Arkivnyhed - kan være forældet

Store arrangementer præger sommeren i København

03.06.2016
Maj måned har skudt rækken af store sommer-arrangementer i gang i København.
Powerman, Pinsekarneval og Copenhagen Marathon har allerede i maj måned skudt rækken af store sommer-arrangementer i gang i København – og i denne uge brager gadefesten Distortion løs. De kommende måneder fortsætter med en række andre større eller mindre gadeløb, cykelløb, fester og parader, som alle vil sætte deres præg på byen.
 
København er en attraktiv by at afholde arrangementer i, og generelt oplever københavnerne og byens gæster arrangementerne som noget, der skaber værdi i bylivet. Liv i gaden giver en sprudlende storby med en bred variation af oplevelser, så der er noget for enhver smag. 
 
Derfor giver kommunen som udgangspunkt gerne tilladelse til de ønskede arrangementer, så længe der også bliver taget hensyn til naboerne og trafikken, der bliver berørt af arrangementet.
Det er Center for Trafik og Byliv i Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for at uddele tilladelser til arrangementer, og det er også dem, der stiller krav til arrangørerne om naboinformation, trafikafvikling, støjniveau og rengøring efter arrangementerne.
 
”For hvert arrangement fastsætter vi vilkårene alt efter arrangementets karakter og indhold. Her ser vi især på, hvilke gener der vil være for naboerne og andre brugere af byen. For selv om der gerne må være liv i gaden, skal resten af byen også kunne holde til det,” siger centerchef Steffen Rasmussen.
 
Det er arrangørens ansvar at leve op til de krav, der bliver stillet i tilladelsen, men hvis der kommer mange klager over et arrangement, og forvaltningen kan konstatere, at arrangøren ikke har overholdt de krav, som er opstillet, vil der blive fulgt op på dette over for arrangøren.
 
”Hvis en arrangør gentagne gange ikke lever op til kravene, så spiller det selvfølgelig ind i forhold til hans mulighed for at få tilladelse en anden gang,” siger Steffen Rasmussen.
 

Kriterier og krav

Afhængigt af det enkelte arrangement stiller Center for Trafik og Byliv en række krav i forbindelse med tildeling af en arrangementstilladelse. Der fastsættes bl.a. vilkår for støjgener, renhold, naboinformation, eksponering af sponsorer, skader og ulykker, tilladelser fra andre myndigheder, mm. Konkrete krav er fx:

- At arrangøren informerer alle berørte naboer om arrangementet med minimum start og sluttidspunkt, og om hvilke konsekvenser det har. Ved særligt store arrangementer kan der stilles krav om, at arrangøren udarbejder en kommunikationsplan.
 
- At der bliver taget højde for trafikale forhold ved at arrangøren i samarbejde med kommunen planlægger afholdelsen og placeringen af arrangementet. Der skal sikres den bedst mulige balance mellem forholdene for trafik og afholdelsen af arrangementer.
 
- At arrangøren ved store arrangementer skal fremsende en renholdelsesplan, som kommunen skal godkende. Renholdelsesplanen skal bl.a. indeholde: navn på en affaldsansvarlig, navn på den affaldstransportør, som arrangøren har hyret, plan for renholdelse af publikumsarealer og en beskrivelse af beholdere til affaldsindsamling.
 
- Ved store arrangementer stilles der krav om toiletter. Som tommelfingerregel er forholdet 1 toilet pr. 100 deltagere. Forholdet afhænger dog også af arrangementets karakter, varighed og om der bliver solgt drikkevarer, især alkohol. Fx ved koncertlignende arrangementer er der fokus på toiletter.
 
- Ved afspærring og inddragelse af parkeringspladser i forbindelse med særligt store arran-gementer som fx Distortion og Maraton kan borgere med beboerlicenser flytte deres bil og parkere gratis i den nærmeste zone, hvis deres egen p-zone er afspærret.
 

Hvad gør man som nabo?

Hvis man oplever gadeuorden, skal man kontakte politiet, men hvis man herudover som nabo føler sig generet af et arrangement, skal man kontakte arrangøren. Ved flere af de største arrangementer stiller kommunen krav om, at arrangøren har en telefonhotline, som skal være åben for henvendelser under afholdelsen af arrangementet. Nummeret skal fremgå af arrangørens informationsmateriale.

Ved støjgener fra arrangementer, der har tilladelse fra kommunen, kan man kontakte kommunens team for støjgener via vagttelefon 33 66 25 85, som er bemandet mellem klokken 21 og 03 på fredage og lørdage, eller via hjemmesiden for støjgener.

Kommunen behandler ikke klager om almindelige gadestøj eller støj fra udendørs-arrangementer, som ikke er godkendt af kommunen. Her skal man kontakte politiet på 33 14 14 48.
Hvis der er manglende renhold efter et arrangement, kan man skrive til Byens Drift i Teknik- og Miljøforvaltningen på bdarrangementer@tmf.kk.dk.
 

Trafikafvikling og afspærringer

Arrangøren har også pligt til at varsle og informere trafikanterne om evt. ruteomlægninger og afspærringer i forbindelse med arrangementet, men for at sikre at vigtig trafikinformation når ud til Københavns mange trafikanter, benytter kommunen desuden Trafikken Hovedstadens app og twitterprofil til at orientere om de trafikale udfordringer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.