Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for lokalplan nr. 202 Fisketorvet er i høring indtil den 22. september 2013

27.06.2013
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. juni 2013

• Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet

• Forslag til kommuneplantillæg

 

Sydhavn er udpeget som byomdannelsesområde i Kommuneplan 2011. Planerne for dette område kan færdiggøres ved, at det aktuelle planområde og Enghave Brygge-området udbygges. En bebyggelse her vil udnytte de store herlighedsværdier ved havnen såvel som allerede eksisterende infrastruktur og service.

Den gældende lokalplan nr. 202 fastlægger størstedelen af planområdet til engroshandel mv. med en maksimal bebyggelsesprocent på 110. Kommuneplan 2011 fastlægger området til boliger og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 150.

Skanska ønsker at opføre en bebyggelse med ca. 170 familieboliger og 26.000 m2 serviceerhverv i planområdet mellem Enghave Brygge og Havneholmen/Fisketorvet. Området ligger attraktivt ved Tømmergraven og Vasbygade og med gangafstand til Dybbølsbro Station og Fisketorvet.

 

Planforslagene er i offentlig høring fra den 27. juni 2013 til den 22. september 2013

 

Orienteringsmøde

Der vil blive afholdt orienteringsmøde om planforslagene tirsdag den 10. september 2013 kl. 19-21.

Mødet finder sted i Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, 2300 København S.

 

 

Her kan du se materialet

Indtil den 22. september 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amager Centret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15

• Kulturanstalten – Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4  

 

 

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

 

 

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 22. september 2013

 

 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget/ene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at planen ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Endvidere er der ikke tale om bebyggelse, der i størrelse og omfang, samt i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig negativ indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 25. juli 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.