Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Carl Jacobsens Vej i høring til den 29. august 2014

26.05.2014
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 ’Carl Jacobsens Vej’

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. maj 2014

  • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej

Tillægget til lokalplanen muliggør, at Gammel Køge Landevej 55-57 fremover – udover den nuværende anvendelse til industri og lagervirksomhed mv. med tilhørende administration – tillige kan anvendes til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, som naturligt kan indpasses i området. Tillægget muliggør endvidere, at ejendommen fremover kan anvendes til virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg samt institutioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv.

Forslaget til tillæg er i offentlig høring fra den 26. maj til den 29. august 2014

Her kan du se materialet

Til og med den 29. august 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2
  • Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger. 

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk 

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 29. august 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport 

Kommunen vurderer, at forslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at tillægget ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Der er endvidere ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

Indtil den 23. juni 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.