Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 23. april 2007

 

Fraværende med afbud: Pia Allerslev og Sikandar Malik Siddique

 

 

Åbne punkter

Budget 2008

Budget 2008

 

BOR  21/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

BUDGET 2008

Borgerrådgiveren skal afgive budgetbidrag og forslag til prioriteringsbidrag for 2008.

 

BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at godkende Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2008 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabel, ydelseskatalog samt ønskeliste med tilhørende oversigt, jf. indstillingens bilag 6. 

2. at godkende Borgerrådgiverens prioriteringsforslag vedrørende "bidrag 2", jf. indstillingens bilag 8.

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 30. januar 2007 indstilling om indkaldelsescirkulæret for 2008 (ØU 41/2007, "Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2008 og budgetoverslag"), jf. bilag 1.

 

Økonomiudvalget har endvidere på sit møde den 6. februar 2007 godkendt indstilling om det tværgående prioriteringsbidrag i 2008 (ØU 53/2007, "Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008"), jf. bilag 2.

 

Økonomiforvaltningen har udsendt udvalgenes budgetrammer for 2008 og skabeloner mv. til brug for indberetning af budgetbidrag, jf. bilag 3.

 

Økonomiforvaltningen har endvidere udsendt skabelon vedrørende tværgående prioriteringsbidrag, jf. bilag 4.

 

Endelig har Økonomiforvaltningen meddelt, at effekten af en tilbageførsel af arbejdsskadepuljen i 2007 skal indarbejdes i budget 2008, jf. bilag 5.

 

Borgerrådgiveren skal på den baggrund udarbejde sit budgetbidrag og forslag til prioriteringsbidrag for 2008 som for begges vedkommende skal være Økonomiforvaltningen i hænde senest den 15. maj 2007.

 

LØSNING

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2008 efter diverse korrektioner 7.378 t.kr.

 

I rammen er ikke indarbejdet Borgerrådgiverens andel af det samlede prioriteringsbidrag på i alt 102 t.kr., som i 2008 er fordelt på to typer af bidrag, idet prioritering for kommunen som helhed beror på de forestående budgetforhandlinger.

 

For så vidt angår det såkaldte bidrag 1, som for Borgerrådgiverens vedkommende er på 4 t.kr. - og som er beregnet som Borgerrådgiverens andel af bruttokatalogets forslag om tværgående besparelser på visse områder - er det pålagt at igangsætte initiativer, der sikrer, at dette bidrag kan realiseres fra 2008.

 

For så vidt angår det såkaldte bidrag 2, som for Borgerrådgiverens vedkommende er på 98 t.kr., påhviler det Borgerrådgiveren – med udgangspunkt i bruttokataloget[1] – at udarbejde et konkret forslag til finansiering.

 

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2008 fremgår af vedlagte udfyldte skabeloner som indeholder et udvalgsafsnit[2], en bevillingsoversigt, en bevillingstabel, et ydelseskatalog samt en ønskeliste[3] med tilhørende oversigt, jf. bilag 6.

 

Borgerrådgiverens bevilling (inkl. tilbagerulning af arbejdsskadepuljen) anføres på følgende 2 funktioner:

 

Funktion

Beløb (t.kr.)

6.45.50.1 Administrationsbygninger

1.100

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

6.278

Budget 2008 i alt

7.378

 

Funktionen "Administrationsbygninger" omfatter de løbende udgifter til husleje, energiforbrug, rengøring og vinduespolering, mens funktionen "Sekretariat og forvaltninger" omfatter samtlige øvrige driftsudgifter, herunder løn og administration.

 

Det bemærkes, at den forudsatte normering indenfor rammen i 2008 er 10½ årsværk. Separat opgørelse til Økonomiudvalget over fordelingen på tjenestemænd og overenskomstansatte vedlægges, jf. bilag 7.

 

Med hensyn til prioritering af de i alt 102 t.kr.  kan bidrag 1 (4 t.kr.) realiseres via almindelige besparelser på Borgerrådgiverens løbende udgifter til administration.

