Arkivnyhed - kan være forældet

Sommerens vejarbejder kommer til at præge alle bydele i København

20.06.2017
Trafikbilledet bliver præget af en række nye projekter som sættes i gang i sommerperioden.

Trafikken i København har i forårsmånederne været mindre generet af vejarbejder og afspærringer end forventet, men dette trafikbillede ser ud til at ændre sig i sommerperioden, hvor flere nye projekter sættes i gang.

Teknik- og Miljøforvaltningens overblik over planlagte vejarbejder viser, at der skal arbejdes på mange af de centrale veje i København i de kommende måneder, hvilket vil påvirke fremkommeligheden for både cykler og biler. Det gælder bl.a. Christians Brygge, Dronning Louises Bro, Frederiksborggade, Store Kongensgade, Cykelslangen, Teglholmen, Amager Boulevard, Utterslevvej og Borups Allé.

Vejarbejderne vil således være fordelt over hele byen, hvilket både kan ses som en fordel, fordi de trafikale konsekvenser dermed bliver spredt, men det kan også give en oplevelse af, at 'hele byen er gravet op'. Det er dog helt bevidst, at mange store vejarbejder placeres i sommerperioden, hvor trafikken generes mindre, og hvor der ikke er så store vejrmæssige udfordringer for fx asfaltarbejdet som i vinterhalvåret.

Når der foregår meget i byen, er det en skøn blanding af, at byens infrastruktur bliver udbygget, fordi byen vokser, at den gamle nedslidte infrastruktur bliver genoprettet, fordi København i mange år har haft et stort efterslæb på vedligeholdelsen af cykelstier, broer og vejbaner, og der etableres sikre skoleveje og ombygges vejkryds af hensyn til de bløde trafikanter. Dertil kommer etableringen af ny fjernvarme og arbejdet med klimatilpasning og skybrudssikring af København.
 

Forkus på fremkommelighed 

Selv om det kan være generende for trafikken, når der er meget vejarbejde, så skal vi trods alt være glade for alt det, der sker. Vi får en udbygget og velholdt infrastruktur, der kan bære byens trafik – også i fremtiden. Vi gør samtidig alt, hvad vi kan for at planlægge vejarbejder, gravearbejder og store arrangementer, så trafikken stadig kan fungere, ' siger centerchef Steffen Rasmussen fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ansvaret for at koordinere vejarbejderne og også for at sikre trafikinformation til naboer og trafikanter.

'Når man er godt forberedt på, at trafikken på éns sædvanlige rute er ramt af vejarbejde, så opleves det ikke helt så slemt. Så kan man vælge en anden rute eller tage tidligere af sted, så man ikke bliver forsinket. Derfor prioriterer vi trafikinformationen meget højt, samtidig med at vi selvfølgelig fortsat arbejder målrettet på at nedbringe antallet af genedage,' siger Steffen Rasmussen.

Genedage opgøres som antallet af dage, hvor trafikken påvirkes mærkbart på det såkaldt strategiske vejnet i København – dvs. de centrale veje og indfaldsveje, som er med til at gå trafikken til at glide igennem hele byen. Teknik- og Miljøforvaltningen har de seneste år haft succes med at nedbringe antallet til trods for en stigning i mængden af vejarbejder og anlægsprojekter.

Succesen skyldes dels, at forvaltningen har indgået en samarbejdsaftale med anlægsentreprenører og ledningsejere, som sikrer bedre fremdrift og koordinering, og dels planlægges vejarbejderne i dag, så de kan gennemføres mere effektivt. Fx ved at man udnytter sommeren og øvrige ferieperioder, men også ved at man nogle steder vælger at afspærre trafikken helt, imens arbejdet står på, frem for at holde et enkelt kørespor åbent. På den måde kan vejarbejdet gennemføres langt hurtigere og uden lige så stor risiko for forsinkelser undervejs, fordi det ikke bliver ”forstyrret” af gennemkørende trafik.

'Vores mål er at minimere de gener, som berører naboerne og trafikanterne ved et vejarbejde. Det kan kun ske i samspil med de entreprenører, som udfører arbejdet. Derfor udfører vi også systematiske kvalitetstilsyn og følger op over for den enkelte entreprenør, når vi finder fejl og mangler – ligesom vi indskærper deres pligt til at levere god naboinformation om vejarbejdet,' fortæller Steffen Rasmussen.

 

De vejarbejder, der sættes i gang denne sommer, er spredt ud over København:

Se mere på det digitale kk-kort, hvor man kan zoome ind og se samtlige lokale vejarbejder samt finde masser af andre oplysninger

 

Vejarbejder med opstart i sommeren 2017:

Nedenstående liste er baseret på forvaltningens øjebliksbillede medio juni. Der kan forekomme ændringer, efterhånden som arbejderne går i gang.

