Arkivnyhed - kan være forældet

Træer, cykelstativer og bænke skal erstatte betongrise

28.08.2017
Permanente hastighedsdæmpende foranstaltninger skal begrænse risikoen for terrorangreb og minimere skader ved angreb.

København er klar med en plan for permanente hastighedsdæmpende foranstaltninger, der skal begrænse risikoen for terrorangreb og minimere skader ved angreb. En lukning af Middelalderbyen for biltrafik skal undersøges

Københavns Kommune er i en tæt dialog med Københavns Politi og PET om tiltag, der kan begrænse terrortruslen mod København. Det sker i lyset af en række terrorangreb i udlandet mod civile i større byer. I den forbindelse har PET og Københavns Politi anbefalet etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, der kan mindske risikoen for et terrorangreb med anvendelse af et køretøj. Nogle af disse er allerede etableret, og nye vil komme til.

Københavnere, erhvervsdrivende, lokaludvalg og politikere i København har længe ytret ønske om at få mere permanente løsninger i stedet for de mange betongrise, der hidtil har været anvendt. Det skyldes, at de nuværende løsninger skæmmer bybilledet, giver en dårlig fremkommelighed og sender et signal om utryghed.

Nu har Borgerrepræsentationen vedtaget en plan, hvor man på den korte bane vil udsmykke flere af betonelementerne, og på lidt længere sigt skal flest muligt erstattes med træer, cykelstativer, bænke og andet byrumsinventar.

Middelalderbyen lukkes muligvis for biltrafik

Udover at følge de konkrete anbefalinger fra Københavns Politi og PET vil politikerne samtidig undersøge, om man i Middelalderbyen kan nedbringe mængden af tiltag ved at lukke området af for biltrafik. Dette vil der dog først blive taget endeligt stilling til i 2018 efter et grundigt analysearbejde og dialog med københavnere, erhvervsliv og andre interessenter. Dette tiltag kræver dog, at der findes penge til analysearbejdet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september.

I analysearbejdet vil Teknik- og Miljøforvaltningen se på tre mulige afgrænsninger af området. Analyserne skal vise, hvad en lukning af Middelalderbyen vil have af konsekvenser for cyklister, gående og anden trafik samt for parkering og byrum både inden for og uden for Middelalderbyen. Blandt andet skal det vurderes, hvordan eventuelle trafikale gener i de omkringliggende gader kan minimeres. Forvaltningen vil i arbejdet inddrage københavnernes og erhvervslivets viden og ønsker.

Endvidere skal der tages stilling til, hvilken type biltrafik der undtagelsesvist skal gives adgang til området ved hjælp af hæve- og sænkepullerter – eksempelvis udrykningskøretøjer og varelevering til områdets mange butikker. Det er umiddelbart vurderingen, at den fremadrettede trafikmængde vil have betydning for, hvor mange hastighedsdæmpende foranstaltninger man kan undvære i Middelalderbyen.

Arbejdet med udsmykning af et udvalg af de nuværende betongrise går i gang i september. Udskiftningen af betongrise med byrumsudstyr kræver, at der bevilges penge hertil i budgetforhandlingerne.

Fakta

PET’s Center for Terroranalyse (CTA) vurderer, at der kan være en trussel mod større befærdede lokaliteter i Danmark, så som centrale pladser, broer, indkøbsgader m.v., hvor der færdes mange mennesker, herunder mange udenlandske turister. Der er bl.a. tale om en trussel fra angreb, hvor der anvendes køretøjer. CTA vurderer, at denne trussel især gør sig gældende i større byer som København.

Københavns Kommune er i løbende dialog med PET og Københavns Politi om tiltag, der kan begrænse risikoen for terrorangreb og minimere skader ved et eventuelt angreb. Borgerrepræsentationen har nu vedtaget en plan, der bl.a. omfatter en række hastighedsdæmpende foranstaltninger, der reducerer muligheden for at kunne gennemføre et terrorangreb med et køretøj og afbøder skadevirkninger heraf.

Planen består af en række initiativer

  • En forskønnelse af betonelementer der er sat op som midlertidige
  • Hvor det er muligt, bliver betonelementer fremadrettet erstattet med egnet almindelig kendt byrumsinventar
  • Der udvikles nyt hastighedsdæmpende byrumsinventar med københavneridentitet
  • Der gennemføres en dialogproces med offentlig involvering og høring af relevante parter i forbindelse med etablering af en permanent løsning, der eventuelt gør det muligt at lukke middelalderbyen for biltrafik
  • Der gennemføres analyser af behov for supplerende permanent sikring af byrum

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.