Den Byøkologiske Fond

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. april 2003

 

Sager til beslutning

3. Behandling af ansøgninger for 2003

BØF 16/2003 J.nr. 372-0001-99

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Plan & Arkitektur indstiller, at nedenstående forslag om tilsagn om støtte til ansøgninger i 2003 godkendes:

Ansøgning nr. 2 Informationsarbejde om affaldssortering i Valby, på Vesterbro og Nørrebro – tilsagn om 60.000 kr.

Ansøgning nr. 3 "Natur hvor du bor" – naturformidlingsprojekt – tilsagn om 37.000 kr.

Ansøgning nr. 4 Webstedet "Det bæredygtige Nørrebro" – tilsagn om 80.000 kr.

Ansøgning nr. 7 TV filmen Københavns Vand II – en ren fornøjelse – tilsagn om 35.000 kr.

Ansøgning nr. 9 Miljørigtig butik på en uge – tilsagn om 80.000 kr.

Ansøgning nr. 10 Miljøplaner – fra snak til handling – tilsagn om 200.000 kr.

Ansøgning nr. 11 Telt til madvognen "Den Dybe Tallerken " - tilsagn om 47.000 kr.

Ansøgning nr. 13 Studieture for voksne og børn i Bispebjerg – tilsagn om 15.000 kr.

Ansøgning nr. 14 Vejlav i Kvarterløft Nord-Vest – tilsagn om 50.000 kr.

Ansøgning nr. 15 Byrum på Ydre Nørrebro – tilsagn om 20.000 kr. betinget af supplerende finansiering fra anden side. (Skal dokumenteres inden 31. juli 2003 – ellers overgår beløbet til ventelistepuljen).

Ansøgning nr. 17 Foredrag om Byøkologi i Kongens Enghave – tilsagn om 21.000 kr.

Ansøgning nr. 19 Projekter i "Den grønne forening A 21Ydre Nørrebro – tilsagn om 50.000 kr. til information og miljøkampagne i institutioner.

Ansøgning nr. 21 Sofies Bad – Christianshavn – tilsagn om 150.000 til forsøg med indvendig klimaskærm og varmegenindvinding.

Ansøgning nr. 22 Konference om "Grønne regnskaber" – tilsagn om 60.000 kr.

Ansøgning nr. 25 Konkurrence om ressourcebevidst byggeri i Ørestad – tilsagn om 80.000 kr.

Ansøgning nr. 26 Hjemmeside om De Store Bygningers Økologi – tilsagn om 50.000 kr.

Ansøgning nr. 28 TV film om Agenda 21 arbejdet i København – tilsagn om 100.000 kr.

Ansøgning nr. 30 Byg Eco Map – tilsagn om 100.000 kr.

Ansøgning nr. 34 Infoark i serien De Store Bygningers Økologi – tilsagn om 50.000 kr. til præsentation af projekter, der ikke kan finansieres på anden vis.

Ansøgning nr. 35 Wild Life-gavl – tilsagn om 100.000 kr.

 

Projekter i venteposition:

Ansøgning nr. 18 www. miljøboligen.dk – tilsagn om op til 100.000 kr.

Ansøgning nr. 27 Byøkologiske visitkort – tilsagn om op til 50.000 kr.

Projekterne prioriteres i den nævnte rækkefølge og finansieres af en ventelistepulje med tilsagnsbeløb fra ikke gennemførte projekter i 2003 samt efter den 31. oktober 2003 også af en eventuel resterende del af rådighedsbeløbet iht. Fondens forretningsorden § 12. stk. 2.

Rådighedsbeløb:

Den del af rådighedsbeløbet på 80.000 kr., der ikke er disponeret til eventuelle nye projekter pr. 31. oktober 2003, overføres til ventelistepuljen.

 

Den Byøkologiske Fonds beslutning i mødet den 29. april 2003

Udvalgets beslutning

Ansøgning nr. 10 Tilsagn reduceres til 150.000 kr.

Ansøgning nr. 15 Tilsagn forhøjes til 25.000 kr., idet 5.000 kr. reserveres til bortskaffelse af anlægget efter nærmere aftale.

Ansøgning nr. 22 Støttes ikke.

De indstillede ansøgninger suppleres med:

Ansøgning nr. 8 Produktion og markedsføring af opstartpakke for lokal delebilklub – tilsagn om 105.000 kr.

Øvrige indstillede ansøgninger blev tiltrådt med følgende bemærkninger:

Ansøgning nr. 2 Mulighederne for øget åbningstid på genbrugsstationen skal afklares.

