Sikker By strategi 2018-2021

Københavns Kommune arbejder for at sikre koordination og skabe synlighed omkring den kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats.

Dette arbejde er sket via Sikker By programmer i perioden 2010 til 2017. Programmerne har blandt andet bidraget til et bedre overblik over det kriminalpræventive felt i kommunen, et forstærket fokus på effekt og evidens samt styrkede relationer til samarbejdspartnere.

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. marts 2018 en ny Sikker By Strategi for 2018-2021. Sikker By strategien 2018-2021 tager afsæt i de opnåede erfaringer og sætter fokus på de dele af vores indsats og praksis, der kan udvikles og styrkes. Derudover vedtog borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019, at indsatsen mod ekstremisme og radikalisering i Københavns Kommune fremadrettet skal forankres i Sikker By strategien. Princippet indgår derfor som et tillæg til den nuværende Sikker By strategi for 2018-2021. Nederst på siden finder du både Sikker By programmerne fra 2010 til 2017 og Sikker By strategien for 2018-2021.

Sikker By strategiens formål

Sikker By strategiens formål er at sikre, at vi i alle dele af kommunen, og i samarbejde med politiet, trækker i samme retning, når det kommer til at forebygge kriminalitet og øge trygheden i København. Det gør vi ved at sætte fælles mål og lave gensidigt forpligtende aftaler om, hvordan vi på tværs af kommune, SSP og politi vil understøtte indfrielse af målene.

Sikker By strategiens 5 principper

  1. Vi samarbejder bredt for at sikre helhedsorienterede og koordinerede løsninger på kriminalitets- og tryghedsudfordringer i København.
  2. Vi tager afsæt i den bedste viden om, hvad der virker, og vi måler effekten af, det vi gør
  3. Vi kender til og sætter ind overfor alle børn og unge i København, der er i risiko for at blive kriminelle
  4. Vi sikrer, at det er uattraktivt at være bandemedlem i København, og vi understøtter, at de, der ønsker at forlade de kriminelle miljøer, får mulighed for det
  5. Vi understøtter en god udvikling i lokalområder med tryghedsudfordringer gennem målrettede indsatser og strategisk fokus
Appendiks: Vi samarbejder om at styrke unges tilknytning til samfundet som værn mod ekstremisme og sætter ind over for københavnere i ekstremistiske miljøer.

 

Arbejdet med strategien

Sikker By strategien er forankret i en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra alle forvaltninger, SSP København og Københavns Politi. En arbejdsgruppe, med medarbejderrepræsentanter fra de involverede parter, forbereder og følger op på styregruppens beslutninger og leverer forslag til, hvordan strategien kan føres ud i livet. Arbejdet i styregruppen og arbejdsgruppen koordineres af Team Sikker By i Økonomiforvaltningen.

Kontakt