Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Orientering om "Oplæg til debat om bydelsplan for Valby"

 

BTU 220/2004  J.nr. 0421.0001/03

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget tiltræder,

at den udarbejdede debatavis om bydelsplan for Valby, der formidler borgernes visioner og idéer, udsendes.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen nedsatte den 6. december 2001 et lokaludvalg i Valby i perioden 1. januar 2002 til 31. december 2005. Det fastsattes bl.a., at Lokaludvalget i samarbejde med Økonomiudvalget skulle udarbejde et forslag til bydelsplan for Valby, som en del af Kommuneplan 2005.

Økonomiudvalget tiltrådte den 6. maj 2003, efter udtalelse fra Lokaludvalget og Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling, en arbejdsplan for tilvejebringelse af forslag til bydelsplan udarbejdet i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Valby Lokaludvalg og Bygge- og Teknikforvaltningen. Arbejdsplanen har bl.a. fokus på dialog og lokale fysiske forhold.

Projektet baseres på et tværgående samarbejde mellem Valby Lokaludvalg, lokale interessenter, investorer og forvaltningerne i Københavns Kommune. Der er etableret en projektorganisation, hvor det praktiske koordinerende arbejde sker i Valby plangruppen bestående af Økonomiforvaltningen (projektleder), Valby Lokaludvalg, Bygge- og Teknikforvaltningen.

På baggrund af en række offentlige arrangementer og arbejdsmøder med borgere har forvaltningerne i samarbejde med Valby Lokaludvalg udarbejdet et forslag til en debatavis om bydelsplan for Valby. Debatavisen formidler borgernes visioner og ideer til Valbys udvikling.

Formålet med debatoplægget er at fortsætte og udbrede debatten lokalt. Borgernes ideer og visioner er samlet i debatavisen under fire temaer:

§        Mennesker i Valby

§        Det nye Valby

§        Rum og Arkitektur

§        Idræt i Valby

Debatoplægget agtes husstandsomdelt i Valby primo juni og følges op af en række debatmøder og arrangementer i juni og august 2004. Valby Lokaludvalg står som hovedarrangør af de lokale arrangementer, der annonceres i debatavisen, i den lokale avis, og på www.valbyplan.dk.

Borgernes ideer og bemærkninger fra debatperioden vil danne baggrund for det arbejde, der skal føre frem til en bydelsplan for Valby.

Forslag til en bydelsplan for Valby vil blive udarbejdet i efteråret 2004 og vil følge samme tids - og procesplan som udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2005.

 


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 6. december 2001 (BR 629/01) en indstilling fra Økonomiudvalget om at nedsætte et lokaludvalg i Valby efter bestemmelserne i den kommunale styrelseslov § 65d. Valby Lokaludvalg er nedsat for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2005. Valby Lokaludvalg har fået tildelt en række kompetencer bl.a. har udvalget fået tildelt høringsret i relevante sager, og desuden skal Økonomiudvalget i tæt samarbejde med Lokaludvalget udarbejde et forslag til bydelsplan for Valby. Forslaget tilvejebringes på grundlag af en arbejdsplan, som fastlægges af Økonomiudvalget efter udtalelse fra Lokaludvalget.

Økonomiforvaltningen er pålagt ansvaret for det praktiske arbejde vedrørende tilvejebringelse af forslag til arbejdsplan og bydelsplan samt for sekretariatsbetjening af Lokaludvalget i forbindelse med dette arbejde.

 

Arbejdsplan for bydelsplan for Valby

Økonomiudvalget tiltrådte den 6. maj 2003 (ØU 130/2003) en arbejdsplan for  udarbejdelse af bydelsplan for Valby, som er formuleret af Valby Lokaludvalg, Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde.

I følge arbejdsplanen skal bydelsplanen indeholde visioner og handlingsorienterede planer for omdannelse og udvikling af konkrete fysiske områder med byomdannelsespotentiale, herunder belyse økonomiske konsekvenser.

