Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Roskildevej Vest i høring indtil 13. december 2013

21.10.2013
Forslag til lokalplan Roskildevej Vest med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. oktober 2013

  • Forslag til lokalplan 'Roskildevej Vest' med tilhørende kommuneplantillæg

Planerne gør det muligt at opføre et opbevaringscenter med en dagligvarebutik på op til 2.000 m2 i stueetagen. Herudover er der udarbejdet en bebyggelsesplan, der viser udviklingen af lokalplanområdet. Formålet med planerne er at sikre, at fremtidigt byggeri inden for lokalplanområdet får en karakter, der både respekterer områdets særlige beliggenhed og varierede bebyggelsesstrukturer. Lokalplanen stiller krav til byggeriets udformning og materialer, således at der skabes en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.

To grunde inden for lokalplanområdet, Peter Bangs Vej 281 og 283, er i Kommuneplan 2011 fastlagt til boligområde (B1-område) med en bebyggelsesprocent på maks. 40 og en bygningshøjde på maks. 10 m. B1-området ændres ved kommuneplantillægget til et område til serviceerhverv (S1-område) såsom administration, butikker og cafeer. I et S1-område er bebyggelsesprocenten maks. 110 og maks. bygningshøjden er 20 m.
I Kommuneplan 2011 blev rammerne for ejendommene langs Roskildevej, på strækningen mellem Ulriksdalvej og Peter Bangs Vej, ændret fra boligområde (B1) til område til serviceerhverv (S1), samtidig blev bydelscenter Roskildevej udvidet tilsvarende.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 21. oktober til den 13. december 2013

Borgermøde

Kommunen inviterer til borgermøde mandag den 18. november 2013 kl. 19-21.
Mødet afholdes i Aalholm Kirke, mødesalen, Bramslykkevej 18 A, Valby.

Her kan du se materialet:

Indtil den 13. december 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling, i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby

planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.
Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dk
Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 13. december 2013.

Der er ikke udarbejdet miljørapport
Kommunen vurderer, at lokalplantillægget og kommuneplantillægget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at lokalplantillægget ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Planen giver mulighed for opførelse af bebyggelse, der ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.
Indtil den 25. november 2013  kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.