Arkivnyhed - kan være forældet

Over 100 initiativer skal gøre København tryggere

02.06.2015
 • ""
Københavns Kommune fører nu over 100 initiativer ud i livet for at øge trygheden med enkle og effektive greb.

København er generelt en tryg by. Kun 7 % af københavnerne føler sig utrygge, når de færdes i deres nabolag. Og kriminaliteten er faldende. Det viser Københavns Tryghedsundersøgelse 2015, der offentliggøres den 3. juni.

Link: Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2015

”Jeg er meget glad for, at københavnerne generelt er trygge, når de færdes i deres kvarterer. Men trygheden skal fortsat styrkes, og derfor sætter vi nu ind med over 100 tryghedsløft der, hvor der stadig er udfordringer. Ingen bydele skal lades i stikken”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

”Vi er nu klar med en række små initiativer, der kan øge trygheden på enkeltsteder, som københavnerne har udpeget som utrygge. Hvis vi for alvor skal gøre noget for at udligne forskellen mellem bydelene, kræver det dog meget større investeringer og langsigtede indsatser i vores udsatte byområder. Her skal vi skabe bedre byrum og infrastruktur, mens vi også sætter ind med et socialt løft,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Trygheden har været støt stigende i København siden 2009, hvor Københavns Kommune målte københavnernes tryghed første gang. Og i 2014 var den borgerrettede kriminalitet på det laveste niveau siden 2010. Men undersøgelsen viser også, at oplevelsen af tryghed er ulige fordelt. På Bispebjerg, Ydre Nørrebro og i Brønshøj-Husum føler ca. 10-13 % af beboerne sig utrygge, og i bl.a. Indre By og Christianshavn er trygheden faldet siden sidste år.

Derfor fører Københavns Kommune nu i alt 108 tryghedsløft ud i livet der, hvor københavnerne føler sig mest utrygge. Tryghedsløftene er blevet til på baggrund af konkrete forslag fra københavnerne og inkluderer alt fra bedre gadelys til beskæring af træer.

Politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi, glæder sig over det samarbejde, der er skabt mellem borgerne, Københavns Kommune og Københavns Politi.

”Vi har det fælles mål at øge trygheden for borgerne i vores by, og de konkrete tryghedsløft er blandt andet udvalgt på baggrund af forslag fra borgerne. De er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan trække i mange forskellige håndtag, når det gælder om at skabe en mere tryg og sikker by for alle.”

Ca. 10 % af initiativerne er rettet mod at dæmme op for hashhandel. Det gør man bl.a. ved at øge politiets mulighed for at se, hvad der foregår på gader og pladser ved at øge belysningen og fjerne beplantning og mulige gemmesteder. Flere steder er der desuden lavet aftale med Københavns Politi om øget fokus, bl.a. i forhold til gadepushere og i forhold til at øge trygheden i nattelivet.

Tryghedsløftene er allerede sket nogle steder i byen. Resten føres ud i livet i løbet af 2015 og starten af 2016 i dialog med de københavnere, der står bag forslagene.

For mere information

 • Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497
 • Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen, tlf. 5168 0619.

 

FAKTA
Tryghedsløft

 • I 2014 besluttede Københavns Kommunes Økonomiudvalg at iværksætte en række tryghedsløft for at øge trygheden i København. 
 • Københavnerne er siden 2014 blevet opfordret til at komme med forslag til, hvor trygheden kan øges. Med Budget 2015 blev det besluttet at iværksætte de første 30 tryghedsløft på en række utrygge steder i byen. 
 • Siden har københavnerne via tryghedsvandringer, borgermøder og hjemmesiden ”Bliv Hørt” i 2014 og 2015 kommet med en lang række forslag til steder, der har behov for et tryghedsløft. Forslagene er indsamlet og flere steder prioriteret af Lokaludvalgene.
 • Københavns Politi har været med til at vurdere forslagene og selv komme med forslag.
 • På møde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 8. juni skal politikerne frigøre penge til de yderligere 78 tryghedsløft, der skal føres ud i livet.
 • I 2017 planlægger Københavns Kommune at tage initiativ til yderligere 60 tryghedsløft. Københavnerne vil i løbet af 2016 blive opfordret til at komme med forslag.
 • Der er sat 3 mio. kr. af til tryghedsløft i 2015 og 3 mio. i 2017.