 

For så vidt angår bidrag 2 (98 t.kr.) er vedlagt nærmere prioriteringsforslag, jf. bilag 8. Det bemærkes, at Borgerrådgiveren i de senere års budgetforslag har anvist finansieringen af det årligt tilbagevendende omstillingsbidrag på ca. 0,1 mio. ved at finde besparelser i den almindelige administration, herunder informationsvirksomhed og tryksager, men der vurderes ikke længere at kunne findes besparelser af denne vej henset til Borgerrådgiverens begrænsede budget. Dertil kommer, at de rationaliseringer af arbejdsgange i tilknytning til sagsbehandlingen og borgerbetjeningens indretning, som Borgerrådgiveren med virkning pr. 1. april 2007 har gennemført som led i kommunens generelle fokus på mere effektiv indretning af administrationen, for så vidt har givet en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og prioritering i forhold til den eksisterende opgaveløsning ved Borgerrådgiveren, men ikke i sig selv er af en sådan karakter, at disse ændringer kan indebære en reduktion i de almindelige udgifter til løn, administration mv. På den baggrund finder Borgerrådgiveren det ikke muligt at fremkomme med forslag til finansiering udover en reduktion af lønsummen svarende til ¼ årsværk. Konsekvenserne heraf er nærmere beskrevet i forslaget.

 

ØKONOMI

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2008 den nævnte rammebevilling på 7.378 t.kr. (p/l 2008).

 

VIDERE PROCES

Borgerrådgiverens bidrag indleveres til Økonomiforvaltningen indenfor fristen, hvorefter det indgår i kommunens samlede budget for 2008. Der gøres opmærksom på, at der kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling.

 

BILAG

Bilag 1:           Ma il af 26. januar 2007 fra Økonomiforvaltningen med regneark vedrørende Borgerrådgiverens budgetramme samt indstillingen ØU 41/2007 med bilag (hér vedlægges kun indstillingens bilag 1).

 

Bilag 2:           Indstillingen ØU 53/2007 med bilag (hér vedlægges kun indstillingens bilag 1 og 3 samt uddrag af bilag 2).                     

 

Bilag 3:           Mail af 8. februar 2007 fra Økonomiforvaltningen med bilag (her vedlægges kun selve indkaldelsesbrevet og protokollatet fra ØU 41/2007 samt det i mailen nævnte bilag 1).

 

Bilag 4:           Mail af 9. februar 2007 fra Økonomiforvaltningen med bilag (her vedlægges kun selve indkaldelsesbrevet og protokollat fra ØU 53/2007 samt det i mailen nævnte bilag 2).

 

Bilag 5:           Brev af 10. april 2007 fra Økonomiforvaltningen vedrørende tilbageførelse af arbejdsskadepuljen.

 

Bilag 6:           Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2008 i form af et udvalgsafsnit, en bevillingsoversigt, en bevillingstabel, et ydelseskatalog samt en ønskeliste med tilhørende oversigt.

 

Bilag 7:           Opgørelse til Økonomiudvalget vedrørende antal tjenestemænd og overenskomstansatte.

 

Bilag 8:           Borgerrådgiverens prioriteringsforslag vedrørende "bidrag 2" med tilhørende oversigt.

 

Johan Busse

                                            /Thomas Lund Tækker

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2007

Godkendt.

 


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt

 [1] Bruttokataloget omhandler 1) Tværgående administrativ innovation, 2) Fornyelse af den kommunale service, 3) Øget konkurrenceudsættelse og 4) Omstilling.

 

[2] Særligt i relation til udvalgsafsnittet henledes opmærksomheden på, at Borgerrådgiverens grønne budgetmål foreslås justeret grundet Borgerrådgiverens ændrede opgaveprioritering i 2007, jf. den nærmere forklaring i udvalgsafsnittet.

 

[3] Særligt i relation til ønskelisten henledes opmærksomheden på, at Borgerrådgiveren hermed søger at få udmøntet de anbefalinger, som Institut for Konjunktur-Analyse fremkom med i forbindelse med evalueringen i 2006, for så vidt angår øgede ressourcer til Borgerrådgiveren.