Styrket social indsats for udsatte grønlændere i København

11.04.2019
Satspuljemidler på ca. 1 mio. kr. årligt i tre år skal sikre en helhedsorienteret indsats målrettet socialt udsatte grønlændere i København.

Satspuljeprojektets formål er at forebygge og mindske udsathed blandt grønlændere med sociale problemer og kommer blandt andet til at indbefatte en opsøgende gadeplansmedarbejder, 75.000 kr. til en kortlægning af målgruppen samt 240.000 kr. til årligt til aktiviteter for målgruppen i kommunalt eller NGO-regi.

”Det har de senere år været tydeligt, at udsatte grønlændere i København bliver gradvist dårligere og dårligere, så det er meget positivt, at vi har fået satspuljemidler til at igangsætte en indsats, der udelukkende skal fokusere på at hjælpe denne specifikke målgruppe,” siger socialborgmester Mia Nyegaard (R).

Udover at lave en målrettet indsats mod de udsatte grønlændere, kommer projektet også til at fokusere på brobygning til den allerede eksisterende rusmiddelbehandling i Socialforvaltningen, til forvaltningens øvrige tilbud samt aktiviteter hos relevante NGO’er. 

Flere udsatte grønlændere under 30 år

De senere år er der især på Sundholm på Amager kommet flere og flere socialt udsatte grønlændere, og i starten af 2019 var hele 43 % af herbergspladserne på Sundholm belagt af borgere med grønlandsk baggrund.

Tendensen er også, at der kommer flere unge udsatte grønlændere under 30 år. De karakteriseres ved, at deres misbrug er hurtigt-eskalerende fra alkohol til hårde stoffer, ligesom flere bliver involveret i stofsalg, kriminalitet og prostitution. Personalet på Sundholm og Hjemløseenhedens gadeplansmedarbejdere oplever ligeledes, at det bliver sværere og sværere at etablere kontakt med gruppen og motivere dem til f.eks. rusmiddelbehandling og aktivitetstilbud.  

”Socialområdet i København er under pres. Samtidig skal der hvert år spares og omprioriteres. Det er altid nogle svære beslutninger at tage. Så der er i høj grad brug for flere midler til det sociale område. Det er denne målgruppe et godt eksempel på, da den hele tiden er under udvikling og tendensen er, at den har brug for mere og mere hjælp og støtte. Derfor er det også vigtigt, at vi har midlerne til at hjælpe,” fastslår Mia Nyegaard.

Nuværende indsatser favner bredt

Der findes pt. ikke nogen specialiseret indsats i forvaltningen, der er målrettet udsatte grønlændere. Hjælpen og støtten til dem går via de generelle indsatser på det sociale område.

Det er blandt andet Hjemløseenhedens opsøgende Christiania-team, der har kontakt til mange udsatte grønlændere i og omkring Christiania, og Natcaféen, Bocentret og herbergscentret på Sundholm oplever også en stor kontaktflade med udsatte grønlændere.

Derudover arbejder flere NGO’er med målgruppen – herunder Foreningen Grønlandske Børn, der er et projekt for unge grønlandske forældre, ligesom Det Grønlandske Hus har mentorordning, værested og en ungeindsats.

Udover satspuljeprojektet vil Socialforvaltningen i løbet af 2019 udarbejde en kortlægning af målgruppen, der vil blive præsenteret for Socialudvalget medio 2020, ligesom forvaltningen på baggrund af Socialudvalgets drøftelser vil vende tilbage med et oplæg til, hvordan man kan styrke området. 

Læs indstillingen til socialudvalget her. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.