Arkivnyhed - kan være forældet

Pulje skal skabe et mere spændende butiksliv

14.01.2013
De københavnske strøggader skal udvikles, så de bedre kan tage konkurrencen op med indkøbscentrene. Det levende og spændende butiksliv skal fastholdes i gadeplan. Den livlige handelsgade er ofte en helt afgørende faktor for, hvordan et lokalområde udvikler sig.

Derfor har Københavns Kommune afsat en pulje på 300.000 kr. til afprøvning af et tysk inspireret koncept ”Kvartermanager”, hvor en person får til opgave at skabe fælles fodslag blandt de handelsdrivende i et område, så profilen styrkes og aktiviteter og events bliver koordineret.

Puljemidlerne kan søges af lokale aktører som lokaludvalg, handelsforeninger og projekter, der i forvejen arbejder med områdeløft.

Ideen med at oprette en ”Kvartermanager” for et handelsområde, eksempelvis en strøggade, er afprøvet med gode resultater i Tyskland. Med en kvartermanager som koordinator er det tanken, at en strøggade i højere grad skal kunne fungere som et indkøbscenter – blot uden tag – med fokus på det oplevelsesorienterede, så handelslivet kan udvikles blandt andet ved anvendelse af nye metoder og teknologi.


Puljen til pilotprojektet ”Kvartermanager”

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har afsat 300.000 kr. til afprøvning af konceptet ”Kvartermanager”, som sigter på at skabe et levende og spændende butiksliv i københavnske strøggader.

”Kvartermanageren” har til opgave at:

  • Skabe fælles fodslag indadtil blandt de handelsdrivende,
  • lave kommunikation og PR udadtil, 
  • fremhæve handelsområdets styrker og profil, 
  • koordinere events og aktiviteter.

Derudover skal kvartermanageren i samarbejde med lokale aktører udtænke og gennemføre innovative eksperimenterende initiativer, som kan berige lokalområdet og udvikle strøggaden til en livlig handelsgade.

Kvartermanageren skal således gennem sit arbejde skabe et interessentfællesskab og/eller et forpligtende partnerskab blandt interessenter i lokalområdet, herunder lokaludvalg, handelsforening, udlejere af erhvervslokaler og evt. det lokale indkøbscenter. Interessentfællesskabet/partnerskabet har til formål at bidrage til en erhvervsmæssig udvikling af det pågældende område. 


Hvem kan søge:

Midlerne kan søges af lokale aktører som lokaludvalg, områdeløftsprojekter og handelsforeninger eller et partnerskab bestående af to eller flere af disse aktører.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af formål og leverancer samt tidsplan og budgetoplysninger, herunder hvor mange penge, der ansøges om og hvilken medfinansiering, der kan rejses.

Der er mulighed for at ansøge delmidler inden for rammen af de 300.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter inden for Kvartermanagerens funktion.

Øvrige kriterier:

For tildeling af tilskud fra puljen vil der i øvrigt blive lagt vægt på:

  • I hvilket omfang kan projektet være med til at skabe nye synergieffekter i lokalområdet i kraft af ”kvartermanagerens” virke,
  • I hvilket omfang kan resultaterne forankres – herunder hvor stærkt og relevant er partnerskabet bag projektet,
  • Hvor hurtigt kan aktiviteten/projektet eksekveres,
  • Puljemidlerne må ikke udgøre en individuel erhvervsstøtte eller konkurrenceforvridende aktiviteter.

Du er velkommen til at kontakte erhvervsrådgiver Shahriar Shams Ili på tlf. 2123 3695 eller mail: a28j@erhverv.kk.dk for flere oplysninger.

Ansøgningen skal sendes elektronisk til a28j@erhverv.kk.dk. Ansøgningsfrist: Mandag den 28. januar 2013.

Baggrund for initiativet:

Den finansielle krise og den efterfølgende afmatning af økonomien samt en ændret købsadfærd hos forbrugerne og en forstærket konkurrencesituation i forhold til shoppingscentrene har skabt betydelige udfordringer for detailhandlen og dermed for handelsgaderne i København.

Københavns Kommune vil – som det er blevet udtrykt i Kommuneplanen 2011 - sikre Københavns position som overordnet butiks- og oplevelses¬center i Øresundsregionen samt sikre alsidige indkøbsmuligheder i alle bydele. Der findes allerede gode udenlandske eksempler på samarbejde mellem kommune og andre interessenter herunder erhvervsdrivende og udlejerne for at finde løsning på de nye udfordringer, som detailhandlen står overfor.

På den baggrund nedsatte Københavns Kommune arbejdsgruppen for ”Fornyelse og styrkelse af butikslivet i København” i maj 2012 med henblik på at fremsætte initiativforslag til gennemførelse af aktørdrevne innovationsprocesser sammen med lokale aktører. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Center for Byudvikling, Københavns Erhvervsservice og Center for Bydesign.

I kraft af kommissoriet arrangerede arbejdsgruppen en workshop med deltagelse af en bred kreds af interessenter, herunder lokaludvalgene, områdefornyelsesprojekter, lokale handelsforeninger fra tre udvalgte områder samt De Samvirkende Købmænd.

På workshoppen var der stor opbakning til, at strøggaderne i højere grad skal fungere som indkøbscentre uden tage eller à la virtuelle indkøbscentre kendetegnet ved den samme professionalisme, som kunderne oplever i indkøbscentrerne. Derudover skal der satses på at skabe et oplevelsesorienteret handelsliv i strøggaderne samt at gøre butikkerne fremtidssikret ved anvendelse af nye metoder og teknologier. 

På workshoppen blev idéen om oprettelse af ”kvartermanager”, inspireret af tyske erfaringer, præsenteret og fik opbakning.