Arkivnyhed - kan være forældet

Styr på gravearbejdet i København

14.02.2017
Færre genedagee for trafikken trods stor stigning i antal gravetilladelser i 2016.

Årsopgørelsen over gravearbejder i København viser en stor stigning i antallet af gravetilladelser i 2016, men det er lykkedes at undgå en tilsvarende stigning i antallet af genedage. Selv om kommunen har udstedt 18 procent flere gravetilladelser, er det samlede antal genedage faldet med 3 procent.

Der skal være vand i hanen, strøm i kontakten og varme i radiatoren. Tv og internet skal fungere, og det samme skal toilet og telefon. Alt det tager de fleste af os som en selvfølge, og hvis vand, strøm og opkobling svigter, føles det som en nødsituation. Det er blandt andet derfor, at der er så meget gravearbejde i Københavns gader. Alle de ledninger, der fører vand, strøm, varme og telekommunikation rundt i byen, er placeret under byens veje, så hver gang der skal laves nye forbindelser, eller de gamle skal forbedres eller repareres, er gravearbejdet en nødvendighed.

Teknik- og Miljøforvaltningen har som vejmyndighed ansvar for at udstede gravetilladelser til de entreprenører og ledningsejere, som står for vejarbejdet. Forvaltningens statistik for 2016 viser, at antallet af gravetilladelser steg med 18 procent fra 9.304 tilladelser i 2015 til 10.981 tilladelser i 2016. Trods den stigende aktivitet er det dog lykkedes at begrænse en stigning i antallet af genedage, hvor trafikken bliver påvirket af gravearbejdet. Samlet set faldt antallet af genedage på det københavnske vejnet med 3 procent fra 207.652 genedage i 2015 til 200.369 genedage i 2016. Genedagene steg dog med en enkelt procent, hvis man ser alene på det såkaldte Strategiske Vejnet, som består af de mest befærdede veje i kommunen. Her var der 11.870 genedage i 2015 og 11.973 genedage i 2016. Stigningen kommer dog efter et betragteligt fald på det Strategiske Vejnet, hvor antallet af genedage fra 2014 til 2015 blev reduceret med 14 procent.

'Gravearbejder vækker sjældent glæde hos trafikanterne, men det er nødvendigt at huske på, at de ikke kan undgås, sådan som byens forsyningsnet og infrastruktur er anlagt. Vores gode samarbejde med ledningsejere og entreprenører betyder, at københavnere og pendlere oplever færre gener end tidligere, og vi arbejder stadig på at begrænse generne mest muligt. Derfor er det også glædeligt at se antallet af genedage falde, selv om vi har udstedt væsentligt flere gravetilladelser,' siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Han peger samtidig på, at to ud af tre gravearbejder i 2016 foregik på fortov og cykelstier, hvor biltrafikken ikke bliver generet. Herudover har forvaltningen fokus på at planlægge arbejderne, så trafikken belastes mindst muligt, men det, der har haft den største positive effekt, er, at kommunen har skabt en langt bedre koordinering og et bedre samarbejde med de største ledningsejere og anlægsentreprenører. Dette har medført mere effektive gravearbejder og sikret, at der ikke skal graves gentagne gange på samme strækning, når det kan undgås.

'Teknik- og Miljøforvaltningen løser opgaven som vejmyndighed på en måde, der giver plads til samarbejde mellem kommunen, ledningsejerne og entreprenørerne, så vi sammen kan finde løsninger på de udfordringer, der altid opstår, når man skal grave i en travl by og uden at forstyrre trafikken og borgerne unødvendigt. Helt lavpraktisk sætter vi os sammen og aftaler, hvordan vi bedst muligt får afviklet både gravearbejdet og trafikken. På den måde bliver vi alle sammen hurtigere færdige, og det er langt bedre end en forvaltning, der spiller med musklerne og kun fokuserer på bøder,' siger branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri, Niels Nielsen.

Ud over de mange gravearbejder, der handler om vand, varme, gas og telekommunikation, er der også meget vejarbejde i København, der handler om den omfattende genopretning af byens veje og cykelstier. Dette genopretningsarbejde vil der fortsat være fuldt tryk på i 2017, hvorfor der også i det kommende år ventes masser af aktivitet i gaderne, som vil påvirke byens trafik.

FAKTA

Fordelingen mellem vejbaner, cykelstier og fortov

  • 60 procent af vejarbejderne i 2016 foregik på fortov, 35 procent på vejbaner og 5 procent på cykelstier.
  • De fleste vejarbejder på cykelstierne har været forbedringer af belægningernes kvalitet. I cykelstierne ligger der primært vandrør og gasledninger. De fleste ledningsarbejder har været akutte reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.
  • I kørebanerne ligger de store spildevandsledninger/kloakker, skybrudsledninger, fjernvarmerør og fjernkølerør. Alle disse typer gravearbejder er store i omfang og varighed. Derudover har der været stort fokus på at få genoprettet vejenes kvalitet.
  • I fortovene ligger de bløde kabler til gadebelysning og ladestander samt div. kobber- og fiberkabler samt stærk- og svagstrømskabler. Gravearbejderne udføres, når firmaerne får en ny kunde eller når hastighederne og internetløsningerne skal øges.

Fremtidens gravearbejder

Københavns infrastruktur udvikler sig i disse år på mange fronter, så byen kan fungere mange år fremover. Transportsystemerne omlægges, skolevejene sikres, og der arbejdes målrettet på at højne kvaliteten af vejbelægningen igennem store genopretningsprojekter. I de kommende år vil især fire projekter påvirke antallet af vejarbejder:

  • Skybrudsprojekter, der skal klimasikre København. Forventes at fortsætte de næste 20 år
  • Bedre fiberforbindelser – vedtaget af Regeringen for at højne borgernes it-muligheder
  • Konvertering til fjernvarme. Forventes at fortsætte de næste 5 år
  • Det forventes, at København får 90.000 nye borgere over de kommende ti år, og de mange nye boligområder og erhvervsbyggerier skal have el, vand og varme.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.