Arkivnyhed - kan være forældet

Politiet rejser sigtelse mod Københavns Kommune efter ulykke på Strøget

11.12.2012
Københavns Kommune og en medarbejder er blevet sigtet for uagtsomt manddrab og overtrædelse af færdselsloven efter en ulykke på Strøget den 29. august.

Ved ulykken mistede en amerikansk turist livet, da en el-renholdsbil pludselig satte i gang.

”Dette er en meget tragisk ulykke, hvor et menneske har mistet livet. Det eftelader både de pårørende og den involverede medarbejder i en forfærdelig situation, og vi er dybt optaget af at sikre, at en så alvorlig ulykke ikke vil kunne ske igen. Vi har naturligvis gjort alt, hvad vi kan, for at bidrage til politiets opklaring. Alle har en interesse i, at vi kommer til bunds i, hvordan ulykken kunne ske,” udtaler administrerende direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Straks efter ulykken satte Teknik- og Miljøforvaltningen fokus på en lang række aspekter af sikkerheden i forvaltningens køretøjer. El-renholdsbilen og otte andre biler af samme type blev med det samme taget ud af drift.

Arbejdstilsynets gennemgang af el-renholdsbilen viste, at der i køretøjet var monteret en såkaldt lus, der sætter den automatiske sædekontakt ud af drift. Sædekontakten sikrer normalt, at køretøjet kun kan køre, hvis der sidder en person i sædet. Arbejdstilsynet gav på den baggrund et strakspåbud om at udbedre manglen, og forvaltningen gennemgik med det samme alle køretøjer for defekte sædekontakter. Ud af forvaltningens 77 køretøjer med sædekontakter var der indsat en lus i syv. Det vides ikke, hvornår sædekontakterne er blevet deaktiveret.

”Der er flere sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at sådan en ulykke ikke kan ske. Vi tager det meget alvorligt, at sædekontakten har været slået fra i flere køretøjer. Manglerne blev udbedret med det samme, og vi har skærpet vores sikkerhedsprocedurer,” siger Hjalte Aaberg.

Derudover er der blevet sat gang i en lang række initiativer, som generelt skal sikre yderligere imod, at arbejdsredskaber og køretøjer udgør en sikkerhedsrisiko.

”Ulykken burde ikke kunne ske, og derfor har vi skærpet vores fokus på sikkerheden yderligere. Blandt andet med nye sikkerhedsprocedurer, bedre uddannelse og øget servicetilsyn på samtlige køretøjer i forvaltningen. Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for, at vores køretøjer ikke udgør en risiko for hverken folk, der færdes i byen, eller vores medarbejdere,” siger Hjalte Aaberg. 

Da ulykken involverer et af kommunens køretøjer, påhviler der ifølge færdsels-loven forvaltningen et objektivt ansvar. Der er derfor ingen tvivl om, at forvaltningen er erstatningsansvarlig i forbindelse med ulykken.

Fakta:

Københavns Kommune er sigtet for overtrædelse af:

• Straffelovens § 241, der bl.a. siger, at ”den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.”• Færdselslovens § 3, stk. 1, der bl.a. siger, at ”trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.”• Færdselslovens § 28, stk. 4, 1. Pkt., der bl.a. siger, at ”når føreren af et køretøj forlader dette, skal det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i gang af sig selv.”• Færdselslovens § 67, stk. 2., der bl.a. siger, at ”et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.”

Strafferammen for kommunen er bøde. Det videre forløb i sagen er nu, at Politiet skal beslutte, om der skal rejses tiltale på baggrund af sigtelsen.

Yderligere information:

Teknik- og Miljøforvaltningen via forvaltningens pressetelefon tlf. 23 27 80 90, E-mail presse@tmf.kk.dk