Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 12. november 2004

 

Fraværende med afbud: Karin Storgaard

 

Karen Angelo Hækkerup mødte kl. 12.23 under behandling af dagsordenens punkt 3.

 

I formandens og næstformandens fravær besluttede udvalget at udpege Sven Milthers som midlertidigt fungerende mødeleder. Sven Milthers fungerede som mødeleder under behandling af punkt 1 og 3 indtil kl. 12.23, hvor formanden mødte og således overtog mødeledelsen.

 

 

Åbne punkter

Orientering om Borgerrådgiverens overvejelser om forældelse og klagefrister

Orientering om Borgerrådgiverens overvejelser om forældelse og klagefrister

 

BOR  44/2004

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

 

at nærværende orientering om Borgerrådgiverens overvejelser om forældelse og klagefrister tages til efterretning.

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2004

Taget til efterretning med bemærkning om, at Borgerrådgiveren bedes overveje, hvorvidt udvalgets drøftelse giver anledning til justeringer af de foreslåede retningslinier, hvorefter der på baggrund af en konkret vurdering kan bortses fra den angivne klagefrist.

 

 

RESUME

Der gælder ikke særlige frister for indgivelse af klage til Borgerrådgiveren i henhold til lov eller retningslinier fra Borgerrådgiverudvalget eller Borgerrepræsentationen.

 

I vedlagte notat af 3. november 2004 er det derfor nærmere overvejet, hvorvidt der er behov for at fastsætte en sådan frist og i givet fald hvorledes fristen kan udformes.

 

Der er foretaget en sammenligning med indgivelse af klager til kommunaltilsynet (statsamtmanden), hvor der ikke gælder nogen absolut forældelsesfrist, men hvor klagesager dog kan afvises af tilsynet, hvis de anses for forældede.

 

Der er også foretaget en sammenligning med Folketingets Ombudsmand, som har en forældelsesfrist på 1 år i medfør af ombudsmandsloven.

 

Endelig er der på en lang række områder klagefrister i lovgivningen, som gælder ved administrativ rekurs, dvs. ved borgernes indbringelse af klager over kommunens afgørelser for overordnede myndigheder.

 

Borgerrådgiveren er nedsat af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune som et supplement til det eksisterende kommunale rekurssystem. Forældelsesspørgsmålet i forhold til klager til Borgerrådgiveren skal ses i sammenhæng med formålet med borgerrådgiverfunktionen.

 

Sammenfattende tilsiger Borgerrådgiverens funktion og formål, at klagerne skal have en vis aktualitet, bl.a. fordi Borgerrådgiverens virksomhed både konkret og generelt bør bidrage til at forbedre kommunens sagsbehandling mv.

 

Dertil kommer også ressource- og prioriteringsmæssige hensyn. Borgerrådgiveren bør være løsningsorienteret og prioritere behandling af klager fra de borgere, som Borgerrådgiveren mener bedst at kunne hjælpe.

 

Det vurderes som lovligt, hensigtsmæssigt og rimeligt at fastsætte, at udgangspunktet for klage til Borgerrådgiveren må være, at klagen er indgivet senest 1 år efter at forholdet er begået. I særlige tilfælde vil Borgerrådgiveren efter en konkret vurdering dog kunne se bort fra overskridelsen af klagefristen. For en nærmere gennemgang af disse tilfælde henvises til sagsfremstillingen.

 

Det indstilles, at nærværende orientering om Borgerrådgiverens overvejelser om forældelse og klagefrister tages til efterretning.


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt