Den Byøkologiske Fond

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 6. maj 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

3.      Behandling af indkomne ansøgninger for 2004

 

BØF   3/2004  J.nr. 372-0001-99

 

 

INDSTILLING

Plan & Arkitektur indstiller, at nedenstående forslag om tilsagn om støtte til ansøgninger i 2004 godkendes:

Ansøgning nr. 1 "Nørre Kvarters grønne lunge" - tilsagn om 100.000 kr. < o:p>

Ansøgning nr. 3 "Københavns Vand III" - tilsagn om 20.000 kr.

Ansøgning nr. 4 "Kultur- og Naturspor i Ryvangen Naturpark" - tilsagn om 35.000 kr.

Ansøgning nr. 5 og 7 "Byøkologiske Løsninger" og "Bæredygtig byfornyelse og nybyggeri" tilsagn om 100.000 kr. (samt op til 100.000 kr. af ventelistepulje)

Ansøgning nr. 9 "Nye vegetationsteknikker" - tilsagn om 150.000 kr. Betingelse om at projektet kan gennemføres i sin helhed.

Ansøgning nr. 11 "Optimeret CO2-neutral tagboligkoncept" - tilsagn om 150.000 kr.

Ansøgning nr. 13 "Økologisk marked på Melchiors Plads" - tilsagn om 70.000 kr.

Ansøgning nr. 23 "Teater om lokal og globalmiljø" - tilsagn om 100.000 kr. Betingelse om fremsendelse af revideret budget.

Ansøgning nr. 27 "Miljøindsats i virksomheder i Sundbyøster" - tilsagn om 30.000 kr.

Ansøgning nr. 29 "Netværk for etniske butikker" - tilsagn om 100.000 kr.

Ansøgning nr.30 "Miljø i daginstitutioner" - tilsagn om 15.000 kr.

Ansøgning nr. 31 "Netværk mellem økologiske butikker" - tilsagn om 14.000 kr.

Ansøgning nr. 33 "Fælleseje i Brønshøj-Husum" - tilsagn om 50.000 kr.

Ansøgning nr.34 "Byg EcoMap"- tilsagn om 100.000 kr. Betingelse om dokumentation for projektets samlede finansiering

Ansøgning nr. 37 "Webbaseret Kemikalie Håndterings System" - tilsagn om 150.000 kr.

Ansøgning nr. 39 "Fra ung til ung" - tilsagn om 40.000 kr.

Ansøgning nr. 42 "Miljøbevidst byggeri i Ørestad" - tilsagn om 125.000 kr.

 

Projekter i venteposition:

Ansøgning nr. 5 og 7- tilsagn om supplerende støtte på op til 100.000 kr. efter nærmere aftale.

Ansøgning nr. 22 "Fremme af grønne indkøb" – tilsagn om op til 70.000 kr. Betingelse om fokus på København.

Ansøgning nr. 35 "Information om idékonkurrence om miljøbevidst byggeri i Ørestad" – tilsagn om støtte på op til 35.000 kr.

 

Projekterne prioriteres i den nævnte rækkefølge og finansieres af en ventelistepulje med tilsagnsbeløb fra projekter, der ikke eller kun delvis gennemføres i løbet af 2004.

 

Rådighedsbeløb:

Der reserveres ikke rådighedsbeløb til eventuelle nye projekter i løbet af 2004.

 

 

RESUME

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond får tilført 1,5 mio. kr. til fordeling i 2004. Beløbet finansieres ligeligt af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen.

 

I forbindelse med regnskabsrevision i Plan & Arkitektur er det konstateret, at der i Fondens regnskab for 1999 er sket fejlposteringer på et beløb på 129.000 kr. Sagen Regnskabsmæssige afstemninger har været fremlagt i Bygge- og Teknikudvalget den 12. november 2003 og 29. januar 2004 (BTU 527/2003). Det fejlposterede beløb indgår som underskud i regnskabet for 2003, idet alle Fondens midler er udbetalt eller reserveret til igangværende projekter. Underskuddet er overført til 2004, og Fonden vil således kunne råde over ca. 1.4 mio. kr. til drift og tilsagn til nye projekter, idet der kan kalkuleres med et overskud på ca. 30.000 kr. i forbindelse med afregning af de uafsluttede projekter fra 2003.

 

Af de 1,4 mio. kr. kalkuleres med 50.000 kr. til trykning af Fondens årsberetning samt til annoncering i nov./dec. 2004 om ansøgning til Fondens tildelinger i 2005.

 

Under hensyn til de regnskabsmæssige forhold reserveres der ikke et rådighedsbeløb til eventuelle nye projekter i løbet af 2004, der ikke tåler udsættelse, jf. Fondens forretningsorden § 12, stk. 2. Det bemærkes i denne forbindelse, at der ikke de to seneste år er fremkommet ansøgninger til rådighedsbeløbet.

 

Der vil således i alt være 1.350.000 kr. til fordeling til modtagne ansøgninger i februar 2004.

 

Der er modtaget i alt 43 ansøgninger til et samlet beløb på knap 6 mio. kr. I nedenstående tabel er der givet en oversigt over ansøgningerne samt forslag til støttetilsagn. Ansøgningerne vedlægges i kopi.

 

Der er foreslået tilsagn på i alt 1.349.000 kr. til i alt 18 projekter (hvoraf to foreslås samarbejdet). Herudover indstilles 3 projekter til støtte eller supplerende støtte på en venteliste. Det samlede ventelistetilsagn udgør op til 205.000 kr. Projekterne finansieres af en pulje med tilsagnsbeløb fra eventuelt helt eller delvis ikke gennemførte projekter i løbet af 2004.

I de indstillede projekter (eksklusive ventelisteprojekter) søges der om i alt ca. 2,6 mio. kr. Der er derfor ud over den konkrete vurdering af det byøkologiske indhold i projekterne i flere tilfælde foreslået reducerede støttebeløb.

Vurderingen af ansøgningerne er sket i et samarbejde mellem Plan & Arkitektur og Miljøkontrollen. Der er herudover indhentet udtalelser fra relevante faglige instanser.

De foreslåede tilsagn repræsenterer et bredt spektrum inden for Fondens støtteområde og omfatter projekter med udviklings-, handlings- og formidlingsperspektiv. Projekter, der er fremadrettede og belyser nye aspekter inden for byøkologien, er prioriteret højt.

 

Oversigt over ansøgninger til Københavns Kommunes Byøkologiske Fond 2004

 

Nr.

Ansøger

Emne/projekt

Ansøgt kr.

Bemærkning

Tilsagn kr.

1

Arkitekt m.a.a.phd. Jens Hvass

Nørre Kvarters grønne lunger

288.750

Projektet har opnået støtte på 150.000 kr. fra anden side.

Der etableres en følgegruppe

100000

2

Pressekontakt, Nordrupvej 77

Styrkelse af bevidstheden om miljømæssige belastninger og løsningsmuligheder i Brønshøj-Husum

130.000

 

Støttes ikke

3

Danmarks Natur- og Miljø TV

 

Københavns Vand III

35.000

Oplægget drøftes med Københavns Kommune 

20000

4

Rymarksvænge Aktiv Centers fritidshjem

Kultur- og Naturspor i Ryvangen Naturpark

93.000

 

35000

5

Det Økologiske Råd

Udvikling og formidling af byøkologiske løsninger

116.000

Projektet sammentæn-kes med nr. 7. Kan også støttes med op til 100.000 kr. af ventelistepuljen

100000

6

Økologisk Blomsterhave gruppe, Gasværksvej 11.

Økologisk blomsterhave i Viktoria-karréen midt.

19.150

 

Støttes ikke

7

Det Økologiske Råd

Konkrete løsninger i bæredygtig byfornyelse og nybyggeri

100.000

Se projekt nr. 5. Pro-jektets udformning aftales nærmere med KK

Venteliste

8

Vester Gror Istedgade 79

Udstilling og demon-stration af Byøkologiske elementer

379.687

 

Støttes ikke

9

Veg Tech A/S

Nye vegetationsteknikker til en bæredygtig byudvikling

250.000

Det betinges, at projektet kan gennemføres i sin helhed

150000

10

Agendacenter Sundbyøster

Cykelkursus for voksne

30.000

 

Støttes ikke

11

Cenergia

Udvikling og demonstration af et optimeret CO2 neutralt tagbolig koncept

200.000

Det betinges, at projektet kan gennemføres i i sin helhed. Tilbud om deltagelse fra Plan & Arkitektur

150000

12

Mohit-Miljø

Informations- og formid-lingsarbejde til indvandrer-butikker i forhold til udvikling af en genbrugs-station i København

35.000

 

Støttes ikke

13

Østerbro Lokalråd

Økologisk marked på Melchiors Plads

70.750

 

70000

14

Agenda 21 Center Indre Nørrebro

Studietur til RGS 90`s sorteringsanlæg ved Stigsnæs

19.000

 

Støttes ikke

15

Blå kapel Blegdamsvej 4.b

Affaldsbarometer

55.000

 

Støttes ikke

16

AB Ny Carlsberg Vej 31

Grøn gård for Andels-boligforeningen

240.000

 

Støttes ikke

17

Københavns Miljø- og Energikontor,

Udarbejdelse af byøkolo-gisk ekskursionsmateriale.

136.000

 

Støttes ikke

18

Københavns Miljø- og Energikontor

Opbygning af administration og hjemmeside for delebiler

73.750

 

Støttes ikke

19

Sten Valling, Møntergade 14

Portal for økologi i København: www.køp.nu

291.250

 

Støttes ikke

20

Lars Høyer Christensen, Asminderødgade 3.3.th

Omlægning og forskønnelse af Asminderødgade

253.000

 

Støttes ikke

21

ECO2, Rosenborggade 2

Revitalisering af EcoMap

85.000

 

Støttes ikke

22

Det Økologiske Råd

Fremme af grøn indkøbspolitik i København og andre kommuner

70.000

Tilsagn om op til 70.000 kr. af ventelistepulje. Fokus på København efter aftale med Miljøkontrollen

Venteliste

23

Agenda 21 Center Indre Nørrebro

Teaterprojekt om lokal og global miljø, med og for børn og unge på Nørrebro

112.275

Supplerende støttekilder undersøges. Der fremsendes et revideret budget.

100000

24

Agendacenter Sundbyøster Jemtelandsgade 3

Grøn Legeplads på Asfalt

145.000

 

Støttes ikke

25

Christianshavns Agenda 21 Bade- og Sundhedshus

Sundt og Grønt Badehus – Sofiebadet

56.250

 

Støttes ikke

26

Projekt Valdes Hjørne, Valdemarsgade 11

Byøkologisk gårdprojekt

10.000

 

Støttes ikke

27

Agendacenter Sundbyøster Jemtelandsgade 3

Miljøindsats i virksom-heder i Sundbyøster

90.000

Indsats i mindre virksomheder prioriteres. Miljøkontrollen indgår i styregruppe. 

30000

28

Bispebjerg Miljø-center, Lygten 2

Renere gader på Nørrebro og Bispebjerg

157.500

 

Støttes ikke

29

Miljøsatellit Ydre Nørrebro

Netværk for etniske butikker

136.000

Miljøkontrollen og KE i følgegruppe. Særlig indsats i Mjølnerparken 

100000

30

Bispebjerg Miljø-center

Miljø i daginstitutioner på ydre Nørrebro og i Bispebjerg

95.000

Til temadage. Miljøledelseskonsulent tilbydes inddraget. 

15000

31

Miljøsattelit Ydre  Nørrebro, Stefansgade 3

Behov for oprettelse af netværk mellem økologiske butikker

14.000

 

14000

32

Den Grønne Forening A 21 Ydre Nørrebro

Midler til produktion af film om bæredygtig byfornyelse

106.000

 

Støttes ikke

33

Københavns Miljø- og Energikontor

Organiseringen af foreningen Fælleseje i Brønshøj/Husum

65.000

 

50000

34

Foreningen Byg EcoMap

Byg EcoMap fase 2

200.000

Betingelse om dokumentation for finansiering

100000

35

Lading arkitekter + konsulenter

Informationsmateriale om idekonkurrence om ressourcebevidst byggeri i Ørestad

35.000

Kan støttes med op til 35.000 kr. af ventelistepuljen

Venteliste

36

Lading arkitekter + konsulenter

Engelsk projektmateriale om idekonkurrence om ressourcebevidst byggeri i Ørestad

60.000

 

Støttes ikke

37

Fællesadministrationen 3B a.m.b.a.

Webbaseret Kemikalie Håndterings System

658.082

 

150000

38

Bispebjerg Miljøcenter

Fra Jord til bord - i børnehøjde

117.000

 

Støttes ikke

39

Bispebjerg Miljøcenter

Fra ung til ung

49.000

 

40000

40

Københavns Miljø- og Energikontor

Uddannelse af affa ldskonsulenter

59.700

 

Støttes ikke

41

Lading arkitekter + konsulenter

Byøkologiske visitkort

45.000

 

Støttes ikke

42

Lading arkitekter + konsulenter

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad, 2 etape

250.000

Konsulentbistand prioriteres 

125000

43

< span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Arkitektfirmaet C. F. Møller

Projektering af passivhuse

500.000

 

Støttes ikke

 

I alt

 

5.931.144

 

1.349.000

 

 


SAGSBESKRIVELSE

Fondens Formål

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond støtter byøkologiske projekter, der medvirker til at styrke den byøkologiske udvikling i byen og bidrager til, at København bliver en bæredygtig storby.

 

Byøkologien tager udgangspunkt i konkrete byområder og søger at løse problemer med områdets ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold. Byøkologiske projekter skal derfor medvirke til at mindske ressourceforbruget og miljøbelastningen i et byområde, øge byområdets naturindhold samt styrke bevidstheden om miljømæssige problemstillinger og løsningsmuligheder.

 

Fonden støtter projekter med udviklings-, handlings- og formidlingsperspektiv samt evalueringsprojekter. Følgende projekter prioriteres fortrinsvis:

·      Projekter med borgerdeltagelse

·      Projekter med Agenda 21-perspektiv, hvor borgerinddragelse og tværsektorielt lokalt samarbejde er vigtige elementer

·      Projekter, der opsamler og formidler de erfaringer, der er opnået på det byøkologiske område

·      Anvendelse af naturlige materialer eller genbrugsmaterialer i byggeri

·      Projekter, der forholder sig til arkitektoniske og æstetiske elementer i byøkologiske tiltag.

 

Der lægges vægt på, at projekterne er fremadrettede og er forankrede i et bredt organisatorisk samarbejde.

Hvad der kan betegnes som byøkologi er i stadig udvikling. Mange tekniske installationer og løsningsmodeller m.v., der tidligere blev betegnet som byøkologiske, er i dag gængs teknik eller afprøvede løsninger. Andre byøkologiske tiltag er i en fase, hvor det handler om at vurdere miljøgevinster, forankre projekterne og videreformidle resultaterne. Endnu andre tiltag er på et eksperimenterende, visionært plan. Flere projekter, som er støttet af Fonden i de senere år, er karakteriseret af en bredere tilgang til byøkologien, hvor eksempelvis projekter sættes ind i en større planlægningsmæssig sammenhæng, hvor arkitektoniske og æstetiske elementer indgår, eller hvor sociale og kulturelle relationer er en integreret del.

På denne baggrund er projekter, der indeholder almindelig kendte byøkologiske elementer samt driftsmæssige aspekter overvejende prioriteret lavt, mens projekter, der udvikler nye aspekter inden for byøkologien overvejende er prioriteret højt.

 

Ansøgninger 2004

1. Nørre Kvarters grønne lunge

Arkitekt Jens Hvass søger om støtte på 289.000 kr. til et udredningsarbejde, der skal tilvejebringe et grundlag for en systematisk byforgrønnelse af Nørre Kvarter, hvor der lægges særlig vægt på at tilføre kvarteret rekreative kvaliteter samtidig med at respekten for de historiske værdier tilgodeses.

Projektet består af en rapportdel og en udstillingsdel. I rapportdelen vil bl.a. indgå en registrering af kvarterets beplantning, en vurdering af kvarterets muligheder for byforgrønning samt konkrete forslag til grønt i gaderum, gårde og på gavle. Udstillingen omfatter en fotografisk registrering af kvarterets grønne elementer. Projektet forventes færdiggjort senest i starten af 2005. Det vil blive formidlet på internettet og via en plancheudstilling.

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen finder projektet i god overensstemmelse med fondens formål, kommunens parkpolitik, retningslinierne i Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri samt Agenda 21 planen.

 

For at sikre at projektresultaterne kan følges op af kommunen, skal relevante fagforvaltninger indgå i en styregruppe for projektet. Endvidere kan en borgergruppe indgå i projektet for at forankre miljøarbejdet lokalt. Ansøger nævner selv, at han har samarbejdet med en lokal gruppe.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller støtte på ca. 150.000 kr.

 

Vej & Park anfører, at økologi og bæredygtighed går som en grøn tråd gennem projektbeskrivelsen. Forskønnelse, beskyttelse, tilgængelighed og grøn udvikling er kodeord til berigelse af mennesker og miljø i et tæt bebygget historisk bykvarter. Projektforslaget falder meget fint i tråd med forvaltningens ønsker beskrevet i Parkpolitik 2003.

 

Som led i Københavns Kommunes Parkpolitik 2003 er det politisk besluttet, at Vej & Park skal udarbejde et "Grønt Bydelsatlas" indeholdende grønne planer for alle 15 bydele. Der er endnu ikke vedtaget en prioriteret rækkefølge i udarbejdelse af  grønne bydelsplaner, men det er ikke urealistisk, at Indre By vil indgå i den første gruppe planer.

 

Vej & Park finder således projektet yderst relevant, idet det gennem en grundig registrering, analyse og eksemplificering, udført af en af kvarterets "egne" ildsjæle, med et stort lokalkendskab, fagligt engagement og professionalisme, vil være til gavn i forbindelse med den kommende grønne planlægning.---

 

Plan & Arkitektur er enig i, at projektet rummer perspektiver for den kommende planlægning, og ønsker derfor vægten lagt på vurderingerne af kvarterets muligheder samt løsningsforslag. Man er indstillet på at følge og sparre projektet, herunder gerne med en indledende drøftelse af prioriteringen af projektets enkelte delelementer. Det vurderes, at formidling af projektet gennem rapport og internet samt en plancheudstilling, hvor der også fokuseret på bredere anvendelige løsningsforslag, vil kunne have stor interesse ikke blot i fagkredse, men også i forbindelse med kommunale arrangementer og for biblioteker, be boerhuse m.v.

 

Jens Hvass har efterfølgende oplyst, at der er opnået støtte på 150.000 kr. fra Grundejernes Investeringsfond. Projektet foreslås støttet med 100.000 kr., således at projektet i princippet kan finansieres fuldt ud.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 100.000 kr. Der tages kontakt med kommunen med henblik på etablering af en følgegruppe. Det anbefales, at lokal forankring af projektet styrkes.

 

2.  Brønshøj-Husum styrker bevidstheden om miljømæssige belastninger og løsningsmuligheder

PresseKontakt.dk søger om 130.000 kr. til et byøkologisk projekt, der skal fremme bevidstheden om miljøer i dagligdagen og kendskabet til muligheder for miljøforbedringer privat og i lokalområderne Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Formidlingen vil ske gennem journalistisk bearbejdede artikler i Lokalportalen Brønshøj-Husum.nu samt Brønshøj-Husum Avis. Desuden afholdes der informations- og erfaringsudvekslingsmøder i Handels- og Erhvervsforeningens regi amt borgermøder i det lokale medborgerhus. Det hele knyttes sammen med et igangværende projekt Brønshøj-Husum & Tingbjerg udtrykker miljø.

 

Bemærkninger:

Ansøger har for budgetåret 2004 fået støtte fra Agenda 21 puljen på 60.000 kr. til udarbejdelse af en lokal miljøkonkurrence og til at opstarte en Agenda 21 gruppe. Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder det foreslåede projekt interessant, men resultaterne fra det første projekt bør foreligger, før der ydes støtte til nye projekter.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 3.  Københavns Vand III – en ren fornøjelse

Danmarks Natur og Miljø TV søger om støtte på 35.000 kr. til en TV film om Københavns Nordhavn. Filmen skal sætte fokus på miljøet i Nordhavnen i bred forstand: Mennesker, bygninger, planerne for fremtiden. Filmen ligger i forlængelse af de to tidligere film om Sydhavnen og Inderhavnen, der er støttet af Fonden. Filmen vil blive vist på Kanal København og andre lokale TV stationer.

 

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen anfører: Ansøger har tidligere fået støtte af Fonden til to film om Københavns Vand, og filmene har været fuldt ud tilfredsstillende, hvorfor Fonden også bør støtte en 3. film med de ansøgte 35.000 kr.

Det kan oplyses, at Københavns Natur og MiljøTV har fået støtte på 15.000 kr. af Agenda 21 puljen i 2004, til at producere en film om miljø- og Agenda 21 arbejdet på Christianshavn.

Plan & Arkitektur: Det vurderes, at omkostningerne med bagrund i erfaringer fra de tidligere film kan reduceres.

 

Insdstilling:

Projektet støttes med 35.000 kr. Oplægget til filmen drøftes med Københavns Kommune.

 

4.  Kultur- og Naturspor i Ryvangens Naturpark

Rymarkens Aktiv Centers fritidshjem søger om 93.000 kr. til projektet, der er et leg og lær projekt for børn i fritidshjem og fritidsordninger på Østerbro. Børnene skal lære parkens mange kultur- og naturhistoriske værdier at kende og herigennem opnå naturforståelse.

 

Bemærkninger:

 Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Miljøtjenesten finder projektet godt, og at det ligger på linie med det som Miljøtjenesten arbejder med i Mininaturskolerne, og de tiltag og aktiviteter, der foregår på Naturværkstedet Kløvermarken. Yderligere er Ryvangens Naturpark et lokalområde, som Miljøtjenesten ikke dækker. Man finder dog det ansøgte beløb på 93.000 kr.  meget højt. Budgettet er ikke udspecificeret, og der er ikke angivet nogen egenbetaling. Det indstilles derfor at støtte med et beløb på 35.000 kr., svarende til Friluftsrådets tilskud.

 

Vej & Park anfører, at det er et godt og sundt projekt, der gennem sine forskellige aktiviteter er med til at sætte fokus på vores kultur- og naturhistoriske værdier. Projektet vil kunne inspirere Østerbros børn og voksne og øge deres forståelse for økologi og bæredygtighed – naturens kredsløb. 

 

Indstilling:

Projektet støttes med 35.000 kr.

 

5.   Udviklings- og formidlingsprojekt om byøkologiske løsninger

Det Økologiske Råd søger om 116.000 kr. til et projekt, der under devisen "dårlige erfaringer er også gode at have" beskriver en række byggeprojekter i København, som indeholder så væsentlige ubæredygtige koncepter eller "løsninger", at de aldrig burde være gennemført. Rådet finder, at der laves for mange helt elementære fejl i dansk byggeri og at fejlene gentages gang på gang. Projektet sætter hermed fokus på behovet for evaluering og formidling af lærerige "skrækeksempler". Projektet skal munde ud i et hæfte og en plancheudstilling.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder projektet interessant. Det er vigtigt også at fremvise ubæredygtige eksempler, således at gentagelser ikke forekommer. Dette skal dog ske uden at "hænge folk ud". Tidligere har fonden støttet projekter fra Det Økologiske Råd, og der har været stor tilfredshed med resultatet.

 

Projektet bør sammentænkes med ansøgning nr. 7. Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at der gives støtte på 100.000 kr. til projekt 5 og 7 tilsammen. En nærmere afklaring om projekternes udformning bør aftales med repræsentanter fra arbejdsgruppen vedr. Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri.

 

Plan & Arkitektur: En revision af kommunens retningslinier for miljørigtigt byggeri skal ske hvert 4. år. Nye retningslinier skal vedtages i 2005. En arbejdsgruppe vurderer løbende behovet og mulighederne for at stille nye og skærpede krav til støttet byggeri, byfornyelse og kommunalt byggeri. Det vurderes også, hvordan retningslinierne kan tilrettelægges, så de i højere grad kan tjene til inspiration for private bygherrer og rådgivere m.fl., hvor der ikke er mulighed for at stille krav. I denne proces er det vigtigt, at der løbende udføres erfaringsopsamling både for så vidt angår konkrete eksempler på gode og mindre gode bæredygtige byggerier, som metoder til at sikre fremdrift med hensyn til reduktion af ressourceforbrug og sikring af brug af miljørigtige materialer m.v. Det overvejes bl.a., om den hidtidige overvejende regelstyring bør afløses af fastlæggelse af konkrete miljømål, der giver mulighed for større flexibilitet og metodefrihed til at opfylde målene.

 

Det Økologiske Råd har i 2002 fået støtte fra Fonden på 100.000 kr. til et projekt om byøkologi og bæredygtighed, der har resulteret i et debathæfte og en plancheudstilling. Der opridses heri bl.a. faktorer med betydning for byggeris bæredygtighed og opstilles anbefalinger samt en model for vurdering af projekter - "multikriterievurdering".

 

Plan & Arkitektur ser projekt nr. 5 og projekt nr. 7 som en udbygning og videreudvikling af det tidligere støttede projekt, og projektets resultater vurderes af stor betydning for det videre arbejde med retningslinierne "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri". Plan & Arkitektur er enig i, at projekt 5 og 7 med fordel kan ses i sammenhæng og er indstillet på at drøfte mulighederne herfor, samt hvordan projektet kan udgøre et supplement til kommunens miljøorienterede retningslinier. Det foreslås, at projekt 5 og 7 støttes med 100.000 kr., samt at der af ventelistepuljen reserveres yderligere op til 100.000 kr. til plancheudstilling og formidling.

 

Indstilling:

Projekt 5 og 7 støttes med  i alt 100.000 kr. samt med op til 100.000 kr. af ventelistepuljen. Projektet aftales nærmere med Plan & Arkitektur og Miljøkontrollen.

 

6.   Økologisk blomsterhave i Viktoriakarreen

Økologisk Blomsterhavegruppe v. Lisbet Matz ansøger om 19.150 kr. til opstart af en økologisk blomsterhave i karreen, som skal være en nydelses- og sanseoplevelse, hvor kompost fra karreen samtidig kan omsættes. Støtten skal anvendes til indkøb af kompostbeholder, drivhus, økologiske planter og redskaber samt til en havekonsulent.

 

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen: Vesterbro er ikke kendt for at have mange grønne områder, så derfor er det prisværdig, når borgerne forskønner gårdrummene, specielt når det sker med økologisk beplantning. Men Mjljø- og Forsyningsforvaltningen anser det dog ikke som fondens formål at yde støtte til beplantning i gårdrum.

 

Plan & Arkitektur finder, at der er tale om en ordinær gårdomlægning uden særlige økologiske elementer. Fonden kan ikke støtte indkøb af almindelige driftsmidler.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

7.   Udviklings- og formidlingsprojekt "Konkrete løsninger i bæredygtig byfornyelse og nybyggeri"

Det Økologiske Råd søger om 100.000 kr. til udarbejdelse af en pjece med praktiske/konkrete bæredygtige tiltag, der kan udgøre et supplement til kommunens miljøorienterede retningslinier for miljørigtigt byggeri. Pjecen skal give et bud på, hvordan der kan opstilles konkrete miljømål inden for vand-, el- og varmeforbrug og give eksempler på, hvordan de kan opfyldes i praksis. Der udarbejdes en plancheudstilling, og pjecen distribueres til byggeriets væsentligste parter.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder det spændende med nye og supplerende vinkler på Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, men mener ikke, at der skal ydes støtte til udgivelse af yderligere publikationer.

 

Projektet bør sammentænkes med ansøgning nr. 5. Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at der gives støtte på 100.000 kr. til projekt 5 og 7 tilsammen. En nærmere afklaring om projekternes udformning bør aftales med repræsentanter fra arbejdsgruppen vedr. Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri.

 

Plan & Arkitektur: Der henvises til bemærkningerne til projekt nr. 5.

 

Indstilling:

Projekt 5 og 7 støttes med  i alt 100.000 kr. samt op til 100.000 kr. af ventelistepuljen. Projektets indhold aftales nærmere med Plan & Arkitektur.

 

8.  Udstilling og demonstration af Byøkologiske delelementer

VesterGror ønsker at præsentere eksempler på en række af de økologiske delelementer, som foreningen har udviklet, samlet i tilknytning til foreningens butik. Der vil herved være mulighed for at arbejde med sammenhænge mellem vandopsamling- og rensning, kompostering, udvikling af plantesystemer m.m. sammen med beboere. Disse anlæg skal integreres i karreens gård. På gaden (Istedgade) påregnes opstillet plantebede med mulighed for ophold samt cykelparkering. Der søges om i alt 380.000 kr. til indkøb af materialer m.v.

 

Bemærkninger:

Etableringen af de forskellige byøkologiske delelementer, som der ansøges om, er alle kendte ting. Endvidere er egenfinansieringen kun symbolsk, hvilket ikke er acceptabelt, da projektet primært må anses som et anlægsprojekt for den pågældende karré. Da projektet i høj grad bygger på kendte tiltag og anlægsaktiviteter, mener Miljø- og Forsyningsforvaltningen ikke, at projektet kan betragtes som hverken et formidlings- eller udviklingsprojekt og bør derfor ikke støttes.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen kan oplyse, at VesterGror har fået støtte fra Agenda 21 puljen til forskellige miljø- og Agenda 21 aktiviteter i 2003 på 100.000 kr. og 2004 på 72.000 kr.

 

Vej & Park kan gå ind for de foreslåede anlæg i gården.

 

Forslaget om etablering af plantebede m.v. på gaden kan ikke vurderes forinden der foreligger en helhedsplan for Istedgade og skal i øvrigt drøftes med Vej & Park samt Arbejdsgruppen for Vesterbro Trafik- og Byrumsplan med hensyn til, hvorvidt det overhovedet vil være ønskeligt at etablere beplantning og bænke som foreslået. Forslaget kan derfor ikke anbefales.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

9.       Nye vegetationsteknikker til en bæredygtig udvikling

Veg Tech A/S søger om støtte på 250.000 kr. til et projekt, der skal indsamle erfaringer om fremme af nye grønne vegetationsbaserede tiltag, der kan være med til at sikre et varieret og bæredygtigt bymiljø. På grundlag heraf skal jord- og vegetationstekniske metoder beskrives og effekterne heraf vurderes.  De mest velegnede metoder til københavnske forhold skitseres.  Erfaringsopsamlingen omfatter litteratursøgning, indsamling af udenlandske eksempler og interviews med relevante aktører. Afprøvning af metoder sker med case bl.a. i et blandet bolig- og erhvervsområde under omdannelse i København. I denne forbindelse estimeres anlægsomkostninger, og totaløkonomien vurderes. Resultatet præsenteres på en workshop med deltagelse fra Københavns Kommune m.fl., og der udarbejdes et idekatalog, herunder med en kort version, der vil kunne indgå som reference i forbindelse med kommunens retningslinier for miljøorienteret byggeri.

Der søges om finansiering til størstedelen af projektet, men der er også søgt om støtte i RealDaniafonden, ligesom der indgår egenfinansiering. Der etableres kontakt med andre kommuner om interesse i cases. Der foreslås nedsat en følgegruppe med repræsentanter for relevante dele af kommunen.

 

Bemærkninger:

Projektet betragtes som en udviklingsprojekt og ligger på linie med intentionerne i revisionen i retningslinierne for Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller at projektet støttes med op til 150.000 kr. Det bør endvidere overvejes om kommunen bør indgå i en følgegruppe for projektet.

Vej & Park er enig med ansøger med hensyn til behovet for at styrke den grønne udvikling specielt inden for bolignære områder, idet det er velkendt, at denne kategori af friarealtyper alt for ofte nedprioriteres eller beskæres i anlægsfasen. Arbejdet med at fremme vegetationstekniske metoder er langt fremme i Tyskland og Sverige. Det drejer sig om metoder, der f.eks. kan fremme biodiversiteten og sikre et mere hensigtsmæssigt kredsløb gennem udnyttelsen af regnvand, der falder på byens tage og befæstede arealer, hvorved afløbssystemet kan aflastes.

Mange andre tiltag er nævnt i projektbeskrivelsen, men fælles for dem er, at de kan bidrage til en forskønnelse og forbedring af vores grønne friområder og miljø. Projektet anbefales derfor støttet.

Plan & Arkitektur finder, at projektet kan bidrage med væsentlige input til den igangværende revision af kommunens miljøorienterede retningslinier for byggeri samt til udviklingen af en strategi for biologisk mangfoldighed, der indgår som mål i forslaget til Agenda 21-plan. Det vurderes dog, at der er tale om et for Fonden meget stort projekt, men samtidig, at der må foreligge en betydelig egeninteresse for firmaet i projektets resultater, ligesom det forekommer rimelig, at kommuner, der ønsker at få afprøvet vegetationsmetoderne, også bidrager til projektets udredningsdel. Plan & Arkitektur er enig i, at projektet bør støttes med 150.000 kr., men under forudsætning af, at projektet med støtte fra anden side i princippet kan gennemføres i sin helhed. Dette skal bekræftes over for Fonden inden udgangen af juli 2004. 

 

Indstilling:

Projektet støttes med 150.000 kr. Det betinges, at projektet kan gennemføres i sin helhed. Dette skal bekræftes senest 31. juli 2004.

 

10.  Cykelkursus for voksne

Agendacenter Sundbyøster ansøger om 30.000 kr.  til et projekt, der har til formål at lære indvandrerkvinder at cykle, således at mange bil- og kollektivture kan undgås, hvorved miljøbelastningen fra trafikken reduceres. Kurset er i regi af AOF. Der søges om 30.000 kr., således at der vil være mulighed for to undervisere pr. hold.

 

Bemærkninger:

Kurset er før afholdt med stor succes. Miljø- og Forsyningsforvaltningen betragter projektet som et godt formidlingsprojekt og sætter pris på at kvinder med anden etnisk baggrund end dansk lærer nye transportvaner. Grundet fondens begrænsede støttemidler og at kurset er afholdt før, så bør projektet dog støttes af Agenda 21 centerets egne aktivitetsmidler.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

 

11.  Udvikling og demonstration af et optimeret CO2 neutral tagboligkoncept 

Cenergia ved Peder Vejsig Pedersen søger om støtte på 200.000 kr. til udvikling af en prototype  til en økonomisk optimeret og CO2 neutral tagboligløsning, som er velegnet i forbindelse med renovering af betonbyggeri. Projektet er et led i et EU-støttet projekt "Demohouse", hvor der gennemføres udviklings- og demonstrationsprojekter i 8 EU lande.  Projektet skal udvikle principper for bæredygtig boligrenovering, der er på forkant med EU's energiydelsesdirektiv, der skal implementeres inden 2006 og stiller væsentlig skærpede krav til reduktion af energiforbruget i bygninger. Projektet er et samarbejdsprojekt med Byfornyelse København, og som demonstrationsprojekt indgår Gyldenrisparken på Amager, der har fladt tag, og hvor der forestår en større betonrenovering.  Københavns Kommune forventes inddraget i projektet.

Ved udviklingen af en prototype satses der både på energieffektivitet, totaløkonomi og arkitektonisk kvalitet. Dette kan være med til at påvirke beslutningsprocessen positivt i forbindelse med renoveringsprojekter. De væsentligste virkemidler er optimerede isoleringsmetoder, herunder med særlig hensyn til  minimering af fugt og utætheder, lavenergivinduer, integreret solenergiløsning i taget samt ventilation med varmegenindvinding og lavt elforbrug.

Det samlede budget for projektet er 1,25 mio. kr. Heri indgår også finansiering fra forskellige kommercielle parter. Den fysiske del af projektet forventes afsluttet i 2005, mens målinger m.v. fortsætter i 2005. Projektet anses for at kunne være opstarten på en større indsats for energioptimerede tagboliger, der kan tænkes realiseret i samarbejde med bl.a. Landsbyggefonden og RealDania Fonden.

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen: Projektet ligger godt i tråd med kommunens CO2 mål. Endvidere anses projektet som et godt udviklings- og demonstrationsprojekt. Kommunen arbejder for at en større udnyttelse af tage og lofter til boliger og projektet kan evt. anvendes ved renovering af områder som Remisvænget, Dyvekevænget og Hørgården. Projektet bør støttes med op til 200.000 kr. Kommunen bør indgå i en følgegruppe.

 

Plan & Arkitektur: Projektet er i overensstemmelse med kommunens bolig- og energipolitiske intentioner. Det vurderes at udvikling af en prototype, hvor der også lægges vægt på høj arkitektonisk kvalitet, vil medvirke til at fremme beslutningsprocesser om tagboliger, således at et forholdsvist stort potentiale herfor kan udnyttes. Det kan i denne forbindelse oplyses, at Borgerrepræsentationen har vedtaget et lokalplanforslag "Irlandsvej", der bl.a. omfatter Gyldenrisparken. Den offentlige høring om planen er afsluttet 16. april 2004. Planen åbner mulighed for en fortætning af bebyggelsen, herunder med nyetablering af tagetager.
 
Projektet kan samtidig bidrage til at konkretisere løsningsmuligheder i relation til kravene i EU's energiydelsesdirektiv og herved også bidrage til den løbende revision af kommunens retningslinier for miljørigtigt byggeri, hvori disse nye krav skal indarbejdes.

 

Ud fra perspektiverne i projektet vurderes det, at både de kommercielle og institutionelle parter i højere grad bør inddrages. Projektet støttes med 150.000 kr. Det betinges, at projektet gennem supplerende støtte fra anden side i princippet kan gennemføres i sin helhed. Plan & Arkitektur vil være indstillet på at medvirke i projektet efter nærmere aftale.

 

 

Indstilling:

Projektet støttes med 150.000 kr. Det betinges, at projektet kan gennemføres i sin helhed. Der tages kontakt med Plan & Arkitektur om eventuel medvirken i projektet.

 

12.  Informations- og formidlingsarbejde til indvandrerbutikker i forhold til udvidelse af genbrugsstation

Mohit- Miljø v/Rahmat Moradi ansøger om 35.000 kr. til videreførelse af ovennævnte projekt, der er startet i 2002 og forløber over en 3 års periode. Den ansøgte del af projektet omfatter informationsarbejde blandt indvandrerbutikker på Vesterbro omkring morgenåbning af genbrugsstationen samt udgivelse af brochurer herom på 4 forskellige sprog.

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen samarbejder med Mohit-Miljø og har gode erfaringer med firmaets arbejde. I forbindelse med projektet "Etniske Butiks-Miljøambassadører", har Miljøkontrollen i samarbejde med det lokale projekt udviklet en informationsfolder om affaldssortering m.m. på flere sprog. Folderen er tiltænkt således at den kan genoptrykkes og kan derfor sagtens bruges i det ansøgte projekt. Endvidere har Agenda 21 puljen ydet støtte på 18.000 kr. i 2004 til Dammas Research, som skal udvikle informationsmateriale for Mohit-Miljø. Sidstnævnte kan således anvendes til at producere et indstik til den generelle folder. Projektet bør derfor ikke støttes.

 

Plan & Arkitektur: I det 3-årige projekt blev Fonden ansøgt om støtte på i alt 90.000 kr. Der er givet støtte på 30.000 kr. i 2002 og 60.000 kr. i 2003.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

13.   Etablering af økologisk/bæredygtigt marked på Melchiors Plads

Østerbro Lokalråd ønsker at etablere et permanent marked på Melchiors Plads. Markedet skal omfatte økologiske fødevarer, hvor det er intentionen at skabe en nærmere forbindelse mellem forbruger og producent, men også bæredygtigt producerede nonfood varer og kunsthåndværk.  Der søges om 70.750 kr. til undersøgelse af mulighederne og rammerne for et sådant marked, herunder finansieringsmuligheder. Det drejer sig bl.a. om undersøgelse af kundeunderlag, interesse fra stadeholdere etablering af torvelav, samt undersøgelse af vilkår for brug af pladsen. Desuden gennemføres en offentlighedsfase, hvor projektet bl.a. promoveres på Københavns Miljøfestival. Ideerne afprøves ved afholdelse af et antal markedsdage.

Anlægsudgifter samt forskellige PR- og kulturelle aktiviteter i forbindelse med markedet forudsættes finansieret af andre puljer.

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen: Ansøgningen om delvis støtte til etablering af et permanent økologisk / bæredygtigt marked på Østerbro er en rigtig god idé, da dette kan skabe fokus på økologi og bæredygtighed hos borgerne i Københavns Kommune.

