samme gælder for parkeringsvagterne mulighed for at sanktionere bilister, der parkerer i anden position. Parkering i anden position sker stadigt hyppigere, hvilket har store konsekvenser for fremkommeligheden og for trafiksikkerheden.

 

Udarbejdelse af en skitseplan for etablering af nye parkeringspladser i konstruktion og en konkret strategi for nedlæggelse af gadeparkering

For at samordne indsatsen for rekreation og udendørs ophold med løsning af parkeringsbehovet foreslås, at forvaltningen udarbejder en plan for helhedsløsninger for byrum og parkering i de tætte boligområder. Planen skal fokusere på mulighederne for at øge parkeringskapaciteten gennem underjordiske parkeringsanlæg i kombination med forskønnelse af gader og pladser, så de bliver mere attraktive.

Samtidigt med det stigende bilejerskab er brugen af byens rum også steget markant de senere år. I Indre By er de fodgænger prioriterede gader og pladser øget væsentligt, og antallet af udeserveringer er ligeledes steget kraftigt. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvilket stiller stigende krav til byrummets kvalitet.

Samtidig giver en forøgelse af parkeringsudbuddet i konstruktion både i boligområderne og i Indre By mulighed for nedlæggelse af gadeparkering med deraf følgende muligheder for trafiksaneringer og fredeliggørelse.

 

Økonomi

Indstillingen forudsætter at gennemførelsen af parkeringsstrategien er selvfinansierende således at satsforhøjelsen i Indre By først finansierer en udskiftning af eksisterende parkomater i Indre By (som er teknisk nedslidte) og derefter finansierer en etapevis opsætning af parkomater i de inderste dele af brokvartererne.

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede udskiftning og opsætning af nye parkomater vil kunne gennemføres på denne måde inden for en periode på 4-5 år fra det tidspunkt, hvor der er tegnet kontrakt om levering af parkomaterne.

Efter fuld indfasning af den nye parkomatordning skønner forvaltningen, at der vil blive et øget nettoprovenu fra brugerbetaling og afgiftsbetaling på ca. 80 mio. kr. om året. Heri er forudsat at parkomatordningen skal omfatte hele døgnet, hvor den i dag i Indre By er begrænset til tidsrummet 8-20 i rød zone og 8-18 i grøn og blå zone.

Foreslåede ændringer af zonegrænser i Indre By foreslås primært gennemført for at skabe et en mere logisk og letopfattelig zonestruktur – og forventes kun at have en beskeden indflydelse på det samlede provenu.

Overtagelse af de private fællesveje inden for Jagtvejslinien er af forvaltningen skønnet til at medføre øgede udgifter til drift og vedligeholdelse på 7 mio. kr. om året.

Ændringen af skiltningen for 2-timers ordningen, som er indstillet indskrænket til de indre brokvarterer, anslås til ca. 3 mio. kr. som foreslås finansieret af den anslåede stigning i parkomatindtægter for Indre By.

Spørgsmålet om prisen for beboer- og erhvervslicenser er der ikke taget stilling til med ovenstående indstilling. Forvaltningen anbefaler at disse spørgsmål gøres til genstand for selvstændig politisk behandling.

Udvidelsen af parkomatområdet med de inderste dele af brokvartererne rejser spørgsmålet om fastlæggelse af takstniveau i de nye områder og prisen for erhvervelse af månedskort (svarende til den nuværende ordning i Indre By). Forvaltningen har i de økonomiske overslag regnet med en dagsats (8-18) på 5 kr. pr. time og en aften/nattakst på 2,5 kr. pr. time. Prisen for et månedskort har været anslået til 500 kr. Spørgsmålet om disse satser for de nye parkomatområder anbefales gjort til genstand for særskilt politisk behandling. Fastlæggelsen af disse satser/priser har ikke betydning for finansieringen af udskiftning af de eksisterende parkomater og opsætning af nye parkomater.

    

 

Miljøvurdering

På udvalgsmødet den 26. november blev der af udvalgsmedlemmerne rejst en række konkrete spørgsmål, som bl.a. har betydning for miljøet. Der henvises til særligt notat herom (bilag 3).

 

Høring

I denne indledende fase er der ikke foretaget egentlige høringer. Økonomiforvaltningen har dog været inddraget ved udarbejdelse af strategioplægget

 

Andre konsekvenser

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1:   Forslag til ændring af p-zonerne i Indre By

Bilag 2:   Udkast til brev til Justitsministeriet (fra Parkering●København)

Bilag 3:   Forvaltningens svar på spørgsmål stillet på udvalgsmødet den 26. november 2003.

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 29. januar 2004

 

 

Ole Bach