Arkivnyhed - kan være forældet

Positiv effekt af det sociale arbejde i København

23.05.2017
De seneste tal viser fremgang på seks ud af ni socialpolitiske pejlemærker.

Med socialstrategien vedtog Socialudvalget i august 2014 ni pejlemærker for det sociale område. Strategien og pejlemærkerne har sat retningen for forvaltningens arbejde de sidste knap tre år, og den seneste måling viser en positiv effekt af forvaltningens indsatser.

1. Flere udsatte københavnere har en bolig ↑

Der er sket et lille fald i antallet af både unge hjemløse og hjemløse i København. Der er 88 færre udsatte københavnere, der er blevet sat ud af deres bolig, end i 2015, og ud af de 739, der i 2015 fik anvist en bolig, er det lykkedes 694 at blive boende ved udgangen af 2016.

Ventelisterne til kommunens botilbud for borgere med handicap eller sindslidelse er også blevet kortere.

2. Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre ↓

Skolefraværet er stigende både i København og på landsplan. Sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder forvaltningen på at bringe de københavnske skoleelevers fravær ned.

Der er flere unge med en forebyggende foranstaltning, der deltager i folkeskolens afgangsprøve og består dansk og matematik. Udviklingen går i modsatte retning for anbragte unge. Det kan skyldes ændringer i målgruppen, fordi færre anbringes, og gruppen af anbragte derfor er mere socialt belastede eller har et sværere handicap.

3. Færre københavnske unge begår kriminalitet ↑

Ungdomskriminaliteten er faldet drastisk i København – og på landsplan. Der er flere børn og unge, der afholder sig helt fra at begå kriminalitet, og antallet af sigtede unge er faldet. Til gengæld er der en lille gruppe, der begår gentagen alvorlig og personfarlig kriminalitet.

4. Flere københavnere kommer i uddannelse eller beskæftigelse ↑

Både antallet af københavnere med særlige behov, der har fået et job eller begyndt på en uddannelse, og antallet af københavnere med et handicap, der deltager i forvaltningens beskæftigelsestilbud, er steget.

Der er samtidig en lille tilbagegang i antallet af borgere med sindslidelse, der deltager i et af forvaltningens beskæftigelsestilbud.

5. Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv ↑

De københavnere, som modtager hjælp fra den sociale hjemmepleje til at klare en hverdag i eget hjem, er blevet langt mere selvhjulpne. Forklaringen på den store fremgang er forvaltningens arbejde med rehabilitering, hvor borgerne lærer at klare sig selv i hverdagen.

6. Flere københavnere stopper eller reducerer deres misbrug ↓

Der er færre københavnere, som er blevet stoffrie eller har reduceret deres misbrug, end i 2015. Der er til gengæld flere, der forbliver stoffrie uden tilbagefald. Der er seks færre unge, der har afsluttet deres behandling for hashmisbrug som stoffri eller med et reduceret misbrug, end i 2015.

Med den nye organisering af misbrugsbehandlingen i København er der indført straksbehandling, så en borger kan komme direkte ind fra gaden og starte i et behandlingsforløb. 
Der er flere borgere på de socialpsykiatriske tilbud i København, der kommer i behandling for deres misbrug.

7. Færre københavnere lever i fattigdom ↓

Antallet af københavnere, der lever i fattigdom, og antallet af børn, der vokser op i fattige familier, er steget støt. Det er en landsdækkende problematik, og stigningen kan skyldes dagpenge- og kontanthjælpsreformen. Forvaltningen kan kun arbejde med at støtte udsatte københavnere i at komme i job eller uddannelse og hjælpe dem til at fastholde deres bolig.

8. Flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet ↑

Samtidig er der flere, der er tilfredse med livet, og færre er ensomme. Socialt udsatte grupper har generelt en lavere livskvalitet og en større følelse af ensomhed end gennemsnittet, og derfor er udviklingen positiv, selvom den ikke er markant.  

9. Flere københavnere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen ↑

Flere borgere er tilfredse med samarbejdet med forvaltningen. Det gælder særligt tilbudsområdet, men også myndighedsområdet. På myndighedsområdet har flere indsatser for at nedbringe sagsbunkerne og forbedre sagsbehandlingen medført, at 25 % flere af borgernes ansøgninger bliver behandlet til tiden sammenlignet med 2014.

Læs indstilling til socialudvalget

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.