Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn er i høring indtil 19. september 2014

18.06.2014
Forslag til tillæg nr. 1 ’DLG silo på Fortkaj’ til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. maj 2014

• Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn

Planen muliggør anvendelserne bolig og erhverv i den eksisterende DLG-silo på Fortkaj i Nordhavn, samt en tilhørende parkeringskælder. Derudover vil lokalplantillægget fastlægge nærmere bestemmelser for siloens omfang og ydre fremtræden. Som følge af projektet for omdannelsen af siloen fastlægger lokalplantillægget desuden en mindre ændring i bebyggelsesplanen for Århusgadekvarteret samt bestemmelser for det byrum, der opstår i forbindelse hermed. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 18. juni til den 19. september 2014

 

Her kan du se materialet

Til og med den 19. september 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

• Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 19. september 2014

 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4.
I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. Indtil den 16. juli 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.