Den Byøkologiske Fond

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. april 2003

 

Sager til beslutning

2. Godkendelse af årsberetning 2002

BØF 2/2003

INDSTILLING OG BESLUTNING

Plan & Arkitektur indstiller, at vedlagte årsberetning 2002 samt indstilling til Bygge- og Teknikudvalget og Miljø og Forsyningsudvalget vedrørende årsberetningen godkendes.

BILAG

Forslag til udvalgsindstilling:

Beretning for Københavns Kommunes Byøkologiske Fond 2002

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at henholdsvis Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget godkender vedlagte beretning for Københavns Kommunes Byøkologiske Fond 2002.

RESUMÉ

I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning af 14. januar 1999 er der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg til at træffe beslutning om anvendelsen af midlerne i Københavns Kommunes Byøkologiske Fond. Udvalget afgiver én gang om året beretning til Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget.

I beretningen for Fonden gives der en oversigt over de i alt 24 støttede projekter, der er realiseret eller er under realisering. En række udvalgte projekter beskrives nærmere. Endvidere er der vedlagt en oversigt over de ca. 120 projekter, der er støttet med ca. 12 mio. kr. i perioden 1994-2001.

SAGSBESKRIVELSE

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond finansieres af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen i fællesskab. Fondens formål er at fremme byøkologiske projekter i Københavns Kommune. Fonden har eksisteret siden 1994, og der har i de senere år været afsat 1,5 mio. kr. til formålet. Også i 2002 blev der afsat 1,5 mio. kr.

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. januar 1999 (BF 27/99) at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, der skal træffe beslutning om anvendelsen af midlerne i Københavns Kommunes Byøkologiske Fond.

Udvalget består af Bygge- og Teknikborgmester Søren Pind, Miljø- og Forsyningsborgmester Winnie Berndtson, medlem af Bygge- og Teknikudvalget Monica Thon og medlem af Miljø- og Forsyningsudvalget Sven Milthers.

Det fremgår af Borgerrepræsentationens ovennævnte beslutning, at udvalget hvert år skal afgive en beretning til Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget.

Udvalget har valgt at gøre dette i form af vedlagte "Københavns Kommunes Byøkologiske Fond - Årsberetning 2002". Beretningen henvender sig også til en bredere kreds som information om Fonden. Beretningen vil derfor blive trykt i 1.000 eksemplarer og uddelt til tidligere og potentielle nye ansøgere samt fremlagt på biblioteker, Københavner Information mv.

Udvalget har i 2002 behandlet 44 ansøgninger, hvoraf 24 har fået tilsagn om støtte, herunder to projekter via en ventelistepulje. Fonden har som følge af urealiserede projekter fra tidligere år rådet over ca. 1.8 mio. kr. til projekterne. I beretningen indgår en oversigt over samtlige støttede projekter i 2002.

Emnerne for projekterne har overvægt af formidlingsprojekter, mens fysiske handlingsprojekter og projekter med et udviklingsperspektiv udgør en ca. lige stor del. Der har ikke været ansøgninger om egentlige evalueringsprojekter. Fonden har i 2002 støttet projekter, der inddrager helt nye aspekter i byøkologien. Det drejer sig om et projekt om formidling af ideer til udbygning af Nørrebroparkens rekreative kvaliteter gennem kunst samt forsøg med afprøvning af mere miljøvenlige hjælpestoffer til rensning af søvand.

Da Københavns Kommunes Byøkologiske Fond har eksisteret siden 1994, vedlægges endvidere en oversigt med ca.120 projekter, der er støttet af Fonden med ca. 12 mio. kr. i perioden 1994-2001.

Økonomi

Forslaget medfører ikke ekstra udgifter, idet trykning af årsberetningen dækkes af Fondens midler.

Miljøvurdering

Årsberetningen trykkes på 100 % dansk genbrugspapir, som er svanemærket. Trykkeriet er miljøcertificeret efter normen ISO 14001. Papirforbruget vil være af størrelsesordenen 100 kg.

BILAG

"Københavns Kommunes Byøkologiske Fond - Årsberetning 2002", fortryk.

Oversigt over projekter støttet af Københavns Kommunes Byøkologiske Fond 1994-2001, dateret april 2003.

Mette Lis Andersen Peter Elsman

 

 

Den Byøkologiske Fonds beslutning i mødet den 29. april 2003

Indstillingen blev tiltrådt

 

Godkendt