 

København har et Dogme 2000 mål om 75 % økologi i kommunale køkkener og kantiner. Intensionen om at feje for egen dør – dvs. ikke forlange noget af andre som man ikke selv kan efterleve - er også en måde at vise borgerne, at det kan lade sig gøre at omlægge fødevareforbruget til 75 % økologi.

 

Der er dog ikke igangsat egentlige initiativer overfor byens borgere. Et permanent marked hvor borgerne kan komme i jævnlig kontakt med og prøve og smage økologiske madvarer – vurderes som en god måde at lægge et økologisk spor ud til den almindelige borger i København.

 

Projektet bør derfor støttes med det ansøgte beløb på 70.000 kr.

 

Vej & Park anfører: Efter Melchiors Plads omlægning fra busterminal til rekreativt pladsareal i 1980erne og trods flere større og mindre omlægninger, er det aldrig lykkedes at få liv på pladsen. Den henligger trist og grå, og trods Vej & Parks henvendelser til de handelsforeningen er det ikke lykkedes at skabe nogen form for aktivitet på den i øvrigt veldisponerede plads.

 

Den nu foreliggende projektidé lyder spændende, og alene håbet om at få skabt liv på Melchios Plads til gavn og glæde for bydelen er nok til, at Vej & Park støtter projektet.

 

Plan & Arkitektur: Det bemærkes, at spørgsmål om anvendelsesstrategier for Københavns byrum er et element i Byrumshandlingsplanen, der p.t. er under udarbejdelse.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 70.000 kr.

 

14.   Studietur til RGS 90's sorteringsanlæg ved Stigsnæs

Agenda 21 Center Indre Nørrebro søger om 19.000 kr. til ovennævnte studietur, der er rettet mod grupper, som er beskæftiget med affaldssortering til daglig. RGS 90 er valgt fordi den behandler mange fraktioner og ikke mindst på grund af virksomhedens innovative behandlingsmetoder, herunder vedrørende kompost.

 

Bemærkninger:

 

Miljøkontrollen: RGS har ikke noget sorteringsanlæg på Stigsnæs, men et carbogrith anlæg og antagelig efter sommeren et anlæg til behandling af PVC. Udbyttet for en gårdmand i forhold til at få indsigt i behandlingsmetoder for husholdningsaffald er meget lille. Begge anlæg er højteknologiske (det umiddelbare indtryk er blot en masse rør), og i carbogritanlægget behandles der hovedsagelig erhvervsaffald, der har været igennem en forbehandling. Endvidere står det ansøgte beløb til forberedelse ikke i kontrast til udbyttet. Projektet skal derfor ikke støttes.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

 

15.   "Affaldsbarometer"

Københavns Miljø- og Energikontor v/ Lisbeth Simonsen søger om 55.000 kr. til at udvikle og fremstille et affaldsbarometer til brug for en miljøstation. Barometret skal måle mængder af de væsentlige fraktioner på miljøstationen Blågårdsplads Syd. Hvis barometret bliver en succes, kan ideen indgå i Affaldsplan 2008, og der vil eventuelt kunne iværksættes en produktion til anvendelse på andre miljøstationer.

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen: Der er tidligere givet støtte til udvikling af et affaldsbarometer til affaldskonsulenten i Kvarterløft Holmbladsgade. Det anses derfor som en afprøvet metode, som der ikke bør gives støtte til igen.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

16.  Grøn gård for A/B Ny Carlsberg

Andelsboligforeningen er ved at gennemføre en gårdrenovering med grønne haveanlæg, borde og bænke og en legeplads. Der søges i denne forbindelse om støtte på 240.000 kr. til indkøb af genbrugsmaterialer til skure m.v., et regnvandsopsamlingssystem, beplantning og et drivhus.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder projektet spændende, men betragter det primært som en anlægsaktivitet som fonden ikke kan yde støtte til.

 

Plan & Arkitektur finder, at der er tale om helt traditionelle økologiske elementer, der ikke bør prioriteres.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

17.   Udarbejdelse af ekskursionsmateriale til udvalgte byøkolgiske aktiviteter i København på flere sprog

Københavns Miljø- og Energikontor søger om 136.000 kr. til udarbejdelse af et ekskursionsmateriale, hvor ca. 10 relevante projekter/problemstillinger præsenteres. Materialer oversættes til engelsk, japansk og kinesisk og påregnes via forskellige kanaler formidlet i de pågældende lande og i EU.

 

Bemærkninger:

Oversat materiale af de gode byøkologiske initiativer som Københavns Kommuner foretager finder Miljø- og Forsyningsforvaltningen relevant og efterspurgt. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anser det dog ikke som fondens formål at støtte oversat materiale til udenlandske samarbejdspartnere eller turister.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har ved tidligere ansøgninger vurderet, at materiale, der ikke primært er myntet på København/københavnere bør prioriteres lavt.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

18.   Opbygning af administration for delebiler samt hjemmeside for Københavns Delebiler

Københavns Miljø- og Energikontor søger om 73.750 kr. som finansiering af kontorets arbejde som drivkraft til at få sat nye delebilklubber i gang samt opbygge en effektiv administration af etablerede klubber. Som redskab hertil ønsket opbygget hjemmesiden Københavns Delebiler.

 

Bemærkninger:

Fonden har sidste år støttet udviklingen af delebilordningen. Miljø- og Forsyningsforvaltningen er bekendt med at der p.t. er få biler og brugere tilsluttet ordningen, hvorfor det ikke anses nødvendigt at støtte en stor administration af ordningen. Endvidere indgår delebilordningen som en af aktiviteterne i Agenda 21 center Indre Nørrebro. Projektet bør derfor ikke støttes.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

19.   Portal for økologi i København: www.køp.nu

Sten Valling søger på vegne af en projektgruppe om støtte på 291.250 kr. til et udviklingsprojekt for en web-baseret "informationscentral", der skal give let adgang viden om udbudet af butikkernes økologiske varer samt generel information om økologi. Projektet omfatter en kortlægning af potentialet i form af bl.a. erfaringsopsamling og interviews samt en konceptbeskrivelse vedrørende indhold, service og funktionalitet på portalen på fødevareområdet. Desuden skitseres brugergrænseflade for leverandører samt markedsføring og PR for portalen.

 

Bemærkninger:

Ansøgning om en web-portal er en blandt mange idéer som skal bidrage til at gøre det mere enkelt for borgerne at få information om økologi og økologiske varer. Umiddelbart kan det være svært at vurdere hvor udtalt behovet egentlig er for information. Der findes i forvejen hjemmesider om økologi og økologiske varer. Da der kun søges penge til en forundersøgelse, anser Miljø- og Forsyningsforvaltningen ikke det ansøgte beløb til at modsvare et fornuftigt udbytte.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

20.  Forskønnelse af Asminderødsgade

Arbejdsgruppen for forskønnelse af Asminderødgade søger om støtte på 126.500 kr. til etablering af et rodvenligt bærelag samt beplantning i gaden. Arbejdet skal ske som led i et større igangværende forskønnelsesprojekt, der omfatter plantning af træer og buske, ny belægning på kørebane og fortove og ændring af parkering.

 

Bemærkninger:

Vej & Park: Asminderødgade er i dag en nedslidt gade. Arbejdsgruppen ønsker at forskønne gaden med henblik på at højne kvarteret og skabe et mere positivt billede af et byområde, der ellers tit forbindes med utryghed og slitage.

 

Arbejdsgruppen søger om støtte til etablering af et rodvenligt bærelag i  forbindelse med træplantningsarbejder samt anden form for beplantning i gaderummet.

 

Projektet, der er støttet af Byudviklingspuljen, kan anbefales.

 

Projektforslag til indretning af gaden fo rventes fremsendt til Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse.

 

Miljøkontrollen: En forskønnelse af det pågældende område er tiltrængt, men det ligger uden for fondens formål at støtte anlægsaktiviteter.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

21.  Revitalisering af EcoMap

ECO2 v/Thorleif E. Jeppesen søger om 85.000 kr. til produktudvikling af en mere fokuseret og formidlingsrettet byøkologisk dimension inden for EcoMap-konceptet. Det drejer sig bl.a. om at få overblik over og udvælge gode byøkologiske demonstrationseksempler samt at produktudvikle handlingsorienterede formidlingstilbud. EcoMap- konceptet består af EcoMap-kortet, som er et økologisk bykort over bæredygtige initiativer i København, en hjemmeside samt branding aktiviteter. Aktiviteterne er særlig rettet mod en revideret udgave af EcoMap-kortet.

 

EcoMap og Byg EcoMap er begge oprindeligt projekter i regi af Ecooperation. Der er nu tale om to adskilte foreninger med hvert sine projekter.  Byg EcoMap har søgt om støtte til færdiggørelse af et oversigtskort med økologiske byggerier (ansøgning nr. 34).-

 

Bemærkninger:

Agenda 21 puljen har støttet projektet med 50.000 kr. i 2004. Endvidere forventes de,t at der ydes yderligere støtte på 50.000 kr. fra Københavns Kommune i år. Overgangen til fra gammel til ny forening / bestyrelse har trukket ud. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler derfor at der ikke ydes yderligere støtte til projektet i indeværende år.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

22.   Fremme af grøn indkøbspolitik i København og andre kommuner

Det Økologiske Råd søger om 70.000 kr.  til fremme af en grøn indkøbspolitik i kommunerne, særligt gennem uddannelse af indkøbere. Projektet omfatter både direkte vareindkøb som udbud af tjenesteydelser. Det er målet gennem gode eksempler at fremme motivationen både blandt indkøbere, politikere og institutioners brugerrepræsentanter.

 

De gode eksempler præsenteres i en video og et tilhørende hæfte. Der annonceres herom i kommunernes personaleblade samt i relevante tidsskrifter. Projektet er budgetteret til i alt 160.000 kr., hvoraf halvdelen forventes at være sponsorater fra grønne virksomheder.

 

Bemærkninger:

Projektet finder Miljø- og Forsyningsforvaltningen som et interessant formidlingsprojekt, da det vil udbrede gode eksempler fra kommuner (bl.a. København), der har succesfulde historier om indførelse af grønne indkøb. Formidlingen vil formentlig synliggøre udfordringer og fordele ved grønne indkøb og derved medvirke til at inspirere og motivere indkøbere til at handle miljørigtigt. En grøn offentlig indkøbspolitik kan bidrage til betydelige reduktioner i miljøbelastning og ressourceforbrug.

 

Projektets nuværende indhold falder dog uden for fondens formål, da målgruppen primært ligger uden for Københavns Kommune. Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer dog, at projektet kan tilpasses, således at det primære fokus bliver på Københavns Kommunes metodikker og erfaringer med miljøbevidste indkøb. Hvis dette er tilfældet kan videoen bl.a. anvendes til uddannelse af Københavns Kommunens indkøbere, og bør derfor prioriteres som ventelisteprojekt. Projektet skal aftales nærmere med Miljøkontrollen.

 

Indstilling:

Projektet kan støttes med op til 70.000 kr. af ventelistepuljen. Det forudsættes, at projektet tilpasses med primær fokus på København efter nærmere aftale med Miljøkontrollen.

 

23.   Teaterprojekt om lokal og globalmiljø, med og for børn og unge på Nørrebro

Karen Jørgensen og U lla Kopycinski, der begge har erfaringer med teater for børn og unge, søger gennem Agenda 21 Center Indre Nørrebro om støtte til et teater- og musikprojekt, der sætter fokus på nogle af vores lokale og globale udfordringer. Forestillingen, der skal inddrage børn og unge og også gerne publikum, påtænkes opført i forbindelse med Miljøfestival 2004 og Bydelsfestivalen på Nørrebro. Information om mulighederne for deltagelse vil blive formidlet gennem skoler og fritidshjem. Der planlægges også forestillinger på bydelens institutioner.

 

Det skal være gratis at deltage, både for deltagere og publikum. Der søges om støtte på 112.275 kr., og der kalkuleres med tilsvarende støtte fra Miljøministeriet.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Miljøtjenesten synes det er en god idé at formidle miljøproblemstillinger via teater, og at det er børn som spiller for børn. Koblingen miljø og underholdning er meningsfyldt i forhold til målgruppen. Tidsrammen for deltagelse med forestillingen på Miljøfestivalen den 3.- 6. juni er dog urealistisk. Ansøger beskriver ikke nærmere hvor mange gange stykket vil blive vist, men Miljøkontrollen har fået oplyst af ansøger, at stykket vil blive spillet på 7 skoler i bydelen og at der vil indgå 35 børn i teaterprojektet.

 

Ud fra denne betragtning anbefales støtte på op til 100.000 kr. Dog kan ikke gives støtte til forplejning og der bør findes en billigere transportløsning. Der skal stilles som krav, at det skal aftales nærmere med Miljøtjenesten, hvorledes rekvisitter og manuskript kan tilbydes flere skoler, samt hvorledes konceptet kan tilbydes flere skoler i København.

 

Plan & Arkitektur finder ligeledes, at der er tale om en ny og spændende måde at formidle miljøbudskaber på over for børn. Ansøger har oplyst, at den ansøgte støtte fra Miljøministeriet ikke opnås, men at der vil kunne opnås besparelser på projektet med hensyn til kostume- og rekvisitstandard, manuskript samt forplejning og transport, således at projektet i princippet vil kunne gennemføres inden for det ansøgte beløb i Fonden. Plan & Arkitektur har opfordret til at vurdere mulighederne for andre støttekilder.  Det anbefales, at der efter sonderinger om supplerende støtte fremsendes et revideret budget med nærmere angivelse af projektets indhold og planlagte opførelser.

 

 

 

Indstilling:

Projektet støttes med 100.000 kr. Supplerende støttekilder forudsættes undersøgt, og et revideret budget med angivelse af indhold og opførelser fremsendes til godkendelse senest 31. juli 2004. Efterfølgende brug af rekvisitter og manuskript aftales med Miljøtjenesten.

 

24.   Grøn legeplads på asfalt

Agendacenter Sundbyøster søger om 95.000 kr. til renovering af legepladsen på Københavns Kommunes integrerede institution i Hannovergade. Udfordringen er at omdanne en asfalteret legeplads, hvor der er jordforurening under asfalten, til en grøn og oplevelsesrig legeplads med mulighed for fysisk udfoldelse og oplevelse af årstidernes skiften. De samlede anlægsudgifter er kalkuleret til 145.000 kr. til indkøb af planter og materialer samt konsulenthonorar. Der forventes støtte fra Friluftsrådet.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen betragter ansøgningen som en anlægsaktivitet og kan derfor ikke anbefale støtte.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen kan oplyse, at institutionen i Hannovergade i år 2000 blev ryddet op. Oprydningen blev gennemført i overensstemmelse med Miljøkontrollens eksisterende procedure for oprydning. Dette indbefatter en udskiftning af jorden på de ubefæstede arealer. Institutionens udeareal er befæstet areal, hvorfor den kun er ryddet op under sandkassen. Yderligere oprydning vil ikke blive foretaget, da hovedparten af arealet er befæstet.

 

Plan & Arkitektur vurderer, at der er tale om en almindelig legepladsrenovering uden egentlige byøkologiske elementer.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

25.   Sundt og grønt badehus - Sofiebadet

Foreningen Christianshavns Agenda 21, Bade- og Sundhedshus, Bryggegruppen, søger om 56.250 kr. Beløbet skal anvendes til samordning af den tekniske projektering af en række ressourcebesparende tiltag som masseovn, naturlig ventilation med forvarmning, varmegenbrug, solceller, solfanger m.m., således at der kan udarbejdes hovedprojekt til realisering i 2005.

 

Til realisering af projektet forventes støtte fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden samt SOL 1000- programmet, ligesom der søges om yderligere fondsmidler. Støtte fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond anføres som nødvendig for at fastholde økologien i projektet.

 

Bemærkninger:

Byøkologisk Fond har gennem flere år støttet udviklingsarbejde og byøkologiske tiltag i Sofiebadet. Fondens begrænsede økonomiske midler bør derfor komme andre til gode i år. Endvidere kan Miljø- og Forsyningsforvaltningen oplyse, at Sofiebadet / Agenda 21 arbejdet på Christianshavn er støttet af Agenda 21 puljen med 45.000 kr. i 2002, 62.000 i 2003 samt 157.000 kr. i 2004.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har i årene 2001-03 støttet udviklingen af Sofiebadet med i alt 338.000 kr. Støtten har været rettet mod ideudvikling og skitseprojektering, særligt i relation til økologisk renovering af det fredede hus og interiør samt særligt eksperimenterende energibesparende løsninger som klimaskærm af energiglas. Set i forhold til de byøkologiske løsninger vurderes udviklingsdelen at være afsluttet, og en teknisk samordning af projekterne at være led i anlægsdelen, der støttes fra anden side. Projektet bør derfor ikke prioriteres.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

26.   Byøkologiske gårdprojekt – "Valdes hjørne"

Andelsboligforeningen Valdemarsgade 11 v/ Anna Taws og Inge Bang Thermansen søger om 10.000 kr. til anlæg af en rekreativ krog/spiseplads i karreens gård. Krogen etableres af beboerne i fællesskab med genbrugsmaterialer, beplantning, herunder krydderihave.

 

Bemærkninger:

Vesterbro er ikke kendt for at have mange grønne områder, så derfor er derfor er det prisværdigt når borgerne forskønner gårdrummene.  Men Miljø- og Forsyningsforvaltningen anser det ikke som fondens formål, at yde støtte til beplantning i gårdrum.

 

Plan & Arkitektur finder, at der er tale om et almindeligt haveanlæg uden særlige byøkologiske elementer.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

27.   Fortsat og fornyet miljøindsats i virksomheder i Sundbyøster

Agendacenter Sundbyøster søger om 90.000 kr. til at udvikle og forankre miljøarbejdet i virksomheder i fortsættelse af den gennemførte kampagne – Virksomhedernes grønne regnskaber – som i 1999-2001 blev udført i Kvarterløft Holmbladsgades regi. Agendacentret har påtaget sig at udføre den afsluttende evaluering af dette projekt, og vil med udgangspunkt heri videreudvikle metoderne og målrette indsatsen, så der kan opnås størst mulige ressourcebesparelser. Projektforløbet vil bestå af virksomhedsbesøg i små og større virksomheder med rådgivning og formidling af erfaringer fra det hidtidige forløb, instruktion i grønne regnskaber og eventuelt konsulentbistand til miljøhandleplaner.

 

Bemærkninger:

< i style='mso-bidi-font-style:normal'>Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens opfattelse, at projektet vil medvirke til at forbedre miljøtilstanden lokalt. Endvidere vil en videreudvikling af kampagnen om grønne regnskaber i Holmbladgade-kvarteret medvirke til at opnå ressourcebesparelser og mindske miljøbelastningen fra erhvervslivet i Sundbyøster. Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens opfattelse, at indsatsen vil være relevant især indenfor de mindre virksomheder og butikker. Miljøkontrollen er positivt indstillet på at deltage aktivt i projektet, bl.a. ved at indgå i en styregruppe. Endvidere ser Miljø- og Forsyningsforvaltningen frem til evalueringen og videreudviklingen af projektet om grønne regnskaber, som kan danne model for miljøarbejdet i det øvrige København.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller delvis støtte på 30.000 kr. da konsulentbistanden til større virksomheder findes mindre relevant.

 

 

 

Indstilling:

Projektet støttes med 30.000 kr. til indsats i de mindre virksomheder. Miljøkontroller er indstillet på deltagelse i en styregruppe.

 

28.   "Renere gader på Nørrebro og i Bispebjerg"

Miljøcentrene samt en række miljø- eller erhvervsorganisationer i de to bydel v/ Bispebjerg Miljøcenter søger om støtte på 157.500 kr. til at iværksætte en proces, der skal sætte fokus på at skabe mere ryddelige gader i bydelene. Virkemidlerne er dialog med kommunen om fysiske foranstaltninger m.v., indsatser over for butikker, inddragelse af bydelenes fritidshjemsbørn samt forskellige events og kampagner.

 

Bemærkninger:

Ansøgerskaren afspejler at det er et bredt forankret samarbejdsprojekt, og kan delvis betragtes som en Agenda 21 aktivitet.  Miljø- og Forsyningsforvaltningen vil dog lade Bygge- og Teknikforvaltningen vurdere om der er behov for projektet og om gaderenholdelse falder inden for projektets formål.

 

Vej & Park finder projektet tiltalende og helt i tråd med de mål, Vej & Park har. Driftskontoret er i dialog med ansøgerne, og i det omfang driftsmidler rækker, vil renholdelsen i gadearealerne i de pågældende bydele naturligvis blive styrket.

 

Vej & Parks Driftskontor har på nuværende tidspunkt desværre ikke ressourcer til et yderligere engagement, der kan intensivere renholdelsen af bydelens gader

                                                        
Plan & Arkitektur vurderer, at der er betydeligt behov for at påvirke den enkeltes og virksomheders holdninger til sikring af kvaliteten og styrkelse af egen rolle i renholdelse af det offentlige rum. Det vurderes dog at være en "driftsopgave", hvor holdningsbearbejdning udgør et væsentligt element, og er derfor umiddelbart en opgave, der ikke har et byøkologisk indhold.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

29.   Oprettelse af netværk for etniske butikker

Bispebjerg Miljøcenter (samt Miljøsatellit Ydre Nørrebro, Informateket og Genbrugstoppen) søger om støtte på 136.000 kr. til videreførelse af projektet" Miljørigtige butikker på en uge", der blev gennemført i 2003.

 

Formålet med projektet er at udbygge det dannede netværk, som bl.a. skal sikre forbedret miljø og hygiejne i etniske butikker, fremme dialog mellem butikker og myndigheder og fremme økologisk tankegang i butikkerne. Det er målet. at derved projektets afslutning er mindst 40 deltagere i netværket, at der er sket kortlægning af ressourceforbrug i ligeledes 40 butikker samt at antallet af "miljøambassadører" fordobles til 10. Der kalkuleres med sparring fra kommunen, herunder hjælp til afholdelse af kurser for miljøambassadører.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har deltaget i pilotprojektet som ligger forud for denne ansøgning og har gode erfaringer med dette. Der er opbygget et godt netværk blandt de etniske butiks-miljøambassadører, udviklet materialer på flere sprog og en spirende miljøforståelse er at finde blandt de etniske forretningsdrivende. Der er derfor god grund til at støtte fase II. Gru ndet de begrænsede midler i fonden indstiller Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at der gives støtte på op til 120.000 kr. Bl.a. bør udarbejdelse af hjemmeside kunne gøres billigere. Der bør stilles krav om at Miljøkontrollen og Københavns Energi indgår i en følgegruppe for projektet.

 

I Mjølnerparken bor der ca. 100 selvstændige erhvervsdrivende med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet bør lave en særlig opsøgende indsats over for disse personer for at få dem med i netværkene.

 

Plan & Arkitektur vurderer, at der er indhøstet gode erfaringer med projektets 1. del, samt at man med disse erfaringer kan effektivisere processerne væsentligt.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 100.000 kr. Der tages kontakt med Miljøkontrollen og KE om eventuel deltagelse i en følgegruppe samt om indsats i Mjølnerparken.

 

30.   Miljø i daginstitutioner på Ydre Nørrebro og i Bispebjerg

Miljøsatellit Ydre Nørrebro søger om 95.000 kr. til en fortsættelse af indsatsen om vand- og energibesparelser, økologisk mad, affaldssortering og grønne regnskaber i bydelens institutioner, som blev støttet af Fonden i 2003. Formålet med projektet er at inspirere ansatte i daginstitutionerne på Ydre Nørrebro og i Bispebjerg til at indtænke miljø i hverdagen. Projektet omfatter afholdelse af temadage for institutionerne, igangsætningshjælp til indførelse af miljøledelse i to institutioner, udpegning af "eksemplariske miljøinstitutioner" samt støtte til diverse spareudstyr til installationer som el,- vand- og varmestyring samt kompostbeholder m.v. Der forudsættes her 50 pct. medfinansiering fra institutionerne.

 

Bemærkninger:

Ifølge Dogme 2000 skal kommunens institutioner på sigt miljøcertificeres. Der lægges ikke op til miljøcertificeringer af daginstitutioner i projektet, men "jorden gødes" ved at motivere og inspirere ansatte til at indtænke miljø i hverdagen. Derfor kan projektet ses som et evt. forprojekt til en egentlig miljøcertificering af samtlige daginstitutioner såfremt det politisk besluttes i kommunen at alle forvaltninger og institutioner skal være miljøcertificeret inden 2008.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår delvis støtte på 45.000 kr. Dette indebærer at posten til betaling af konsulenter til miljøledelse på 50.000 kr. udgår. Begrundelsen er, at det ikke klart fremgår hvad arbejdet består i og hvem der skal udføre det. Desuden er det en aktivitet som Miljøkontrollen i forbindelse med miljøcertificering af kommunens institutioner tilbyder gratis af en konsulent fra Miljøkontrollen.

 

Plan & Arkitektur finder, at finansiering af diverse almindeligt spareudstyr, der ofte har en meget kort tilbagebetalingstid, ikke er en opgave for Fonden, men fuldt ud bør finansieres over institutionernes drift. Der er i budgettet afsat et beløb på 30.000 kr. hertil.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 15.000 kr. til temadage m.v. Miljøkontrollens konsulent i miljøledelse inddrages i projektet.

 

31.  Forundersøgelser om behov for oprettelse af netværk mellem økologiske butikker

Bispebjerg Miljøcenter og Miljøsatellit Ydre Nørrebro søger om 14.000 kr. til gennemførelse af en undersøgelse om borgernes behov for at få overblik over butikkernes udbud kan kombineres med etablering af et netværk mellem butikker med miljøvenlige og økologiske produkter. Blandt andet skal vurderes krav til butikker, forpligtelser for medlemmer, netværkets ydelser og behovet for en hjemmeside. Målet er, at netværket på sigt skal forankres blandt medlemmerne og køre selvstændigt.

 

Bemærkninger:

København har et Dogme 2000 mål om 75 % økologi i kommunale køkkener og kantiner. Intensionen om at feje for egen dør – dvs. ikke forlange noget af andre som man ikke selv kan efterleve - er også en måde at vise borgerne, at det kan lade sig gøre at omlægge fødevareforbruget til 75 % økologi.

 

Ansøgningen vurderer Miljø- og Forsyningsforvaltningen som et rigtig godt tiltag og godt supplement til det arbejde der i forvejen foregår i Dogme Økologi Projektet, idet projektets tiltag vil styrke borgernes indkøbsmuligheder og adgang til seriøse økologiske og miljørigtige butikker lokalt. Det vurderes, at forundersøgelsen støtter et eksisterende behov hos borgerne. Der anbefales derfor at give fuld støtte til projektet.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 14.000 kr.

 

32.    Produktion af film om bæredygtig byfornyelse – "Kom grønt i gang"

Den Grønne ForeningA21 Ydre Nørrebro søger om støtte på 106.000 kr. til en video med "gode eksempler" på bæredygtige elementer i byfornyelse og gårdanlæg som inspiration til de kommende byfornyelsesaktiviteter i Kvarterløft Nørrebro Park. Producent er Anne Navntoft.

 

Videoen tilsendes boligforeninger m.fl.

 

Bemærkninger:

Det er begrænset hvad der beskrives i ansøgningen I forhold til. filmens emneindhold og faglighed. Endvidere vurderes det at filmen er for omkostningsfuld set i relation til at den primært henvender sig til én bydel. Endvidere er første del af byfornyelsesmidlerne i kvarteret blevet uddelt. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler ikke støtte.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

33.   Organisering af foreningen "Fælleseje i Brønshøj – Husum"

Københavns Miljø- og Energikontor søger om 65.000 kr. til etablering af en forening, hvor medlemmerne i fællesskab køber redskaber til brug i hus og have, som herefter lånes ud til medlemmerne. Ideen er at begrænse forbruget ved at købe få kvalitetsredskaber, der holder længe og kan repareres, frem for hver især at købe brug og smid væk- redskaber.

 

Bemærkninger:

Projektet er udviklingsorienteret og vil kunne mindske antallet af maskiner i villaområder og fremme købet af kvalitetsudstyr med længere levetid til gavn for miljøet.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller støtte på op til 50.000 kr. En del af de administrative og juridiske erfaringer som der søges penge til, må allerede være dækket af tidligere erfaringer om delebilordning.

 

Plan & Arkitektur finder, at projektet tager fat på et hidtil uopdyrket område, hvor der kan ligge betydelige ressourcebesparelser samt mulighed for velovervejede indkøb, bl.a. med hensyn holdningsændring omkring indkøb af kvalitetsprodukter og reparation heraf.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 50.000 kr.

 

34.    Byg EcoMap – Fase 2

Foreningen Byg EcoMap søger om 200.000 kr. til videreførelse af projektet med udarbejdelse af et oversigtskort om miljørigtigt byggeri i København og en tilhørende hjemmeside med detaljerede oplysninger om de viste byggerier. Oversigtskortet skal være letforståeligt, give overblik og være brugervenligt, så det også kan benyttes af ikke fagfolk. Foruden udarbejdelse af kortet planlægges der en række arrangementer og PR, herunder eventuelt at arrangere uddeling af en pris for gennemført og nytænkt bæredygtigt byggeri. Projektets 2. fase er budgetteret til ca. 1,2 mio. kr., hvoraf hovedparten forventes ansøgt i fonde. Kortet forventes færdigt i foråret 2005.

 

Bemærkninger:

Projektet er støttet i 2003 og en videreudvikling er ønskelig. Miljø- og Forsyningsforvaltningen mener, at projektet kan støttes med op til 100.000 kr. men at en nærmere aftale om det videre forløb bør træffes mellem ansøger og relevante parter i kommunen.

 

Plan & Arkitektur har deltaget som rådgiver i projektets 1. fase, og finder det væsentligt, at projektet færdiggøres. Organisationen bag projektet er blevet reorganiseret efter en konkurs Man er enig i, at projektet støttes med 100.000 kr., men finder, at der er en usikkerhed om projektets finansiering. Støtten bør derfor gøres betinget af, at der inden udgangen af juli 2004 fremsendes dokumentation for, at projektet kan gennemføres i sin helhed.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 100.000 kr., såfremt der inden den 31. juli 2004 fremsendes dokumentation for finansiering af projektet. Plan & Arkitektur vil fortsat være indstillet på at være rådgiver for projektet.

 

35.   Information om idékonkurrence om miljøbevidst byggeri i Ørestad samt om www.dsbø.dk

Lading arkitekter + konsulenter søger om 35.000 kr. til udarbejdelse og udsendelse af en pjece/postkort, der skal informere om websitet om miljøbevidst byggeri i Ørestad til en bred gruppe af bygherrer og rådgivere m.fl. Desuden suppleres med en annonce i Ingeniøren og Arkitekten.

 

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen: Denne del er tidligere støttet og der bør derfor ikke ydes yderligere støtte.

Plan & Arkitektur: Støtten til projektet i 2003 var rettet mod oprettelsen af hjemmesiden. Der er links til hjemmesiden fra Dansk Center for Byøkologi og Ørestadsselskabet. Plan & Arkitektur er enig i, at der kan være et yderligere behov for markedsføring af hjemmesiden. Projektet foreslås derfor henvist til ventelistepuljen.

 

Indstilling:

Projektet kan støttes med op til 35.000 kr. af ventelistepuljen.

 

36.   Oversættelse til engelsk af projektmateriale om miljøbevidst byggeri i Ørestad

Lading arkitekter + konsulenter søger på vegne af styregruppen for De Store Bygningers Økologi om støtte på 60.000 kr. til engelsk oversættelse af websitet med konkurrenceprogram, forslag og miljøvurderinger, bl.a. med henblik på brug for kommunens internationale arbejde.

 

Bemærkninger:

Oversat materiale af de gode byøkologiske initiativer som Københavns Kommune foretager finder Miljø- og Forsyningsforvaltningen relevant og efterspurgt. Det anses dog ikke for Fondens formål at støtte oversat materiale til udenlandske samarbejdspartnere og turister.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har ved tidligere ansøgninger vurderet, at materiale, der ikke primært er myntet på København/københavnere, bør prioriteres lavt.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

37.   Udvikling og etablering af et webbaseret Kemikalie Håndterings System

 

Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. søger om 658.000 kr. til udvikling af et kemikaliehåndteringssystem for boligafdelinger. Formålet er at redegøre for de kemiske produkters indholdsstoffer, opbevaring og afrapportering i form af bl.a. kemikalieregnskab. Desuden skal systemet muliggøre, at personale uden fagkundskab skal kunne vælge de mest miljøvenlige produkter.

 

Projektet rummer 7 delprojekter, hvoraf flere er udført. Det samlede budget er ca. 1,3 mio. kr. og heraf er 650.000 kr. egenfinansiering. Det ansøgte beløb skal anvendes til web-konsulent, udvikling af strategi og handlingsplan for korrekt håndtering og opbevaring af kemikalier samt til evaluering.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller støtte på op til 150.000 kr. til projektet, da det er ønskeligt at mindske brugen af miljø- og sundhedsfarlige kemikalier. Miljø- og Forsyningsforvaltningen lægger vægt på, at der som foreslået foretages en ekstern evaluering og formidling af projektet til andre boligselskaber. Endvidere skal projektet aftales nærmere med Miljøkontrollen.

 

Plan & Arkitektur vurderer, at der må foreligge en betydelig interesse for projektet blandt andre boligselskaber og at der derfor bør søges aftaler med disse om at bidrage til projektets udviklingsomkostninger.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 150.000 kr. Støttens anvendelse aftales med Miljøkontrollen.

 

38.  Fra jord til bord - i børnehøjde

Bispebjerg Miljøcenter søger om 117.000 kr. til et projekt, der skal undersøge om børn – gerne med anden etnisk baggrund end dansk – opnår større naturforståelse ved besøg på økologiske landbrug. Målgruppen er børnehavebørn i Bispebjerg. En evalueringskonsulent skal følge børnene indet det første besøg, under besøget på det økologiske landbrug samt lave afsluttende interviews for at vurdere, hvordan besøget har påvirket børnene. 75.000 kr. anvendes til konsulentbistand mens resten anvendes til 8 besøg.

 

Bemærkninger:

Som udgangspunkt finder Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Miljøtjenesten det som en god ide at få bybørn ud på landet og følge madens vej fra jord til bord. Ansøgeren beskriver imidlertid ikke hvor lang tid de enkelte besøg varer, og hvad der skal foregå på de enkelte besøg. Med andre ord mangler en nærmere beskrivelse af projektets indhold. Et meget stort beløb er afsat til en evaluering, som virker som en form for unødvendig videnskabeliggørelse af projektet. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler ikke støtte til projektet.

 

Plan & Arkitektur: Lignende studieture er støttet af Fonden i 2003.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

39.  "Fra ung til ung"

Bispebjerg Miljøcenter og Agendaforening NordVest søger om støtte på 49.000 kr. til et projekt, der skal informere om muligheder for at deltage i og arrangere miljøaktiviteter og -pro-jekter i bydelen. Målet er at øge de unges deltagelse i det lokale miljøarbejde. Første fase i projektet er at få kontakt med interesserede unge i ungdomsklubber, på cafeer og i tekniske skoler gennem annoncering og plakater. I anden fase får interesserede grupper af unge frie hænder til inden for et fastlagt beløb at udforme en informationskampagne rettet til andre unge i bydelen.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Miljøtjenesten finder der er generel mangel på unge mennesker i det frivillige miljøarbejde. Tankerne om at få de unge på banen er relevant og rigtig god. På trods af at ansøgningen mangler en mere præcis beskrivelse af projektets indhold, foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen delvis støtte på max. 40.000 kr. Miljø- og Forsyningsforvaltningen mener, at der kan skæres i avisannonceringen. 

 

Indstilling:

Projektet støttes med 40.000 kr.

 

 

40.  Uddannelse af affaldskonsulenter

Københavns Miljø- og Energikontor søger om 59.700 kr. til udvikling af kurser med både praktisk og teoretisk indhold for affaldskonsulenter. Kurserne er rettet mod lokale miljøfolk, beboere, bestyrelsesmedlemmer og ejendomsejere. Det er målet, at affaldskonsulenterne skal være med til at udbrede kendskabet til affaldssortering blandt beboere.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen ønsker at udbrede antallet af gårdmiljøstationer og fremme affaldssorteringen. Men tilrettelæggelse af uddannelsen for affaldskonsulenter er støttet af Agenda 21 puljen i 2002 og 2003 med i alt 60.000 kr. Der har været begrænset succes med deltagertilslutning og en række deltagere som gennemførte kurset i 2003 skønner Miljø- og Forsyningsforvaltningen ikke havde brug for kurset. I ansøgningen er budgetteret med mindst 24.000 kr. til udvikling og tilrettelæggelse af undervisning, hvilket ikke burde være nødvendigt, da dette allerede er sket. Miljø- og Forsyningsforvaltningen kan derfor ikke anbefale støtte til projektet.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

41.  Ny serie byøkologiske visitkort

Lading arkitekter + konsulenter søger om støtte til udgivelse af mindst én serie à 9 kort, der skal guide interesserede til udvalgte økologiske byggerier o.lign. Kortene trykkes i 5.000 eksemplarer og distribueres gennem biblioteker og Kommune Information. Udgiften til en serie er 45.000 kr.

 

Bemærkning:

Grundet fondens begrænsede ressourcer, vurderer Miljø- og Forsyningsforvaltningen at der ikke bør støttes yderligere visitkort.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har i 2002 støttet udarbejdelsen af visitkort med 75.000 kr. Disse kort afventer stadig trykning.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

42.   2. etape af konkurrencen om miljøbevidst byggeri i Ørestad

Lading arkitekter + konsulenter søger på vegne af styregruppen for De Store Bygningers Økologi om 250.000 kr. til faglig sparring, konsulentbistand, udarbejdelse af forprogram m.v. til etablering af en projektorganisation i forbindelse med iværksættelse af den egentlige projektkonkurrence. Beløbet skal desuden anvendes til formidling af  procesforløbet på hjemmesiden www.dsbø.dk

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen: For at støtte væsentlige byøkologiske initiativer i Ørestad bør projektet støttes med ca. 125.000 kr.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har i 2003 støttet udskrivelsen af idékonkurrencen og formidlingen af dens resultater med i alt 130.000 kr. Idékonkurrencen har vist n ye muligheder for udformning af bebyggelse med et meget lavt energiforbrug, der samtidig repræsenterer god arkitektur. Det vurderes som overordentligt vigtigt, at der bygges videre på konkurrencens resultater ved en projektkonkurrence og man er enig i, at der er behov for en særlig indsats for at fastholde det faglige udgangspunkt fra idékonkurrencen. Støtten bør derfor særlig rettes mod konsulentbistand til etablering af en projektorganisation.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 125.000 kr. til konsulentbistand.

 

43.  Projektering af passivhuse

Arkitektfirmaet C. F. Møller samt Birch & Krogboe A/S søger om 500.000 kr. til at udvikle eksempler på miljørigtige bygningsdetaljer for passivhuse i byens skala og med blandede funktioner. Projektet omfatter analysearbejder, dataindsamling, idéudvikling, beregninger og tests og er budgetteret til ca. 1,2 mio. kr. Det fremhæves, at passiv-konceptet vil kunne få stor betydning for København i forbindelse med det øgede byggeri og behovet for fortætning af mange bykvarterer.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder projektet som et spændende forsknings- og udviklingsprojekt. Men da budgettet er så stort og fonden kun vil kunne give symbolsk støtte, finder Miljø- og Forsyningsforvaltningen ikke grund til at afsætte penge til projektet. 

 

Plan & Arkitektur er enig i, at der er tale om et spændende og professionelt anlagt projekt. Det vil kunne give nye bud på en ressourcebevidst bybolig og hermed også et bud på, hvordan forventede nye skærpede krav til bygningers energieffektivitet kan tilgodeses. Projektets idé er nogenlunde den samme som i projekt nr. 11. Dette projekt er valgt indstillet til støtte på grund af en mere fuldstændig finansiering.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

ØKONOMI

Midlerne i Københavns Kommunes Byøkologiske Fond stilles til rådighed af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen med hver 750.000 kr.

 

 

MILJØVURDERING

De modtagne ansøgningers miljøindhold er vurderet i forhold til Fondens ansøgningskriterier. Det er ikke fundet relevant at vurdere de indstillede ansøgningers miljøkonsekvenser hver for sig eller samlet på projektstadiet. Et overblik over de støttede projekters resultater vil fremkomme med Fondens årsberetning 2004.

 

BILAG VEDLAGT

Kopi af ansøgningerne fremsendes med dagsordenen.