Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt påbud for metrobyggepladsen ved Marmorkirken er sendt i høring

03.12.2013
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har i dag sendt et nyt påbud til metrobyggepladsen ved Marmorkirken i høring.

- Natur- og Miljøklagenævnet har slået fast, at vi kan tillade døgnarbejde af hensyn til de store konsekvenser, det får for hele byen, hvis metrobyggeriet trækker ud. Men klagenævnet hjemviste vores første påbud, fordi det ikke var præcist nok. Vi har nu præciseret påbuddet og fået Metroselskabet til at udarbejde mere detaljerede støjberegninger, siger Jens Elmelund. 

Oprindeligt havde kommunen givet tilladelse til døgnarbejde på metrobyggepladsen ved Marmorkirken. Men i sommers afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at en klage over det tidligere påbud skulle have opsættende virkning, indtil klagen var afgjort. Siden har de udvidede arbejdstider været ophævet. Den 7. november kom klagenævnet med sin endelige afgørelse og hjemviste kommunens tidligere påbud. På den baggrund har kommunen nu udarbejdet et nyt påbud. 

- Generne for byen bliver samlet set større, hvis metrobyggeriet trækker ud. Derfor lægger vi igen op til at tillade døgnarbejde ved Marmorkirken. Vi har stor forståelse for naboernes situation, og statens ekspropriationskommission har afgjort, at alle naboer, der er væsentligt berørt af støj, får tilbud om økonomisk erstatning, siger Jens Elmelund, udviklingsdirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Metroselskabet får som i det første påbud lov til at udføre en begrænset mængde støjende aktiviteter i den udvidede arbejdstid, og der bliver ikke givet lov til yderligere støjende aktiviteter. Men da klagenævnet har stillet krav om, at der anvendes andre støjberegninger, fastlægger påbuddet nogle højere støjgrænser end tidligere. Kommunens nye påbud lægger derfor op til, at byggearbejdet døgnet rundt må støje op til 86 dB. Københavns Kommune har vurderet, at de nye støjgrænser ligger inden for rammerne af VVM-redegørelsen for byggeriet af Metrocityringen. Transportministeriet har tilsluttet sig den vurdering.

Påbuddet er nu i høring frem til den 18. december. Det vil efterfølgende være muligt at klage over påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet.

Baggrund:

  • Den 15. juni gav Københavns Kommune med påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 tilladelse til udvidede arbejdstider på otte af hovedstadens 21 metrobyggepladser. Påbuddene regulerer, hvornår og hvor meget arbejdet på byggepladserne må støje.
  • Der er efterfølgende klaget over påbuddene til Marmorkirken, Østre Søgade, Hovedbanegården, Nørrebroparken, Gammel Strand og Søndre Boulevard til Natur- og Miljøklagenævnet, der er øverste administrative klageinstans.
  • Den 31. juli slog klagenævnet fast, at klagen over påbuddet for Marmorkirken skulle have opsættende virkning. De udvidede arbejdstider blev ophævet for byggepladsen ved Marmorkirken med det samme.
  • Den 7. november hjemviste klagenævnet påbuddet for Marmorkirken, og indtil kommunens nye påbud træder i kraft, må der fortsat ikke arbejdes efter klokken 18. Klagenævnet har endnu ikke afgjort de øvrige klager.

Læs mere om reguleringen af metrobyggeriet