Ansøgning nr. 26 Det præciseres, at støtten omfatter færdiggørelse af hjemmesiden

 

 

RESUME

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond får tilført 1,5 mio. kr. til fordeling i 2003. Beløbet finansieres ligeligt af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen.

Fondens regnskab viser et overskud på 15.000 kr., som hidrører fra tilbagebetalte støttebeløb fra 2001og projekter fra 2002, der kun delvis er realiseret. Overskud fra projekter, der er afregnet inden udgangen af 2002, er udbetalt til ventelisteprojekter.

Fonden kan således i 2003 disponere over i alt 1.515.000 kr. Af dette beløb kalkuleres med 50.000 kr. til trykning af Fondens årsberetning samt til annoncering i nov./dec. 2003 om ansøgning til Fondens tildelinger i 2004.

Der reserveres herudover 80.000 kr. som rådighedsbeløb til eventuelt nye projekter i løbet af 2003, der ikke tåler udsættelse, jf. Fondens forretningsorden § 12, stk. 2. Det foreslås, at den del af rådighedsbeløbet, der ikke er anvendt pr. 31. oktober 2003, indgår i en pulje med eventuelle tilsagnsbeløb fra opgivne projekter til brug for ventelisteprojekter. Det vurderes i den forbindelse, at eventuelle projekter, der indsendes i perioden november – februar, kan henvises til den ordinære ansøgningsrunde pr. 1.februar 2004.

Der vil således i alt være 1.385.000 kr. til fordeling til modtagne ansøgninger i februar 2003.

Der er modtaget i alt 35 ansøgninger til et samlet beløb på godt 4 mio. kr. I nedenstående tabel er der givet en oversigt over ansøgningerne samt forslag til støtttetilsagn. Ansøgningerne vedlægges i kopi.

Der er foreslået tilsagn til i alt 20 projekter. Herudover indstilles 2 projekter til en venteliste med et samlet tilsagnsbeløb på op til 150.000 kr. Projekterne finansieres af en pulje med tilsagnsbeløb fra eventuelt helt eller delvis ikke gennemførte projekter samt efter den 31. oktober 2003 også med en eventuel ikke anvendt del af rådighedsbeløbet.

I de indstillede projekter (eksklusive ventelisteprojekter) søges der om i alt ca. 1,9 mio. kr. Der er derfor ud over den konkrete vurdering af det byøkologiske indhold i projekterne i flere tilfælde foreslået reducerede støttebeløb.

Vurderingen af ansøgningerne er sket i et samarbejde mellem Plan & Arkitektur og Miljøkontrollen. Der er herudover indhentet udtalelser fra relevante faglige instanser.

De foreslåede tilsagn repræsenterer et bredt spektrum inden for Fondens støtteområde og omfatter projekter med udviklings-, ha ndlings- og formidlingsperspektiv samt projekter, der opsamler og formidler byøkologiske erfaringer. Projekter, der er fremadrettede og belyser nye aspekter inden for byøkologien, er prioriteret højt.

Oversigt over ansøgninger til Københavns Kommunes Byøkologiske Fond 2003

Nr.

Ansøger

Emne/projekt

Ansøgt kr.

Bemærkning

Tilsagn kr.

1

Valhedden Idrætsefterskole v/ adv. Carsten Kirstein

Komposteringsanlæg til storkøkken

500000

Helt eller delvis tilskud på 500.000 kr. til anlæg

Støttes ikke

2

Mohit Miljø

Integration af invandrer-butikker i affaldssortering

60000

2. Etape. Støttet af KKBF i 2002

60000

3

Danmarks Naturfredningsforening, København

Naturformidlingsprojekt "Natur hvor du bor"

37000

Opfølgning af projekt støttet af KKBF i 2002

37000

4

Økologiske Igangsættere og Københavns Miljø- og Energikontor

Webstedet "Det bæredygtige Nørrebro"

100000

Færdiggørelse af projekt støttet af KKBF i 2002

80000

5

Generelt Oplysningsforbund. København SV

Integration af etniske minoriteter i foreningslivet

155000

Henvist til anden støttemulighed

Støttes ikke

6

Elin Kristine Kromann

Opstilling af gæstekåte i Nørrebroparken

20000

Støttes ikke

7

Danmarks Natur- og Miljø TV

TV film Københavns Vand II - er ren fornøjelse

35000

Film nr. I støttet af KKBF i 2002

35000

8

Københavns Miljø- og Energikontor

Opstartspakke for lokal delebilklub

105000

Støttes ikke

9

Kvarterløft Nørrebro Park og Nord-Vest v/Shahriar Shams Ili

Miljørigtig butik på en uge

198000

Udsigt til støtte på 100.000 kr. fra A 21-puljen

80000

10

Miljøplaner - fra snak til handling

Foreningen Socialt Boligbyggeri

287000

Egenfinansiering 80.000 kr.

