Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Refshaleøen tillæg 1 er i høring indtil den 2. juli 2014

02.05.2014
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 Refshaleøen

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. december 2013

  • Forslag til tillæg til lokalplan

Lokalplantillæggets formål er at muliggøre, at tomme bygninger og ubebyggede arealer kan anvendes bredere end fastlagt i lokalplan nr. 209.
Lokalplantillægget fastlægger bestemmelser om, at eksisterende tomme bygninger og omgivende bebyggede arealer kan anvendes til mindre fremstillingsvirksomheder samt kollektive anlæg, sports- og fritidsanlæg, museer, gallerier, koncertsale, kulturhuse med mulighed for at afholde messer, udstillinger, konferencer og lignende, restauranter og miljømæssige servicefunktioner.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 2. maj til den 2. juli 2014

Her kan du se materialet:

Til og med den 2. juli 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3

planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger. Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 2. juli 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planen ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4, samt at der ikke er tale om projekter, får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 
Indtil den 30. maj 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.