Projektet skal desuden pege på metoder til udvikling af samarbejdet mellem bydele og kommunen. Bydelsplanen skal således fokusere på områder, hvor investorer/ det offentlige viser interesse for at indgå i nye projekter.

Bydelsplanen forventes at indeholde debatoplæg for en række konkrete områder med byomdannelsespotentialer. Et debatoplæg skal baseres på et tværgående samarbejde, hvor borgerinddragelse og dialog spiller en central rolle.

I forslag til kommuneplanstrategi, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. marts 2004 (BR 94/04), og som sendes i offentlig høring ultimo april 2004 beskrives det, at Borgerrepræsentationen har besluttet, at der som led i arbejdet med Kommuneplan 2005 skal udarbejdes et forslag til bydelsplan for Valby i samarbejde med Valby Lokaludvalg. I afsnittet om byudviklingsstrategien er det bl.a. nævnt, at der er arbejde i gang med planer om anvendelse af F. L. Smidths tidligere maskinfabrik m.m. til såvel erhvervsbyggeri som boligbebyggelse.

 

Udarbejdelse af en bydelsplan for Valby

Udarbejdelse af en bydelsplan for Valby sker i et tværgående samarbejde mellem Valby Lokaludvalg, lokale interessenter, investorer og forvaltningerne i Københavns Kommune. "Valby plangruppen" bestående af Valby Lokaludvalg, Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen (projektleder) varetager det praktiske og koordinerende arbejde.

Valby Lokaludvalg er bindeledet til bydelens borgere og skal sikre en dialog mellem bydelens borgere og Borgerrepræsentationen.

Sideløbende med udarbejdelse af et forslag til en bydelsplan for Valby foregår der fortsat andre aktiviteter i bydelen, bl.a. udvikling af F. L. Smidths arealer, etablering af Ringbane, udvikling af Valby Idrætspark. Aktiviteterne søges udviklet og samarbejdet med forslag til bydelsplan for Valby.

 

Projektets første faser har haft fokus på dialog og borgerind dragelsen:

I september/ oktober 2003 blev der afholdt 3 offentlige cafemøder med oplæg fra arkitekter og samfundsforskere, som gav deres bud på fremtidens Valby.

Møderne blev fulgt op af tre guidede cykelture med information og debat om projekter og muligheder.

I november 2003 blev der afholdt et fremtidsværksted, hvor der bl.a. blev nedsat fire borgergrupper, der i løbet af december, januar og februar har arbejdet videre med de udpegede temaers indhold.

 

Som støtte for borgergrupperne blev der udarbejdet et baggrundshæfte med oplysninger om Valby vedrørende bl.a. befolkning, boliger, trafik, institutioner m.v.. I hæftet redegøres der også for eksisterende plangrundlag og planlægningsforudsætninger og – procedurer.

Der er ligeledes oprettet en hjemmeside – www.valbyplan.dk, hvor processen kan følges.

 

Debatavisen "Oplæg til debat om bydelsplan for Valby".

Projektets første faser afrundes med udgivelse af en debatavis i maj 2004 med efterfølgende debatperiode i juni - august 2004.

 

Forslag til debatavis er blevet til i samarbejde med borgere fra bydelen, og er en opsamling af Valby borgernes ideer og visioner for Valbys udvikling. Omkring 150 borgere har deltaget i et eller flere af de i alt 10 offentlige arrangementer som Valby plangruppen har afholdt. Debatavisen fremlægger borgernes visioner og ideer fra de 10 arrangementer.

Borgergrupperne peger på følgende indsatsområder:

Områderne omkring Ny Ellebjergstation, Gl. Køge Landevej, Toftegårdsplads, F.L. Smidth-grunden, Valby idrætspark og en mindre indsats omkring de enkelte boligområder. Ligeledes ønsker borgergrupperne at der etableres nye mødesteder og et sammenhængende sti - og aktivitetsforløb gennem bydelen.

De fire temaer:

1. Mennesker i Valby

Indgangen til gruppens debatter har bl.a. fokuseret på at indkredse, hvad der er karakteristisk for livet i Valby.

