Arkivnyhed - kan være forældet

Parkering 2016 i Københavns Kommune

03.02.2017
P-vagterne uddelte i 2016 færre afgifter end i 2015, mens klageprocenten er steget en smule, viser ny statistik fra Center for Parkering.

2016 var året, hvor parkeringen i København blev digitaliseret, da de gamle p-automater, som udskrev papirbilletter, blev udskiftet med nye digitale automater, hvor man blot skal indtaste sin nummerplade. Så er betalingen klaret, og man slipper for turen tilbage til bilen. Man kan også bruge en af de parkerings-apps, som private udbydere står for, og som betyder, at man kan forlænge eller forkorte sin p-tid, hvorved man kun betaler præcis den tid, man holder parkeret.

Københavnerne har været hurtige til at tage godt imod den digitale parkering. De første par måneder var der en tilvænningsperiode med rigtig mange henvendelser til Center for Parkering om, hvordan alt det nye fungerer, men nu er det stort set kun folk, der er sjældne gæster i byen, som stiller spørgsmål.

I 2016 overgik København til digital parkering, hvilket har sat sit præg på p-afgifter og p-klager. Der er udstedt færre afgifter – dels fordi man ikke længere risikerer ærgerlige afgifter pga. en forkert placeret p-billet, og dels fordi p-vagterne i indkøringsfasen første halvår var tilbageholdene med bødeblokken, så folk kunne vænne sig til det nye system. Derfor viser statistikken også en stigning i efterårsmånederne, hvor der igen blev pålagt afgifter som normalt. Til gengæld har Center for Parkering for første gang i de senere år haft en lille stigning på klageprocenten. I 2015 var der 6,6 procent der klagede over en p-afgift. I 2016 var det cirka 7,8 procent.

”Klagerne stiger, fordi folk skal vænne sig til at bruge det nye system rigtigt. Klagerne handler om, at folk har tastet forkert, når de skal indtaste nummerpladen, og så kan systemet ikke registrere deres betaling. Så man skal være opmærksom på at taste korrekt, og på at dobbelttjekke, når systemet beder en om at godkende, at det er det rette nummer. Det er ligesom, når man betaler regninger i netbank og skal indtaste de rigtige cifre,” siger centerchef Jes Øksnebjerg fra Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Center for Parkering regner med, at klageprocenten falder igen, når folk har lært det nye system at kende. Forventningen er faktisk, at der vil komme et relativt større fald, idet mange klager tidligere har handlet om, at papirbilletten var ulæsbar for p-vagten, hvorfor man har fået en afgift. Denne situation findes slet ikke længere, eftersom kommunen har sagt farvel til p-billetten.  

Top ti-gader i 2016

Center for Parkering arbejder systematisk med en liste over top ti-gader, dvs. de gader, hvor der pålægges flest afgifter. Formålet er at overvåge udviklingen og undersøge, om det er muligt at reducere antallet af afgifter ved fx at skilte ekstraordinært, afmærke bedre eller forenkle reglerne, hvis der er tale om særlige p-ordninger.

Når man ser på top ti-listen for 2016, er der primært tale om gader, hvor der er et stort pres på parkeringspladserne af forskellige årsager. Vejene ved Rigshospitalet ligger fortsat på top-ti listen – her er der dels mange besøgende, som ikke gæster byen normalt, og dels er der et stort behov for p-kontrol, så bilister med akut behov hurtigt kan komme til. Andre gengangere er handelsgader med meget trafik som fx Gothersgade og Østerbrogade, der er præget af parkeringer, hvor folk ikke betaler eller parkerer ulovligt, fordi der er stort pres på pladserne. 

Nye gader på top-ti listen er Halmtorvet og Sankt Annæ Plads, hvor der begge steder er indført nye parkeringsordninger i 2016. Halmtorvet omfatter Den Brune Kødby, hvor der blev indført parkeringsforbud fra 29. august 2016. Hidtil har Den Brune Kødby været et populært sted for pendlere, som parkerede gratis, selv om området ikke var åbent for offentlig parkering. Så da p-vagterne begyndte at pålægge afgifter, medførte det et boom i afgifter på stedet. Afgiftstallet er dog stærkt for nedadgående efter at have toppet i oktober.

”Vores erfaring er, at det tager to-tre måneder med afgifter, før folk ændrer adfærd. Det kender vi fra mange andre områder, hvor man har skiftet ordning. Vi starter derfor også altid med en periode, hvor vi i stedet for at lægge afgifter, lægger en flyer, hvor folk bliver varslet om, at ordningen er ændret,” siger Jes Øksnebjerg.

På Sankt Annæ Plads skyldes stigningen i afgifter, at der i forbindelse med byrumsprojektet på pladsen er indført en standsningsforbudszone med 15 minutters parkering i afmærkede p-båse. Også her forventer Center for Parkering, at det er et spørgsmål om, at bilisterne efter en indkøringsperiode vænner sig til den nye ordning. 

Til gengæld er Dronningens Tværgade, Ryesgade og Frederikssundsvej forsvundet fra top-ti listen. Især Dronningens Tværgade har der tidligere været meget debat om, fordi en særordning for beboerne i Dronningegården har medført stor usikkerhed om reglerne for udefrakommende bilister. Denne ordning blev afskaffet ved udgangen af 2015, hvilket har medført et stort fald i antallet af p-afgifter. I 2015 blev der pålagt 4.654 afgifter i Dronningens Tværgade, men i 2016 er tallet helt nede på 1.290.

”Dronningegården er et godt eksempel på, hvorfor vores ambition fortsat skal være at have nogle p-ordninger, der er nemme at forstå og nemme at afkode via skiltning og afmærkning på stedet.  Vi vil gerne undgå, at man får en parkeringsafgift, kun fordi man ikke har forstået reglerne rigtigt,” siger Jes Øksnebjerg.

Top ti-forseelser i 2016

De to mest almindelige årsager til, at bilisterne får p-afgifter, er, at man ikke har betalt, eller at man har overtrådt ti-meters reglen, dvs. holder for tæt på et vejkryds. Hidtil har kategorien ”uaflæselige p-billetter” også fyldt meget i statistikken. Men med overgangen til digital parkering, er der ikke længere risiko for, at p-billetten er udløbet, ugyldig, gledet på gulvet, lagt med bagsiden opad eller lagt i en bunke af gamle p-billetter.

Til gengæld er der i 2016 pålagt væsentligt flere afgifter end tidligere for overtrædelse af tidsbegrænset parkering. Dette skyldes hovedsageligt, at der er indført tidsbegrænset parkering ved metrostationerne i Vanløse og ved Lergravsparken Station på Amager, så man højest må parkere tre timer i områderne. Formålet er at gøre det mindre attraktivt for pendlere at langtidsparkere bilen og tage metroen resten af vejen ind til byen, idet kommunen ønsker at pladserne i højere grad er tilgængelige for de lokale beboere og erhvervsdrivende. 

I 2017 har kommunen udvidet den røde parkeringszone i Indre By og indfører pr. 1. marts en ny gul parkeringszone i dele af Valby, på Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro. De nye zoner vil sandsynligvis sætte sit præg på forseelserne i 2017, indtil folk har lært de nye forhold at kende. Kommunen har dog forsøgt at informere meget bredt om ændringerne – både via dagspressen, radio, tv og lokalaviserne og via eboks-breve til de direkte berørte borgere og via opslag på kommunens sociale medier.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.