Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Mjølnerparken i høring indtil 28. april 2014

03.03.2014
Forslag til lokalplan Mjølnerparken med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. december 2014

  • Forslag til lokalplan Mjølnerparken
  • Forslag til tillæg til kommuneplan 2011

Planerne muliggør anvendelsesændringer, herunder etablering af serviceerhverv og butikker og  boliger, samt en højere bebyggelsestæthed, som sikrer den nødvendige byggerummelighed til nye boliger.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 3. marts til den 28. april 2014

Borgermøde

Kommunen inviterer til borgermøde mandag den 31. marts kl. 19-21 i Mjølnerparkens Beboerhus.

Her kan du se materialet:

Til og med den 28. april 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Nørrebro bibliotek, Bragesgade 8b

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.
Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 28. april 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 3. april 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.