Arkivnyhed - kan være forældet

Trivsel på Danmarks største arbejdsplads

09.03.2015
Medarbejderne i Københavns Kommune går på arbejde med motivation, engagement og tilfredshed.

Kommunens medarbejdere trives generelt godt i jobbet. Undersø-gelsen viser, at motivationen, engagementet og tilfredsheden med jobbet, med en score på 5,1 (på en 7-skala), fortsat ligger på et pænt niveau, men er faldet en anelse fra 5,3 sammenlignet med sidste trivselsundersøgelse i 2013.

Trivslen i København er god, påpeger administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Mikkel Hemmingsen, men understreger samtidig, at undersøgelsen viser, at der skal fastholdes fokus på trivsel.

− Forandringsprocesser kan have negativ indflydelse på trivslen, det kan man se. Men vi véd også i København, at tillid og dialog med medarbejderne kan påvirke trivslen positivt. Trivselsundersøgelsen er et stærkt dialogværktøj og en god anledning til, at vi fortsætter vores arbejde med den københavnske tillidsdagsorden. Vi skal holde skruen i vandet og sammen med medarbejderne udbrede tillidsdagsordenen endnu mere, siger administrerende direktør Mikkel Hemmingsen. 

Undersøgelsen afdækker desuden et fald i antallet af medarbejdere, der udsættes for krænkende adfærd. Tilfælde af mobning er faldet fra 10 procent i 2013 til 7 procent, tilfælde af trusler om vold falder med 2 procentpoint til 12 procent, mens tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed (sexchikane) falder fra 5 til 4 procent. Tilfælde af fysisk vold er på 8 procent og uændret i forhold til 2013. Både trusler og vold kommer primært fra kontakt med borgerne.

Der skal fortsat gøres en indsats på disse områder, fastslår Jan Troja-borg, formand for Fællesrepræsentationen, KFF, da overgrebene fortsætter. Det skal være trygt at gå på arbejde i Københavns Kom-mune, siger Jan Trojaborg og Mikkel Hemmingsen samstemmende.

28.523 ud af i alt 36.039 medarbejdere i Københavns Kommune har svaret på spørgsmål om deres trivsel på arbejdspladsen. Det svarer til, at 79 % af kommunens medarbejdere har deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten er steget med 2 procentpoint siden sidste trivselsunder-søgelse i 2013.

- Den høje svarprocent vidner om et stort engagement fra medarbej-derne og sikrer et godt grundlag for undersøgelsens konklusioner og det videre arbejde, siger administrerende direktør, Mikkel Hemming-sen.

Den mindre tilbagegang på en række områder bekymrer dog Jan Trojaborg, KFF.

- Trivselsundersøgelsen skal bruges konstruktivt i såvel forvaltninger som på arbejdspladser for, at en forøget trivsel kan komme både med-arbejdere og borgere til gavn, siger Jan Trojaborg.

Tilbagegangen ses på områderne ´tilfredshed med arbejdsmiljøet´, ´indflydelse, ´retfærdighed´ og ´roller og ansvar´.

Yderligere oplysninger:

Søren Gregersen, Kommunikationschef i Økonomiforvaltningen, træffes på 29 61 07 11 eller soren.gregersen@okf.kk.dk

Kort om undersøgelsen

Trivselsundersøgelsen 2015 er gennemført i perioden 14. januar - 4. februar 2015.

28.523 ud af 36.039 medarbejdere har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 79 procent. Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7.

Helt overordnet set er resultatet af Trivselsundersøgelsen 2015 godt.

Således er de overordnede måleparametre: Trivsel og tilfredshed (5,1), Indflydelse (4,8), Nærmeste leder (5,3), Ledelsen (5,2), Retfærdighed (4,8), Samarbejde med nærmeste kolleger (5,9), Læring og udvikling (5,2), Håndtering af krav i arbejdet (5,2) og Roller og ansvar (5,7). Alle er landet på et resultat omkring 5 og 6 på en skala fra 1 til 7.