Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Dagmarhus er i høring indtil den 20. juni 2013

25.02.2013
Forslag til lokalplan Dagmarhus med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. april 2013

• Forslag til lokalplan for Dagmarhus

• Forslag til kommuneplantillæg

Der er et udkast til udbygningsaftale om anlæg af cykelsti, cykelparkering og fortov på den nordlige side af Jernbanegade.

Ejendomsselskabet Katarina A/S har planer om at indrette hotel i Dagmarhus. Det skal ske ved at ombygge Dagmarhus og opføre ca. 8.000 m2 nyt etageareal. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget muliggør dette og sætter rammerne for projektet.

 

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 25. april 2013 til den 20. juni 2013

 

Her kan du se materialet

Indtil den 20. juni 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amager Centret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

 

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene og miljørapporten skal være kommunen i hænde senest den 20. juni 2013Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at lokalplanforslaget ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Planen giver mulighed for opførelse af bebyggelse, der ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 23. maj 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.