25 timers obligatorisk læringstilbud

Børn i 1 års- alderen, der bor i udsatte boligområder, skal i obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen, hvis de ikke går i dagtilbud.

Obligatorisk læringstilbud er for børn i 1-års alderen, der bor i udsatte boligområder og som ikke går i dagtilbud (vuggestue, kommunal dagpleje eller privat institution). Det stiller Dagtilbudsloven § 44A krav om. 

Se oversigt over de udsatte boligområder under dokumenter.

Obligatorisk læringstilbud

Det obligatoriske læringstilbud foregår i en vuggestue 25 timer om ugen. De 25 timer skal fordeles jævnt over ugens fem hverdage, hvor dit barn får mest muligt ud af de aktiviteter, som er planlagt af vuggestuen.

Dit barn skal i løbet af sin tid i vuggestuen have udviklet sit danske sprog og lære at kende til danske traditioner og højtider fx jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn, samt demokratiske normer og værdier. Barnet vil opleve, at der er ligeværd mellem drenge og piger, og dit barn støttes i at lytte til andre og respektere andres synspunkter på tværs af køn og baggrund. Dit barn vil opleve at have indflydelse på de aktiviteter, som foregår i dagligdagen, mv. 

Barnet og begge forældre skal deltage i et intensivt og målrettet forløb i det obligatoriske læringstilbud, der understøtter barnets udvikling. 

Pris

Tilbuddet er gratis. I forældre skal selv sørge for de praktiske forhold, som at medbringe bleer og betale for frokost, hvis det tilbydes i vuggestuen. Frokost koster 638 kroner om måneden, men der kan søges om nedsættelse af prisen afhængig af jeres samlede husstandsindtægt.

Fremmøde

Pladsanvisningen melder dit barn ind i det obligatoriske læringstilbud, hvor barnet skal være 25 timer om ugen. Over en periode må der ikke være væsentlige afvigelser fra de 25 timer, hvis dette ikke skyldes undskyldelige omstændigheder, som fx sygdom og ferie. Det er lederen af vuggestuens ansvar at registrere dit barns fremmøde.

Frævær

Kommunens sanktionsenhed kan træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke deltager i samarbejdet omkring jeres barn i det obligatoriske læringstilbud eller hvis dit barn ikke møder op i det obligatoriske læringstilbud.

Fritagelse

Hvis du ønsker selv at varetage indsatsen, har du mulighed for dette, så længe indsatsen står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud. Københavns Kommunes pædagogiske tilsyn skal inden for den første måned være på tilsynsbesøg for at vurdere, om indsatsen står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud. Det pædagogiske tilsyn lægger særligt vægt på begge forældres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk, Prøve i Dansk 3 eller lignende. Hvis indsatsen står mål med dette, skal det pædagogiske tilsyn ikke foretage flere tilsynsbesøg. 

Hvis du ønsker, dit barn skal fritages for obligatorisk læringstilbud, skal du meddele dette til Pladsanvisningen - send sikker post. Begge forældre skal udfylde en samtykkeerklæring med formålet at Københavns Kommune dels kan få adgang til familiens hjem i forbindelse med vores tilsynsbesøg, og dels at indhente personoplysninger om dig til brug for vores vurdering af, om du kan varetage indsatsen. 

I meddelelsen skal du redegøre for begge forældres sproglige kompetencer og en beskrivelse af læringsindsatsen. Når Københavns Kommune har modtaget henvendelsen vil jeres familie få et tilsynsbesøg i løbet af den første måned. Herefter træffer det pædagogiske tilsyn afgørelse om dit barn kan være fritaget for at skulle deltage i et obligatorisk læringstilbud i en vuggestue.

Dit barn kan kun udmeldes af obligatorisk læringstilbud, hvis I fraflytter det udsatte boligområde eller hvis barnet indmeldes i dagtilbud (vuggestue, kommunal dagpleje eller privat institution). Der er en måneds opsigelse i alle kommunens dagtilbud til den 15. samt den sidste hverdag i en måned. 

Kontakt