 • Folehaven: Juni – november 2017
  Beskrivelse: Helhedsgenopretning og skybrudssikring.
  Trafikale udfordringer: Trafikken vil være forholdsvis ugeneret af denne etape af arbejdet, da man starter med fortove og cykelstier. Selve asfaltarbejdet udføres først i 2018. Man opretter 2 spor i hver retning i hele perioden.
   
 • Godthåbsvej/Sallingvej/Hulgårdsvej: Juni – juli 2017
  Beskrivelse: Busfremkommelighedsprojekt i vejkryds.
  Trafikale udfordringer: Vejindsnævring, men passabel.
   
 • Jagtvej mellem Lersø Parkallé og Tagensvej: 19. juni – 21. juli 2017
  Beskrivelse: Genopretning af cykelstier og etablering af busplader
  Trafikale udfordringer: indsnævring af vejbane
   
 • Ved Vesterport går i gang ultimo juni
  Beskrivelse: Genopretning
  Trafikale udfordringer: Der opretholdes et spor farbart i begge retninger i hele perioden. Samtidig begynder Frederiksberg Kommune et vejarbejde på Gl. Kongevej frem til H.C. Ørstedsvej, hvor der ensrettes ud af byen. Busserne omlægges, så man kører ind ad Vesterbrogade og ud af Gl. Kongevej.
   
 • Englandsvej: Juli 2017
  Beskrivelse: Genopretning af belægningerne
  Trafikale udfordringer: Kørebanen laves delvis som nat og weekendarbejde. Fortovsarbejderne fortsætter året ud.
   
 • Amager Boulevard: Juli – september 2017
  Beskrivelse: Genopretning af belægningerne
  Trafikale udfordringer: Kørebanen laves delvis som nat- og weekendarbejde. Fortovsarbejderne fortsætter året ud.
   
 • Christians Brygge: 14. juli – 23. juli 2017
  Beskrivelse: BLOX hus- og broprojekt.
  Trafikale udfordringer: Total spærring af Christians Brygge.
   
 • Dronning Louises Bro: Medio juli – medio oktober 2017
  Beskrivelse: Renovering af kørebanen på broen
  Trafikal udfordring: Indsnævring af vejbane
   
 • Utterslevvej/Frederikssundsvej/Harreskovvej: Juli – medio august 2017
  Beskrivelse: Asfaltrenovering af 3 vejkryds
  Trafikale udfordringer: Arbejdet udføres primært i 3 weekender hvor disse kryds lukkes for trafik.
   
 • Nørregade: Juli – august 2017
  Beskrivelse: Asfaltslidlag
  Trafikale udfordringer: Vejen ensrettet i retningen væk fra Nørre Voldgade.
   
 • Peder Lykkesvej: Juli – medio august 2017
  Beskrivlese: Tunnel renoveres
  Trafikale udfordringer: Vejindsnævring men passabel.
   
 • Store Kongensgade mellem Dr. Tværgade og Fredericiagade: Juli og august 2017
  Beskrivelse: HOFOR udfører fjernvarmearbejde
  Trafikale udfordringer: I dagtimerne opretholdes et kørespor åbent. Total afspærring om natten mellem kl. 22 og 06 i en (endnu ikke fastlagt) kortere periode på 14 dage.
   
 • Borups Allé ved Fuglebakken Station: August – december 2017
  Beskrivelse: Banedanmark udfører brorenovering
  Trafikale udfordringer: Der forventes perioder med indsnævring af vejbanerne.
   
 • Frederiksborggade mellem Dronning Louises Bro og Farimagsgade: Medio august 2015 – november 2017
  Beskrivelse: Fjernvarmeledninger
  Trafikale udfordringer: Vejindsnævring i etaper, hvilket forårsager køkørsel i myldretiden.
   
 • Cykelslangen ved Fisketorvet: August – oktober 2017
  Beskrivelse: Vedligeholdelse.
  Trafikale udfordringer: Arbejde udføres som natarbejde og bør ikke påvirke cykeltrafikken i dagtimerne væsentligt.
   
 • Ørestads Boulevard: Strækningen forbi Fields og Metrostation: August – december 2017
  Beskrivlese: Omlægning af brostensbelægning
  Trafikale udfordringer: Vejen ensrettes og lukkes i den retning, der arbejdes på. Efterfølgende gentages det i modsatte side.
   
 • Strandøre: Sommer 2017
  Beskrivelse: Fjernvarmeledninger
  Trafikale udfordringer: koordineret med Nordhavnsvejprojektet
   
 • Strandvænget: September – 31. december 2017
  Beskrivelse: Den nye Nordhavnsvejs tilslutning til Kalkbrænderihavnsgade og resten af trafiknettet
  Trafikale udfordringer: Nordhavnsvej vil blive tilsluttet Strandvænget og er derfor lukket. Total spærring for biltrafik, ved skiltning dirigeres i en anden retning, adgang for cykler og gående.
   
 • Amagerbrogade: September 2017 – flere år frem.
  Beskrivelse: Genopretningsprojekt.
  Trafikale udfordringer: Arbejdet opstartes mellem Christmas Møllers Plads og Amager Boulevard, hvor den ene halvdel af vejen afspærres.

 

Allerede igangsatte vejarbejder

 • Vester Voldgade ved Rådhuspladsen og Farvergade. Pågår frem til 2018
  Beskrivelse: Anlæg af metrostation
  Trafikale udfordringer: spærret for al trafik
   
 • Nørre Farimagsgade: Strækningen fra krydset H.C. Andersens Boulevard/ Nørre Farimagsgade til Frederiksborggade. Pågår frem til oktober 2017
  Beskrivelse: Fjernvarmeledninger
  Trafikale udfordringer: Vejindsnævring i etaper og det forårsager kø kørsel i myldretiden.
   
 • Skelbækgade: Pågår til ultimo 2017
  Beskrivelse: Flere byggerier, fjernvarme og cykelprojekt.
  Trafikale udfordringer: delvis lukning af vejen
   
 • Vesterbrogade fra Trommesalen og til kommunegrænsen: Pågår til november 2017
  Beskrivelse: Genopretning fra facade til facade.
  Trafikale udfordringer: Vesterbrogade er spærret i udadgående retning i hele perioden, da vejarbejdet rykker i etaper og man på denne måde hele tiden sikrer, at der er gennemkørsel mod centrum. Movia har omlagt samtlige buslinjer, der kører af Vesterbrogade.
   
 • Havneholmen ved krydset Vasbygade/Otto Busses Vej/Kalvebod Brygge/Havneholmen: Pågår til september 2017
  Beskrivelse: Krydsombygning forud for etablering af Metrostation.
  Trafikale udfordringer: Indsnævringer af vejbaner i, som rykkers i takt med projektets etaper.
   
 • Sallingvej/Rebildvej: Pågår til september 2017
  Beskrivelse: Krydsombygning.
  Trafikale udfordringer: Indsnævring af vejbanen, men der vil i hele perioden være to spor farbare på Sallingvej, men det kan give kødannelse i myldretiden. Særtransporter er informeret om at finde alternative ruter.
   
 • Lersø Park Allé / Rovsinggade Broen ved Rovsinggade: Pågår til september 2017
  Beskrivelse: Broen skal renoveres.
  Trafikale udfordringer: Rovsingsgade åben for gennemkørsel og Lersø Parkallé lukkes for gennemkørsel. Lersø Parkallé er lukket for gennemkørsel med undtagelse af fodgængere og cyklister som ledes gennem arbejdsområdet på forsvarlig vis.
   

Vejvedligehold

Vejvedligehold omhandler genopretningsprojekter og almindeligt vedligehold, som typisk ikke kræver ændringer i vejprofilet. Der er typisk tale om asfaltarbejde og afstribning. De fleste af disse opgaver klares uden større trafikale problemer. Kørebaner udføres typisk som nat- og weekendarbejde i sommerferien, mens cykelstier laves uden for myldretiden forår og efterår. Denne sommer er der planlagt vejvedligehold på følgende veje:

 • Annexstrædet: brolægning og ny asfalt. Pågår.
 • Skolegade: brolægning og ny asfalt. Pågår.
 • Rughavevej: brolægning og ny asfalt. Pågår.
 • Sejrøgade, brolægning og ny asfalt. Pågår.
 • Englandsvej: Asfalt. Slut juni
 • Nørregade: Asfalt. Slut juni.
 • Enghavevej: Asfalt og kantsten. Slut juni.
 • Rådhusstrædet. Asfalt. Slut juni.
 • Frederiksholms Kanal: Asfalt. Slut juni.
 • Amager Boulevard: asfalt i sommerferien.
 • Hillerødgade: asfalt ventes udført de sidste weekender i august.
 • Kristianiagade: brolægningen er startet, asfalt i efteråret.
 • Hareskovvej: krydset er udpeget til genopretning, fortove laves i eftersommeren.
 • Strandvejen: brolægning opstart primo juli, asfalt i eftersommeren.
 • Udvikling i antallet af genedage
 • Genedage defineres som dage, hvor trafikken på det strategiske vejnet bliver mærkbart påvirket af gravearbejde. Det strategiske vejnet er det net af veje, som har en direkte og stor betydning for den samlede trafikafvikling i København. Fra 2014 til 2015 blev antallet af genedage reduceret med 14 procent. Fra 2015 til 2016 blev antallet af genedage reduceret med 3 procent. Forventningen til 2017 er, at der samlet set vil være opnået endnu en lille reduktion fra 2016 til 2017, når året er omme.  Der mange genedage i sommerhalvåret, betyder det således, at trafikanterne forventeligt vil kunne se frem til færre genedage til vinter.

Få aktuel trafikinformation følgende steder

 • Trafikken Hovedstadens app, hvor du kan få information om aktuelle vejarbejder og evt. omlægninger på din rute. Læs mere om app’ens mange funktioner i app-store.
 • Trafikken Hovedstad på Twitter https://twitter.com/trafikhovedstad
 • Trafikradioen på DR P4 København  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.