Københavns Tryghedsundersøgelse 2015

Københavnernes tryghed

 • Langt de fleste københavnere føler sig trygge i deres nabolag, både generelt og i aften- og nattetimerne. Fra 2009 til 2014 er andelen af københavnere, der føler sig utrygge i deres nabolag, faldet fra 11 % til 7 %. I aften- og nattetimerne er også sket et fald fra 24 % til 18 %. I Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 fastholdes det rekordhøje tryghedsniveau fra 2014. 
 • Den samlede, positive udvikling dækker dog over forskellige lokale udviklinger:
 • På Indre Nørrebro, Christianshavn, i Indre By og Kgs. Enghave er der i 2015 lidt flere utrygge beboere end i 2014. Der er dog stadig væsentligt flere trygge end i 2009. 
 • På Ydre Nørrebro, Østerbro, Brønshøj-Husum og Amager føler beboerne sig lidt mere trygge i 2015 end i 2014. 
 • I 3 ud af de 13 bydele, undersøgelsen er inddelt i, føler ca. 10-13 % af københavnerne sig utrygge. Disse tre bydele er Brønshøj/Husum, Bispebjerg og Ydre Nørrebro.

Borgervendt kriminalitet  

 • I 2014 var antallet af anmeldelser for borgerrettet kriminalitet pr. københavner på det laveste niveau siden 2010, dog var niveauet i 2014 forsat højere end i 2009. Det skyldes især en stigning i anmeldte lommetyverier, som er den kriminalitetstype, der forekommer hyppigst.  
 • I 2014 var der 42 anmeldelser af lommetyveri pr. 1.000 indbyggere, hvilket er markant færre end i 2013, men flere end i 2009.  Det er især i Indre By, på Vesterbro og Christianshavn, der sker mange lommetyverier.
 • Det er politiet, der definerer, hvad der falder inden for kategorien borgervendt kriminalitet. Der er tale om kriminalitetstyper, der påvirker borgerne direkte, fx lommetyveri, indbrud og vold. 
 • Antal indbrud pr. 1.000 indbyggere er faldet kontinuerligt og næsten halveret siden 2009, ligesom der for både gaderøveri og øvrige røverier er sket markante fald. Øvrige anmeldelser ligger nogenlunde på niveau med 2009.

Om Københavns Tryghedsundersøgelse 2015

 • Københavns Tryghedsundersøgelse erstatter Københavns Tryghedsindeks, som Københavns Kommune lancerede i 2009, og som viste de enkelte bydeles behov for tryghedsskabende indsatser. Indekset var beregnet ud fra data fra en spørgeskemaundersøgelse og politiets anmeldelsesregister. Se indekset her: http://tryghedsindekset.kk.dk/
 • Københavns Tryghedsundersøgelse opgør både udvikling i kriminalitet (data fra Rigspolitiet) og i tryghed (spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik). De enkelte udviklinger vises særskilt og danner ikke basis for et samlet indeks. Udviklingerne kan vises siden 2009, da opgørelsesmetoderne korresponderer med Tryghedsindeksets datagrundlag.
 • Knap 3.000 københavnere fordelt på de enkelte bydele har besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i januar-februar inden terrorangrebet på Østerbro og ved Synagogen i København. 
 • I Tryghedsundersøgelsen måles på 13 områder: Indre By, Christianshavn, Østerbro, Indre og Ydre Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Vanløse, Valby, Kgs. Enghave, Vesterbro, Amager Vest og Øst. Desuden måles på to områder, hvor Københavns Kommunen, sammen med boligselskaberne, Københavns Politi og SSP, har særlige tryghedspartnerskaber, nemlig Tingbjerg-Husum Partnerskabsområde og Amager Partnerskabsområde.