Arkivnyhed - kan være forældet

Parkeringsafgifter i København 2017

07.02.2018
Selv om betalingsområdet er blevet udvidet, har antallet af parkeringsafgifter udstedt i Københavns Kommune ligget stabilt de seneste fem år

Center for Parkering udarbejder hvert år et overblik over antallet af p-afgifter og klager samt overblik over, hvilke forseelser der fylder mest i statistikken, og i hvilke gader der uddeles flest afgifter. Samtidig redegøres der for årets indtægter på parkeringsområdet. Overblikket over 2017 viser, at der sidste år blev udstedt i alt 310.298 p-afgifter, hvilket flugter med gennemsnittet for de seneste fem år.

I 2017 blev betalingsområdet i København udvidet med den nye gule parkeringszone, som dækker dele af Valby, ydre Østerbro og ydre Nørrebro. Den gule zone blev oprettet for at mindske trængslen og gøre det nemmere for beboere i de pågældende områder at finde en parkeringsplads tæt ved deres bopæl, fordi det med betalingsparkering ville være mindre attraktivt for folk, der bor uden for byen, at tage bilen ind til København. Efter et halvt år kunne kommunen da også konstatere, at effekten af gul zone har været endda mere effektiv end ventet, idet mellem 28 og 30 procent af de parkerede biler var forsvundet fra tælleområderne i dagtimerne, efter at gul zone blev indført.

'Den nye gule zone betyder, at betalingsområdet er blevet større end før, og det spiller tydeligt ind på årets opgørelse over parkeringsafgifter. Det mest iøjnefaldende for 2017 er dog, at ”manglende betaling” i år er den kategori af forseelser, der fylder mest. Vi havde faktisk forventet, at der ville være sket et fald, eftersom de fleste bilister i dag bruger en app til betalingsparkering, hvor man kan ændre p-tiden undervejs. 82 procent af alle betalinger foregår i dag på app. Når der alligevel ikke har været et fald i afgifter, hænger det derfor primært sammen med den gule zone,' siger centerchef Jes Øksnebjerg fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Parkering.   

 

Klager kører digitalt

Mængden af klager over p-afgifter ligger ligeledes på cirka samme niveau, som det har gjort de seneste mange år. Dvs. at cirka 6-8 procent af bilisterne klager, når de modtager en p-afgift. Pga. overgang til et nyt it-system kan tallene fra 2016 og 2017 dog ikke direkte sammenlignes med de foregående år. Det nye system medregner nemlig også ”gengangere” – dvs. gentagne klager over den samme afgift. Derfor er det samlede antal klager lidt højere i statistikken end de foregående år, hvor gengangerne ikke blev medregnet.

Center for Parkering har i 2017 formået at nedbringe klagesagsbehandlingstiden, både fordi man nu kan se sin afgift med fotos, før man beslutter sig for om man vil klage, og fordi flere bilister benytter den digitale klageadgang på nettet, hvor man bliver vejledt bedre og selv kan vedhæfte den dokumentation, der er nødvendig for at vurdere klagen.

'Den digitale klageadgang har gjort det er meget nemmere for folk at klage over deres p-afgifter, og den har samtidig gjort sagsbehandlingen hurtigere, fordi vi får alle nødvendige oplysninger lagt ind i systemet med det samme. Det har krævet lidt tilvænning for mange borgere at benytte det digitale system, men vi kan se, at det er slået igennem nu,' siger Jes Øksnebjerg.

 

Top ti-gader i 2017

Top ti-listen over de gader, hvor der er pålagt flest afgifter, viser, at gaderne ved Rigshospitalet stadig ligger i top, på trods af, at der generelt ikke er udfordringer med høje belægningsprocenter. Det er derfor ikke et tegn på, at der er for få p-pladser i området. Afgifterne pålægges typisk pga. manglende betaling, og samtidig er der et særligt stort behov for p-kontrol, så folk med akut ærinde til hospitalet kan komme til at parkere.

Herudover afspejler top ti-listen i år, at der er steder i byen, hvor der i år har været større forandringer på parkeringsområdet. Nyropsgade er fx en højdespringer på listen, hvilket hænger sammen med udvidelsen af rød zone og ændringen af beboerlicenszonerne i Indre By, som har betydet, at beboerne skulle ændre p-vaner. Der er dog pålagt flest afgifter i sommermånederne, hvor der generelt også er større pres på pladserne, mens det er ebbet ud i slutningen af året. Et andet eksempel er Bådsmandsstræde, som er ny på top ti-listen. Dette hænger sandsynligvis sammen med den nye parkeringsordning på Refshalevej, som betyder, at flere bilister, der tidligere parkerede dér, nu i højere grad parkerer på det øvrige Christianshavn.

Endelig har den nye p-ordning, som blev indført i forbindelse med byrumsforbedringerne på Sankt Annæ Plads i 2016, medført, at der er udstedt relativt mange afgifter dér, fordi antallet af p-pladser er blevet væsentligt reduceret, og fordi mange bilister ikke har forstået de nye p-regler. Det er normalt, at der altid vil være en tilvænningsperiode ved nye ordninger, men på Sankt Annæ Plads har der i en lang periode fortsat været pålagt relativt mange afgifter. Derfor har Center for Parkering i november sat endnu flere p-skilte op på pladsen, som oplyser om, at man kun må parkere i 15 minutter og kun i de afmærkede båse.

'Det skal være nemt at finde ud af og forstå de parkeringsregler, der gælder i København. Det er netop derfor, vi systematisk overvåger udviklingen og holder øje med, hvilke gader der fylder mest i statistikken. For så kan vi gøre noget ved det, hvis vi kan konstatere, at der er steder, hvor bilisterne generelt har for svært ved at gennemskue reglerne,' siger Jes Øksnebjerg.

 

Top ti-forseelser i 2017

De to mest almindelige årsager til, at bilisterne får p-afgifter, er enten at man ikke har betalt, eller at man har overtrådt ti-meter reglen, dvs. holder for tæt på et vejkryds. I forhold til 2016 er der i år byttet rundt, så det er manglende betaling der er den hyppigste årsag. Der er således udstedt 13.000 flere afgifter for manglende betaling, mens der er udstedt 8000 færre for overtrædelse af ti-meter reglen.

'Det er en rigtig positiv udvikling, for hvis man holder for tæt på et vejkryds og spærrer for andre bilisters udsyn, går det ud over trafiksikkerheden. På samme vis er flere af de andre kategorier, som har betydning for trafiksikkerheden, også faldet, så der er faktisk grund til at rose bilisterne i år,' siger Jes Øksnebjerg.

 

Forventninger til 2018

De seneste år har der været store forandringer på parkeringsområdet i København. Dels med overgangen til digital parkering i 2016, oprettelsen af gul zone og udvidelsen af rød zone i 2017, og dels med ændringer ved en række af byens særlige ordninger med tidsbegrænset parkering, fx Dronningegården og Kødbyen. I 2018 er der ikke planer om tilsvarende store forandringer for bilisterne.

'I 2018 fortsætter vi initiativet fra 2017 med at åbne for offentlig adgang til parkeringspladser ved kommunale institutioner i aften- og nattetimerne, så beboere i nærheden får nemmere ved at finde en plads. Indtil nu har vi åbnet knap 200 parkeringspladser ved 14 kommunale institutioner. Derudover er vi i gang med en generel forbedring af parkeringsinformationen i byen, og vi har flere forslag på vej om, hvordan skiltning og afmærkninger kan gøres mere enkle og entydige, så det bliver nemmere at være trafikant i København,' siger Jes Øksnebjerg.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.