Politisk aftale sikrer plads til alle Københavns børn

Partierne bag København Kommunes budget for 2018 har indgået en aftale, der sikrer kapacitet til byens mange børn.

København vokser med mindst 10.000 borgere om året. Det kræver investeringer i ny kapacitet på børneområdet – ekstra skolespor og nye børneinstitutioner for at skabe plads til de mange, nye børn i byen.

Mens der i dag er ca. 53.000 børn i den skolepligtige alder 6-15 år, vil antallet stige med ca. 19.000 i løbet af de kommende 20 år.  

Onsdag indgik budgetpartierne på Københavns Rådhus en aftale, der følger op på budgettet for 2018. Aftalen sikrer en række nødvendige kapacitetsudvidelser på børneområdet. Herunder midler til i løbet af de næste to år at åbne i alt 64 nye børnegrupper (á 12 vuggestuebørn/22 børnehavebørn) for at leve op til garantien om pasning højst fire kilometer fra hjemmet.

På skoleområdet er der bl.a. sat penge af til at planlægge to nye skolespor på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole. Samt til at sikre to grunde, der skal rumme to fremtidige folkeskoler: Én i Kødbyen og én ved Torveporten i Valby. Ligeledes er der midler til at etablere 98 nye specialskolepladser til et stigende antal elever med ADHD, autisme mv., så pladserne kan stå klar ved indgangen til skoleåret 2018/19. 

Vi er enige om en aftale, der sikrer plads til byens børn, sætter gang i byens mest udsatte områder og lukker lidt af det efterslæb, vi har på idrætsfaciliteter i København, siger overborgmester Frank Jensen (S). 

Aftalen rummer en række nødvendige tiltag især på Nørrebro og Nordvest: En skybrudssikring af Hans Tavsens Park, der samtidig med at regnvandet ledes i Peblingesøen, skaber et grønt byrum. Trafiksikring af Stefansgade, der er plaget af hastig gennemkørende trafik. Finansiering af Nordvest-passagen, der skal lede folk ind i Mjølnerparken og skabe liv, handel og tryghed. 

Samtidig er der fundet den kommunale del af finansieringen til det længe bebudede Kampsportens Hus ved Nørrebro Station, der ellers er finansieret af private fonde. Samt den kommunale medfinansiering til et nyt svømmebad på Papirøen. København ligger i bunden på landsplan over idrætsfaciliter per indbygger – fx er der i dag flere end 31.000 københavnere om hver svømmehal. 

Der er også sat penge af til at planlægge en fjernbusterminal ved Dybbølbro Station for at få bus-kaos væk fra Ingerslevgade. Et beløb til at undgå forringelser på byens herberger og krisecentre. Samt penge til en ny elevator på plejecentret Slottet og en ny pakkemaskine til maden fra et kommunalt storkøkken, der leverer flere tusinde måltider dagligt til københavnerne.

Vedlagt faktaark om aftalen ’Plads til byens børn’.

Parterne siger om aftalen:

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

"København er desværre præget af stor ulighed mellem mennesker og bydele. Enhedslisten har i aftalen prioriteret indsatser, der vil løfte vores udsatte byområder, udligne forskellene og øge sammenhængskraften i byen. Med investeringer i Nordvestpassagen og et løft af området ved Hans Tavsens Park og Korsgade skaber vi grobund for, at flere mennesker færdes og opholder sig i områderne, hvilket skaber øget tryghed og et bedre fællesskab”.

Sundheds- og Omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF):

”Det er meget utrygt ikke at vide, hvor ens barn skal gå i vuggestue eller om man overhovedet får en plads. Den utryghed har alt for mange børnefamilier gået rundt med. Jeg er glad for, at vi nu kan bygge endnu flere daginstitutioner, så der er pladser til de københavnske børn. Vi har også sat penge af til et online-program, som kan hjælpe de mange københavnere, der er ramt af stress”.

Gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF):

”Dansk Folkeparti er glade for, at det er lykkedes at sikre den ekstra udfordring med børnepasningen - uden børnene bliver presset sammen på mindre plads. At det lykkes at hjælpe ældreområdet med en investering har også været vigtigt”.

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S)

Via pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)

Via pressechef Morten Rixen, 5168 0619

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF)

Via pressekonsulent Helene Marie Hassager, 3120 3160

Politisk leder for DF, Carl Christian Ebbesen, 2112 3320