Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for lokalplan 310 Teglværkshavnen tillæg nr. 5 er i høring indtil 30.maj 2014

04.04.2014
Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan 310 Teglværkshavnen med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. marts 2014

  • Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan 310 Teglværkshavnen 
  • Forslag til tillæg til Kommuneplan 2011

Planerne skal muliggøre en ny placering af afgrænsningen af det nuværende lokalcenter udlagt i Kommuneplan 2011. Ændringen giver mulighed for indretning af dagligvarebutik i den eksisterende bygning ’Specialstålhallen’ samt i en bygning, der opføres på byggefeltet nord for denne. På dette byggefelt skal endvidere opføres et parkeringshus.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 4. april til den 30. maj 2014

Her kan du se materialet:

Til og med den 30. maj 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19

På  planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger. 

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk 
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 30. maj 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport 

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Planerne indeholder kun mindre ændringer i forhold til det gældende lokalplantillæg nr. 4 til lokalplan nr. 310 ’Teglværkshavnen’. Der er foretaget en miljøvurdering og udarbejdet en miljørapport for tillæg nr. 4.I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Indtil den 02. maj 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.