200000

Nr.

Ansøger

Emne/projekt

Ansøgt kr.

Bemærkning

Tilsagn kr.

11

Økologiske Igangsættere

Informations- og garagetelt til madvognen "Den Dybe Tallerken"

47818

47000

12

MinReklame v/Niels Grau

Kampagne for papirløse reklametryksager

119026

Støttes ikke

13

Kvarterløft Nord-Vest

Studieture for voksne og børn

15494

Ekskl. .restbeløb på 3.026 kr. fra KKBF i 2002

15000

14

Kvarterløft Nord-Vest

Etablering af vejlav

158100

Til "Store oprydningsdag" m.v.

50000

15

Niels Rømer Poulsen, Linnésgade

Offentligt rekreativt byrum på Ydre Nørrebro

73.200

Samlet budget. Også søgt Realdania, samt KK's billedkunstudvalg.

20000

16

Adv. Merete Cordes

Økologiske Kringlegangen

110000

Samme ans. 2002

Støttes ikke

17

Agenda 21 Kongens Enghave

Foredrag om byøkologi

21000

21000

18

Københavns Miljø- og Energikontor /Mads Eskesen

Website om energi- og miljøvenlige løsninger og produkter i boliger

102500

Støttes med op til 100.000 kr.

Venteliste

19

Den Grønne forening A 21 Ydre Nørrebro v/ Erik Brandt

Opstart af forening, miljøindsats i skoler, ekskursion om affald

92500

50000

20

Rasmus Sørinus, Stampesgade

Bæredygtige Husbåde Koncept for rensning af og genbrug af spildevand

291200

Støttes ikke

21

Foreningen Christianshavns Agenda 21, Bade- og Sundhedshus -Sofies Bad

Videreudvikling og projektering af varmegenindvinding samt indvendig klimaskærm

247500

Støttet af KKBF i 2001 og 02

150000

22

SBS Byfornyelse

Konference om "Grønne regnskaber"

71500

"Grønne regnskaber" støttet af KKBF i 2002 med 100.000 kr.

60000

23

REPRO v/ Dominic Balmforth

Marked på Islands Brygge

200000

Støttes ikke

24

Børnehaven Vingesuset, Vanløse

Anlæg af økologisk legeplads

65000

Støttes ikke

Nr.

Ansøger

Emne/projekt

Ansøgt kr.

Bemærkning

Tilsagn kr.

25

Lading arkitekter + konsulenter A/S

Støtte til konkurrence om miljøbevidst byggeri i Ørestad

80000

Samlet konkurrencebudget 1,08 mio. kr.

80000

26

Lading arkitekter + konsulenter A/S

Hjemmeside om De Store Bygningers Økologi

50000

Støttet af KKBF i 2002 med 125.000 kr.

50000

27

Lading arkitekter + konsulenter A/S

Byøkologiske Visitkort

50000

Støttes med op til 50.000 kr. Tidligere støttet med 75.000 kr.

Venteliste

28

Københavns Miljø TV

Hør og se og engager - en TV film om A21 arbejdet i KK

103775

100000

29

BYNAMO v/ Simon Krohn-Hansen

Bunkere i brug- 505 nye steder i byen

220000

Støttes ikke

30

Ecooperation v/ Vibeke Grupe Larsen

Byg Eco Map (Kort over miljørigtigt byggeri i København)

104500

100000

31

Vester Gror

Planteaktion på Sønder Boulevard

158750

Fornyet ansøgning fra 2002

Støttes ikke

32

Vester Gror

Gadebed – Forsøgsopstilling

165000

Evt. støtte fra Byudviklingspuljen

Støttes ikke

33

Jordbrugsforeningen GULE- REER

Isolering og indretning af driftsbygning

40000

Støttes ikke

34

Lading arkitekter + konsulenter A/S

De Store Bygningers Økologi - nye infoark

50000

Støttet af KKBF i 1999

50000

35

ByhaveNetværket

Wild Life-gavl - pilotprojekt

109900

100000

4243763

1385000