Her drøftes hvordan der kan skabes liv i boligkvartererne. Der foreslås bl.a., at man benytter eksisterende funktioner og institutioner som lokale mødesteder. Etablering af iværksættermiljøer inden for kunst, kultur og højteknologisk service vil være til gavn og inspiration for Valby.

2. Det nye Valby

Gammel Køge Landevej foreslås som et samlende og strukturerende element i bydelen. Gl. Køge Landevej foreslås fortættet omkring Toftegårdsplads og F.L. Smidth- grunden, samt arealerne omkring den kommende Ny Ellebjerg station. Valby Idrætspark skal gøres mere tilgængelig, og nye funktioner vil skabe mere liv i parken.

3. Rum og Arkitektur

Bydelen skal bevares og udvikles som en grøn bydel. Valbys forskelligartede karakter ønskes fremhævet og styrket. Bebyggelser ønskes bevaret bl.a. den gamle landsby og de mange byggeforeninger. Ligeledes ønskes Valbys forskellige bykvarterer og overordnede rekreative arealer bundet sammen ved at etablere et sammenhængende gang- og cykelsystem.

4. Idræt i Valby

Det aktive liv skal styrkes og idræt, leg og bevægelse skal være en del af det rekreative liv. Gruppen foreslår at et sammenhængende stiforløb gennem bydelen udformes til leg og bevægelse. Valby idrætspark har været et af gruppens fokusområder; parken skal være mere synlig og tilgængelig og man foreslår at der etableres en bred vifte af faciliteter og tilbud. Ønsket om en svømmehal i Valby er ligeledes debatteret.

 

Debatavisen skal fremme en lokal dialog.

Debatavisens husstandsomdeles i bydelen og vil samtidige invitere til en række lokale arrangementer, bl.a. vil enkelte fagfolk fra de tidligere inspirationsmøder blive inviteret til at være opponenter på debatavisen. Arrangementerne skal samtidig give anledning til at besøge forskellige steder i Valby, eksempelvis Valby idrætspark og F.L. Smidth-grunden.

 

Borgernes foreløbige udmeldinger om samarbejdet.

Første del af borgersamarbejdet er afsluttet i februar 2004. På det sidste arbejdsmøde blev borgerne anmodet om at kommentere det hidtidige forløb. De fremmødte borgere var meget tilfredse med samarbejdet, og der var positive kommentarer til forløb og indhold.

 

Det videre samarbejde.

De modtagne kommentarer i debatperioden vil blive indsamlet og vurderet og de modtagne synspunkter vil blive samordnet med kommunens og Valby lokaludvalgs overvejelser i den videre proces frem mod udarbejdelsen af forslag til bydelsplan. I Efteråret 2004 vil arbejdsgrupperne sammen med interessenter og kommunens forvaltninger blive involveret i  målrettede drøftelser om forslag til bydelsplan for Valby.

Forslag til en bydelsplan for Valby vil blive udarbejdet i efteråret 2004 og vil følge processen for udarbejdelse af Kommuneplan 2005.

 

ØKONOMI

Der er afsat 200.000 kr. for begge årene 2003 og 2004 til projektet. Beløbet er fordelt mellem Valby Lokaludvalg og Økonomiforvaltningens 8. kontor. Til og med februar 2004 er der forbrugt 170.000 kr.

I forbindelse med godkendelse af Bydelsplanen for Valby afsættes der ikke midler til realisering af projekter i planen. En stillingtagen til realisering af projekter vil foregå i forbindelse med kommunens årlige budgetplanlægning. Her vil projektønsker til Valby indgå i prioriteringen af projekter i hele byen.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have direkte miljøkonsekvenser.

 

ANDRE KONSEKVENSER

(-)

 

HØRING

Udtalelser fra Valby Lokaludvalg er vedlagt i bilag 2, jf. kommissoriet for Valby Lokaludvalg (BR 629/01).

 

BILAG

1. Forslag til debatavis om bydelsplan for Valby.

2. Udtalelse fra Valby Lokaludvalg.

 

 

 

Erik Jacobsen                                                               Mette Lis Andersen