Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for Skriftlig votering fredag den 26. oktober 2007

 

 

Åbne punkter

 

2.      Forventet regnskab 2007 efter 3. kvartal

BOR  36/2007

FORVENTET REGNSKAB OG TIDLIG OVERFØRSEL
Borgerrådgiveren skal aflægge regnskab efter årets 3. kvartal og forventet regnskab for 2007 samt tage stilling til behovet for tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008.

 

BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

  1. at regnskabet efter årets 3. kvartal og forventet regnskab for 2007 godkendes.
  2. at der ansøges om tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008 i form af de 483 t.kr. som henstår fra den tidligere overførsel fra 2006 til 2007, idet beløbet reserveres aktiviteter i forbindelse med fortsat opfølgning på evalueringen af Borgerrådgiveren, jf. BR 720/07.

 

 

PROBLEMSTILLING
Ved brev af 17. september 2007 har Økonomiforvaltningen indkaldt regnskabsprognose pr. oktober 2007 i form af regnskab efter årets første 7 måneder og forventet regnskab for 2007 mv., jf. bilag 1. Fristen for Borgerrådgiverens tilbagemelding på denne henvendelse er sat til 26. oktober 2007 og med frist for udvalgsgodkendelse den 14. november 2007.

Endvidere har Økonomiforvaltningen ved brev af samme dato indkaldt tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008, jf. bilag 2. Fristen for Borgerrådgiverens tilbagemelding på denne henvendelse er sat til 26. oktober 2007 og med frist for udvalgsgodkendelse den 9. november 2007.

 

LØSNING
Borgerrådgiverens bevilling i 2007 udgør 7.512 t.kr. Borgerrådgiveren har desuden oprindeligt fået overført 1.024 t.kr. fra 2006 til 2007 som led i sagen om reduktion af serviceudgifter, men 241 t.kr. heraf er siden hen anvendt til dækning af et merforbrug i 2006 som følge af samme sag. Der er givet en tillægsbevilling på 800 t.kr. med henblik på styrkelse af Borgerrådgiverens diskriminationstilsyn. Dertil kommer teknisk begrundede tillægsbevillinger på i alt 49 t.kr. Borgerrådgiverens samlede korrigerede ramme i 2007 udgør således 9.144 t.kr.:

 

Bevilling

Beløb (t.kr.)

Budget 2007

7.512

Overført fra 2006

1.024

Tillægsbevilling med henblik på styrkelse af diskriminationstilsynet

800

Tillægsbevillinger i øvrigt

49

Tilbagebetaling af merforbrug fra 2006

-241

Sum

9.144

Regnskab efter 3. kvartal i 2007
Borgerrådgiveren har for de 3 første kvartaler i 2007 forventet et samlet forbrug på 6.447 t.kr. fordelt på 880 t.kr. til lokaler (husleje, energiforbrug, rengøring mv.) og 5.567 t.kr. til administration (kontorhold, kampagner, lønninger mv.).

Det faktiske forbrug efter 3. kvartal udgør 5.150 t.kr. fordelt på 55 t.kr. til lokaler og 5.095 t.kr. til administration. Mindreforbruget efter 3. kvartal på 1.297 t.kr. beror på betalingsforskydninger primært som følge af, at huslejen for hele året samt betaling for diverse interne ydelser endnu ikke ses internt afregnet og konteret. Disse betalingsforskydninger forventes udlignet over året og påvirker derfor ikke det forventede regnskab.

Forventet regnskab 2007 efter 3. kvartal
Borgerrådgiveren forventer på året som helhed at holde sin samlede korrigerede ramme på i alt 9.144 t.kr. fordelt på 1.190 t.kr. til lokaler (husleje, energiforbrug, rengøring mv.) og 7.954 t.kr. til administration (kontorhold, kampagner, lønninger mv.).

Indberetningen af det forventede regnskab fremgår af vedlagte regneark, jf. bilag 3, hvorved bemærkes, at der kan bortses fra differencen i skemaet vedrørende "finansposter", da dette beløb ved regnskabsafslutning vil være omkostningsneutralt og således prognosen uvedkommende. Beløbet angår udligning af købsmoms mv.

Tidlig overførsel til 2008
Det bemærkes, at der indenfor den korrigerede ramme henstår 483 t.kr. af den tidligere overførsel fra 2006, som er øremærket til opfølgning på evalueringen og som ikke forventes brugt af udvalget i indeværende år.

Disse midler foreslås videreoverført fra 2007 til 2008 med henblik på udvalgets senere udmøntning heraf, hvilket harmonerer med Borgerrepræsentationens beslutning i sagen om evaluering af Borgerrådgiveren, som blev behandlet den 14. december 2006 (BR 720/07).

I denne sag godkendte Borgerrepræsentationen således, "at der iværksættes en række aktiviteter i 2007 og fremefter, jf. sagsfremstillingen, idet nærmere prioritering heraf tilrettelægges af Borgerrådgiveren i samråd med Borgerrådgiverudvalget og idet aktiviteterne finansieres af Borgerrådgiveren indenfor rammen af overførslen fra 2006".

Opfølgning på serviceudgifter
Selv om Borgerrådgiveren forventer at overholde sin korrigerede ramme med det nævnte mindreforbrug som således videreoverføres, må der tages generelt forbehold for konsekvenserne af et eventuelt nyt krav om reduktion af serviceudgifter, jf. erfaringerne fra 2006 i den henseende. Der er således - i kraft af den tidligere overførsel og de efterfølgende tillægsbevillinger - væsentlig forskel på det oprindeligt vedtagne budget og det aktuelle, korrigerede budget for Borgerrådgiverens vedkommende.

Opfølgning på aktiviteter, mål og resultater
Der er i denne indberetning ikke – som hidtil – anmodet om en udtømmende opfølgning på enhedspriser og mængder samt mål og resultater og Økonomiforvaltningen har i den henseende oplyst, at sådan opfølgning i denne regnskabsprognose kun skal ske i det omfang der er væsentlige ændringer heri som følge af afvigelser og forventet forbrug, hvilket ikke er tilfældet for Borgerrådgiveren. På den baggrund har Borgerrådgiveren ikke indarbejdet særskilte bemærkninger herom. Der kan generelt henvises til årets tidligere prognoser samt Borgerrådgiverens Beretning 2006 for en nærmere opfølgning på mål, resultatkrav og aktiviteter.

 

ØKONOMI

Forudsat at anmodningen om en tidlig overførsel på 483 t.kr. af de forventede overskydende midler i 2007 godkendes, jf. nedenfor omkring den videre proces, forøges Borgerrådgiverens ramme i 2008 med det pågældende beløb.

 

 

VIDERE PROCES
Borgerrådgiverens regnskab efter 3. kvartal og forventet regnskab for 2007 indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation af Økonomiudvalget den 27. november 2007.

Anmodningen om tidlig overførelse behandles ligeledes på Økonomiudvalgets møde den 27. november 2007 og herefter af Borgerrepræsentationen den 13. december 2007.

 

BILAG
Bilag 1:           Brev af 17. september 2007 fra Økonomiforvaltningen om regnskabsprognose.
Bilag 2:           Brev af 17. september 2007 fra Økonomiforvaltningen om tidlig overførsel.
Bilag 3:           Regneark vedrørende indberetning af forventet regnskab 2007.

 

 

Johan Busse

                                                                 /Thomas Lund Tækker