Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 12. november 2004

 

Fraværende med afbud: Karin Storgaard

 

Karen Angelo Hækkerup mødte kl. 12.23 under behandling af dagsordenens punkt 3.

 

I formandens og næstformandens fravær besluttede udvalget at udpege Sven Milthers som midlertidigt fungerende mødeleder. Sven Milthers fungerede som mødeleder under behandling af punkt 1 og 3 indtil kl. 12.23, hvor formanden mødte og således overtog mødeledelsen.

 

 

Åbne punkter

Redegørelse om møder med forvaltningsledelserne

Redegørelse om møder med forvaltningsledelserne

 

BOR  42/2004

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at nærværende redegørelse om møder med forvaltningsledelserne tages til efterretning

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2004

Taget til efterretning.

 

 

RESUME

Det fremgår af grundlaget for Borgerrepræsentationens beslutning om oprettelse af Borgerrådgiveren, at løbende dialog og udveksling af erfaringer med forvaltningerne er en af hovedhjørnestenene i et velfungerende tilbagemeldingssystem.

I beslutningsgrundlaget er videre forudsat, at Borgerrådgiveren skal samarbejde med forvaltningerne om kortlægning og information om eksisterende klagemuligheder, f.eks. via udviklingen af en fælles klageportal for Københavns Kommune.

På denne baggrund har Borgerrådgiveren i efteråret 2004 holdt møder med ledelsen af samtlige forvaltninger.

Der er indgået konkrete aftaler om, hvordan forvaltningernes ledelse bedst kan inddrages i konkrete klagesager. Det er også aftalt, at der vil være en løbende dialog, både i forbindelse konkrete sager og i form af fast tilbagevendende møder.

Endvidere har Borgerrådgiveren orienteret om form og procedure i forhold til den årlige beretning.

Der var opbakning til et fælles projekt med henblik på etablering af en klageportal, som vil være klar til offentliggørelse i sommeren 2005.

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at nærværende redegørelse om møder med forvaltningsledelserne tages til efterretning.


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt