Signs of Safety

Signs of safety er en systemisk og løsningsfokuseret metode, som anvendes i samarbejdet om og med udsatte børn, unge og deres familier.

Baggrund

Signs of Safety metoden blev introduceret til Københavns Kommunes Socialforvaltning i 2006 og er en metode som sagsbehandlere og familier har fundet særlig brugbar fordi metoden er enkel og umiddelbart anvendelig til at skabe dialog og samarbejde mellem forældre og socialforvaltning. Siden har Socialforvaltningen implementeret metoden bredt i myndighedsarbejdet samt dele af foranstaltningsarbejdet med udsatte børn og familier. Signs of safety-metoden hviler på et anerkendende, ressource- og løsningsfokuseret grundlag. Den har bl.a. fokus på at involvere og informere forældrene i alle led i myndighedsarbejdet, og den lægger vægt på at invitere forældrene og netværk til at tage ansvar for at bidrage til løsninger på de bekymringer, der er i forhold til barnet/den unge.

Ved hjælp af Signs of Safety-metoden kan sagsbehandleren belyse familiens situation fra alle relevante vinkler og dermed lave en balanceret risikovurdering af barnets/den unges sikkerhed og trivsel. De konkrete informationer og indhentede oplysninger er systematiseret og danner grundlag for en samlet vurdering af barnets sikkerhed og trivsel.

Signs of Safety metoden hjælper til at strukturere indholdet af en samtale, og gør det klart og tydeligt, hvad det er man taler om hvornår. Ved at bruge Signs of Safety kan sagsbehandleren tydeligt vise familien hvorfor der er bekymring for barnet, og hvad der skal ske i familien for at forvaltningen kan lukke sagen – dette er især en fordel i arbejdet med familier, der ikke ønsker forvaltningens indblanding.

Erfaringerne fra Københavns Kommune har vist at Signs of Safety er brugbart i alle typer familier. Både de ’lette’ sager hvor der er en begrænset problematik, men i særdeleshed også i de ’problemmættede’ sager hvor der er mange og komplicerede problemer. Især i disse sager har det vist sig nyttigt at kunne strukturere og vurdere de enkelte bekymringer og pege på handlemål der adresserer hver enkel bekymring.

Signs of safety – en proces

Et udfyldt Signs of Safety-skema er ikke færdigt produkt, men er snarere en kontinuerlig proces der bliver taget frem ved de opfølgende møder og brugt til at vurdere om de tiltag der har været sat i værk for at imødegå bekymringerne, har haft den tilsigtede virkning og om der er behov for justeringer. Det kan også være at der er nye bekymringer eller sikkerheder der gør at sagsbehandleren skal revurdere sin bekymring på skalaen.

Når familien har indfriet Socialforvaltningens mål over et afgrænset tidsrum – ved hjælp af fx midlertidige foranstaltninger og familiens eget netværk – kan samarbejdet mellem familien og Socialforvaltningen ophøre og sagen kan lukkes. På denne måde defineres på forhånd, hvornår Socialforvaltningen skal erklære indsatsen for afsluttet, hvilket medvirker til at målrette det samlede ressourceforbrug i forhold til truede børn. 

Signs of safety som samarbejdsredskab

Ved at gøre forvaltningens bekymringer for barnet meget tydelige og opstille konkrete operationelle mål der specifikt referer til bekymringerne (i et sprog som familien kan forstå) involveres forældrene. Forældrene inviteres til at bidrage med deres syn på, hvilke bekymringer og ressourcer de ser der er i familien, og også til at finde løsninger, så familien kan indfri de opstillede mål. På denne måde betragtes forældrene i høj grad som (med)ansvarlige for at bekymringerne for barnet håndteres relevant.  Såvel familie som Socialforvaltning får et klart overblik over hvilke forandringer, der skal ske i en familie, således at familien ikke længere behøver at være i kontakt med det sociale system. 

Signs of safety som refleksionsredskab

I Københavns Kommune bruger medarbejderne principperne og fremgangsmåden fra Signs of safety som et refleksionsredskab. Fremgangsmåden er næsten den samme, dog er det ikke familien, men fx den sagsansvarlige sagsbehandler, en pædagog eller en klasselærer, der leverer oplysningerne og en kollega eller samarbejdspartner der står for at interviewe og skrive oplysningerne i skemaet. I denne sammenhæng bliver flere kollegaer typisk brugt til at reflektere over de oplysninger der er kommet frem og på hvor der kunne være brug for yderligere oplysninger.

Kontakt