Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Sundmolen i Nordhavn er i høring indtil den 13. oktober 2014

18.08.2014
Forslag til lokalplan Sundmolen i Nordhavn

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014

  • Forslag til lokalplan Sundmolen i Nordhavn

Planen gør det muligt at udvikle et blandet bykvarter med et tydeligt grønt præg og en særegen arkitektonisk karakter, hvor kvarterets beboere og virksomheder vil nyde godt af at være tæt på byen, metroen og vandet, samtidig med at kvarteret får en rolig og intim atmosfære.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 18. august til den 13. oktober 2014

Byvandring

Der arrangeres i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg og By & Havn en byvandring på Sundmolen torsdag den 11. september 2014. Vi mødes i By & Havns udstillingsrum som ligger i bunden af den høje dlg-silo på Fortkaj. (Adresse: Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn). Turen starter kl. 18.30 og afsluttes samme sted med en åben og uformel diskussion om lokalplanforslaget. Arrangementet slutter senest kl. 20.30.

Her kan du se materialet:

Til og med den 13. oktober 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.
Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 13. oktober 2014 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 
Indtil den 15. september 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.