Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 12. november 2004

 

Fraværende med afbud: Karin Storgaard

 

Karen Angelo Hækkerup mødte kl. 12.23 under behandling af dagsordenens punkt 3.

 

I formandens og næstformandens fravær besluttede udvalget at udpege Sven Milthers som midlertidigt fungerende mødeleder. Sven Milthers fungerede som mødeleder under behandling af punkt 1 og 3 indtil kl. 12.23, hvor formanden mødte og således overtog mødeledelsen.

 

 

Åbne punkter

Orientering om Borgerrådgiverens overvejelser om kompetence i ansættelsessager

Orientering om Borgerrådgiverens overvejelser om kompetence i ansættelsessager

 

BOR  45/2004

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget

at de beskrevne overvejelser, hvorefter Borgerrådgiveren ikke anser sig for kompetent til at behandle klager på det ansættelsesretlige område, tages til efterretning.

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2004

Taget til efterretning.

 

 

RESUME

Af styrelsesvedtægten følger, at Borgerrådgiveren skal varetage nærmere opgaver om borgerrådgivning og borgervejledning som fastsat af Borgerrepræsentationen.

 

I beslutningsgrundlaget om etablering af Borgerrådgiveren (BR 586/03) er der ikke taget stilling til, om Borgerrådgiverens kompetence skal omfatte ansættelsesretlige klager, dvs. klager fra ansatte over deres ansættelsesforhold eller klager fra personer, som har fået afslag på ansættelse i kommunen.

 

I den omfattende juridiske baggrundsrapport fra oktober 2002, som oprindeligt lå til grund for sagens forberedelse, omhandles spørgsmålet heller ikke.

 

Dette kan muligvis tages som udtryk for, at Borgerrepræsentationen ikke har ønsket, at kompetencen skal omfatte ansættelsesforhold; men det kan også forstås sådan, at Borgerrepræsentationen ikke har udelukket en sådan kompetence.

 

I vedlagte notat belyses i hvilket omfang Borgerrådgiverens kompetence kan eller bør omfatte ansættelsesretlige klager.

 

Det er i notatet beskrevet, hvorledes ansættelsesretlige spørgsmål kan behandles af et vidtforgrenet net af instanser og faglige organer. Navnlig det fagretlige system er opbygget med henblik på en afbalanceret og hensigtsmæssig løsning af ansættelsesretlige tvister. Det fagretlige system suppleres på en række områder af blandt andet statslige myndigheder (Arbejdstilsynet, Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedets Ankenævn), det kommunale tilsyn og Folketingets Ombudsmand.

 

Ansættelses- og arbejdsret er i meget vidt omfang reguleret af faglige aftaler, hvor det angives, hvem der har kompetencen til at løse uoverensstemmelser i ansættelsesforhold ved fortolkningen af de pågældende aftaler.

 

Såfremt Borgerrådgiveren tager stilling til klager fra ansatte over forhold omfattet af en faglig aftale, kan dette stride mod disse aftaler og altså modarbejde Københavns Kommunes arbejdsretlige forpligtelser.

 

I det omfang en klage vedrører et forhold omfattet af en faglig aftale, må det derfor antages, at Borgerrådgiveren ikke kan behandle sagen.

 

Den restgruppe af ansættelsesretlige spørgsmål, som herefter eventuelt kunne falde under Borgerrådgiverens kompetence i henhold til den almindelige afgrænsning af Borgerrådgiverens virksomhed er meget beskeden.

 

For denne restgruppe af spørgsmål taler en række reale hensyn desuden imod at Borgerrådgiveren behandler sager herom.

 

På baggrund af de næv nte overvejelser og en fortolkning af beslutningsgrundlaget, er det Borgerrådgiverens samlede vurdering, at Borgerrådgiveren ikke kan anse sig for kompetent til at behandle ansættelsesretlige klager.

 

Dette udelukker dog ikke, at Borgerrådgiveren kan fungere som vejviser for kommunens ansatte i det omfang, der måtte være behov for konkret vejledning om det arbejdsretlige klagesystem.

 

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget at de beskrevne overvejelser, hvorefter Borgerrådgiveren ikke anser sig for kompetent til at behandle klager på det ansættelsesretlige område, tages til efterretning.


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt