Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Trælastholmen og Århusgadekvarteret Vest er i høring

06.06.2013
Forslag til lokalplanerne Trælastholmen og Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn med kommuneplantillæg Indre Nordhavn er i høring indtil den 6. september 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. maj 2013

• Forslag til lokalplan for Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn

• Forslag til lokalplan Trælastholmen i Nordhavn

• Forslag til kommuneplantillæg for Indre Nordhavn

• Udkast til udbygningsaftale 

Der er et udkast til udbygningsaftale om bl.a. anlæg af ’det grønne loop’, Sundkrogsgade og forpladserne til de kommende metrostationer. Københavns Kommune forventer at overtage ’det grønne loop’, Sundkrogsgade samt driften af hele eller dele af metroforpladserne.

Med lokalplanforslagene samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg, tages der yderligere skridt mod realiseringen af Nordhavn som fremtidens bæredygtige og CO2-neutrale bydel og der skabes der nye muligheder for udviklingen af erhvervslivet, skabelsen af vækst og nye arbejdspladser i København. Planerne gør det muligt, at der anlægges en metro til Nordhavn, med to nye metrostationer, en tæt bebyggelse med enkelte høje bygninger, samt definerede byrum. Samtidigt skal planerne være med til at åbne nye områder af havnen op for byens borgere, hvorved flere vil kunne få glæde af byens blå, rekreative værdier.

 

Planforslagene er i offentlig høring fra den 6. juni 2013 til og med den 6. september 2013 

 

Borgermøde

Kommunen og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde borgermøde om planforslagene i ’Salen’ i Østerbrohuset, Århusgade 101-103, 2100 København Ø.

Mødet foregår mandag den 19. august 2013 kl. 19-21.

 

Her kan du se materialet

Indtil den 6. september 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amager Centret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

• Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

 

På hjemmesiden for Trælastholmen i Nordhavn  og på hjemmesiden for Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn samt kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene og miljørapporten skal være kommunen i hænde senest den 6. september 2013

 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Der er blevet foretaget en screening af de miljømæssige konsekvenser med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det samlede resultat af screeningen, som blandt andet omfatter kulturhistoriske forhold, landskabelig værdi, vindforhold, trafiksikkerhed og støjforhold, vurderes ikke at medføre så væsentlige ændringer, at der skal udarbejdes en miljørapport.

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 6. juli 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.